Cysylltu gyda ni

coronafirws

Rhowch fwy o fynediad i gleifion: Mae angen sero TAW ar feddyginiaethau yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Wrth i Ewropeaid wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus, dylem gynyddu hygyrchedd cleifion trwy ddileu TAW ar y nwyddau mwyaf hanfodol, yn ysgrifennu Bill Wirtz.

Mae pandemig COVID-19 wedi rhoi polisi iechyd yn ôl yng nghalonnau a meddyliau'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn Ewrop. Cyn yr achos, roedd Ewrop wedi bod mewn dadl am brisio cyffuriau, ond dim ond echelon uchaf sefydliadau gwleidyddol yr oedd yn ei olygu. Yn aml mae'r bai ar gwmnïau fferyllol, yn ogystal â diffyg tryloywder prisiau. Ond mae edrych yn agosach ar gostau cyffuriau yn dangos mai un o'r prif ysgogwyr ar gyfer costau uchel yw trethi gwerthu ar feddyginiaethau.

Bydd cleifion gwybodus yn gwybod bod pob gwlad Ewropeaidd ond un yn codi TAW ar feddyginiaeth a meddyginiaeth bresgripsiwn dros y cownter (OTC). Mae'r Almaen yn codi cymaint â 19% o TAW ar y ddau fath o feddyginiaeth, tra bod Denmarc yn safle'r uchaf, gyda chyfraddau ar 25% - dyna un rhan o bump o gyfanswm pris cyffur!

Dim ond un wlad sydd ddim yn codi TAW ar gyffuriau presgripsiwn neu dros y cownter: Malta. Mae Lwcsembwrg (3% yr un) a Sbaen (4% yr un) hefyd yn dangos nad yw cyfraddau TAW cymedrol ar gyffuriau yn syniad gwallgof ond yn rhywbeth y mae miliynau o Ewropeaid eisoes yn elwa ohono. Mae Sweden a'r DU yn codi 0% TAW ar feddyginiaeth bresgripsiwn, ond eto 25% ac 20% yn y drefn honno ar OTC.

Un o'r rhwystrau ffordd sylweddol tuag at fynediad mwy cleifion i gyffuriau yw polisïau treth annheg rhai o aelod-wladwriaethau'r UE. Cyn siarad am erydu hawliau eiddo deallusol a gosod prisiau ar draws y bloc, dylem drafod a ddylem gael TAW ar feddyginiaethau.

Yn enwedig ar feddyginiaeth bresgripsiwn, lle gall cyffuriau canser gyrraedd lefelau prisiau sylweddol, mae cyfraddau TAW o hyd at 25% yn rhoi baich sylweddol ar gleifion a'u hyswiriant iechyd. O ran meddygaeth presgripsiwn, nid oes llawer o synnwyr mewn codi treth ar werth yn gyntaf, ac yna cael darparwyr yswiriant iechyd gwladol i godi'r tab. O ran meddygaeth OTC, mae'r goblygiad, oherwydd nad yw'n cael ei ragnodi, nad yw'n ddaioni hanfodol, yn fan dall o lunwyr polisi.

Mae llawer o gyfryngau OTC, sy'n amrywio o leddfu poen cur pen cyffuriau, meddygaeth llosg y galon, triniaethau gwefusau, meddyginiaethau anadlol, neu hufenau dermatolegol nid yn unig yn feddyginiaethau hanfodol i filiynau o Ewropeaid; maent yn aml yn gweithredu fel gofal ataliol. Po fwyaf yr ydym yn trethu'r nwyddau hyn, y mwyaf yr ydym yn rhoi baich ar MDs gydag ymweliadau nad ydynt yn hanfodol.

Yn dilyn esiampl Malta, dylai gwledydd Ewropeaidd ostwng eu cyfraddau TAW i 0% ar bob meddyginiaeth. Pwrpas TAW yw torri allan o weithgaredd masnachol, gan sicrhau bod pob trafodyn masnachol yn talu’r hyn a ystyrir yn gyfran deg iddynt, hyd yn oed y busnesau hynny nad ydynt yn draddodiadol yn talu unrhyw drethi cwmni. Fodd bynnag, o ran gwerthu meddyginiaeth fel trafodiad cwbl fasnachol, o safbwynt cleifion, yn colli'r pwynt. Mae miliynau o gleifion angen meddyginiaeth bresgripsiwn benodol bob dydd, ac mae eraill yn dibynnu ar gymorth cyffuriau dros y cownter i leddfu poen neu drin problemau nad oes angen sylw meddygol proffesiynol arnynt.

Mae'n bryd i genhedloedd Ewrop gytuno ar gytundeb Dim TAW rhwymol ar feddyginiaeth neu o leiaf gap ar 5%, a fyddai'n gostwng prisiau cyffuriau yn y digidau dwbl, yn cynyddu hygyrchedd, ac yn creu Ewrop decach.

Bill Wirtz yw'r Uwch Ddadansoddwr Polisi ar gyfer y Ganolfan Dewis Defnyddwyr. Mae'n trydar @wirtzbill

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Estonia € 5.5 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector twristiaeth y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Estonia € 5.5 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector twristiaeth yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol a bydd yn agored i ddarparwyr llety, asiantaethau teithio, gweithredwyr atyniadau twristiaeth, darparwyr gwasanaethau twristiaeth, darparwyr gwasanaethau coetsys rhyngwladol, trefnwyr cynadleddau a thywyswyr twristiaeth.

Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd y mesurau cyfyngol a orfodir gan y llywodraeth i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y mesur Estoneg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 800,000 y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59338 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. 

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd