Cysylltu gyda ni

Economi

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn nodi cynlluniau i gryfhau ymateb yr UE i argyfyngau iechyd

cyhoeddwyd

on

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd gynigion newydd heddiw (11 Tachwedd) gyda'r nod o adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd cryfach gyda ffocws ar ddiogelwch iechyd yr UE. 

Dywedodd Stella Kyriakides, y Comisiynydd Iechyd: “Mae iechyd yn bryder hanfodol i’n dinasyddion yn fwy nag erioed. Ar adegau o argyfwng, mae dinasyddion yn iawn yn disgwyl i'r UE chwarae rôl fwy gweithredol. Heddiw rydym yn atgyfnerthu'r sylfeini ar gyfer UE mwy diogel, wedi'i baratoi'n well ac yn fwy gwydn ym maes iechyd. "

Gan dynnu gwersi o'r argyfwng presennol, nod cynigion heddiw yw cryfhau parodrwydd. 

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r pandemig coronafirws wedi tynnu sylw at yr angen am fwy o gydlynu yn yr UE, systemau iechyd mwy gwydn, a gwell paratoi ar gyfer argyfyngau yn y dyfodol. Rydyn ni'n newid y ffordd rydyn ni'n mynd i'r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol. ”

Mae Undeb Iechyd yr UE wedi’i dargedu at argyfwng cyffredin lle mae bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd. Bydd y cynigion yn ailedrych ar y fframwaith cyfreithiol presennol ar gyfer bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd, yn ogystal ag atgyfnerthu parodrwydd ar gyfer argyfwng a rôl ymateb asiantaethau allweddol yr UE, sef y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) ac Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA). .

Un o'r materion y bydd yn mynd i'r afael ag ef yw adrodd ac archwilio cynlluniau cenedlaethol, maes a achosodd lawer o ddryswch wrth geisio asesu'r sefyllfa mewn gwahanol daleithiau ar ddechrau'r broses o COVID-19. Yn y dyfodol, bydd y wybodaeth hon yn cael ei phrofi gan straen gan y Comisiwn ac asiantaethau'r UE, a fydd yn cael pwerau mwy cadarn i asesu'r wybodaeth y mae'n ei derbyn. 

Enghraifft a roddwyd oedd dyddiad argaeledd gwelyau. Nid oedd y wybodaeth hon, meddai uwch swyddog, yn ddefnyddiol iawn ar ei phen ei hun. Roedd niferoedd staffio, gallu gofal dwys, ystafelloedd pwysau negyddol, a chydbwysedd gwelyau rhwng gwahanol ranbarthau, yn bwysig, er mwyn rhoi darlun mwy cyflawn. Dadleuodd y swyddog fod angen set ddata fwy cyflawn a chyflym. 

ECDC

Mae'r UE yn cynnig y dylid atgyfnerthu mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) fel y gall ddarparu mwy o gefnogaeth mewn sawl maes, gan gynnwys mewn gwyliadwriaeth amser real, a'i allu i ddefnyddio Tasglu Iechyd yr UE i gynorthwyo lleol ymatebion. 

Bydd mandad Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop hefyd yn cael ei atgyfnerthu fel y gall hwyluso ymateb cydgysylltiedig ar lefel Undeb i argyfyngau iechyd trwy fonitro a lliniaru'r risg o brinder meddyginiaethau critigol a dyfeisiau meddygol.

HERA

Mae'r pecyn yn cynnwys yr ysgythriadau cyntaf ar gyfer Awdurdod Ymateb Brys Iechyd (HERA) yn y dyfodol, i'w gynnig erbyn diwedd 2021. Byddai strwythur o'r fath yn elfen newydd bwysig i gefnogi gwell ymateb ar lefel yr UE i fygythiadau iechyd trawsffiniol. Roedd y Comisiwn yn amwys o ran manylion, ond mae perygl y bydd sefydlu asiantaeth arall yn arwain at fiwrocratiaeth a chost ychwanegol ddiangen wrth sefydlu asiantaeth arall.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd