Cysylltu â ni

coronafirws

'Mae heddiw'n ddiwrnod gwych i wyddoniaeth a dynoliaeth' Brechlyn Pfizer a BioNTech 90% yn effeithiol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

  • Canfuwyd bod ymgeisydd brechlyn yn fwy na 90% yn effeithiol o ran atal COVID-19 mewn cyfranogwyr heb dystiolaeth o haint SARS-CoV-2 blaenorol yn y dadansoddiad effeithiolrwydd interim cyntaf
  • Gwerthusodd y dadansoddiad 94 o achosion wedi'u cadarnhau o COVID-19 ymhlith cyfranogwyr y treial
  • Cofrestrodd yr astudiaeth 43,538 o gyfranogwyr, gyda 42% â chefndiroedd amrywiol, ac ni welwyd unrhyw bryderon diogelwch difrifol; Mae data diogelwch ac effeithiolrwydd ychwanegol yn parhau i gael eu casglu
  • Y bwriad i gyflwyno ar gyfer Awdurdodi Defnydd Brys (EUA) i Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) yn fuan ar ôl cyflawni'r garreg filltir ddiogelwch ofynnol, y disgwylir iddi ddigwydd ar hyn o bryd yn nhrydedd wythnos mis Tachwedd.
  • Cadarnhaodd treial clinigol i barhau hyd at ddadansoddiad terfynol mewn 164 o achosion er mwyn casglu data pellach a nodweddu perfformiad ymgeisydd y brechlyn yn erbyn pwyntiau astudio eraill

Pfizer Inc (NYSE: PFE) a BioNTech SE Heddiw (Cyhoeddodd Nasdaq: BNTX) bod eu hymgeisydd brechlyn ar sail mRNA, BNT162b2, yn erbyn SARS-CoV-2 wedi dangos tystiolaeth o effeithiolrwydd yn erbyn COVID-19 mewn cyfranogwyr heb dystiolaeth flaenorol o haint SARS-CoV-2, yn seiliedig ar yr effeithiolrwydd interim cyntaf dadansoddiad a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd, 2020 gan Bwyllgor Monitro Data annibynnol, allanol o astudiaeth glinigol Cam 3.

Ar ôl trafod gyda'r FDA, dewisodd y cwmnïau yn ddiweddar i ollwng y dadansoddiad interim 32 achos a chynnal y dadansoddiad interim cyntaf ar o leiaf 62 o achosion. Ar ddiwedd y trafodaethau hynny, cyrhaeddodd y cyfrif achosion gwerthfawr 94 a pherfformiodd y DMC ei ddadansoddiad cyntaf ar bob achos. Mae'r rhaniad achos rhwng unigolion sydd wedi'u brechu a'r rhai a dderbyniodd y plasebo yn nodi cyfradd effeithiolrwydd brechlyn uwch na 90%, sef 7 diwrnod ar ôl yr ail ddos. Mae hyn yn golygu bod amddiffyniad yn cael ei gyflawni 28 diwrnod ar ôl cychwyn y brechiad, sy'n cynnwys amserlen 2 ddos. Wrth i'r astudiaeth barhau, gall y ganran effeithiolrwydd brechlyn derfynol amrywio. Nid yw'r DMC wedi rhoi gwybod am unrhyw bryderon diogelwch difrifol ac mae'n argymell bod yr astudiaeth yn parhau i gasglu data diogelwch ac effeithiolrwydd ychwanegol fel y cynlluniwyd. Bydd y data'n cael ei drafod gydag awdurdodau rheoleiddio ledled y byd.

hysbyseb

“Mae heddiw yn ddiwrnod gwych i wyddoniaeth a dynoliaeth. Mae'r set gyntaf o ganlyniadau o'n treial brechlyn Cam 3 COVID-19 yn darparu'r dystiolaeth gychwynnol o allu ein brechlyn i atal COVID-19, ”meddai Dr. Albert Bourla, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol Pfizer. “Rydym yn cyrraedd y garreg filltir dyngedfennol hon yn ein rhaglen datblygu brechlyn ar adeg pan mae ei hangen fwyaf ar y byd gyda chyfraddau heintiau yn gosod cofnodion newydd, ysbytai yn agos at or-gapasiti ac economïau yn brwydro i ailagor. Gyda'r newyddion heddiw, rydym gam sylweddol yn nes at ddarparu datblygiad arloesol mawr ei angen i bobl ledled y byd i helpu i ddod â'r argyfwng iechyd byd-eang hwn i ben. Rydym yn edrych ymlaen at rannu data effeithiolrwydd a diogelwch ychwanegol a gynhyrchir gan filoedd o gyfranogwyr yn ystod yr wythnosau nesaf. "

“Rwyf am ddiolch i’r miloedd o bobl a wirfoddolodd i gymryd rhan yn y treial clinigol, ein cydweithwyr academaidd ac ymchwilwyr yn safleoedd yr astudiaeth, a’n cydweithwyr a’n cydweithredwyr ledled y byd sy’n neilltuo eu hamser i’r ymdrech hanfodol hon,” ychwanegodd Bourla. “Ni allem fod wedi dod mor bell â hyn heb ymrwymiad aruthrol pawb a gymerodd ran.”

“Mae'r dadansoddiad interim cyntaf o'n hastudiaeth Cam 3 fyd-eang yn darparu tystiolaeth y gallai brechlyn atal COVID-19 i bob pwrpas. Mae hon yn fuddugoliaeth i arloesi, gwyddoniaeth ac ymdrech gydweithredol fyd-eang, ”meddai’r Athro Ugur Sahin, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol BioNTech. “Pan ddechreuon ni ar y siwrnai hon 10 mis yn ôl dyma beth roedden ni'n dyheu am ei gyflawni. Yn enwedig heddiw, er ein bod ni i gyd yng nghanol ail don a llawer ohonom ni wrth gloi, rydym yn gwerthfawrogi hyd yn oed yn bwysicach pa mor bwysig yw'r garreg filltir hon ar ein llwybr tuag at ddod â'r pandemig hwn i ben ac i bob un ohonom adennill ymdeimlad o normalrwydd. Byddwn yn parhau i gasglu data pellach wrth i'r treial barhau i gofrestru ar gyfer dadansoddiad terfynol a gynlluniwyd pan fydd cyfanswm o 164 o achosion COVID-19 wedi'u cadarnhau wedi cronni. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at wneud y cyflawniad pwysig hwn yn bosibl. ”

Dechreuodd treial clinigol Cam 3 o BNT162b2 ar Orffennaf 27 ac mae wedi cofrestru 43,538 o gyfranogwyr hyd yma, ac mae 38,955 ohonynt wedi derbyn ail ddos ​​o ymgeisydd y brechlyn ar 8 Tachwedd, 2020. Tua 42% o gyfranogwyr byd-eang a 30% o gyfranogwyr yr UD â chefndiroedd hiliol ac ethnig amrywiol. Mae'r treial yn parhau i ymrestru a disgwylir iddo barhau trwy'r dadansoddiad terfynol pan fydd cyfanswm o 164 o achosion COVID-19 wedi'u cadarnhau wedi cronni. Bydd yr astudiaeth hefyd yn gwerthuso'r potensial i'r ymgeisydd brechlyn ddarparu amddiffyniad yn erbyn COVID-19 yn y rhai sydd wedi bod yn agored i SARS-CoV-2 ymlaen llaw, yn ogystal ag atal brechlyn rhag clefyd COVID-19 difrifol. Yn ychwanegol at y pwyntiau terfyn effeithiolrwydd sylfaenol sy'n gwerthuso achosion COVID-19 a gadarnhawyd sy'n cronni o 7 diwrnod ar ôl yr ail ddos, bydd y dadansoddiad terfynol nawr yn cynnwys, gyda chymeradwyaeth yr FDA, endpoints eilaidd newydd yn gwerthuso effeithiolrwydd yn seiliedig ar achosion sy'n cronni 14 diwrnod ar ôl yr ail dos hefyd. Mae'r cwmnïau'n credu y bydd ychwanegu'r pwyntiau terfyn eilaidd hyn yn helpu i alinio data ar draws holl astudiaethau brechlyn COVID-19 ac yn caniatáu ar gyfer dysgu a chymharu traws-dreial rhwng y llwyfannau brechlyn newydd hyn. Mae'r cwmnïau wedi postio fersiwn wedi'i diweddaru o'r protocol astudio.

Mae Pfizer a BioNTech yn parhau i gronni data diogelwch ac ar hyn o bryd yn amcangyfrif bod canolrif o ddau fis o ddata diogelwch yn dilyn ail ddos ​​(a therfynol) ymgeisydd y brechlyn - faint o ddata diogelwch a nodwyd gan yr FDA yn ei ganllaw ar gyfer Defnydd Brys posibl. Awdurdodi - bydd ar gael erbyn y drydedd wythnos ym mis Tachwedd. Yn ogystal, bydd cyfranogwyr yn parhau i gael eu monitro ar gyfer amddiffyniad a diogelwch tymor hir am ddwy flynedd ychwanegol ar ôl eu hail ddos.

Ynghyd â'r data effeithiolrwydd a gynhyrchwyd o'r treial clinigol, mae Pfizer a BioNTech yn gweithio i baratoi'r data diogelwch a gweithgynhyrchu angenrheidiol i'w cyflwyno i'r FDA i ddangos diogelwch ac ansawdd y cynnyrch brechlyn a gynhyrchir.

Yn seiliedig ar ragamcanion cyfredol rydym yn disgwyl cynhyrchu hyd at 50 miliwn dos brechlyn yn fyd-eang yn 2020 a hyd at 1.3 biliwn dos yn 2021.

Mae Pfizer a BioNTech yn bwriadu cyflwyno data o'r treial Cam 3 llawn ar gyfer cyhoeddi adolygiad cymheiriaid gwyddonol.

Ynglŷn â Pfizer: Datblygiadau Sy'n Newid Bywydau Cleifion

Yn Pfizer, rydym yn defnyddio gwyddoniaeth a'n hadnoddau byd-eang i ddod â therapïau i bobl sy'n ymestyn ac yn gwella eu bywydau yn sylweddol. Rydym yn ymdrechu i osod y safon ar gyfer ansawdd, diogelwch a gwerth wrth ddarganfod, datblygu a gweithgynhyrchu cynhyrchion gofal iechyd, gan gynnwys meddyginiaethau a brechlynnau arloesol. Bob dydd, mae cydweithwyr Pfizer yn gweithio ar draws marchnadoedd datblygedig sy'n dod i'r amlwg i hyrwyddo lles, atal, triniaethau a iachâd sy'n herio'r afiechydon mwyaf ofnus yn ein hamser. Yn gyson â'n cyfrifoldeb fel un o brif gwmnïau biofaethygol arloesol y byd, rydym yn cydweithredu â darparwyr gofal iechyd, llywodraethau a chymunedau lleol i gefnogi ac ehangu mynediad at ofal iechyd dibynadwy, fforddiadwy ledled y byd. Am fwy na 150 mlynedd, rydym wedi gweithio i wneud gwahaniaeth i bawb sy'n dibynnu arnom. Rydym yn postio gwybodaeth a allai fod yn bwysig i fuddsoddwyr arni fel mater o drefn ein gwefan. Yn ogystal, dilynwch Pfizer ar Twitter yn @Pfizer a Newyddion @PfizerLinkedInYouTube ac ar Facebook ynFacebook.com/Pfizer.

coronafirws

SURE: Adroddiad yn cadarnhau llwyddiant offeryn wrth amddiffyn swyddi ac incwm

cyhoeddwyd

on

Daeth Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei ail adroddiad ar effaith SURE, yr offeryn € 100 biliwn a ddyluniwyd i amddiffyn swyddi ac incwm y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Mae'r adroddiad yn canfod bod SURE wedi llwyddo i glustogi'r effaith economaidd-gymdeithasol ddifrifol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19. Amcangyfrifir bod mesurau'r farchnad lafur genedlaethol a gefnogir gan SURE wedi lleihau diweithdra bron i 1.5 miliwn o bobl yn 2020. Mae SURE wedi helpu i gynnwys y cynnydd mewn diweithdra yn yr aelod-wladwriaethau buddiolol yn ystod yr argyfwng yn effeithiol. Diolch i SURE a mesurau cymorth eraill, mae'r cynnydd hwn mewn diweithdra wedi bod yn sylweddol llai nag yn ystod yr argyfwng ariannol byd-eang, er gwaethaf y cwymp llawer mwy mewn CMC.

Mae SURE yn elfen hanfodol o strategaeth gynhwysfawr yr UE i amddiffyn dinasyddion a lliniaru canlyniadau negyddol pandemig COVID-19. Mae'n darparu cymorth ariannol ar ffurf benthyciadau a roddir ar delerau ffafriol gan yr UE i Aelod-wladwriaethau i ariannu cynlluniau gwaith amser byr cenedlaethol, mesurau tebyg i gadw swyddi a chefnogi incwm - yn arbennig i'r hunangyflogedig, a rhai mesurau sy'n gysylltiedig ag iechyd. .

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae cyfanswm o € 94.3 biliwn o gymorth ariannol wedi'i gymeradwyo i 19 aelod-wladwriaeth, y mae € 89.6bn ohono wedi'i dalu. Gall SURE ddarparu bron i € 6bn o gymorth ariannol i aelod-wladwriaethau allan o'r cyfanswm amlen o € 100bn.

Prif ganfyddiadau

hysbyseb

Mae SURE wedi cefnogi oddeutu 31 miliwn o bobl yn 2020, y mae 22.5 miliwn ohonynt yn weithwyr ac 8.5 miliwn yn hunangyflogedig. Mae hyn yn cynrychioli mwy na chwarter cyfanswm y bobl a gyflogir yn yr 19 Aelod-wladwriaeth fuddiol.

At hynny, mae tua 2.5 miliwn o gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig COVID-19 wedi elwa o SURE, gan ganiatáu iddynt gadw gweithwyr.

O ystyried statws credyd cryf yr UE, mae Aelod-wladwriaethau buddiol wedi arbed amcangyfrif o € 8.2 biliwn mewn taliadau llog diolch i SURE.

Cododd y Comisiwn € 36 biliwn arall ar draws tri chyhoeddiad ers amser drafftio’r adroddiad cyntaf ym mis Mawrth 2021. Roedd y cyhoeddiadau hyn yn or-danysgrifio i raddau helaeth. Codwyd yr holl arian fel bondiau cymdeithasol, gan roi hyder i fuddsoddwyr fod eu harian yn mynd tuag at bwrpas cymdeithasol, a gwneud yr UE yn gyhoeddwr bondiau cymdeithasol mwyaf y byd.

Ar 4 Mawrth 2021, cyflwynodd y Comisiwn a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Mae'n amlinellu dull strategol o drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn ystod y pandemig a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi. Gydag EASE, mae'r Comisiwn yn hyrwyddo creu swyddi a phontio swydd-i-swydd, gan gynnwys tuag at y sectorau digidol a gwyrdd, ac yn gwahodd Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r arian UE sydd ar gael.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae cynllun SURE wedi profi ei werth ac yn parhau i gyflawni ei bwrpas. Fe wnaethon ni ei greu yn ystod argyfwng i gynyddu incwm pobl, amddiffyn eu teuluoedd a chadw eu bywoliaeth pan oedd ei angen arnyn nhw fwyaf. Gellir mesur ei lwyddiant yn ôl y ffigurau yn yr adroddiad heddiw, gan ddangos bod SURE wedi llwyddo i gadw miliynau lawer o Ewropeaid mewn swydd yn ystod gwaethaf yr argyfwng. Mae wedi chwarae rhan fawr yn ymateb cyffredinol Ewrop, a rhaid i ni hefyd ddiolch i lywodraethau cenedlaethol. Wrth i ni adael y pandemig, dylai ein dull gweithredu ganolbwyntio’n raddol ar hyrwyddo creu swyddi o safon a hwyluso trawsnewidiadau swydd-i-swydd trwy hyfforddiant a mesurau eraill. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Mae'r offeryn SURE wedi profi i fod yn arloesol ac yn anhepgor. Mae'n enghraifft ddisglair o Ewrop sy'n amddiffyn ac yn gweithio i bobl. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn nodi bod sicrhau cyllid ar gael i Aelod-wladwriaethau trwy SURE wedi helpu i osgoi hyd at 1.5 miliwn yn fwy o bobl yn mynd i ddiweithdra yn 2020. Helpodd SURE i atal y llif hwn. Nawr, mae'n rhaid i ni weithredu yr un mor gadarn a chyflym i roi polisïau gweithredol y farchnad lafur ar waith ar gyfer adferiad llawn swyddi yn y farchnad lafur sy'n newid. "

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn Reoliad SURE ar 2 Ebrill 2020, fel rhan o ymateb cychwynnol yr UE i'r pandemig. Fe'i mabwysiadwyd gan y Cyngor ar 19 Mai 2020, a daeth ar gael ar ôl i'r holl aelod-wladwriaethau lofnodi'r cytundebau gwarant ar 22 Medi 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf bum wythnos ar ôl i SURE ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae'n galonogol bod yr arian a godwyd ar y farchnad o dan SURE wedi helpu gwledydd yr UE i sicrhau canlyniadau trawiadol mewn cyfnod byr. Ar gyfer y Comisiwn, mae SURE wedi gosod y llwyfan ar gyfer benthyca o dan offeryn adfer NextGenerationEU llawer mwy. Gyda € 49 biliwn wedi’i dalu i 13 o wledydd yr UE hyd yn hyn ac ychydig biliwn i raglenni cyllideb yr UE, mae NextGenerationEU hefyd yn sicrhau bod yr adferiad yn gweithio i bawb. ”

Adroddiad heddiw yw'r ail adroddiad ar SURE a gyfeiriwyd at y Cyngor, Senedd Ewrop, y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol (EFC) a'r Pwyllgor Cyflogaeth (EMCO). O dan Erthygl 14 o Reoliad SURE, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn gyhoeddi adroddiad o'r fath cyn pen 6 mis o'r diwrnod y daeth yr offeryn ar gael. Mae'r adroddiad cyntaf Cyhoeddwyd ar 22 Mawrth 2021. Bydd adroddiadau dilynol yn dilyn bob chwe mis cyhyd ag y bydd SURE ar gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae’r ail adroddiad hwn ar effaith SURE yn cadarnhau gwerth yr offeryn undod digynsail hwn. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: 1.5 miliwn yn llai yn ddi-waith, 31 miliwn o weithwyr a 2.5 miliwn o gwmnïau wedi'u cefnogi, a mwy nag € 8 biliwn mewn arbedion llog. Rwy'n falch o'r stori lwyddiant Ewropeaidd sy'n SURE: stori lwyddiant y mae'n rhaid i ni adeiladu arni! ”

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi bondiau cymdeithasol i ariannu'r offeryn SURE ac yn defnyddio'r enillion i ddarparu benthyciadau cefn wrth gefn i aelod-wladwriaethau buddiolwyr. Mae mwy o wybodaeth am y bondiau hyn, ynghyd â throsolwg llawn o'r arian a godwyd o dan bob cyhoeddiad a'r aelod-wladwriaethau buddiolwr, ar gael ar-lein yma.

Mwy o wybodaeth

Ail adroddiad ar weithredu SURE

Gwefan SURE

Taflen Ffeithiau ar SURE

Rheoliad SURE

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd