Cysylltu â ni

Economi

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn prynu hyd at 300 miliwn dos o'r brechlyn Pfizer a BioNTech

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw (10 Tachwedd) gan Pfizer a BioNTech bod eu brechlyn yn seiliedig ar mRNA yn erbyn SARS-CoV-2 wedi dangos tystiolaeth o effeithiolrwydd yn erbyn COVID-19 mewn cyfranogwyr heb dystiolaeth flaenorol o haint SARS-CoV-2, cyhoeddodd yr UE ei fod eisoes mewn trafodaethau gyda'r cwmnïau a byddai'n caffael 300 miliwn dos o'r brechlyn.

Dywedodd Dr. Albert Bourla, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol Pfizer: “Gyda newyddion heddiw, rydym gam sylweddol yn nes at ddarparu datblygiad arloesol mawr ei angen i bobl ledled y byd i helpu i ddod â'r argyfwng iechyd byd-eang hwn i ben. Rydym yn edrych ymlaen at rannu data effeithiolrwydd a diogelwch ychwanegol a gynhyrchir gan filoedd o gyfranogwyr yn ystod yr wythnosau nesaf. "

hysbyseb

Dywedodd yr Athro Ugur Sahin, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol BioNTech: “Mae'r dadansoddiad interim cyntaf o'n hastudiaeth Cam 3 fyd-eang yn darparu tystiolaeth y gallai brechlyn atal COVID-19 yn effeithiol. Mae hon yn fuddugoliaeth i arloesi, gwyddoniaeth ac ymdrech gydweithredol fyd-eang. ” 

Mewn datganiad, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Brechlyn diogel ac effeithiol yw ein cyfle gorau i guro coronafirws a dychwelyd i’n bywydau arferol. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn gweithio'n ddiflino i sicrhau dosau o frechlynnau posib.

“Yfory (11 Tachwedd) rydym yn awdurdodi contract ar gyfer hyd at 300 miliwn dos o’r brechlyn a ddatblygwyd gan y cwmni Almaeneg BioNTech a Pfizer. Dyma'r brechlyn mwyaf addawol hyd yn hyn.

hysbyseb

“Unwaith y bydd y brechlyn hwn ar gael, ein cynllun yw ei ddefnyddio'n gyflym, ym mhobman yn Ewrop. Hwn fydd y pedwerydd contract gyda chwmni fferyllol i brynu brechlynnau. A daw mwy. Oherwydd mae angen i ni gael portffolio eang o frechlynnau yn seiliedig ar wahanol dechnolegau.

“Rydyn ni eisoes wedi dechrau gweithio gydag Aelod-wladwriaethau i baratoi ymgyrchoedd brechu cenedlaethol.

“Rydyn ni bron yno. Yn y cyfamser, gadewch inni fod yn ddarbodus, ac aros yn ddiogel. ”

Yn seiliedig ar ragamcanion cyfredol, mae Pfizer yn disgwyl cynhyrchu hyd at 50 miliwn o ddosau brechlyn yn 2020 a hyd at 1.3 biliwn dos yn 2021.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Almaeneg gwerth dros € 2.5 biliwn i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau gynllun o'r Almaen sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd a'r sector teithwyr rheilffordd pellter hir yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn helpu gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yn yr Almaen i oroesi'r sefyllfa anodd a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd y mesurau yn cyfrannu at gynnal cystadleurwydd rheilffyrdd o'i gymharu â dulliau cludo eraill, yn unol ag amcanion Bargen Werdd Ewrop. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Bydd y ddau gynllun yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau a theithwyr ymhellach o'r ffordd i'r rheilffordd.

hysbyseb

Bydd cefnogaeth o dan y cynlluniau ar ffurf gostyngiad yn y taliadau a delir gan gwmnïau rheilffordd i gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd yn y sectorau cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr pellter hir. Felly bydd y mesurau yn helpu i atal colli cyfranddaliadau marchnad trafnidiaeth reilffordd vis-à-vis dulliau trafnidiaeth cystadleuol.   

Bydd y mesur cyntaf, sydd ag amcangyfrif o gyllideb o € 2.1 biliwn, yn rhyddhau gweithredwyr teithwyr rheilffordd pellter hir o oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a dalwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2022.

Mae'r ail fesur yn diwygio a cynllun cymorth presennol o 2018 yn cefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn yr Almaen. Gydag amcangyfrif o gyllideb o € 410 miliwn, mae'r diwygiad yn cynyddu'r gefnogaeth oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a delir gan weithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2021. Mae'r mesur yn dilyn a cynnydd tebyg yn y gyllideb am y cyfnod rhwng 1 Mehefin a 31 Rhagfyr 2021, a gymeradwywyd gan y Comisiwn fis Mai diwethaf.  

hysbyseb

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol.

Yn olaf, mae'r gostyngiad mewn taliadau seilwaith yn unol â Rheoliad (UE) 2020 / 1429. Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol.

O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (“Y Canllawiau Rheilffordd”).

Cefndir

Mae'r Canllawiau Rheilffordd yn egluro'r rheolau a nodir yng nghytuniadau'r UE ar gyfer cyllid cyhoeddus cwmnïau rheilffordd ac yn darparu arweiniad ar gydnawsedd cymorth gwladwriaethol i gwmnïau rheilffordd â chytuniadau'r UE.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63635 yn y cofrestr achosion cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Dim ond 5% o gyfanswm y ceisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir a gyflwynwyd yn y chwarter cyntaf a ddaeth gan ddinasyddion yr UE, dengys data

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Swyddfa Gartref y DU yn rhoi syniad o sut y bydd system fewnfudo newydd Prydain ar ôl Brexit yn effeithio ar nifer o ddinasyddion yr UE sy'n dod i'r DU i weithio. Rhwng Ionawr 1 a Mawrth 31 eleni gwnaeth dinasyddion yr UE 1,075 o geisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir, gan gynnwys y fisa iechyd a gofal, sef 5% yn unig o gyfanswm yr 20,738 o geisiadau am y fisâu hyn.

Dywedodd yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud pa effaith y bydd y system fewnfudo ar ôl Brexit yn ei chael ar niferoedd a nodweddion pobl sy'n dod i fyw neu weithio yn y DU. Hyd yn hyn, mae ceisiadau gan ddinasyddion yr UE o dan y system newydd wedi bod yn isel iawn ac yn cynrychioli ychydig y cant yn unig o gyfanswm y galw am fisas y DU. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddarpar ymgeiswyr neu eu cyflogwyr ddod yn gyfarwydd â'r system newydd a'i gofynion. "

Mae'r data hefyd yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd mudol sy'n dod i weithio yn y DU wedi codi i'r lefelau uchaf erioed. Defnyddiwyd 11,171 o dystysgrifau nawdd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod chwarter cyntaf eleni. Mae pob tystysgrif yn cyfateb i weithiwr mudol. Ar ddechrau 2018, roedd 3,370. Roedd bron i 40 y cant o'r holl geisiadau fisa gwaith medrus ar gyfer pobl yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn mae mwy o ddeiliaid fisa gofal iechyd mudol yn y DU nag ar unrhyw adeg ers i'r cofnodion ddechrau yn 2010. Er bod nifer y trwyddedau noddwr ar gyfer fisâu gofal iechyd wedi gostwng i 280 yn ystod y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, mae wedi parhau i godi ers hynny, patrwm sydd ni effeithiwyd arno gan y trydydd cloi i lawr y gaeaf hwn.

hysbyseb

I'r gwrthwyneb, mae'r sectorau TG, addysg, cyllid, yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol i gyd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr a gyflogwyd hyd yma eleni, er gwaethaf ralio yn ystod ail hanner 2020. Mae nifer y gweithwyr TG mudol yn dal i fodoli. yn sylweddol is na lefelau cyn-Covid. Yn chwarter cyntaf 2020 cyhoeddwyd 8,066 o fisâu gwaith medrus yn y sector TG, ar hyn o bryd mae 3,720. Mae nifer y gweithwyr proffesiynol mudol a gweithwyr gwyddonol a thechnegol hefyd wedi gostwng ychydig yn is na'r lefelau cyn-Covid.

Dywedodd yr arbenigwr fisa Yash Dubal, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr AY & J: “Mae'r data'n dangos bod y pandemig yn dal i effeithio ar symudiad pobl sy'n dod i'r DU i weithio ond mae'n rhoi arwydd y bydd y galw am fisas gwaith medrus i weithwyr y tu allan i'r UE parhau i dyfu ar ôl i deithio gael ei normaleiddio. Mae diddordeb arbennig mewn swyddi TG Prydain gan weithwyr yn India nawr ac rydym yn disgwyl gweld y patrwm hwn yn parhau. ”

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi ymrwymiad i alluogi symudiad cyfreithlon pobl a nwyddau i gefnogi ffyniant economaidd, wrth fynd i'r afael â mudo anghyfreithlon. Fel rhan o'i Chynllun Cyflawni Canlyniadau ar gyfer eleni mae'r adran hefyd yn addo 'bachu cyfleoedd gadael yr UE, trwy greu ffin fwyaf effeithiol y byd i gynyddu ffyniant y DU a gwella diogelwch', wrth gydnabod y gall incwm y mae'n ei gasglu o ffioedd fisa ostwng oherwydd llai o alw.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ailadrodd cynllun y Llywodraeth i ddenu'r "mwyaf disglair a gorau i'r DU".

Dywedodd Dubal: “Er nad yw’r ffigurau sy’n ymwneud â fisâu ar gyfer gweithwyr TG a’r rheini yn y sectorau gwyddonol a thechnegol yn arddel yr ymrwymiad hwn, mae’n ddyddiau cynnar o hyd i’r system fewnfudo newydd ac mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ar deithio rhyngwladol. O'n profiad yn helpu i hwyluso fisas gwaith i ymfudwyr, mae galw cynyddol a fydd yn cael ei wireddu dros y 18 mis nesaf. "

Parhau Darllen

Economi

NextGenerationEU: Pedwar cynllun cenedlaethol arall wedi rhoi sêl bendith

cyhoeddwyd

on

Croesawodd gweinidogion yr economi a chyllid heddiw (26 Gorffennaf) yr asesiad cadarnhaol o gynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia. Bydd y Cyngor yn mabwysiadu ei benderfyniadau gweithredu ar gymeradwyo'r cynlluniau hyn trwy weithdrefn ysgrifenedig.

Yn ychwanegol at y penderfyniad ar 12 cynllun cenedlaethol a fabwysiadwyd yn gynharach ym mis Gorffennaf, mae hyn yn cymryd y cyfanswm i 16. 

Dywedodd Gweinidog Cyllid Slofenia, Andrej Šircelj: “Y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yw rhaglen yr UE o gefnogaeth ariannol ar raddfa fawr mewn ymateb i’r heriau y mae’r pandemig wedi’u gosod i economi Ewrop. Bydd € 672.5 biliwn y cyfleuster yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r diwygiadau a’r buddsoddiadau a amlinellir yng nghynlluniau adfer a gwytnwch yr aelod-wladwriaethau. ”

hysbyseb

Diwygiadau a buddsoddiadau

Rhaid i'r cynlluniau gydymffurfio ag argymhellion gwlad-benodol 2019 a 2020 ac adlewyrchu amcan cyffredinol yr UE o greu economi wyrddach, fwy digidol a mwy cystadleuol.

Croatia mae cynlluniau i'w gweithredu i gyrraedd y nodau hyn yn cynnwys gwella rheoli dŵr a gwastraff, newid i symudedd cynaliadwy ac ariannu isadeileddau digidol mewn ardaloedd gwledig anghysbell. 

hysbyseb

Cyprus yn bwriadu, ymhlith pethau eraill, ddiwygio ei farchnad drydan a hwyluso'r defnydd o ynni adnewyddadwy, yn ogystal â gwella cysylltedd ac atebion e-lywodraeth.

lithuania yn defnyddio'r arian i gynyddu ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol, mesurau caffael cyhoeddus gwyrdd a datblygu ymhellach y broses o gyflwyno rhwydweithiau capasiti uchel iawn.

slofenia mae'n bwriadu defnyddio rhan o'r gefnogaeth a ddyrannwyd i'r UE i fuddsoddi mewn trafnidiaeth gynaliadwy, datgloi potensial ffynonellau ynni adnewyddadwy a digideiddio ei sector cyhoeddus ymhellach.

Gwlad Pwyl a Hwngari

Pan ofynnwyd iddo am oedi i raglenni Gwlad Pwyl a Hwngari, dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi’r UE, Valdis Dombrovskis, fod y Comisiwn wedi cynnig estyniad ar gyfer Hwngari hyd ddiwedd mis Medi. O ran Gwlad Pwyl, dywedodd fod llywodraeth Gwlad Pwyl eisoes wedi gofyn am estyniad, ond y gallai fod angen estyniad pellach ar hynny. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd