Cysylltu â ni

coronafirws

Sut y gallai ymateb yr UD i # COVID-19 wahardd yr ail Iselder Mawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 10 Mawrth eleni, roedd 290 o achosion dyddiol newydd yr Unol Daleithiau o COVID-19 (coronavirus-19). On 13 Mawrth , Cyhoeddodd Arlywydd yr UD Donald Trump argyfwng cenedlaethol pandemig, oherwydd bod nifer yr achosion newydd dyddiol bellach yn dyblu’n sydyn o fewn tri diwrnod yn unig. Fodd bynnag, ni orfodwyd unrhyw gloi i lawr. Roedd yr ymateb polisi yn lle ar ôl i bob unigolyn. Mae hyn yn unol ag eilun rhyddfrydol America. Trump hyd yn oed cyhoeddodd ei fod “yn caniatáu i’w ysgrifennydd iechyd osgoi rhai rheoliadau i ddarparu mwy o hyblygrwydd i feddygon ac ysbytai sy’n ymateb i’r achosion” - gan leihau’n llwyr, yn ddi-baid o gynyddu, rheoliadau ffederal, dyma’i ffordd i fynd i’r afael â’r mater. Dyna'r ymateb rhyddfrydol, yn ysgrifennu Eric Zuesse, wedi'i bostio ymlaen yn wreiddiol Diwylliant Strategol.
Dechreuodd achosion COVID-19 (coronavirus-19) esgyn yn yr UD, o 600 o achosion newydd dyddiol ar 13 Mawrth, i 25,665 ar 31 Mawrth. Roedd Americanwyr yn ofni marwolaeth, a chynyddodd defnydd masg wyneb, a dechreuodd busnesau bach annibynnol ddiswyddo pobl yn en-masse. (Cafodd bwytai, salonau gwallt, asiantaethau teithio, tafarndai, swyddfeydd deintyddol, ac ati, eu taro'n galed.)
Ar unwaith, daeth y cynnydd brawychus mewn achosion newydd i ben ar Ebrill 4ydd (ar 34,480), ac arhosodd yr achosion newydd dyddiol oddeutu gwastad, ond ychydig i lawr, rhwng Mawrth 31 a Mehefin 9fed (pan gyrhaeddodd y gwaelod ar 19,166), ond yna esgyn eto eto. , i 78,615, ar Orffennaf 24ain.
Ond, yna, dirywiodd eto, fel nad oedd, ar Fedi 8fed, ond yn 28,561. Roedd hyn eisoes yn dychwelyd i gwmpas y gyfradd achosion newydd a oedd yn ôl ar Fawrth 31ain. Felly: er gwaethaf cyrraedd uchafbwynt eto ar Orffennaf 24ain, ni newidiwyd cyfradd yr achosion newydd dyddiol fawr rhwng Mawrth 31ain a Medi 8fed. Ac, i gyd yn ystod y cyfnod hwnnw o 5 mis, roedd pobl yn dod yn ôl i'r gwaith.
Y newidyn economaidd uniongyrchol ac uniongyrchol allweddol y mae Covid-19 yn effeithio arno yw'r gyfradd ddiweithdra. Yma, dangosir yr effaith economaidd honno'n glir:
Diweithdra'r UD: Mawrth 4.4%, Ebrill 14.7%, Mai 13.3%, Mehefin 11.1%, Gorffennaf 10.2%, Awst 8.4%
Er bod y gyfradd achosion newydd bob dydd wedi gostwng ar ôl Mawrth 31ain ac ar ôl Gorffennaf 24ain, aeth y gyfradd ddiweithdra ymlaen lawer mwy raddol ar i lawr ar ôl 31 Mawrth: roedd y busnesau bach a oedd wedi cael eu panicio gan ffrwydrad achosion newydd yn ystod mis Mawrth bellach yn ailagor yn raddol - ond roeddent yn parhau i fod yn nerfus iawn; ac, felly, roedd diweithdra yn dal i fod bron ddwywaith yr hyn a fu yn ystod mis Mawrth.
Yma, bydd y profiad hwnnw'n cael ei gymharu â dwy wlad Sgandinafaidd, gan ddechrau gyda Denmarc, sydd datgan argyfwng pandemig cenedlaethol ar 13 Mawrth, dim ond pan wnaeth Trump hefyd. "Gan ddechrau ar 13 Mawrth 2020, gorchmynnwyd i bawb sy'n gweithio mewn swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol yn y sector cyhoeddus aros adref am bythefnos." Syrthiodd yr achosion newydd dyddiol o'r uchaf o 252 ar Fawrth 11eg, i lawr i'r isaf o 28 ar Fawrth 15fed, ond yna esgyn i 390 ar Ebrill 7fed, a gostwng yn raddol i 16 (dim ond 16 achos newydd) ar Orffennaf 9fed. Yna fe gyrhaeddodd ei uchafbwynt eto, am 373, ar Awst 10fed, plymiodd i lawr i 57 ar Awst 26ain, ac yna esgyn eto yn ôl hyd at 243 ar Fedi 8fed. Roedd y cyfraddau achosion newydd felly yn afreolaidd, ond yn gyffredinol wastad. Mewn cyferbyniad â'r profiad yn yr UD, arhosodd cyfradd ddiweithdra Denmarc yn rhyfeddol o sefydlog, trwy gydol y cyfnod cyfan:
Denmarc: Mawrth 4.1, Ebrill 5.4Mai 5.6, Mehefin 5.5, Gorffennaf 5.2
Aeth Llywodraeth Sweden ar drywydd llawer mwy laissez-faire ymateb i bolisi (“Mae’r llywodraeth wedi ceisio canolbwyntio ymdrechion ar annog yr ymddygiad cywir a chreu normau cymdeithasol yn hytrach na chyfyngiadau gorfodol.”), ac wedi cyfraddau heintiau COVID-19 llawer gwaeth na Denmarc llawer mwy sosialaidd, a hefydcyfraddau marwolaeth llawer gwaeth, y ddau yn cynhyrchu canlyniadau yn Sweden yn debycach i ymateb polisi'r UD na fel ymateb polisi Denmarc, ond yn llawer llai drwg na'r hyn a ddigwyddodd ar y gyfradd ddiweithdra; ac, felly, dangosodd Sweden godiadau diweithdra a oedd yn weddol fach, yn debycach i'r rhai a ddangosir yn Nenmarc:
Sweden: Mawrth 7.1, Ebrill 8.2Mai 9.0, Mehefin 9.8, Gorffennaf 8.9
Nid oedd hynny'n ddim byd tebyg i'r gyration eithafol yn:
US: Mawrth 4.4%, Ebrill 14.7%, Mai 13.3%, Mehefin 11.1%, Gorffennaf 10.2%, Awst 8.4%
Pam oedd hyn?
Er bod effeithiolrwydd polisi Sweden yn debycach i America nag fel Denmarc wrth gadw i lawr ganrannau'r boblogaeth a gafodd eu heintio, ac a fu farw o Covid-19 (h.y., yr oedd Nodyn effeithiol), effeithiolrwydd polisi Sweden wrth gadw i lawr ganran y boblogaeth a ddaeth yn ddi-waith yn debycach i Ddenmarc (h.y., fe Roedd effeithiol, ar hynny). Yn wahanol i America, sydd â llai o rwyd ddiogelwch cymdeithasol nag sydd gan unrhyw genedl ddiwydiannol arall, roedd Sweden, hyd yn ddiweddar, yn un o'r rhai mwyaf helaeth, ac nid yw eto wedi ei gostwng i lawr i lefelau Americanaidd (sy'n eithriadol o ryddfrydol). Felly, er bod Swedeniaid yn gwybod y bydd y Llywodraeth yno ar eu cyfer os byddant yn cael eu heintio, nid yw Americanwyr yn gwneud hynny; ac, felly, mae Americanwyr yn gwybod, iddyn nhw, y bydd yn “suddo neu'n nofio.” Gwnewch wneud, neu ollwng yn farw os na allwch chi - dyna'r ffordd Americanaidd. Dyma pam na chafodd Covid-19 effaith fawr ar ddiweithdra Sweden. Pan brofodd Swede yr hyn a allai fod yn symptomau, byddai'r unigolyn hwnnw eisiau aros adref ac ni fyddai mor daer i barhau i weithio hyd yn oed pe gallai gwneud hynny heintio eraill. Felly, tra bod cyfradd ddiweithdra Sweden wedi codi 27% rhwng mis Mawrth a mis Mai, cododd America 202% yn ystod yr un cyfnod. Roedd Americanwyr yn ysu am incwm, oherwydd bod cymaint ohonyn nhw'n dlawd, ac roedd gan gymaint ohonyn nhw yswiriant iechyd gwael neu ddim o gwbl. (Mae gan bob gwlad ddiwydiannol arall yswiriant iechyd cyffredinol: mae 100% o'r boblogaeth wedi'i hyswirio. Dim ond yn America y mae gofal iechyd yn fraint sydd ar gael i bobl sydd â'r gallu i dalu amdano yn unig, yn lle hawl a ddarperir i bawb.)
Ar Fedi 9fed, pennawd Joe Neel yn NPR, "Pôl NPR: Poen Ariannol o Pandemig Coronafirws 'Llawer, Llawer Gwaeth' na'r Disgwyl", ac adroddodd yn gynhwysfawr nid yn unig o arolwg barn NPR newydd, ond o astudiaeth newydd gan Harvard, y mae pob un ohonynt yn gyson â'r hyn yr wyf wedi'i ragweld (yn gyntaf,yma, Ac yna yma, ac, yn olaf, yma), ac sy'n ymddangos i mi yn dibynnu ar y canlyniadau eithaf canlynol, y mae'r UD bellach yn mynd tuag atynt (felly, rwy'n cau fy mhedwaredd erthygl ar y pwnc hwn, gyda'r tebygolrwyddau hyn):
Bydd diffyg America yn y sosialaeth ddemocrataidd (rhwyd ​​ddiogelwch cymdeithasol) sy'n bresennol mewn gwledydd fel Denmarc (ac olion gweddilliol heb eu datgymalu yn Sweden a rhai gwledydd eraill) wedi achosi, yn yr Unol Daleithiau, ddodwy enfawr- i ffwrdd o'r gweithwyr mewn busnesau bach, ac o ganlyniad, bydd llawer mwy o deuluoedd yn cael eu dinistrio sydd ar waelod y drefn economaidd, teuluoedd Du a / neu Sbaenaidd i raddau helaeth, na rhai Gwyn ac nid mewn tlodi. Hefyd o ganlyniad, yn llethol yn yr Unol Daleithiau, bydd pobl dlawd yn dioddef llawer mwy o'r heintiau, a'r marwolaethau, a'r diswyddo, ac o'r methdaliadau personol a digartrefedd cyn bo hir; ac, yn fuan wedi hynny, mynd i'r afael â methdaliadau busnesau bach, ac yn y pen draw yna methdaliadau busnes mawr, ac yna cymorthdaliadau ffederal uniongyrchol megabank tebygol fel yn 2009, a fydd yn cael eu dilyn, yn y cam olaf, gan orchwyddiant a allai fod yn debyg i'r hyn wedi digwydd yn Weimar yr Almaen. Yn y pen draw, bydd y dioddefaint cynyddol ddi-baid ar y gwaelod yn cynhyrchu cwymp ar y brig. Yn ôl pob tebyg, felly, yn y bôn, dim ond mega-fuddsoddwyr yw marchnadoedd stoc yr Unol Daleithiau, fel y S&P 500, sy'n ymddangos yn coronafirws heddiw, fel y S&P 2021, er mwyn cael eu galluogi, ar ôl yr hyn fydd y ddamwain economaidd fwyaf yn hanes, i brynu “wrth geiniogau ar y ddoler,” y gorau o’r hyn sydd ar ôl, er mwyn symud ymlaen wedyn i gam nesaf y cylch economaidd cyfalafol, gan ei fod yn berchen ar ganran hyd yn oed yn uwch o gyfoeth y genedl nag yn awr. Wrth gwrs, os bydd hynny'n digwydd, yna bydd America hyd yn oed yn fwy o unbennaeth nag y mae nawr. Ar ôl damwain XNUMX bydd America yn debycach i Almaen Hitler, nag fel yr oedd America FDR.
Mae enwebai Arlywyddol y Blaid Ddemocrataidd, Joe Biden, yr un morllygredig, ac yn union felhiliol, fel y mae'r enwebai Gweriniaethol, Donald Trump. Ac yr un mor neoconservative (ond yn targedu Rwsia, yn lle China). Felly, mae'r etholiadau Tachwedd 3ydd sydd ar ddod yn yr UD bron yn amherthnasol, gan fod y ddau ymgeisydd bron yr un mor ffiaidd. Mae problemau America yn ddyfnach na dim ond y ddau stoog y mae pendefigaeth America yn eu llogi o'i flaen wrth y blychau pleidleisio.
Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd