Cysylltu gyda ni

Brexit

#EAPM - Mwy o gyllid ar gyfer gofal iechyd, prinder cyffuriau yn Ffrainc a Chyngres Canser ar y gorwel

cyhoeddwyd

on

Diwrnod da i bawb, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) ganol mis Medi. Mae newyddion o flaen gwelliannau iechyd i gyllideb yr UE a chanlyniadau canser yn ystod COVID-19, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Fel erioed, gweiddi byr ar gyfer digwyddiadau EAPM sydd ar ddod - mae gennym ein cyfarfod ESMO ddydd Gwener (18 Medi), cofrestrwch yma , agenda yma , ac mae EAPM yn edrych ymlaen at gymryd rhan yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn yr Almaen ar 12 Hydref, ar yr agenda yma , cofrestru yma , cymaint i edrych ymlaen atynt.

Yr UE yn llygadu 'llawer mwy o arian' ar gyfer iechyd yng nghyllideb nesaf yr UE

Mae Brwsel yn edrych i greu mwy o rôl iddo'i hun yn yr adferiad coronafirws trwy ennill cyllideb iechyd fwy a mwy o bwerau i ymyrryd mewn systemau iechyd aelodau. “Rydyn ni’n gweithio ar raglen iechyd a fyddai â llawer mwy o arian,” meddai cyfarwyddwr cyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer iechyd a diogelwch bwyd, Anne Bucher, wrth ASEau.

Cadarnhaodd ei sylwadau gynnwys cynnig a ddatgelwyd i greu rhaglen iechyd annibynnol yr UE, sy'n cymysgu mewn pwerau newydd ar iechyd, yng nghyllideb hirdymor ailddrafftio’r comisiwn. Byddai'r cam hwn yn dad-wneud penderfyniad gweinyddiaeth flaenorol yr UE o dan Jean-Claude Juncker i gyfuno gwariant ar iechyd gyda sawl rhaglen arall yn rhaglen fwy o'r enw Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Yn dilyn argyfwng COVID-19, mae angen i Frwsel chwarae mwy o ran mewn “profi straen” systemau iechyd aelod-wladwriaethau, meddai Bucher wrth aelodau pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd. “Bydd gwyliadwriaeth gryfach yn bendant yn flaenoriaeth mewn blynyddoedd i ddod.” Ar hyn o bryd, mae gan yr UE rywfaint o rôl wrth oruchwylio cynlluniau parodrwydd iechyd - er bod hyn wedi’i gyfyngu i “ddadansoddiad desg” o Frwsel, meddai Bucher. Mae pwerau i ysbytai prawf straen a chyfleusterau iechyd eraill, sy'n cynnwys archwiliadau corfforol ar y safle gan swyddogion yr UE, yn gynigion sy'n cael eu trafod.

Canlyniadau canser

Mae effaith COVID-19 ar system gofal iechyd yr UE wedi bod yn seismig, argyfwng sydd wedi'i rannu'n fyd-eang. Roedd yn rhaid i'r proffesiwn meddygol feddwl ar ei draed gan ymateb i ofynion y pandemig. Ond, wrth wneud hynny, mae pob disgyblaeth feddygol o bractis cyffredinol i ofal lliniarol wedi taro deuddeg. Pryder penodol yw sut mae oedi wrth sgrinio, diagnosio a thrin canser eisoes wedi effeithio ar gyfraddau morbidrwydd a marwolaeth, gyda chyfraddau marwolaeth canser yn debygol o godi'n sylweddol dros y blynyddoedd i ddod.

Er eu bod yn ddinistriol, mae'r oedi diagnostig a thriniaeth hyn hefyd yn gwaethygu problem sy'n bodoli eisoes - diffyg gwybodaeth bryderus ymhlith y cyhoedd am rai o'r canserau lleiaf goroesadwy a'u symptomau.

Gwnaed rhagfynegiadau amrywiol ynghylch effaith y pandemig ar farwolaethau canser, gyda rhai arbenigwyr yn rhybuddio y gallai hyd at 35,000 o farwolaethau gormodol ddigwydd o ganlyniad. Gall llawer o'r marwolaethau hyn ddigwydd oherwydd oedi cyn triniaeth - yr effaith cryfach o feddygfeydd wedi'u canslo, cemotherapi a sesiynau radiotherapi. Mae'r effaith y mae COVID-19 wedi'i chael ar lefel y gofal i gleifion canser yn eang ac mae gwledydd eraill, fel yr Unol Daleithiau, yn profi oedi mewn gofal canser. Canfu ymchwil fod 44% o oroeswyr canser y fron wedi profi oedi mewn gofal, gyda 79% yn nodi mai'r apwyntiad dilynol oedd y prif rwystr.

Wedi dweud hynny, nododd mwyafrif yr ymatebwyr fod eu triniaeth wedi'i haddasu yn lle ei chanslo. I ychwanegu at hyn, ni fydd llawer o gleifion - sy'n ofni'r firws - wedi cyflwyno eu hunain yn eu meddygon teulu yn y lle cyntaf. Mae'r Gynghrair yn Erbyn Canser hefyd wedi galw ar gleifion i ddarparu tystiolaeth o brinder cyffuriau canser. Yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan y sefydliad, mae 75% o weithwyr gofal iechyd mewn oncoleg wedi wynebu prinder y meddyginiaethau hyn.

Gallina i weithredu fel pennaeth SANTE o fis Hydref

Bydd Sandra Gallina yn dod yn gyfarwyddwr cyffredinol dros dro DG SANTE gan ddechrau ar 1 Hydref 1, mae swyddog y Comisiwn wedi cadarnhau. Bydd Gallina, dirprwy gyfarwyddwr cyffredinol y DG ar hyn o bryd, yn gweithredu fel ei phen nes bydd olynydd yn cael ei benodi ac yn dechrau yn ei swydd, ychwanegodd y swyddog. Mae DG SANTE yn cael ei ad-drefnu mewn proses a ddechreuodd yn gynharach eleni. haf. Mae pennaeth presennol DG SANTE, Anne Bucher wedi cadarnhau y bydd yn ymddeol ddiwedd mis Medi.

Prinder cyffuriau yn Ffrainc

Gyda'r rhai a gafodd eu taro waethaf gan y firws sy'n wynebu marwolaeth gythryblus o asffycsia, mae arbenigwyr gofal lliniarol yn Ffrainc yn ei chael hi'n anodd yng nghanol prinder cyffuriau i roi'r diwedd mwyaf trugarog posibl i ddioddefwyr. Mae timau gofal yn nwyrain y wlad sydd wedi eu taro’n wael wedi bod yn rhannu eu profiadau o sut y gwnaethant benderfyniadau anodd ynghylch pwy ddylai ac na ddylid rhoi gwelyau gofal dwys gwerthfawr iddynt.

I rai cleifion, gall triniaeth o'r fath fod yn ddibwrpas ac yn greulon, dadleuodd yr Athro Olivier Guerin, sy'n bennaeth Cymdeithas Gerontoleg a Geriatreg Ffrainc (SFGG). "Gwneud y dewis o bwy ddylai gael ei ddadebru yw'r hyn y mae timau gofal dwys yn ei wneud trwy'r amser," meddai. Hyd yn oed cyn y coronafirws, ar gyfer rhai cleifion â phroblemau cronig sy'n profi "problemau anadlu eithafol ... rydyn ni'n gwybod nad yw dadebru'n fuddiol yn y tymor hir," meddai Dr Thibaud Soumagne, arbenigwr ar yr ysgyfaint, sy'n gweithio mewn uned gofal dwys yn Besancon ger ffin y Swistir.

Dywedodd yr Athro Regis Aubry, cyn bennaeth Cymdeithas Gofal Lliniarol Ffrainc (SFAP), sy'n gweithio mewn uned COVID-19 arbennig mewn ysbyty arall yn nwyrain Ffrainc, gyda dioddefwyr yn marw heb gysur ffrindiau a theulu - rhag ofn haint - roedd yn rhaid iddyn nhw wneud diwedd eu hoes mor gyffyrddus â phosib. "Dim ond oherwydd ein bod mewn sefyllfa o argyfwng, ni ddylem anghofio am fod yn drugarog," meddai wrth AFP. Mae SFAP wedi sefydlu llinell gymorth i gynghori staff yng nghartrefi hen bobl, lle mae mwy na 2,000 wedi marw yn Ffrainc ers i'r epidemig ddechrau.

Mae Trump yn datgelu cynlluniau costau cyffuriau

Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau Trump wedi arwyddo cyfres o orchmynion gweithredol ar bolisïau prisio cyffuriau ac mae’n honni bod ei weithredoedd unochrog yn llwyddiant. Mae'r pedwar gorchymyn gweithredol yn gymysgedd o gynigion y gorffennol ac addewidion hŷn. Mae'r gorchmynion hyn yn cynnwys: Adfywiad cynnig y Tŷ Gwyn sy'n caniatáu mewnforio rhai cyffuriau o Ganada, gan gynnwys inswlin. Caniatáu i ganolfannau iechyd cymunedol â chymwysterau ffederal, clinigau sy'n trin cleifion incwm isel i gaffael inswlin gostyngedig ac EpiPens i brynu cyffuriau eraill am bris gostyngedig.

Gorchymyn i'r Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol i gwblhau rheolau sy'n dileu'r amddiffyniadau cyfreithiol ar gyfer ad-daliadau a delir gan wneuthurwyr cyffuriau i Reolwyr Budd-daliadau Fferyllfa (“PBMs”) ac sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r gostyngiadau hynny gael eu trosglwyddo i ddefnyddwyr Rhan D Medicare wrth gownter y fferyllfa. Adnewyddu cydran addawol hir o'i bolisi prisio cyffuriau presgripsiwn sy'n clymu'r pris y mae Medicare yn ei dalu am gyffuriau a roddir gan feddygon i brisiau a drafodir gan lywodraethau tramor.

Mae'r Comisiwn yn dechrau profi gwasanaeth porth rhyngweithredu ar gyfer olrhain a rhybuddio apiau

Er mwyn manteisio i'r eithaf ar botensial apiau olrhain a rhybuddio cyswllt agosrwydd symudol i dorri'r gadwyn o heintiau coronafirws ac achub bywydau, mae'r Comisiwn yn sefydlu gwasanaeth porth rhyngweithredu sy'n cysylltu apiau cenedlaethol ledled yr UE. Cyrhaeddwyd carreg filltir bwysig wrth i grŵp o aelod-wladwriaethau ddechrau profi'r seilwaith.

Mae'r Comisiwn wedi cychwyn rhediadau prawf rhwng gweinyddwyr backend yr apiau swyddogol o'r Weriniaeth Tsiec, Denmarc, yr Almaen, Iwerddon, yr Eidal a Latfia, a gweinydd porth sydd newydd ei sefydlu. Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Sengl Thierry Breton: “Mae llawer o aelod-wladwriaethau wedi gweithredu ceisiadau olrhain a rhybuddio cyswllt cenedlaethol. Mae'n bryd nawr gwneud iddyn nhw ryngweithio â'i gilydd. Teithio a chyfnewid personol yw craidd y prosiect Ewropeaidd a'r Farchnad Sengl.

Bydd y porth yn hwyluso hyn yn yr amseroedd hyn o bandemig ac yn arbed bywydau. ” Ychwanegodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Gall apiau olrhain a rhybuddio coronafirws sy’n gweithio ar draws ffiniau fod yn offer pwerus yn ein hymdrechion i gynnwys lledaeniad COVID-19. Gydag achosion ar gynnydd eto, gall apiau ategu mesurau eraill fel mwy o brofion ac olrhain cyswllt â llaw. Os cânt eu defnyddio'n ddigon eang, gallant ein helpu i dorri'r cadwyni trosglwyddo. Ni fyddwn yn rhoi’r gorau i ymladd ar bob ffrynt yn erbyn y pandemig. ”

Brexit ... eto eto

Fe barodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn yr Undeb Ewropeaidd ddydd Llun (14 Medi) wrth iddo ennill cymeradwyaeth gychwynnol ar gyfer cynllun i dorri cytundeb Brexit, gan ddweud bod angen y symud oherwydd bod y bloc wedi gwrthod cymryd “llawddryll oddi ar y bwrdd” mewn sgyrsiau masnach. Enillodd Johnson y bleidlais seneddol ail ddarlleniad, fel y'i gelwir, ar Fil y Farchnad Fewnol 340 i 263. Trechwyd gwelliant syfrdanol ychydig ymlaen llaw, er y bydd mwy yn dilyn wrth iddo wynebu gwrthryfel cynyddol yn ei blaid.

Diwedd yn y golwg? (fel gyda'r diweddariad hwn)

Mae diwedd ar y pandemig coronafirws, ond mae angen i bobl hongian ychydig yn hwy, meddai Gweinidog Iechyd yr Eidal, Roberto Speranza, mewn cyfweliad â y Weriniaeth a gyhoeddwyd dros y penwythnos. “Mae angen i ni gynnal pellter, gwisgo masgiau a golchi ein dwylo,” ychwanegodd Speranza, gan ddweud na fyddai hyn yn para am byth ond yn debygol dim ond trwy'r cwymp a'r gaeaf. “Y gair allweddol yw agosrwydd: dylai’r lle cyntaf lle mae pobl yn cael eu gwella fod yn y cartref. Mae gennym ni un o'r poblogaethau hynaf yn y byd ac mae nifer y cleifion â salwch cronig yn cynyddu, ac nid ydyn nhw'n cael eu trin mewn ysbytai, ”ychwanegodd Speranza.

A dyna bopeth o EAPM am y tro - cael wythnos ragorol, arhoswch yn ddiogel, gwelwch chi yn ddiweddarach yr wythnos hon am ddiweddariad eto.

Brexit

Brexit - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad leihau eu hamlygiad i weithrediadau clirio'r DU

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Medi) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu penderfyniad â therfyn amser i roi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad ariannol leihau eu hamlygiad i wrthbartïon canolog y DU (CCP). Y dyddiad cau yw'r arwydd cliriaf bod yr UE yn bwriadu symud y busnes 'clirio' allan o Lundain ac i ardal yr ewro.

Fe ddaw’r symudiad fel ergyd i Lundain, sef arweinydd presennol y byd wrth glirio busnes sy’n werth sawl biliwn. Mae'r London Clearing House (LCH), yn clirio gwerth bron i triliwn o ewro o gontractau a enwir yn yr ewro y dydd, ac yn cyfrif am dri chwarter y farchnad fyd-eang. Mae clirio yn cynnig ffordd o gyfryngu rhwng prynwyr a gwerthwyr, credir, trwy gael busnes clirio mwy, bod costau trafodion yn cael eu lleihau. Pan geisiodd Banc Canolog Ewrop yn Frankfurt fynnu bod yr holl grefftau ewro yn cael eu gwneud y tu mewn i ardal yr ewro, heriwyd hyn yn llwyddiannus yn Llys Cyfiawnder Ewrop gan George Osborne, yna Ganghellor Trysorlys y DU.

Yn y gorffennol mae Cyfnewidfa Stoc Llundain wedi rhybuddio y gallai hyd at 83,000 o swyddi gael eu colli pe bai'r busnes hwn yn symud i rywle arall. Byddai gorlifiadau hefyd i feysydd eraill fel rheoli risg a chydymffurfiaeth.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Mae clirio tai, neu CCP, yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Rydym yn mabwysiadu'r penderfyniad hwn i amddiffyn ein sefydlogrwydd ariannol, sy'n un o'n blaenoriaethau allweddol. Mae gan y penderfyniad hwn sydd â therfyn amser resymeg ymarferol iawn, oherwydd ei fod yn rhoi amser i gyfranogwyr marchnad yr UE leihau eu datguddiadau gormodol i CCPau yn y DU, a CCP yr UE i adeiladu eu gallu clirio. O ganlyniad, bydd datguddiadau'n fwy cytbwys. Mae'n fater o sefydlogrwydd ariannol. ”

Cefndir

Mae CCP yn endid sy'n lleihau risg systemig ac yn gwella sefydlogrwydd ariannol trwy sefyll rhwng y ddau wrthbarti mewn contract deilliadau (hy gweithredu fel prynwr i'r gwerthwr a'r gwerthwr i'r prynwr risg). Prif bwrpas CCP yw rheoli'r risg a allai godi pe bai un o'r gwrthbartïon yn methu ar y fargen. Mae clirio canolog yn allweddol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol trwy liniaru risg credyd i gwmnïau ariannol, lleihau risgiau heintiad yn y sector ariannol, a chynyddu tryloywder y farchnad.

Mae dibyniaeth drwm system ariannol yr UE ar wasanaethau a ddarperir gan CCPau yn y DU yn codi materion pwysig sy'n ymwneud â sefydlogrwydd ariannol ac yn ei gwneud yn ofynnol lleihau datguddiadau'r UE i'r isadeileddau hyn. Yn unol â hynny, anogir diwydiant yn gryf i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu strategaethau a fydd yn lleihau eu dibyniaeth ar CCPau y DU sy'n systematig bwysig i'r Undeb. Ar 1 Ionawr 2021, bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl.

Nod penderfyniad cywerthedd dros dro heddiw yw amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn yr UE a rhoi’r amser sydd ei angen ar gyfranogwyr y farchnad i leihau eu hamlygiad i CCP y DU. Ar sail dadansoddiad a gynhaliwyd gyda Banc Canolog Ewrop, y Bwrdd Datrys Sengl a’r Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd, nododd y Comisiwn y gallai risgiau sefydlogrwydd ariannol godi ym maes clirio deilliadau yn ganolog trwy CCPau a sefydlwyd yn y Deyrnas Unedig (CCP y DU. ) pe bai aflonyddwch sydyn yn y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i gyfranogwyr marchnad yr UE.

Aethpwyd i'r afael â hyn yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 9 Gorffennaf 2020, lle argymhellwyd cyfranogwyr y farchnad i baratoi ar gyfer pob senario, gan gynnwys lle na fydd penderfyniad cywerthedd pellach yn y maes hwn.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Barnier yr UE yn dal i obeithio y bydd bargen fasnach â Phrydain yn bosibl, dywed ffynonellau

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd negodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd wrth 27 o genhadon cenedlaethol y bloc i Frwsel ei fod yn dal i obeithio y byddai cytundeb masnach â Phrydain yn bosibl, gan bwysleisio y byddai'r dyddiau nesaf yn ffynonellau diplomyddol pendant gyda'r bloc wrth Reuters, ysgrifennu ac

Anerchodd Michel Barnier y cyfarfod ddydd Mercher (16 Medi) ac roedd y tair ffynhonnell naill ai'n cymryd rhan yn y drafodaeth y tu ôl i ddrysau caeedig neu'n cael eu briffio ar ei gynnwys.

“Mae Barnier yn dal i gredu bod bargen yn bosibl er bod y dyddiau nesaf yn allweddol,” meddai un o ffynonellau diplomyddol yr UE.

Gofynnodd ail ddiplomydd, beth ddywedodd Barnier ddydd Mercher ac a oedd cyfle o hyd am gytundeb newydd gyda’r DU: “Mae’r gobaith yn dal i fod yno.”

Dywedodd y ffynhonnell gyntaf fod consesiynau petrus a gynigiwyd gan y DU ar bysgodfeydd - pwynt anghytgord allweddol sydd hyd yma wedi atal cytundeb ar fargen fasnach newydd rhwng yr UE a’r DU i ddechrau o 2021 - yn “llygedyn o obaith”.

Adroddodd Reuters yn gyfan gwbl ddydd Mawrth (15 Medi) bod Prydain wedi symud i dorri'r cam olaf er gwaethaf y ffaith bod Llundain wedi bod yn bygwth torri telerau ei bargen ysgariad cynharach â'r bloc.

Cadarnhaodd trydydd ffynhonnell, un o ddiplomyddion yr UE, gynnig y DU ond pwysleisiodd nad oedd yn mynd yn ddigon pell i'r bloc ei dderbyn.

Disgynnodd trafodaethau Brexit i gythrwfl newydd y mis hwn dros gynlluniau’r Prif Weinidog Boris Johnson i basio deddfau domestig newydd a fyddai’n tanseilio cytundeb ysgariad cynharach yr UE yn Llundain, sydd hefyd wedi’i anelu at amddiffyn heddwch ar ynys Iwerddon.

Rhybuddiodd ymgeisydd arlywyddol Democrataidd yr Unol Daleithiau Joe Biden Brydain fod yn rhaid iddi anrhydeddu bargen heddwch Gogledd Iwerddon gan ei bod yn tynnu ei hun o’r UE neu na fyddai bargen fasnach yr Unol Daleithiau ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Dywedodd trydydd ffynhonnell yr UE, a siaradodd o dan amod anhysbysrwydd, y byddai'r bloc yn cymryd llinell fwy anhyblyg wrth fynnu mecanwaith setlo anghydfod solet mewn unrhyw fargen fasnach newydd yn y DU pe bai Johnson yn bwrw ymlaen â'r Mesur Marchnad Fewnol.

“Mae yna anesmwythyd ynglŷn â’r hyn mae Prydain yn ei wneud ond mae Barnier wedi pwysleisio y bydd yn parhau i drafod tan ei anadl olaf,” meddai pedwerydd diplomydd o’r UE, gan dynnu sylw at gynhesrwydd y bloc ynglŷn â chael bai arno pe bai’r broses gythryblus yn methu yn y pen draw.

Pan ofynnwyd iddo am amcangyfrif gan fanc Societe Generale, a roddodd ar 80% debygolrwydd y rhaniad economaidd mwyaf niweidiol ar ddiwedd y flwyddyn heb fargen newydd i ddwyn ymlaen gysylltiadau masnach a busnes rhwng yr UE a’r DU, dywedodd yr unigolyn:

“Byddwn i’n ei roi o gwmpas yr un marc.”

Mae disgwyl i Barnier gwrdd â’i gymar yn y DU, David Frost, tua 1400 GMT ym Mrwsel ddydd Iau.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Biden yn rhybuddio’r DU ar #Brexit - Dim bargen fasnach oni bai eich bod yn parchu bargen heddwch Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Rhybuddiodd ymgeisydd arlywyddol Democrataidd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, y Deyrnas Unedig bod yn rhaid iddi anrhydeddu bargen heddwch Gogledd Iwerddon wrth iddi dynnu ei hun o’r Undeb Ewropeaidd neu na fyddai bargen fasnach yr Unol Daleithiau, ysgrifennu ac

“Ni allwn ganiatáu i Gytundeb Dydd Gwener y Groglith a ddaeth â heddwch i Ogledd Iwerddon ddod yn anafedig o Brexit,” meddai Biden mewn neges drydar.

“Rhaid i unrhyw fargen fasnach rhwng yr UD a’r DU ddibynnu ar barch at y Cytundeb ac atal dychwelyd ffin galed. Cyfnod. ”

Dadorchuddiodd Johnson ddeddfwriaeth a fyddai’n torri rhannau o gytundeb ysgariad Brexit yn ymwneud â Gogledd Iwerddon, gan feio’r UE am roi llawddryll ar y bwrdd mewn trafodaethau masnach a cheisio rhannu’r Deyrnas Unedig.

Dywed fod yn rhaid i’r Deyrnas Unedig fod â’r gallu i dorri rhannau o gytundeb Brexit 2020 a arwyddodd i gynnal ymrwymiadau Llundain o dan gytundeb heddwch 1998 a ddaeth i ben dri degawd o drais sectyddol yng Ngogledd Iwerddon rhwng unoliaethwyr Protestannaidd o blaid Prydain a chenedlaetholwyr Catholig Gwyddelig.

Dywed yr UE y gallai unrhyw achos o dorri cytundeb Brexit suddo trafodaethau masnach, gyrru’r Deyrnas Unedig tuag at allanfa flêr pan fydd yn gadael aelodaeth anffurfiol o’r diwedd ar ddiwedd y flwyddyn a thrwy hynny gymhlethu’r ffin rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon sy’n aelod o’r UE.

Dywedodd trafodwr Brexit yr UE wrth 27 o genhadon cenedlaethol y bloc ei fod yn dal i obeithio y byddai cytundeb masnach â Phrydain yn bosibl, gan bwysleisio y byddai'r dyddiau nesaf yn bendant, dywedodd tair ffynhonnell ddiplomyddol wrth Reuters.

Anerchodd Michel Barnier y cyfarfod ddydd Mercher ac roedd y tair ffynhonnell naill ai'n cymryd rhan yn y drafodaeth y tu ôl i ddrysau caeedig neu'n cael eu briffio ar ei gynnwys.

“Mae Barnier yn dal i gredu bod bargen yn bosibl er bod y dyddiau nesaf yn allweddol,” meddai un o ffynonellau diplomyddol yr UE.

Dywedodd Johnson The Sun bod yr UE yn bod yn “ymosodol” i Brydain ac yn peryglu pedwar degawd o bartneriaeth.

Dywedodd fod yn rhaid i’r DU “glustnodi” bargen Brexit “i roi swmp-bennau diddos a fydd yn atal ffrindiau a phartneriaid rhag gwneud dehongliadau ymosodol neu eithafol o’r darpariaethau.”

Dywedodd dadansoddwyr Societe Generale ddydd Iau eu bod bellach yn gweld siawns o 80% y bydd Prydain a’r UE yn methu â tharo bargen fasnach cyn diwedd y flwyddyn.

Ail-anfonodd Biden, sydd wedi siarad am bwysigrwydd ei dreftadaeth Wyddelig, lythyr oddi wrth Eliot Engel, cadeirydd Pwyllgor Materion Tramor Tŷ Cynrychiolwyr yr UD, at Johnson yn galw ar arweinydd Prydain i anrhydeddu cytundeb heddwch Dydd Gwener y Groglith 1998.

Anogodd Engel Johnson i “gefnu ar unrhyw ymdrechion annheg ac amheus yn gyfreithiol i fynd yn groes i brotocol Gogledd Iwerddon y Cytundeb Tynnu’n Ôl.”

Galwodd ar Johnson i “sicrhau nad yw trafodaethau Brexit yn tanseilio degawdau’r cynnydd i ddod â heddwch i Ogledd Iwerddon ac opsiynau yn y dyfodol ar gyfer y berthynas ddwyochrog rhwng ein dwy wlad.”

Dywedodd Engel na fyddai’r Gyngres yn cefnogi cytundeb masnach rydd rhwng yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig pe bai Prydain yn methu â chynnal ei hymrwymiadau gyda Gogledd Iwerddon.

Llofnodwyd y llythyr gan y Cynrychiolwyr Richard Neal, William Keating a Peter King.

Mae Johnson yn bwrw ymlaen â'i gynllun.

Cyrhaeddodd ei lywodraeth fargen ddydd Mercher (16 Medi) i osgoi gwrthryfel yn ei blaid ei hun, gan roi llais i’r senedd dros ddefnyddio pwerau ôl-Brexit o fewn ei Mesur Marchnad Fewnol arfaethedig sy’n torri cyfraith ryngwladol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd