Cysylltu â ni

coronafirws

#EAPM - Hyder brechlyn, atal canser, ail donnau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Helo i'n holl ohebwyr iechyd, a chroeso i'r diweddariad diweddaraf gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM). Mae newyddion heddiw am wella hyder brechlyn yn y DU ac Ewrop a sut mae atal canser yn flaenoriaeth, felly ymlaen awn ni, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.  

Yn gyntaf, gair cyflym am ddigwyddiadau EAPM sydd ar ddod - ynglŷn â'n digwyddiad ESMO, gwelwch y agenda yma, cofrestru yma, ac wrth gwrs mae cyfranogiad EAPM ar ddod yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ym mis Hydref, cofrestrwch trwy glicio yma, a gweld yr agenda trwy glicio yma.

Hwb hyder brechlyn yn y DU ac Ewrop, yn amheus yn fyd-eang

hysbyseb

Efallai bod hyder y cyhoedd mewn brechlynnau yn gwella yn y DU a rhannau eraill o Ewrop ond mae llawer o wledydd ledled y byd yn gweld amheuon cynyddol ynghylch imiwneiddio, mae astudiaeth newydd yn awgrymu. Mae cenhedloedd sy’n profi ansefydlogrwydd gwleidyddol ac eithafiaeth grefyddol yn gweld amheuaeth gynyddol ynghylch diogelwch brechiadau, meddai’r ymchwilwyr, gan ychwanegu bod lledaeniad gwybodaeth anghywir hefyd yn fygythiad byd-eang i raglenni brechu. Mae'r astudiaeth yn seiliedig ar ddata gan fwy na 284,000 o oedolion ar draws 149 o wledydd yn yr arolwg hyder brechlyn byd-eang mwyaf y credir ei fod yn nodi “mannau problemus”. Yn y DU, cododd hyder mewn diogelwch brechlyn o 47% ym mis Mai 2018 i oddeutu 52% ym mis Tachwedd 2019. Mewn cyferbyniad, dywedodd yr ymchwilwyr, dangosodd gwledydd fel Azerbaijan, Afghanistan, Indonesia, Nigeria, a Phacistan gwymp mewn hyder yn y pwysigrwydd, diogelwch ac effeithiolrwydd brechlynnau.  

Y canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn The Lancet, hefyd yn codi cwestiynau ynghylch parodrwydd pobl i gael brechiad COVID-19 pe bai unrhyw un o'r ymgeiswyr sy'n cael treialon ar hyn o bryd yn llwyddiannus. Yn 2019, datganodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) betruster brechlyn fel un o'r 10 bygythiad gorau i iechyd byd-eang. Wrth i’r ras i ddod o hyd i frechlyn COVID-19 barhau, dywedodd yr awduron bod asesu agweddau’r cyhoedd yn rheolaidd a chymryd camau cyflym pan fydd hyder yn dirywio “rhaid bod yn brif flaenoriaeth er mwyn rhoi’r cyfle gorau i sicrhau y cymerir brechlynnau achub bywyd newydd” . Roedd Gwlad Pwyl yn un o’r gwledydd yn Ewrop a ddangosodd “golledion sylweddol” o ran hyder mewn diogelwch brechlyn - gostyngiad o 64% yn cytuno’n gryf bod brechlynnau’n ddiogel ym mis Tachwedd 2018 i 53% erbyn mis Rhagfyr 2019. Mae’r ymchwilwyr yn priodoli’r cwymp mewn hyder i “ effaith gynyddol mudiad gwrth-frechlyn lleol trefnus iawn ”.

Atal canser 'fel Mrs Columbo'

hysbyseb

O ran yr effaith y mae COVID-19 wedi’i chael ac yn parhau i’w chael ar yr UE ac Ewrop gyfan, ac ar nifer yr achosion o ganser, dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae COVID-19 wedi bod yn alwad arall i ddeffro , gan ein gwneud yn ymwybodol iawn o'r berthynas rhwng ein hecosystemau a'n hiechyd a'r angen i wynebu'r ffeithiau - mae'r ffordd yr ydym yn byw, yn bwyta ac yn cynhyrchu yn niweidiol i'r hinsawdd ac yn cael effaith negyddol ar ein hiechyd, a chyda Chynllun Curo Canser Ewrop yn y dyfodol, rydym wedi gwneud ymrwymiad cryf i amddiffyn iechyd ein dinasyddion a'n planed. ”

Ac ymddengys bod atal canser yn dod i'r amlwg fel y pwynt pwyslais mwyaf poblogaidd ar gyfer Cynllun Canser Curo Ewrop, gydag arsylwad craff ar gymeriad nas gwelwyd erioed o sioe dditectif deledu o'r 1970au. “Mae atal fel Mrs Columbo o sioe dditectif y 1970au Columbo, wedi cellwair Hana Horka y Comisiwn. “Roedd Mrs Columbo yn cael ei galw yn aml, ond ni welodd y gwylwyr hi erioed. 

"Yn yr un modd, mae llywodraethau wedi pwysleisio ym mhob cyfarfod unigol bwysigrwydd atal, ond dim ond 3% o'r cyllidebau ar gyfartaledd sy'n mynd tuag at y rheidrwydd hwnnw," meddai. "Mae'n debyg na fyddwn yn gweld canlyniadau anhygoel y gweithgareddau atal dros y ddwy nesaf blynyddoedd, ”ychwanegodd, ond dywedodd fod 30 mlynedd“ yn ffrâm amser fwy realistig ”. Dywedodd Matthias Schuppe gan SANTE fod dangosfwrdd yn cael ei ystyried fel ffordd i olrhain canlyniadau’r Cynllun Canser.“ Mae’r cynllun canser yn flaenoriaeth wleidyddol ar y cyfan Comisiwn, nid blaenoriaeth SANTE yn unig mohono, ”meddai Schuppe. 

HTA 'wedi colli cyfle'

Mae’r adolygiadau treigl o dystiolaeth o restr sylweddol o therapïau COVID-19 posib yn “enghraifft berffaith o’r hyn y gellir ei wneud” pan fydd gwledydd yr UE yn cydweithredu ar asesu technoleg iechyd, meddai Marcus Guardian o EUnetHTA. Yn wyneb sefyllfa ddigynsail, mae'n hanfodol bod gwybodaeth ymchwiliedig, amserol a dibynadwy ar gael i hysbysu'r holl randdeiliaid, p'un a ydynt yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol neu'r cyhoedd, i helpu i ddatblygu ymateb cydgysylltiedig i'r pandemig Covid-19. 

Fodd bynnag, darganfuwyd diffygion mwyafrif yr HTAs, yn ôl adroddiadau - er bod y mwyafrif wedi cefnogi mabwysiadu biosimilars, mae'r datganiadau hyn yn aml wedi'u seilio ar adroddiadau heb adolygiad llenyddiaeth systematig a heb ystyried materion economaidd. 

Gwerthusodd yr awduron bob adroddiad ar sail a oeddent yn ymdrin â diogelwch ac effeithiolrwydd; dadansoddiad economaidd; effaith ariannol; tystiolaeth glinigol; ansawdd y dystiolaeth; ystyriaethau sefydliadol; ac ystyriaethau moesegol, cymdeithasol a chyfreithiol. Roedd y ddau HTA llawn yn cwrdd â'r holl feini prawf. Roedd pob HTA llawn a bach yn cynnwys adolygiad systematig o'r dystiolaeth glinigol, o'i gymharu â dim ond 3% o'r adolygiadau cyflym. Methodd bron i hanner yr adolygiadau cyflym â gwerthuso'r risg o ragfarn astudiaethau, ac mae hyn wedi cynrychioli cyfle a gollwyd i HTA arwain at arbed costau, meddai arbenigwyr.

Ffrainc ar bwynt 'worrisome' yn ei hail don coronafirws

Yn ôl Llywydd y Cyngor Gwyddonol Jean-François Delfraissy, wrth siarad ddydd Mercher (9 Medi) yr wythnos hon, mae’r sefyllfa ‘bryderus’ yn Ffrainc yn “llawer mwy difrifol” na’r Eidal, ond ddim eto cynddrwg ag yn Sbaen, gan ychwanegu y bydd angen i wleidyddion gwneud “penderfyniadau anodd” dros yr wyth i 10 diwrnod nesaf i amddiffyn y system iechyd mewn rhai rhanbarthau. Fodd bynnag, awgrymodd na fyddai mesurau fel cau bariau yn ddatrysiad.

Cyllid ymchwil y DU wedi'i daro'n ôl gan COVID-19

Rhybuddiodd arweinwyr prifysgolion y DU ddydd Mercher ASau bod angen ail-feddwl ar frys ar fodel ffioedd dysgu uchel y sector, yn dilyn y golled enfawr o refeniw a achoswyd gan y pandemig COVID-19. “Mae’r pandemig hwn wedi tynnu sylw at fater hirsefydlog,” meddai Nancy Rothwell, cadeirydd Grŵp Russell o brifysgolion dan arweiniad ymchwil, ac is-ganghellor Prifysgol Manceinion, wrth y Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg. “Dim ond i 72% o’r gost lawn y mae ein hymchwil yn cael ei ariannu. Mae hynny wedi bod yn iawn, cyn belled â'n bod ni wedi cael ffioedd rhyngwladol, preswylio [ffioedd], gweithgareddau masnachol yn dod i mewn. Ond mae'r pandemig wedi agor blwch Pandora ein bod ni i gyd wedi llwyddo i gadw'r caead ymlaen am gyfnod, ”meddai Rothwell. Clywodd y pwyllgor fod myfyrwyr rhyngwladol yn “draws-gymhorthdal ​​sylweddol iawn” ar gyfer ymchwil yn y DU. Gyda ffioedd dysgu myfyrwyr domestig a chyllid ymchwil yn is na chostau gweithredu llawer o brifysgolion, mae ffioedd myfyrwyr tramor yn wneuthurwr arian hanfodol.  

“Maen nhw werth £ 2 biliwn y flwyddyn i ymchwilio i weithgareddau,” meddai Julia Buckingham, llywydd a chadeirydd grŵp lobïo Prifysgolion y DU. Mae'r DU, sy'n gweithredu system brifysgol sy'n canolbwyntio'n fasnachol fel yn yr UD, Awstralia a Chanada, wedi dod yn fwyfwy dibynnol ar ffioedd dysgu aml-afresymol gan fyfyrwyr rhyngwladol. O ganlyniad, mae ei brifysgolion yn arbennig o agored i niwed yn ystod yr argyfwng o gymharu â phrifysgolion cyfandir Ewrop.

A dyna'r cyfan ar gyfer yr wythnos hon - edrychwch ar y wybodaeth am gynadleddau ESMO ac Arlywyddiaeth UE yr Almaen, cadwch yn ddiogel, a chewch benwythnos rhagorol.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd