Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun iawndal rhent Tsiec € 110 miliwn i gefnogi busnesau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd gynllun Tsiec CZK 3 biliwn (oddeutu € 110.5 miliwn) i gefnogi busnesau manwerthu a chwmnïau gwasanaeth sy'n rhentu adeiladau, a oedd yn gyfyngedig neu'n gwahardd i gyflawni eu gweithgareddau oherwydd y mesurau a osodwyd gan y llywodraeth yng nghyd-destun y coronafirws. achos. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro.

Bydd cefnogaeth y cyhoedd, a fydd ar ffurf grantiau uniongyrchol, yn talu 50% o'r rhent sy'n ddyledus ar gyfer misoedd Gorffennaf, Awst a Medi 2020. Pwrpas y cynllun yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r cwmnïau yr effeithir arnynt yn eu hwynebu yn ddyledus i'r mesurau a gymerwyd gan lywodraeth Tsiec i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Tsiec yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) ni fydd y gefnogaeth fesul cwmni yn fwy na € 800,000 fel y darperir ar ei gyfer yn y Fframwaith Dros Dro; a (ii) bydd y cynllun yn rhedeg tan 30 Mehefin 2021. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59118 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

coronafirws

COVID-19: ASEau i holi Prif Weithredwyr cwmnïau brechlyn

cyhoeddwyd

on

Bydd ASEau yn trafod sut i gynyddu capasiti a gwella'r modd y darperir brechlynnau COVID-19 gyda chwmnïau fferyllol a'r Comisiynwyr Llydaweg a Kyriakides.

Ddydd Iau, bydd aelodau pwyllgorau Iechyd y Cyhoedd (ENVI) a Diwydiant (ITRE) yn clywed gan gynrychiolwyr y diwydiant fferyllol sy'n ymwneud â datblygu, cynhyrchu a defnyddio portffolio brechlynnau'r UE yn erbyn COVID-19.

Pryd: Dydd Iau 25 Chwefror 2021, 16.00 - 19.00

Lle: Senedd Ewrop ym Mrwsel, Paul-Henri Spaak (3C050) a fideogynhadledd

Mae agenda lawn y gwrandawiad ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Gallwch wylio'r gwrandawiad yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Briffio'r cyfryngau

Ddydd Mercher 24 Chwefror, am 11.30, bydd gwasanaeth wasg y Senedd yn trefnu sesiwn friffio dechnegol i newyddiadurwyr cyn y gwrandawiad, gyda Chadeirydd ENVI, Pascal Canfin (Renew, FR) a Chadeirydd ITRE, Cristian Bușoi (EPP, RO).

I gofrestru ar gyfer y briff, anfonwch eich enw a'ch cysylltiad cyfryngau at [e-bost wedi'i warchod].

Cefndir

Trefnodd Senedd Ewrop sawl dadl mewn gwahanol bwyllgorau yn ogystal ag mewn sesiynau llawn ar wahanol agweddau ar strategaeth frechu COVID-19. Yn ystod y ddadl lawn ddiwethaf ym mis Chwefror 2021, Tanlinellodd ASEau bod yn rhaid i'r UE barhau â'i ymdrechion ar y cyd i frwydro yn erbyn pandemig COVID-19 a chymryd mesurau brys i rampio cynhyrchu brechlynnau i fodloni disgwyliadau dinasyddion.

Yn ôl y Strategaeth frechu’r UE, mae tri brechlyn yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE yn dilyn argymhellion gwyddonol cadarnhaol gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (BioNTech-Pfizer, Moderna ac AstraZeneca). Mae tri chontract ychwanegol wedi'u cwblhau a bydd yn caniatáu prynu brechlynnau ar ôl profi eu bod yn ddiogel ac yn effeithiol: Johnson & Johnson (mae cais am awdurdodiad marchnata amodol wedi'i gyflwyno), Sanofi-GSK a CureVac (y ddau dan adolygiad treigl). Daeth sgyrsiau archwiliadol i ben hefyd gyda dau gwmni, Novavax a Valneva.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

coronafirws

Mae dinas Nice yn Ffrainc yn gofyn i dwristiaid gadw draw yng nghanol ymchwydd COVID

cyhoeddwyd

on

By

Galwodd maer Nice yn ne Ffrainc ddydd Sul (21 Chwefror) am gloi penwythnos yn yr ardal i leihau llif twristiaid wrth iddo frwydro yn erbyn pigyn sydyn mewn heintiau coronafirws i dreblu'r gyfradd genedlaethol, yn ysgrifennu Geert De Clercq.

Mae gan ardal Nice gyfradd heintio COVID-19 uchaf Ffrainc, gyda 740 o achosion newydd yr wythnos i bob 100,000 o drigolion, yn ôl Covidtracker.fr.

“Mae arnom angen mesurau cryf sy'n mynd y tu hwnt i'r cyrffyw ledled y wlad 6 pm, naill ai cyrffyw tynnach, neu gloi i lawr rhannol ac amser-benodol. Byddai cloi penwythnos yn gwneud synnwyr, ”meddai’r Maer Christian Estrosi ar radio franceinfo.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Olivier Veran, ddydd Sadwrn y byddai'r llywodraeth yn penderfynu y penwythnos hwn ar dynhau mesurau rheoli firws yn ninas Môr y Canoldir.

Cyn archebu ail gloi cenedlaethol ym mis Tachwedd, gosododd y llywodraeth cyrffyw rhai dinasoedd a chau bwytai ym Marseille, ond yn gyffredinol mae wedi ymatal rhag mesurau rhanbarthol oherwydd protest gan wleidyddion a busnesau lleol.

“Dydyn ni ddim yn diystyru cloeon lleol,” meddai llefarydd ar ran y llywodraeth, Gabriel Attal ar deledu LCI.

Ychwanegodd nad oedd y duedd mewn achosion newydd yn dda yn ystod y dyddiau diwethaf ac nad oedd achos dros lacio cyrffyw.

“Mae'r tywydd yn braf, mae pawb yn rhuthro i ddod yma. Byddai cloi penwythnos yn rhoi stop ar hynny, heb atal gweithgaredd economaidd yn y ddinas, ”meddai Estrosi.

Dywedodd Estrosi fod cyfraddau heintiau wedi neidio oherwydd y mewnlif enfawr o dwristiaid dros wyliau'r Nadolig. Roedd hediadau rhyngwladol i'r ddinas wedi neidio o 20 y diwrnod cyn y Nadolig i 120 dros y gwyliau - hyn i gyd heb i bobl gael profion firws yn eu gwlad wreiddiol neu ar ôl cyrraedd.

“Byddwn yn hapus i dderbyn llawer o dwristiaid yr haf hwn, unwaith y byddwn yn ennill y frwydr hon, ond mae'n well cael cyfnod wrth i ni ddweud 'peidiwch â dod yma, nid dyma'r foment'. Amddiffyn pobl Nice yw fy mlaenoriaeth, ”meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn caniatáu estyniad pellach i fentrau dinasyddion oherwydd pandemig COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu caniatáu estyniad tri mis ychwanegol ar gyfer y Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd cofrestredig oherwydd yr heriau a achosir gan y pandemig COVID-19. Mae'r estyniad yn ymwneud â mentrau, sydd ar hyn o bryd yn casglu datganiadau o gefnogaeth. Caniatawyd estyniad chwe mis cyntaf eisoes yn Gorffennaf 2020 a'r ail estyniad tri mis yn Rhagfyr 2020. Mae Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd yn un o'r arfau unigryw y gall dinasyddion Ewropeaidd ddylanwadu'n uniongyrchol ar ddyfodol yr UE a galw am gyfreithiau newydd. Mae testun Penderfyniad y Comisiwn ar gael ar-lein a mwy o wybodaeth ar gael ar y Gwefan Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd