Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae cyrff anllywodraethol yn galw ar Fanc Canolog Ewrop i roi'r gorau i ariannu tanwydd ffosil

cyhoeddwyd

on

Cyrff anllywodraethol 350.orgMae gan SumOfUs, Reclaim Finance yn ogystal â Greenpeace wedi'i ysgrifennu at Fanc Canolog Ewrop (ECB) mynnu ei fod yn rhoi'r gorau i gefnogi cwmnïau tanwydd ffosil fel rhan o'i ymateb datblygol i COVID-19. Daw’r llythyr dair wythnos cyn cyfarfod cyngor llywodraethu’r ECB ar 10 Rhagfyr, lle mae llywodraethwyr disgwyl ramp i fyny mesurau ysgogiad economaidd y Banc.

350.org Dywedodd yr ymgyrchydd Nick Bryer: “Mae'n hurt bod Banc Canolog Ewrop yn siarad am fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, wrth gefnogi rhai o lygryddion gwaethaf y byd. Gyda'i raglen prynu asedau € 1.47 triliwn bresennol sy'n gysylltiedig â COVID, efallai bod y Banc eisoes wedi pwmpio hyd at € 220 biliwn i allyrwyr carbon uchel fel Shell a Total. Ac ar y 10fed o Ragfyr fe allai’r banc ddyblu a sianelu biliynau yn fwy o ewros tuag at gwmnïau tanwydd ffosil - oni bai eu bod yn cymryd camau bwriadol i’w gwahardd ”

Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (llun) wedi addo “archwilio pob rhodfa”Yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys ystyried defnyddio cynlluniau prynu asedau € 2.8tn y Banc i ddilyn amcanion gwyrdd. Ac eto, ym mis Rhagfyr, mae'r banc canolog yn debygol o ddewis prynu asedau ychwanegol heb unrhyw dannau gwyrdd ynghlwm.

Dywedodd yr ymgyrchydd Cyllid Adfer Paul Schreiber: “Bydd cyfarfod y mis nesaf yn dangos a yw’r ECB wedi ymrwymo’n wirioneddol i integreiddio hinsawdd yn ei weithrediad ai peidio. Ni all y banc canolog fod yn gredadwy os yw’n parhau i gefnogi cwmnïau tanwydd ffosil, nad oes ganddynt unrhyw fwriad i barchu Cytundeb Paris a chynllunio’n ymosodol i ddatblygu prosiectau tanwydd ffosil newydd. ”

Y llythyr agored - hefyd wedi'i lofnodi gan Positive Money Europe, New Economics Foundation, Oil Change International ac eraill - yn galw ar yr ECB i gymryd dau gam ar unwaith yn unol â'i ymrwymiadau ac wrth aros am ganlyniadau ei adolygiad strategaeth:

1) Eithrio cwmnïau tanwydd ffosil rhag prynu asedau corfforaethol, a

2) Treialu rhaglen gweithrediadau ailgyllido tymor hir gwyrdd (TLTRO) i gymell banciau preifat i roi benthyg mwy o arian ar gyfer buddsoddiadau gwyrdd.

Dywedodd Leyla Larbi, ymgyrchydd SumOfUs: “Nid yw ariannu adferiad“ gwyrdd ”a hefyd ariannu’r cwmnïau mwyaf dinistriol yn yr hinsawdd o gwmpas yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl. Mae'n amlwg bod cynllun gweithredu Bargen Werdd y Comisiwn Ewropeaidd yn cael ei danseilio gan ei Fanc Canolog ei hun, a dyna pam mae mwy na 166,000 o bobl ledled Ewrop yn deisebu'r ECB i newid. Gall yr ECB roi diwedd ar bob cefnogaeth i gwmnïau tanwydd ffosil a chefnogi buddsoddiadau gwyrdd gyda rhaglen TLTRO werdd. ”

Mae'r llythyr yn adleisio llais mwy na 160,000 o bobl a lofnododd a deiseb galw ar yr ECB i roi'r gorau i gefnogi llygryddion trwy ei bolisi ariannol.

  • Mae'r llythyr agored yn ar gael yma.
  • Adennill adroddiad Cyllid ar gefnogaeth barhaus yr ECB i'r diwydiant tanwydd ffosil ar gael yma. Mae briff penodol ar ehangu nwy yn ar gael yma.
  • Mae adroddiad NEF a Greenpeace ar bryniannau asedau'r ECB a'u gogwydd carbon yn ar gael yma.
  • Mae Positive Money Europe ac adroddiad y Lab Cyllid Cynaliadwy ar Green TLTRO yn ar gael yma.
  • Fis diwethaf cynhaliodd y KoalaKollektiv, grŵp cyfiawnder hinsawdd o Frankfurt, brotest y tu allan i'r ECB. Mae lluniau a fideos ar gael yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Estonia € 5.5 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector twristiaeth y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Estonia € 5.5 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector twristiaeth yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol a bydd yn agored i ddarparwyr llety, asiantaethau teithio, gweithredwyr atyniadau twristiaeth, darparwyr gwasanaethau twristiaeth, darparwyr gwasanaethau coetsys rhyngwladol, trefnwyr cynadleddau a thywyswyr twristiaeth.

Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd y mesurau cyfyngol a orfodir gan y llywodraeth i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y mesur Estoneg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 800,000 y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59338 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. 

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd