Cysylltu â ni

Catalaneg

Mae Sbaen yn gobeithio derbyn y brechlynnau Pfizer cyntaf yn gynnar yn 2021 - gweinidog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Sbaen yn sefyll i dderbyn ei brechlynnau cyntaf yn erbyn COVID-19 a ddatblygwyd gan Pfizer a’i bartner BioNTech yn gynnar yn 2021, meddai’r gweinidog iechyd ddydd Mawrth (10 Tachwedd), o dan fargen sy’n cael ei thrafod gan yr Undeb Ewropeaidd, ysgrifennu Inti Landauro, Belen Carreno a Nathan Allen.

Gobaith yr UE yw arwyddo cytundeb yn fuan ar gyfer miliynau o ddosau o'r brechlyn, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Llun, oriau ar ôl i'r ddau gwmni ddweud ei fod wedi profi'n fwy na 90% yn effeithiol, yn yr hyn a allai fod yn fuddugoliaeth fawr yn y frwydr yn erbyn y pandemig Coronafeirws.

Byddai Sbaen yn cael 20 miliwn o ddosau brechlyn i ddechrau, digon i imiwneiddio 10 miliwn o bobl, meddai’r Gweinidog Iechyd Salvador Illa ar y darlledwr gwladol TVE, gan ychwanegu y byddai’r brechiad yn rhad ac am ddim.

Byddai digon o bobl yn cael eu brechu erbyn Ebrill-Mai, fel y byddai'r frwydr yn erbyn y pandemig yn Sbaen yn symud i gam arall, ychwanegodd Illa.

hysbyseb

Mae cyfanswm o 39,756 o bobl wedi marw o'r firws yn Sbaen, ac mae llawer o ranbarthau yn ôl o dan gyfyngiadau cloi i atal lledaeniad y clefyd. Cododd y doll marwolaeth ddydd Mawrth 411 - y cyfrif dyddiol mwyaf yn ail don y wlad.

Cofnododd Sbaen 17,395 o achosion newydd o coronafirws ddydd Mawrth, dangosodd data gweinidogaeth iechyd, gan gilio o uchafbwyntiau o fwy nag 20,000 a gofnodwyd yr wythnos diwethaf a dod â'r cyfanswm i ychydig yn is na 1.4 miliwn - un o'r uchaf yng ngorllewin Ewrop.

Mae Pfizer wedi cynnig helpu gyda’r logisteg i ddosbarthu’r brechlyn, y mae’n rhaid ei gadw’n ddwfn wedi’i rewi i fod yn effeithiol, meddai’r Gweinidog Gwyddoniaeth, Pedro Duque, wrth sesiwn friffio newyddion.

hysbyseb

Bydd llywodraethau canolog a rhanbarthol Sbaen yn gwneud penderfyniad ar bwy fydd â blaenoriaeth yn seiliedig ar “feini prawf meddygol”, meddai Duque.

Dywedodd Illa y byddai llywodraeth Sbaen yn gweithredu i argyhoeddi cyfran sylweddol o’r boblogaeth y mae arolygon barn y cyhoedd yn awgrymu eu bod yn wyliadwrus o unrhyw frechlyn yn erbyn COVID-19.

“Byddwn yn dweud y gwir, sef bod brechlynnau’n achub bywydau,” meddai Illa.

Catalaneg

Mae ASEau Catalwnia yn colli imiwnedd ar ôl pleidlais gyfrinachol Senedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae Sbaen eisiau Clara Ponsati, Carles Puigdemont a Toni Comin am eu rhan yn refferendwm annibyniaeth Catalwnia 2017

Mae Senedd Ewrop wedi pleidleisio i gael gwared ar imiwnedd seneddol tri ASE Catalwnia y mae Sbaen eu heisiau yn ystod 2017 annibyniaeth gwthio. Mae cyn-lywydd Catalwnia Carles Puigdemont a'i gyn-weinidogion Clara Ponsati a Toni Comin yn alltud ym Mrwsel, a gallai Madrid nawr ail-warantu gwarantau arestio Ewropeaidd sydd hyd yma wedi cael eu gwrthod gan Wlad Belg, yn ysgrifennu Greg Russell @National_Greg.

Mewn pleidlais gudd a gynhaliwyd neithiwr ond a ddatgelwyd y bore yma yn unig, pleidleisiodd mwy na 400 o ASEau i godi eu himiwnedd, bron i 250 yn erbyn a mwy na 40 o ASEau yn ymatal.

hysbyseb

Mae disgwyl i Puigdemont godi’r mater yn Llys Cyfiawnder Ewrop (ECJ) ar ôl i adroddiad gan Bwyllgor Materion Cyfreithiol y senedd yn argymell cael gwared ar eu himiwnedd gael ei ollwng i’r cyfryngau.

Dyma'r trydydd tro i Goruchaf Lys Sbaen geisio eu hestraddodi, ar ôl i ymdrechion blaenorol fethu yn yr Alban, Gwlad Belg a'r Almaen.

Ni fydd colli eu himiwnedd yn effeithio ar eu statws fel ASEau, y byddant yn eu cadw nes eu bod yn cael eu gwahardd o'u swydd gan gollfarn.

hysbyseb

Trydarodd Aamer Anwar, cyfreithiwr Ms Ponsati: “Pleidlais gywilyddus gan @Europarl_EN yn rhoi i mewn i Sbaen i godi imiwnedd ASEau @ClaraPonsati @toni_comin @KRLS Sy’n wynebu estraddodi ac erledigaeth wleidyddol am arfer ewyllys ddemocrataidd pobl Catalwnia - Mae’r frwydr gyfreithiol yn mynd ymlaen ”

Croesawodd llywodraeth Sbaen y penderfyniad gan ddeddfwrfa’r Undeb Ewropeaidd ar unwaith fel buddugoliaeth i reolaeth y gyfraith ac yn erbyn y rhai a geisiodd dorri rhanbarth y gogledd-ddwyrain oddi wrth weddill Sbaen.

Parhau Darllen

Catalaneg

Mae ymwahanwyr Catalwnia yn cynyddu'r mwyafrif, deialog â Madrid yn y golwg

cyhoeddwyd

on

By

Enillodd pleidiau arwahanol ddigon o seddi ddydd Sul yn senedd ranbarthol Catalwnia i gryfhau eu mwyafrif, er bod dangosiad cryf i’r gangen leol o Sosialwyr dyfarniad Sbaen yn tynnu sylw at ddeialog, yn hytrach na chwalu, â Madrid, ysgrifennu a
Mae ymgeiswyr yn pleidleisio yn etholiad rhanbarthol Catalwnia

Gyda dros 99% o bleidleisiau wedi'u cyfrif, enillodd ymwahanwyr 50.9% o'r bleidlais, gan ragori ar y trothwy 50% am y tro cyntaf. Y senario fwyaf tebygol oedd i'r ddwy brif blaid ymwahanol ymestyn eu llywodraeth glymblaid.

Mae'r canlyniad terfynol yn annhebygol, fodd bynnag, o arwain at ailadrodd y datganiad annibyniaeth anhrefnus, byrhoedlog o Sbaen a ddigwyddodd yn 2017. Mae tensiynau wedi llanw ac roedd y mwyafrif o bleidleiswyr yn poeni mwy am y pandemig COVID-19 nag annibyniaeth.

Efallai bod y nifer isel a bleidleisiodd o 53% yng nghanol y pandemig, i lawr o 79% yn yr etholiad blaenorol yn 2017, wedi ffafrio pleidiau ymwahanol, y cafodd eu cefnogwyr eu symbylu.

hysbyseb

Mae monitorau etholiad yn cyfnewid masgiau wyneb ar gyfer siwtiau amddiffynnol corff llawn yn ystod awr olaf y pleidleisio, “yr awr zombie”, a neilltuwyd ar gyfer pobl â COVID-19 a gadarnhawyd neu yr amheuir ei fod. Roedd rhagofalon eraill yn ystod y dydd yn cynnwys tymereddau a gymerwyd wrth gyrraedd, gel llaw a chofnodion ac allanfeydd ar wahân.

Dywedodd y blaid ymwahanol chwith Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y byddai'n arwain y llywodraeth ranbarthol ac yn ceisio cefnogaeth pleidiau eraill ar gyfer refferendwm ar annibyniaeth.

“Mae’r wlad yn cychwyn oes newydd gyda (ymwahanwyr) yn rhagori ar 50% o’r bleidlais am y tro cyntaf. ... Mae gennym gryfder aruthrol i gyflawni refferendwm a gweriniaeth Catalwnia, ”meddai’r pennaeth rhanbarthol dros dro Pere Aragones, a arweiniodd lechen ymgeiswyr ei blaid.

hysbyseb
Anogodd Brif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, i gynnal trafodaethau i gytuno ar refferendwm.

Ond mae’r bleidlais dameidiog, a welodd y Sosialwyr yn ennill y ganran uchaf o bleidleisiau, 23%, a’r un nifer o seddi ag ERC - 33 yn y cynulliad 135 sedd - yn golygu y byddan nhw hefyd yn ceisio ffurfio llywodraeth.

Dadleuodd yr ymgeisydd sosialaidd Salvador Illa, a arweiniodd ymateb coronafirws Sbaen hyd yn ddiweddar fel gweinidog iechyd, fod galwad eang yng Nghatalwnia am gymodi ar ôl blynyddoedd o ymwahaniaeth a dywedodd y byddai'n ceisio ceisio mwyafrif yn y senedd.

Byddai hynny'n gofyn am gynghrair annhebygol, fodd bynnag, gyda phartïon eraill.

Enillodd y Junts pro-annibyniaeth canol-dde amcangyfrif o 32 sedd, tra cafodd CUP y blaid ymwahanol pellaf chwith naw. Ystyrir bod y ddwy blaid yn allweddol i gyflawni llywodraeth glymblaid ymwahanol arall.

Enillodd plaid dde-ddeheuol cenedlaetholgar Sbaen Vox 11 sedd yn senedd Catalwnia am y tro cyntaf, o flaen Plaid y Bobl, prif blaid geidwadol Sbaen, a’r Ciudadanos dde-ganol. Vox eisoes yw'r drydedd blaid fwyaf yn senedd genedlaethol Sbaen.

Ond gydag ERC yn cael ei weld yn cael mwy o wneuthurwyr deddfau na Junts y tro hwn, gallai hynny roi hwb i sefydlogrwydd llywodraeth ganolog Sbaen.

Gellid ystyried y canlyniad yn newyddion da i Sanchez wrth i’w blaid Sosialaidd ennill bron i ddwbl yr 17 sedd a gafodd yn 2017.

Mae ERC wedi darparu pleidleisiau allweddol i’r Sosialwyr yn senedd Sbaen yn gyfnewid am sgyrsiau ar wrthdaro gwleidyddol Catalwnia.

Parhau Darllen

Catalaneg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth ar gyfer cwmnïau ynni-ddwys yn Sbaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun yn Sbaen i ddigolledu'n rhannol gwmnïau ynni-ddwys am y costau yr eir iddynt i ariannu cefnogaeth i (i) cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn Sbaen, (ii) cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel yn Sbaen, a (iii) cynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaenaidd. Bydd y cynllun, a fydd yn berthnasol tan 31 Rhagfyr 2022 ac a fydd â chyllideb flynyddol dros dro o € 91.88 miliwn, o fudd i gwmnïau sy'n weithredol yn Sbaen mewn sectorau sy'n arbennig o ddwys o ran ynni (felly gyda defnydd uchel o drydan o'i gymharu â gwerth ychwanegol y cynhyrchiad) ac yn fwy agored i fasnach ryngwladol.

Bydd y buddiolwyr yn cael iawndal am hyd at uchafswm o 85% o’u cyfraniad at ariannu cefnogaeth i gynhyrchu ynni adnewyddadwy, cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel a chynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaen. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020, sydd wedi'u hymestyn tan ddiwedd 2021. Mae'r Canllawiau'n awdurdodi gostyngiadau - hyd at lefel benodol - mewn cyfraniadau a godir ar gwmnïau ynni-ddwys sy'n weithredol mewn rhai sectorau ac sy'n agored i fasnach ryngwladol, er mwyn sicrhau eu cystadleurwydd byd-eang. .

Canfu'r Comisiwn mai dim ond i gwmnïau ynni-ddwys sy'n agored i fasnach ryngwladol y rhoddir yr iawndal, yn unol â gofynion y Canllawiau. Bydd y mesur yn hyrwyddo nodau ynni a hinsawdd yr UE ac yn sicrhau cystadleurwydd byd-eang defnyddwyr a diwydiannau ynni-ddwys, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mewn cysylltiad â'r cynllun hwn, mae awdurdodau Sbaen hefyd wedi hysbysu i'r Comisiwn fesur sy'n rhoi gwarantau mewn perthynas â chytundebau prynu pŵer tymor hir a ddaeth i ben gan gwmnïau ynni-ddwys ar gyfer trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, y Gronfa Wrth Gefn, fel y'i gelwir, i Warant Fawr Defnyddwyr Trydan (FERGEI).

Nod y cynllun gwarant hwn yw hwyluso cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, 2008 Hysbysiad y Comisiwn ar gymorth gwladwriaethol ar ffurf gwarantau, a daeth i'r casgliad nad yw'r cynllun gwarant gwladwriaethol yn gyfystyr â chymorth o fewn ystyr Erthygl 107 (1) TFEU. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd