Cysylltu gyda ni

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 120 miliwn i gefnogi cwmnïau yn #LowerAustria yr effeithir arnynt gan achosion #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo cynllun Awstria € 120 miliwn i gefnogi cwmnïau yn Awstria Isaf yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, darperir cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol, gwarantau a benthyciadau israddedig gyda chyfraddau llog â chymhorthdal. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau o bob maint sy'n weithredol ym mhob sector, ac eithrio'r sectorau ariannol, amaethyddiaeth, pysgodfa a dyframaethu.

Nod y mesur yw hwyluso mynediad at ariannu allanol gan y buddiolwyr a lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y maent yn eu hwynebu o ganlyniad i'r achosion o goronafirws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) mewn perthynas â'r grantiau uniongyrchol, ni fydd cymorth yn fwy na € 800 000 y cwmni fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (ii) bod gwarantau a benthyciadau israddedig o dan y mesur yn cyflawni'r lefelau gofynnol ar gyfer premiymau gwarant ac ymylon risg credyd.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth ac i frwydro yn erbyn yr argyfwng iechyd, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58360 yn y cofrestr achosion cyhoeddus cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Awstria

Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn Awstria: Benthyca ffres i helpu cartrefi a busnesau i adeiladu cartrefi ynni-effeithlon 

cyhoeddwyd

on

Mae Grŵp EIB wedi darparu gwarant ariannol i Fanc Hypo Vorarlberg yn Awstria i ehangu ei allu benthyca ar gyfer cartrefi, busnesau bach a chanolig a chwsmeriaid canol-cap. Cefnogir y cytundeb hwn gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Diolch i'r cytundeb newydd hwn, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cefnogi adeiladu adeiladau preswyl hynod effeithlon o ran ynni, a thrwy hynny helpu'r amgylchedd ac economi Awstria yng nghyd-destun heriol COVID-19.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Diolch i’r gefnogaeth hon gan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cynyddu ei allu benthyca i aelwydydd, busnesau bach a chanolig a chapiau canol ar gyfer adeiladu cartrefi ynni-effeithlon newydd. Bydd y fenter hon yn helpu'r sector adeiladu trawiadol yn yr amser anodd hwn, yn ogystal â chyfrannu at gyflawni ein nodau hinsawdd. ”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Hyd yn hyn mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop wedi ysgogi € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, gan elwa cyfanswm o dros 1.4 miliwn o fusnesau bach a chanolig.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

Awstria

Mae angen cynllun mwy cadarn ar Ewrop i ddelio ag ymladdwyr tramor, meddai Awstria

cyhoeddwyd

on

By

Mae angen cynllun mwy cadarn a chydlynol ar yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer delio ag ymladdwyr tramor a’r rhai sydd am ymuno â’u rhengoedd fel y jihadydd a laddodd bedwar o bobl yn Fienna yr wythnos diwethaf, meddai Canghellor Awstria Sebastian Kurz ddydd Llun (9 Tachwedd), yn ysgrifennu Francois Murphy.

Dylai amddiffyn ffiniau’r bloc hefyd fod yn rhan o ymateb Ewrop i filwriaeth Islamaidd, y bydd Kurz yn ei thrafod gydag arweinwyr Ffrainc, yr Almaen a’r Undeb Ewropeaidd heddiw (10 Tachwedd), meddai wrth gynhadledd newyddion.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd