Cysylltu â ni

coronafirws

Rhowch fwy o fynediad i gleifion: Mae angen sero TAW ar feddyginiaethau yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i Ewropeaid wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus, dylem gynyddu hygyrchedd cleifion trwy ddileu TAW ar y nwyddau mwyaf hanfodol, yn ysgrifennu Bill Wirtz.

Mae pandemig COVID-19 wedi rhoi polisi iechyd yn ôl yng nghalonnau a meddyliau'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn Ewrop. Cyn yr achos, roedd Ewrop wedi bod mewn dadl am brisio cyffuriau, ond dim ond echelon uchaf sefydliadau gwleidyddol yr oedd yn ei olygu. Yn aml mae'r bai ar gwmnïau fferyllol, yn ogystal â diffyg tryloywder prisiau. Ond mae edrych yn agosach ar gostau cyffuriau yn dangos mai un o'r prif ysgogwyr ar gyfer costau uchel yw trethi gwerthu ar feddyginiaethau.

Bydd cleifion gwybodus yn gwybod bod pob gwlad Ewropeaidd ond un yn codi TAW ar feddyginiaeth a meddyginiaeth bresgripsiwn dros y cownter (OTC). Mae'r Almaen yn codi cymaint â 19% o TAW ar y ddau fath o feddyginiaeth, tra bod Denmarc yn safle'r uchaf, gyda chyfraddau ar 25% - dyna un rhan o bump o gyfanswm pris cyffur!

hysbyseb

Dim ond un wlad sydd ddim yn codi TAW ar gyffuriau presgripsiwn neu dros y cownter: Malta. Mae Lwcsembwrg (3% yr un) a Sbaen (4% yr un) hefyd yn dangos nad yw cyfraddau TAW cymedrol ar gyffuriau yn syniad gwallgof ond yn rhywbeth y mae miliynau o Ewropeaid eisoes yn elwa ohono. Mae Sweden a'r DU yn codi 0% TAW ar feddyginiaeth bresgripsiwn, ond eto 25% ac 20% yn y drefn honno ar OTC.

Un o'r rhwystrau ffordd sylweddol tuag at fynediad mwy cleifion i gyffuriau yw polisïau treth annheg rhai o aelod-wladwriaethau'r UE. Cyn siarad am erydu hawliau eiddo deallusol a gosod prisiau ar draws y bloc, dylem drafod a ddylem gael TAW ar feddyginiaethau.

Yn enwedig ar feddyginiaeth bresgripsiwn, lle gall cyffuriau canser gyrraedd lefelau prisiau sylweddol, mae cyfraddau TAW o hyd at 25% yn rhoi baich sylweddol ar gleifion a'u hyswiriant iechyd. O ran meddygaeth presgripsiwn, nid oes llawer o synnwyr mewn codi treth ar werth yn gyntaf, ac yna cael darparwyr yswiriant iechyd gwladol i godi'r tab. O ran meddygaeth OTC, mae'r goblygiad, oherwydd nad yw'n cael ei ragnodi, nad yw'n ddaioni hanfodol, yn fan dall o lunwyr polisi.

hysbyseb

Mae llawer o gyfryngau OTC, sy'n amrywio o leddfu poen cur pen cyffuriau, meddygaeth llosg y galon, triniaethau gwefusau, meddyginiaethau anadlol, neu hufenau dermatolegol nid yn unig yn feddyginiaethau hanfodol i filiynau o Ewropeaid; maent yn aml yn gweithredu fel gofal ataliol. Po fwyaf yr ydym yn trethu'r nwyddau hyn, y mwyaf yr ydym yn rhoi baich ar MDs gydag ymweliadau nad ydynt yn hanfodol.

Yn dilyn esiampl Malta, dylai gwledydd Ewropeaidd ostwng eu cyfraddau TAW i 0% ar bob meddyginiaeth. Pwrpas TAW yw torri allan o weithgaredd masnachol, gan sicrhau bod pob trafodyn masnachol yn talu’r hyn a ystyrir yn gyfran deg iddynt, hyd yn oed y busnesau hynny nad ydynt yn draddodiadol yn talu unrhyw drethi cwmni. Fodd bynnag, o ran gwerthu meddyginiaeth fel trafodiad cwbl fasnachol, o safbwynt cleifion, yn colli'r pwynt. Mae miliynau o gleifion angen meddyginiaeth bresgripsiwn benodol bob dydd, ac mae eraill yn dibynnu ar gymorth cyffuriau dros y cownter i leddfu poen neu drin problemau nad oes angen sylw meddygol proffesiynol arnynt.

Mae'n bryd i genhedloedd Ewrop gytuno ar gytundeb Dim TAW rhwymol ar feddyginiaeth neu o leiaf gap ar 5%, a fyddai'n gostwng prisiau cyffuriau yn y digidau dwbl, yn cynyddu hygyrchedd, ac yn creu Ewrop decach.

Bill Wirtz yw'r Uwch Ddadansoddwr Polisi ar gyfer y Ganolfan Dewis Defnyddwyr. Mae'n trydar @wirtzbill

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyllid ychwanegol i gefnogi brechu byd-eang ac i ymateb i argyfyngau byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig diwygio Cyllideb 2021 yr UE i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i feysydd polisi y mae angen eu hatgyfnerthu o ystyried datblygiadau diweddar ac anghenion ychwanegol. Yn bendant, bydd y Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon yn helpu i gyflymu brechiadau byd-eang. Bydd yn darparu € 450 miliwn ychwanegol i gyrraedd y € 1.3 biliwn sydd ei angen i sicrhau 200 miliwn dos ychwanegol o frechlynnau yn erbyn COVID-19 ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig trwy COVAX, fel y cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen ynddo Cyflwr yr araith Undeb. Mae'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon hefyd yn cynnig atgyfnerthu Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE gyda € 57.8m. Mae angen cynyddu'r arian a ragwelir yn y gyllideb i fynd i'r afael ag argyfyngau i dalu costau'r ymateb i'r argyfyngau a thrychinebau naturiol a ddigwyddodd yr haf diwethaf, gan gynnwys hediadau dychwelyd i wladolion yr UE sydd wedi'u lleoli yn Afghanistan, gweithrediadau yn Haiti yn dilyn y daeargryn diweddar ac ymladd. tanau coedwig yn Ewrop. Mae angen i'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft gael ei chymeradwyo gan Senedd Ewrop a chan aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor. Mae sesiwn holi-ac-ateb gyda mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Brechu COVID-19: Mae ASEau yn galw am undod yr UE a byd-eang

cyhoeddwyd

on

Rhaid i'r UE barhau â'i ymdrechion ar y cyd i frwydro yn erbyn pandemig COVID-19 a chymryd mesurau brys i rampio cynhyrchu brechlynnau i fodloni disgwyliadau dinasyddion, dywed ASEau,  SESIWN LLEOL ENVI.

Yn y ddadl lawn gyda Llywyddiaeth Portiwgal ac Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, gwnaeth ASE sylwadau ar gyflwr chwarae strategaeth frechu COVID-19 yr UE.

Pwysleisiodd llawer o aelodau fod yr UE wedi gwneud y penderfyniadau allweddol cywir, yn enwedig ar y dull Ewropeaidd ar y cyd o frechu ac ar sefyll dros hawliau ei ddinasyddion trwy roi diogelwch yn gyntaf a gorfodi rheolau atebolrwydd yr UE.

hysbyseb

Amddiffynnodd yr Arlywydd von der Leyen ddewis yr UE i archebu brechlynnau ar y cyd, yr angen am undod byd-eang a’r penderfyniad i beidio â chymryd unrhyw lwybrau byr ar ddiogelwch ac effeithlonrwydd brechlynnau. Rhaid tynnu gwersi o gamgymeriadau’r gorffennol, fe wnaeth hi gydnabod, fel “dydyn ni dal ddim lle rydyn ni eisiau bod yn y frwydr yn erbyn y firws”.

Rhaid dod o hyd i atebion i adael yr argyfwng yn ysbryd undod, rhwng aelod-wladwriaethau yn ogystal ag ar lefel fyd-eang, tanlinellodd ASEau. Mae gan yr UE gyfrifoldeb am weddill y byd a rhaid iddo sicrhau bod brechlynnau wedi'u dosbarthu'n deg ledled y byd, ychwanegon nhw, gan ailadrodd “nad oes neb yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel”.

Cydnabu'r aelodau fod yr UE wedi tanamcangyfrif heriau cynhyrchu màs brechlyn a bod yn rhaid cymryd mesurau concrit i gynyddu cynhyrchiant fel mater o'r flaenoriaeth orau. Anogodd llawer o ASEau’r Comisiwn i orfodi contractau presennol ac ar yr un pryd cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu strategaethau lleoli brechlyn.

hysbyseb

Er mwyn adeiladu ymddiriedaeth dinasyddion yn yr ymdrechion brechu ac osgoi dadffurfiad, rhaid i’r UE “ddweud y gwir”, nododd rhai ASEau. Yn hyn o beth, roedd llawer yn cofio’r angen am dryloywder o ran contractau, yn ogystal ag am ddata cynhwysfawr a chlir ar gyflwyno brechlynnau ar lefel genedlaethol.

Gan ystyried y symiau mawr o arian cyhoeddus a fuddsoddwyd, galwodd sawl ASE hefyd am fwy o graffu seneddol ar weithredu'r strategaeth brechlynnau.

Watch recordiad fideo o'r ddadl yma. Cliciwch ar yr enwau isod i gael datganiadau unigol.

Ana Paula Zacarias, Llywyddiaeth Portiwgaleg

Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd (Rhan 1stRhan 2ndRhan 3rd)

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Adnewyddu Ewrop, RO)

Marco Zanni (ID, TG)

ska Keller (Gwyrdd / EFA, DE)

Beata Szydło (ECR, PL)

Manon Aubry (Y Chwith, FR)

Cefndir

Ar 12 Ionawr 2021, ASEau cwestiynodd y Comisiwn ar y datblygiadau diweddaraf o ran brechlynnau COVID-19. Dilynodd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Ionawr yn canolbwyntio ar strategaeth fyd-eang yr UE ar gyfer COVID-19, tra bod y Comisiwn wedi cyhoeddi cynllun gweithredu wedi'i ddiweddaru i gamu i fyny'r frwydr yn erbyn y pandemig ar yr un diwrnod.

Yn ystod y dadl lawn ym mis Ionawr, Mynegodd ASEau gefnogaeth eang i ddull cyffredin yr UE o frwydro yn erbyn y pandemig a galwasant am dryloywder llwyr ynghylch contractau a defnyddio brechlynnau COVID-19.

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

coronafirws

Mae llysgennad yr UE yn dweud bod Rwsia yn gohirio archwiliadau brechlyn EMA Sputnik V - cyfryngau

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithiwr gofal iechyd yn paratoi dos o frechlyn Sputnik V (Gam-COVID-Vac) yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu yn Gostiny Dvor ym Moscow, Rwsia Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Llun

Dyfynnwyd bod Rwsia wedi gohirio archwiliadau gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) dro ar ôl tro sy'n angenrheidiol ar gyfer ardystio ei brechlyn Sputnik V COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, dyfynnwyd bod llysgennad yr UE i Moscow wedi dweud ddydd Gwener (8 Hydref), Reuters, ysgrifennwch Olzhas Auyezov, Anton Zverev ac Andrew Osborn ym Moscow a Jo Mason yn Llundain.

Mae'r brechlyn Sputnik V, a ddefnyddir yn helaeth yn Rwsia ac a gymeradwywyd i'w ddefnyddio mewn mwy na 70 o wledydd, yn destun adolygiad gan Sefydliad Iechyd y Byd a'r LCA.

hysbyseb

Mae Rwsia wedi cyhuddo’r Gorllewin o wrthod ardystio ei brechlyn blaenllaw am resymau gwleidyddol. Heb gymeradwyaeth EMA, mae'n anoddach i Rwsiaid deithio ledled yr UE.

"Mae hon yn broses dechnegol yn hytrach na gwleidyddol," meddai llysgennad yr UE, Markus Ederer, wrth allfa gyfryngau RBC Rwsia mewn cyfweliad.

"Pan fydd swyddogion Rwseg yn siarad am y broses yn cael ei gohirio a'i gwleidyddoli gan yr ochr Ewropeaidd, rwy'n credu weithiau eu bod yn cyfeirio atynt eu hunain i raddau helaeth oherwydd mai nhw sy'n gwneud hyn am wleidyddiaeth."

hysbyseb

Mae cronfa cyfoeth sofran Rwsia, Cronfa Buddsoddi Uniongyrchol Rwseg (RDIF), yn marchnata Sputnik V dramor. Gwrthododd wneud sylw.

Dywedodd yr LCA na allai wneud sylw ar y mater ar unwaith.

Dywedodd pump o bobl sydd â gwybodaeth am ymdrechion Ewropeaidd i asesu'r cyffur wrth Reuters yn gynharach eleni fod y datblygwyr Sputnik V. wedi methu dro ar ôl tro â darparu data y mae rheoleiddwyr yn ei ystyried yn ofynion safonol y broses cymeradwyo cyffuriau. darllen mwy

Dywedodd RDIF ar y pryd fod adroddiadau Reuters yn cynnwys “datganiadau ffug ac anghywir” yn seiliedig ar ffynonellau anhysbys a oedd yn ceisio niweidio Sputnik V fel rhan o ymgyrch ddadffurfiad.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Rwseg, Mikhail Murashko, y mis hwn bod yr holl rwystrau i gofrestru Sputnik V gyda’r WHO wedi’u clirio ac mai dim ond rhywfaint o waith papur oedd ar ôl i’w gwblhau. darllen mwy

Cyfeiriodd asiantaeth newyddion TASS at y weinidogaeth iechyd fel un a ddywedodd ddydd Gwener y gallai arolygwyr LCA gynnal ymweliad â Rwsia ym mis Rhagfyr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd