Cysylltu â ni

coronafirws

Diweddariad: Cydweithrediad o dan y microsgop mewn argyfwng COVID-19 - Adroddiad Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE EAPM ar gael

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i heintiau coronafirws esgyn ar draws y blaned, a’r doll marwolaeth yn codi ym mhobman, yn anad dim yn Ewrop, mae llawer yn gofyn pam fod aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd mor ddatgysylltiedig oddi wrth ei gilydd yn ddoeth o ran strategaeth, a beth all yr UE ei wneud ynglŷn â gwella cydgysylltu hyn. rownd yr eildro, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. 

Wel, o gofio bod gofal iechyd yn gymhwysedd aelod-wladwriaeth sy'n cael ei warchod yn genfigennus, nid yw'n hawdd cloi'r ateb, ac ni fu erioed. Ond nid yw hynny'n helpu dinasyddiaeth Ewrop, o ystyried nad yw COVID-19 yn parchu ffiniau ac sofraniaeth genedlaethol. 

Roedd hon yn un o fyrdd o eitemau trafod a drafodwyd yn ein Cynhadledd rithwir Llywyddiaeth ddiweddar o'r enw 'Sicrhau mynediad i arloesi a gofod biomarcwr llawn data i gyflymu gwell ansawdd gofal i ddinasyddions '. Gallwch read yr adroddiad yma.

hysbyseb

Fel yr amlygwyd yn ystod Cynhadledd yr Arlywyddiaeth, mae addewid posibl yn y dyfodol yng nghyd-destun polisi Ewrop, gyda’r mentrau deddfwriaethol a pholisi ar agenda’r UE ar hyn o bryd - yn fwyaf diweddar - datganiad Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen o blaid Undeb Iechyd Ewrop a oedd trafodwyd yn ystod y gynhadledd. 

Mae EAPM bob amser wedi dadlau dros fwy o gydweithrediad a chydlynu ledled yr UE ym maes gofal iechyd, a dim ond yr angen hwnnw sydd wedi gwneud yr angen hwnnw yn fwy amlwg. 

Yn wir, am y rhan orau o ddegawd, mae'r Gynghrair wedi bod yn galw am polisïau i fynd i'r afael â chlefyds o lawer o wahanol fathau - nid lleiaf canser - drwy gwyddoniaeth newydd a tgofal iechyd ersonalised, gyda chefnogaeth llawer o ASEau.

hysbyseb

Mae'n briodol, trwy gydol trafodaethau pwnc-benodol Cynhadledd yr Arlywyddiaeth, mai'r themâu ehangach a ddaeth i'r amlwg fwyaf dibwys oedd cydweithredu a chyfathrebu, gan fod y rhain wedi bod yn nodweddion gweithgaredd EAPM ers ei gychwyn. 

Ymarfer cydweithredol yw EAPM trwy ddiffiniad, sy'n dwyn ynghyd yr ystod ehangaf o randdeiliaid - fel y dangosodd y gynhadledd hon eto. Ac mae cyfathrebu wedi bod wrth wraidd gweithgaredd EAPM, gan nad yw ei rôl nid yn unig fel melin drafod ar gyfer mireinio syniadau, ond fel cyfrwng ar gyfer trosglwyddo'r syniadau hynny o fyd gofal iechyd i fyd ehangach polisi, lle mae'r penderfyniadau'n cael eu gwneud hynny yn y pen draw siapio'r ffordd y mae iechyd yn cael ei ddarparu. 

Prif argymhellion 

Er na chafwyd proses ffurfiol o gytuno ar argymhellion yn y cyfarfod, mae'r canlynol ymhlith yr argymhellion cylchol o'r trafodaethau. 

  • Rhaid mynd i’r afael ag anghydraddoldebau o ran mynediad at brofion a thriniaeth ledled Ewrop

  • Rhaid bod seilwaith data a gallu prosesu digonol ar gael.

  • Rhaid datblygu tystiolaeth yn y byd go iawn a chytuno ar feini prawf derbyn gyda rheolyddion, asiantaethau HTA a'r talwrs.

  • Mae angen mwy o hyblygrwydd o ran gofynion rheoliadol i ddarparu ar gyfer gwerthuso cynhyrchion sydd ar gyfer poblogaethau bach.

  • Rhaid datblygu cydweithredu aml-randdeiliad i gytuno ar flaenoriaethau ymchwil, safonau a sicrhau ansawdd profion, a meini prawf gwerthuso ar gyfer profi a thriniaethau.

  • Rhaid datblygu ymddiriedaeth ymhlith dinasyddion ynghylch diogelwch a defnydd posibl eu data.

  • Rhaid i randdeiliaid gofal iechyd ddatblygu cyfathrebu i berswadio llunwyr polisi i sicrhau newid adeiladol.  

Mae'r ddolen i'r adroddiad ar gael yma.

Cyfarfod genom 1 miliwn ar 21 Hydref

Mae cofrestru yn dal i fod yn agored iawn ar gyfer cyfarfod B1MG ar 21 Hydref. Nod y Prosiect Genom 1 miliwn yw cefnogi cysylltiad genomeg genedlaethol a seilweithiau data, cydlynu cysoni’r fframwaith moesegol a chyfreithiol ar gyfer rhannu data o sensitifrwydd preifatrwydd uchel, a rhoi arweiniad ymarferol ar gyfer y cydgysylltiad pan-Ewropeaidd. o weithredu technolegau genomig mewn systemau gofal iechyd cenedlaethol ac Ewropeaidd. 

Felly, mae'r B1MG yn fodd i ddod â'r gwahanol randdeiliaid ynghyd ar Hydref 21ain er mwyn gweithredu fel catalydd i ddarparu dull meincnod ar gyfer alinio darpariaethau gofal iechyd cymhleth, ffracsiynol i mewn i systemau gofal iechyd.

Cofrestrwch yma darllenwch yr agenda lawn yma.

Cael yr wythnos orau bosibl, a chadw'n ddiogel.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd