Cysylltu â ni

coronafirws

EAPM - Amser i ddiwygio cydweithrediad gofal iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Croeso, cydweithwyr iechyd, i ddechrau'r wythnos, neu'r hyn y mae cyfryngau'r UD, yn sgil etholiad Joe Biden yn America, eisoes yn ei alw'n 'normal newydd'. Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn disgwyl symudiadau sefydliadau'r UE tuag at gydweithrediad o'r newydd ym maes gofal iechyd, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. 

Cydweithrediad gofal iechyd - amser i Ewrop benderfynu

Mae manteisio go iawn ar ragoriaeth Ewrop mewn gofal iechyd a grymuso digidol i wella bywydau dinasyddion yn cyflwyno heriau nad yw llunwyr polisi Ewrop wedi'u cwrdd yn llawn eto. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dangos rhywfaint o eglurder asesu wrth gydnabod yr anghenion, a rhywfaint o benderfyniad canmoladwy i wella'r sefyllfa, ac mae wedi cymryd rhai camau go iawn yn ysbeidiol i gyflawni ei uchelgeisiau i droi ei ymchwil yn arloesiadau gwerthfawr. Ond wrth inni symud tuag at drydedd ddegawd yr 21ain ganrif mewn byd COVID-19, mae Ewrop yn dal i wynebu rhai dewisiadau llym ynghylch a yw mewn gwirionedd yn mynd i wneud yr hyn y mae wedi'i drafod mor aml. 

hysbyseb

Rhaid i'r UE wneud rhai penderfyniadau cadarn ynghylch yr hyn sy'n haeddu cefnogaeth - ac ymhle. Rhaid iddo droi geiriau yn weithredoedd ynghylch hyrwyddo cysylltiadau effeithiol rhwng systemau gofal iechyd ac arloesi. Mae hynny'n gofyn am ffocws craffach ar ddatblygu a chadw'r setiau sgiliau cywir yn Ewrop, ar ariannu arloesedd, ar greu amgylchedd rheoleiddio calonogol, ac ar adeiladu gwell dealltwriaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus. 

Ac ar gyfer meddygaeth wedi'i bersonoli yn anad dim, mae gan yr UE rôl allweddol y dylai ei chwarae wrth ddod â'r disgyblaethau lluosog sydd eu hangen i droi'r potensial enfawr hwn o ddull newydd o ofal iechyd yn gyflenwad i gleifion ac i systemau iechyd.

Mae gan yr UE rwymedigaeth sy'n seiliedig ar gytuniadau a chenhadaeth gyhoeddus i anelu at leihau anghydraddoldebau nid yn unig rhwng dinasyddion unigol a'r rhanbarthau maen nhw'n byw ynddynt, ond rhwng aelod-wladwriaethau hefyd. Mae dosbarthiad mwy teg o adnoddau ymchwil yn ymddangos yn ganlyniad anochel.

hysbyseb

Mae agenda arloesi gyfredol yr UE hefyd yn dod â chymhlethdodau pellach i’r drafodaeth, gyda’i ymdrechion i ymgorffori elfen “lles cyhoeddus”, yn hytrach na “da masnachol” yn unig; mae'n cynnwys “heriau cymdeithasol” fel targedau cyfreithlon, er efallai na fydd y rhain yn cynhyrchu enillion ar y farchnad ar fuddsoddiad. Ar ben y cymhlethdodau hynny, mae'n amlwg, ar adegau o lymder, bod y broblem yn cael ei gwaethygu gan gyfyngiadau tynnach fyth ar adnoddau.

 Ac felly rydyn ni'n dod at yr angen i ddiwygio ... 

... ac mae Sassoli yn galw am ddiwygio

Rhaid i’r pandemig coronafirws fod yn alwad i ddeffro am “yr angen i ail-sefydlu dwys o’r prosiect Ewropeaidd,” mae Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, yn bwriadu dweud heno (10 Tachwedd) mewn araith yn Nhalaith Ewrop mewn digwyddiad blynyddol wedi'i drefnu gan y Konrad Adenauer Stiftung ym Merlin sydd, wrth gwrs, yn digwydd bron eleni. “Mae'r firws rydyn ni'n ei ymladd ar hyn o bryd yn gwaethygu cyfres gyfan o linellau torri esgyrn dwfn sydd wedi croesi hanes integreiddio Ewropeaidd yn ystod y degawdau diwethaf. Heddiw maent yn cyflwyno eu hunain fel heriau y gelwir arnom i roi atebion brys iddynt, ”bydd Sassoli yn dweud, yn ôl dyfyniadau o’i araith ddrafft. Yn fyr, bydd Sassoli yn codi'r ddadl ar ddiwygiadau Ewropeaidd i ofal iechyd yn ei araith.

Wythnos iechyd fawr ym Mrwsel

Yfory (11 Tachwedd), bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn datgelu ei gynlluniau Undeb Iechyd Ewropeaidd. 

A bydd rheoleiddio ar fygythiadau iechyd trawsffiniol, a mandadau newydd ar gyfer Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) yn cael eu hystyried a, ddydd Iau (12 Tachwedd) bydd ASEau yn trafod Iechyd EU4Health cynnig a strategaeth brechlyn yr UE yn y Cyfarfod Llawn. Yn y cyfamser, bydd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides a John Ryan DG SANTE yn trafod Cynllun Canser Curo Ewrop heddiw o amser 14h ym Mrwsel.

Sgyrsiau cyllideb yr UE

Yn dilyn yr hyn y mae llywyddiaeth Cyngor yr Almaen wedi’i ddisgrifio fel sgyrsiau “dwys ond adeiladol yn y pen draw” ar y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) rhannodd Manfred Weber, arweinydd grŵp Plaid y Bobl Ewropeaidd yn Senedd Ewrop, yr optimistiaeth gyffredinol, gan ddweud: “Rydyn ni yn agos iawn at fargen derfynol ar yr MFF, ar ôl cytundeb rheolaeth y gyfraith. Mae gennym fomentwm cadarnhaol iawn i gwblhau'r pecyn pwysig hwn. " 

Meddai Weber: “Mae Senedd Ewrop eisoes wedi rhoi ei chydsyniad i’r penderfyniad adnoddau ei hun ac nid yw’r Cyngor yn gallu gwneud yr un peth. Mae ein heconomi yn cael ei churo’n galed gan y coronafirws ac mae angen i ni ddechrau defnyddio’r holl arian sydd ar gael i amddiffyn ein busnesau a’n swyddi ar frys. ”

Fodd bynnag, yn Hwngari, Bygythiodd y Prif Weinidog Viktor Orbán, mewn llythyr at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, rwystro cyllideb a phecyn adfer yr UE dros y fargen i gysylltu taliadau allan o gronfeydd yr UE â pharch at reolaeth y gyfraith. 

Ymatebodd Weber: “Os yw Viktor Orbán eisiau rhoi’r gorau i ddefnyddio’r cronfeydd hyn i bawb, yna bydd yn rhaid iddo egluro hynny i’r miliynau o weithwyr a pherchnogion busnes, y meiri a’r myfyrwyr a’r ymchwilwyr a’r ffermwyr sy’n cyfrif ar gefnogaeth y cronfeydd hyn, ”Meddai Weber. Ychwanegodd: “Nid oes gan bawb sy’n parchu rheolaeth y gyfraith unrhyw beth i’w ofni o’r mecanwaith hwn.” 

Prinder brechu rhag y ffliw ym Mhortiwgal

Mae galw enfawr eleni am frechlynnau ffliw yn rhoi pwysau enfawr ar gwmnïau fferyllol - mae Portiwgal wedi dweud y gallai gweithgynhyrchwyr warantu 440,000 dos o’r brechlyn yn unig i fferyllfeydd eleni - 160,000 yn llai na’r flwyddyn flaenorol, yn ôl Newyddion Portiwgal. Fodd bynnag, cododd y galw o fwy nag 20%. 

Cyngor yn cymeradwyo casgliadau diwygio WHO

Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo testun yn ffurfiol sy'n galw am ddiwygio Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) cyn cyfarfod o gorff llywodraethu'r sefydliad ddydd Llun (16 Tachwedd). 

Yr wythnos diwethaf, cynullodd gweinidogion iechyd yr UE gyfarfod anffurfiol i drafod dyfodol yr awdurdod iechyd. Ar y pryd, dywedodd Gweinidog Iechyd yr Almaen, Jens Spahn, sy’n cynrychioli llywyddiaeth yr UE, fod aelod-wledydd wedi cyrraedd “dealltwriaeth gyffredin” ar rôl yr UE wrth ddiwygio’r WHO.

Coronavirus: Dywed yr UE bod yn rhaid i'r economi aros tan 2023 

Tyfodd economi’r UE yn gyflymach na’r disgwyl yn ystod yr haf er gwaethaf sioc y pandemig coronafirws. Gyda'r ail don yn taro Ewrop, fodd bynnag, dywed arweinwyr y bloc na fydd adferiad siâp V. Wrth i Ewrop ymgodymu ag ail don y pandemig coronafirws, dywedodd Comisiynydd Materion Economaidd yr UE, Paolo Gentiloni, y byddai aflonyddwch o'r newydd yn "gohirio'r adferiad yn y tymor byr." 

Fe wnaeth y pandemig chwalu economi’r UE yn gynharach eleni, ond mae’r bloc wedi bod yn gwella’n gyflymach na’r disgwyl yn ystod mis Gorffennaf, Awst a Medi, wrth i gyfradd yr heintiau ostwng ac wrth i’r awdurdodau lacio cloeon a chyfyngiadau teithio. Yn ystod y tri mis hynny, tyfodd CMC y bloc 12.7% - y cynnydd mwyaf ers i'r cofnodion ddechrau ym 1995. Gyda chyfraddau heintiau bellach yn cyrraedd ac yn rhagori ar lefelau blaenorol, fodd bynnag, mae llawer o aelod-wladwriaethau'r UE eisoes wedi ail-osod rhai mesurau gwrth-bandemig.

Baich canser

Mae angen cydnabod effeithiau'r pandemig coronafirws ar bobl sy'n byw gyda chanser a'u deall yn well er mwyn mynd i'r afael â heriau gofal tymor hir a helpu i wella ansawdd bywyd cleifion, aelodau o'u teulu a'u ffrindiau, neu ofalwyr, daw adroddiad newydd i'r casgliad. Mae ymchwil a wnaed fel rhan o ENABLE - astudiaeth ansoddol barhaus dan arweiniad Grŵp Ymchwil Goroesi Macmillan - mae cleifion canser llwyr a'u gofalwyr wedi profi llawer o newidiadau ers yr achos COVID-19 sydd wedi effeithio'n negyddol ar normalrwydd, eu hannibyniaeth a rheolaeth eu bywydau. 

 Mewn cyd-destun cysylltiedig, bydd EAPM yn trefnu'r digwyddiad canlynol ar Sgrinio Canser yr Ysgyfaint ar 10 Rhagfyr, o'r enw ''Canser yr Ysgyfaint a Diagnosis Cynnar: Mae'r Dystiolaeth yn Bodoli ar gyfer Canllawiau Sgrinio'r Ysgyfaint yn yr UE'. Bydd cofrestru yn agor yn ystod y dyddiau nesaf. 

A dyna'r cyfan am nawr o EAPM - cael wythnos hapus, ddiogel yn mwynhau'r 'normal newydd', gwelwch chi eto'n fuan.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd