Cysylltu gyda ni

Canser

Ansawdd, maint a chwestiwn gwleidyddiaeth - Digwyddiad Sgrinio Canser yr Ysgyfaint EAPM, 10 Rhagfyr

cyhoeddwyd

on

Gdiwrnod ood, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ail ddiweddariad yr wythnos Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Er gwaethaf trallodau coronafirws, a phryderon am yr hyn a fydd yn digwydd adeg y Nadolig eleni, mae yna ddigon o newyddion cadarnhaol yn yr arena iechyd o hyd, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. 

Sgrinio canser yr ysgyfaint

Gyda lansiad Canser Curo Ewropeaidd, bydd EAPM yn trefnu bwrdd crwn ar sgrinio canser yr ysgyfaint ar y cyd â Chymdeithas Anadlol Ewrop, Cymdeithas Radioleg Ewrop yn ogystal â Chlymblaid Cleifion Canser Ewrop. Teitl y bwrdd crwn yw 'Canser yr Ysgyfaint a Diagnosis Cynnar: Y Dystiolaeth sy'n Bodoli ar gyfer Canllawiau Sgrinio'r Ysgyfaint yn yr UE', a'r syniad yw cyflwyno achos dros weithredu sgrinio canser yr ysgyfaint ar draws Rhanbarth yr UE.

Efallai y bydd dathliad Brexit a Nadolig yn dal i fod yn ansicr. Fodd bynnag, nid yw gwerth sgrinio canser yr ysgyfaint. 

Un o nodau'r gynhadledd yw cyflwyno cynllun gweithredu gweithredu i hwyluso'r gwaith o lunio canllawiau sgrinio canser yr ysgyfaint gan yr UE. Mae rhaglenni sgrinio cynhwysfawr wedi bod ar waith ers cryn amser mewn perthynas â sawl math arall o ganser, ond nid felly canser yr ysgyfaint, y llofrudd mwyaf oll, tra bod angen canllawiau ac arferion gorau a rennir ar draws aelod-wladwriaethau ar frys.

Beth nesaf? 

Bydd newid cam sy'n gysylltiedig â sgrinio canser yr ysgyfaint yn caniatáu i wledydd yr UE leihau cost triniaeth o ystyried bod trin canser yr ysgyfaint cam cynnar â hanner cost y driniaeth ar gam datblygedig. Mae'r Gynghrair a'i rhanddeiliaid yn sylweddoli, ymhlith elfennau eraill, mai'r hyn sy'n ofynnol yn Ewrop yw: monitro sgrinio parhaus, gydag adroddiadau rheolaidd; cysondeb sicr a gwell ansawdd y data a nodwyd ar gyfer yr adroddiadau sgrinio; dylid datblygu a mabwysiadu safonau cyfeirio ar gyfer dangosyddion ansawdd a phroses, 

Er mwyn i sgrinio fod yn gost-effeithiol, mae'n rhaid ei gymhwyso i'r boblogaeth sydd mewn perygl. Ar gyfer canser yr ysgyfaint, nid yw hyn wedi'i seilio'n syml ar oedran a rhyw, fel y mae yn y mwyafrif o sgrinio canser y fron neu'r colon. Mae angen i Ewrop gynnwys yr holl grwpiau allweddol wrth ddatblygu argymhellion a chanllawiau ar gyfer gweithredu, wedi'u haddasu yn ôl tirwedd gofal iechyd gwledydd unigol. 

Bydd pob un o'r uchod yn cael ei drafod yn y digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint ar 10 Rhagfyr, a rhagwelir y bydd cynllun cydgysylltiedig yn dod i'r amlwg, a fydd yn gwneud ei ffordd i lunwyr polisi'r Comisiwn a'r Senedd a phenaethiaid system iechyd aelod-wladwriaethau. Gallwch edrych ar agenda'r gynhadledd yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Llysgennad PWY: 'Yn obeithiol iawn, yn hynod bryderus'

Dywedodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddydd Llun (16 Tachwedd) ei fod yn “optimistaidd ofalus” ynglŷn ag annog newyddion am y brechlyn coronafirws. Fodd bynnag, ychwanegodd ei fod yn "bryderus iawn" dros achosion ymchwydd yn Ewrop ac America lle mae gweithwyr a systemau iechyd yn cael eu gwthio i'r "pwynt torri". 

"Nid dyma'r amser ar gyfer hunanfoddhad," meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol WHO Tedros Ghebreyesus mewn cynhadledd newyddion o bencadlys y sefydliad am y tro cyntaf mewn pythefnos ers iddo hunan-gwarantîn ar ôl cysylltu â pherson a brofodd yn bositif am COVID-19 . 

"Er ein bod ni'n parhau i dderbyn newyddion calonogol am frechlynnau COVID-19 ac yn parhau i fod yn obeithiol iawn am y potensial i offer newydd ddechrau cyrraedd yn ystod y misoedd nesaf, ar hyn o bryd, rydyn ni'n hynod bryderus am yr ymchwydd mewn achosion rydyn ni'n eu gweld mewn rhai mae gwledydd, yn enwedig yn Ewrop ac America, gweithwyr iechyd a systemau iechyd yn cael eu gwthio i’r pwynt torri, ”rhybuddiodd Tedros, a ddywedodd nad oedd wedi profi ei hun am y firws yn ystod ei gwarantîn.

Edrych at ddyfodol Undeb Iechyd Ewrop

Ymddangosodd Cyfarwyddwr Cyffredinol DG SANTE Sandra Gallina yn fyr mewn gweminar OECD yn dadorchuddio ei Cipolwg ar Iechyd: Ewrop 2020 papur ddydd Iau (19 Tachwedd), gan ddweud ei bod yn gobeithio y bydd penodau newydd i'w hychwanegu'r flwyddyn nesaf ar ôl i Undeb Iechyd Ewrop ddod yn realiti.

Amlygodd Gallina amryw o lwyddiannau'r UE yn ystod y pandemig, gan gynnwys caffael amrywiol eitemau a chreu tŷ clirio ar gyfer nwyddau meddygol. Ond fe rybuddiodd hefyd fod “cwmpas sylweddol o hyd i gynyddu ein heffeithiolrwydd… nid aeth popeth yn dda”. 

Mae'r Almaen yn edrych tuag at ddatblygiadau data iechyd 

Mae'r Almaen wedi cytuno i wario € 3 biliwn i ddigideiddio ei hysbytai. Mae hyn wedi cael ei “drafod ers blynyddoedd,” meddai Thomas Renner, pennaeth y gyfarwyddiaeth, digideiddio ac arloesi yng ngweinidogaeth iechyd yr Almaen. Mae'r wlad hefyd wedi datblygu un awdurdod goruchwylio diogelu data.

Datblygwyd apiau coronafirws rhyngweithredol o fewn ychydig fisoedd. "Mae hon yn enghraifft dda iawn, os ydym am gyflawni rhywbeth y gallwn, ”meddai Renner.

Fe allai’r UE gymeradwyo dau frechlyn COVID-19 ym mis Rhagfyr, meddai von der Leyen 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cytuno ar fargeinion gyda sawl cwmni fferyllol i brynu miliynau o ddosau o frechlynnau ar ran aelod-wladwriaethau'r UE. Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wedi dweud y gallai dau frechlyn COVID-19 dderbyn awdurdodiad amodol ar y farchnad mor gynnar ag ail hanner mis Rhagfyr. 

Wrth siarad ar ôl cyfarfod o arweinwyr yr UE, dywedodd von der Leyen y gallai’r brechlynnau a ddatblygwyd gan Moderna a Pfizer, a greodd ei serwm gyda’r gwneuthurwr cyffuriau Almaeneg BioNTech, gael eu cymeradwyo erbyn diwedd y flwyddyn gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) “os bydd yr holl elw yn mynd yn ei flaen. nawr heb unrhyw broblem ”. Ychwanegodd: “Dyma’r cam cyntaf un i allu bod ar y farchnad.”

Dywed WHO na fyddai angen cloeon clo pe bai defnydd masg yn cyrraedd 95%

Mae Cyfarwyddwr Rhanbarthol Sefydliad Iechyd y Byd Ewrop, Hans Kluge, wedi dweud pe bai 95% o bobl yn gwisgo masgiau, ni fyddai angen cloeon. Wrth siarad mewn sesiwn friffio, dywedodd Kluge fod y defnydd o fasgiau oddeutu 60% neu lai yn Ewrop ar hyn o bryd ac y dylai cloeon clo fod yn fesurau “dewis olaf”. Fodd bynnag, dywedodd hefyd nad yw defnyddio masg yn ateb pob problem a bod angen ei wneud ar y cyd â mesurau eraill.

Arweinwyr y DU mewn trafodaethau am 'ddull pedair gwlad' tuag at reolau COVID y Nadolig

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi dweud bod y llywodraeth yn gobeithio gweithredu mesurau “ledled y DU” i ganiatáu i bobl weld rhai aelodau o’r teulu o wahanol aelwydydd dros y Nadolig “ond dal i gadw’r firws dan reolaeth”.

Dywedodd Hancock fod y llywodraeth mewn trafodaethau gydag arweinwyr yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon i gytuno ar ffrynt unedig a fyddai’n caniatáu teithio trawsffiniol Nadoligaidd o fewn y DU. Dywedodd prif weinidog Cymru, Mark Drakeford, ei fod wedi cynnal trafodaethau gyda gweinidog Swyddfa’r Cabinet, Michael Gove, a gweinidogion cyntaf eraill y gweinyddiaethau datganoledig ddydd Mercher (18 Tachwedd) ynglŷn ag agwedd ledled y DU tuag at gyfyngiadau Nadolig, gyda chyfarfod arall ar y gweill. wythnos nesaf. 

Dywedodd wrth BBC Radio 4's Heddiw rhaglen: “Fe wnaethon ni gytuno ar rai paramedrau eang ddydd Mercher (18 Tachwedd) a chyfeirio swyddogion y pedair gweinyddiaeth i weithio nawr ar y manylion, felly rydw i'n parhau i fod yn obeithiol y bydd hi'n bosib cyrraedd agwedd pedair gwlad tuag at y Nadolig.”

Dywedodd Drakeford fod cytundeb ar ganiatáu teithio ledled y DU yn ystod tymor y Nadolig “ar frig y rhestr o bethau i’w cytuno”, hyd yn oed os nad oedd cytundeb ehangach yn bosibl. Ychwanegodd Hancock: “Rwy’n credu ei bod yn bwysig bod gennym set gytûn o reolau dros y Nadolig. Dyma'r gwyliau pwysicaf i bobl yn y wlad hon. 

"Yr hyn rydyn ni'n ceisio ei wneud dros y Nadolig yw sicrhau bod gennym ni set o reolau ledled y DU gyfan felly mae trafodaethau'n digwydd gyda'r awdurdodau datganoledig hefyd i geisio cytuno ar set gyffredin o reolau dros y Nadolig. Rwy'n credu y byddai pobl yn croesawu hynny. "

A dyna bopeth yr wythnos hon - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer bwrdd crwn sgrinio canser yr ysgyfaint EAPM ar 10 Rhagfyr yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, darllenwch yr agenda yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chael penwythnos diogel a hapus.

Canser

EAPM: Cadw tabiau ar ganser yr ysgyfaint a strategaeth pharma'r Comisiwn

cyhoeddwyd

on

Diwrnod da, a chroeso, cydweithwyr iechyd, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Mae gennym fwy o newyddion am fwrdd crwn EAPM sydd ar ddod ar ganser yr ysgyfaint, yn ogystal â'r holl ddiweddariadau gofal iechyd arferol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli, y Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Sgrinio canser yr ysgyfaint a Chynllun Canser Curo Ewropeaidd

Ydym, rydym i gyd yn ymwybodol mai'r ffordd orau o bell ffordd i leihau nifer y cleifion canser yr ysgyfaint yw perswadio ysmygwyr i stopio. Er nad yw pob dioddefwr yn ysmygwyr, neu erioed wedi bod. Mae grwpiau risg uchel yn bodoli, wrth gwrs, ac mae diagnosis cynnar yn hanfodol. Ar hyn o bryd, mae cyfraddau goroesi pum mlynedd yn ddim ond 13% yn Ewrop ac 16% drosodd yn America. Trafodir hyn yn ein digwyddiad sydd i ddod ar 10 Rhagfyr. 

Dyma’r canser a ganfyddir amlaf mewn dynion ac mae canser yr ysgyfaint mewn menywod yn cael ei gynrychioli gan “godiad pryderus” yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd. Mae tua un biliwn o bobl ar y blaned yn ysmygwyr rheolaidd. Ac mae ffigurau'n dangos bod canser yr ysgyfaint yn achosi bron i 1.6 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn ledled y byd, gan gynrychioli bron i un rhan o bump o'r holl farwolaethau canser. 

Cymdeithas Anadlu Ewrop a Chymdeithas Radioleg Ewropeaidd (hefyd yn gefnogwr i’r digwyddiad, fel y mae Cynghrair Cleifion Canser Ewrop - ECPC), mae’r cymdeithasau wedi argymell sgrinio am ganser yr ysgyfaint o dan yr amgylchiadau a ganlyn: “Yn gynhwysfawr, gyda sicrwydd ansawdd, rhaglenni hydredol o fewn treial clinigol neu mewn ymarfer clinigol arferol mewn canolfannau meddygol amlddisgyblaethol ardystiedig. ”

NELSON a buddugoliaeth?

Dangosodd astudiaeth NELSON i sgrinio tomograffeg gyfrifedig (CT) canser yr ysgyfaint fod sgrinio o'r fath yn lleihau marwolaethau canser yr ysgyfaint gan 26% mewn dynion asymptomatig risg uchel.  Roedd y canfyddiadau hefyd yn dangos, gyda sgrinio, y gallai'r canlyniadau fod hyd yn oed yn well mewn merched.

Er mwyn i sgrinio fod yn gost-effeithiol, mae'n rhaid ei gymhwyso i'r boblogaeth sydd mewn perygl. Ar gyfer canser yr ysgyfaint, nid yw hyn wedi'i seilio'n syml ar oedran a rhyw, fel y mae yn y mwyafrif o sgrinio canser y fron neu'r colon. Mae angen i Ewrop gynnwys yr holl grwpiau allweddol wrth ddatblygu argymhellion a chanllawiau ar gyfer gweithredu, wedi'u haddasu yn ôl tirwedd gofal iechyd gwledydd unigol. 

Mae amryw aelod-wladwriaethau eisoes wedi dangos parodrwydd i symud ymlaen mewn sgrinio canser yr ysgyfaint, a bydd cynrychiolwyr sawl gwlad yn cymryd rhan yn y digwyddiad.

Mae'r Gynghrair a'i rhanddeiliaid yn sylweddoli, ymhlith elfennau eraill, mai'r hyn sy'n ofynnol yn Ewrop yw: monitro sgrinio parhaus, gydag adroddiadau rheolaidd; cysondeb sicr a gwell ansawdd y data a nodwyd ar gyfer yr adroddiadau sgrinio; dylid datblygu a mabwysiadu safonau cyfeirio ar gyfer dangosyddion ansawdd a phroses. 

Bydd pob un o'r uchod yn cael ei drafod yn y digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint, a rhagwelir y bydd cynllun cydgysylltiedig yn dod i'r amlwg, a fydd yn gwneud ei ffordd i lunwyr polisi'r Comisiwn a'r Senedd a phenaethiaid system iechyd aelod-wladwriaethau.

Gallwch edrych ar agenda cynhadledd 10 Rhagfyr yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Strategaeth Pharma'r UE ar y gorwel 

Fforddiadwyedd, argaeledd a chynaliadwyedd yw prif bwyntiau ffocws strategaeth fferyllol newydd yr UE, sydd i'w gyhoeddi yfory (25 Tachwedd). Gan ddod yn sgil pandemig COVID-19, nod strategaeth fferyllol yr UE yw “amddiffyn y dyfodol” yn sector gofal iechyd Ewrop. Mae'r strategaeth newydd, a fydd yn cael ei dadorchuddio ddydd Mercher, wedi'i chynllunio i wella a chyflymu mynediad cleifion at feddyginiaethau diogel a fforddiadwy tra hefyd yn cefnogi arloesedd yn niwydiant fferyllol yr UE. 

Yn flaenorol, mae'r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides wedi disgrifio'r strategaeth fel “conglfaen” polisi iechyd dros y pum mlynedd nesaf. Fe'i hystyrir yn biler allweddol yng ngweledigaeth y Comisiwn i adeiladu undeb iechyd cryfach, fel y nododd yr Arlywydd von der Leyen yn ei haraith Cyflwr yr Undeb 2020. Bydd hefyd yn llywio'r Rhaglen EU4Health sydd newydd ei chynnig ac yn cyd-fynd â rhaglen Horizon Europe ar gyfer ymchwil ac arloesi, yn ogystal â chyfrannu at gynllun Beating Cancer Ewrop. 

Ac mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu blociau adeiladu cyntaf pecyn iechyd ehangach gyda'r nod o gynyddu'r ystod o offer parodrwydd i ymateb i fygythiadau iechyd trawsffiniol yn y dyfodol. Dull sy'n canolbwyntio ar y claf Mae rhan gyntaf y strategaeth yn tanlinellu “y dylid cysoni blaenoriaethau ymchwil ag anghenion cleifion a systemau iechyd.” 

Felly, dylid ail-gyfeirio system gyfan yr UE o gymhellion fferyllol i ysgogi arloesedd mewn meysydd sydd ag anghenion meddygol heb eu diwallu, megis afiechydon niwroddirywiol a phrin yn ogystal â chanser pediatreg. Enghraifft o anghenion meddygol heb eu diwallu a grybwyllir yn y ddogfen yw ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR), sy'n lleihau gallu meddyg i drin afiechydon heintus a pherfformio llawdriniaeth arferol. Erbyn 2022, bydd y Comisiwn yn archwilio mathau newydd o gymhellion ar gyfer gwrthficrobau arloesol, ynghyd â mesurau i gyfyngu a gwneud y defnydd gorau o feddyginiaethau gwrthficrobaidd.

COVID 'mabs'

Mae asiantaeth rheoleiddio cyffuriau’r UD, FDA (Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau), newydd gyhoeddi Awdurdodiad Defnydd Brys (EUA) ar gyfer trin COVID-19 dwyster ysgafn i gymedrol mewn cleifion sy’n oedolion a phediatreg nad ydynt wedi bod yn yr ysbyty. Mae'r therapi, sy'n destun ymchwiliad o hyd, yn seiliedig ar wrthgyrff monoclonaidd ac mae'n mynd wrth yr enw bamlanivimab. Mae'r asiant therapiwtig hwn, a ddatblygwyd gan y cwmni fferyllol Eli Lilly, yn gwrthgorff monoclonaidd (mab) tebyg i'r rhai a oedd yn rhan o'r coctel o gyffuriau ar gyfer COVID-19 a roddwyd i Donald Trump. 

Dechrau Undeb Iechyd yr UE

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dechrau adeiladu'r Undeb Iechyd Ewropeaidd newydd i helpu i gryfhau fframwaith diogelwch iechyd yr UE, ac i atgyfnerthu rôl parodrwydd ac ymateb argyfwng asiantaethau allweddol yr UE. Cyhoeddwyd creu’r Undeb Iechyd Ewropeaidd gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, yn ei anerchiad Cyflwr yr Undeb. Mae'r Comisiwn yn cyflwyno cyfres o gynigion i atgyfnerthu fframwaith iechyd Ewrop gan fod angen mwy o gydlynu ar lefel yr UE er mwyn cynyddu'r frwydr yn erbyn argyfyngau pandemig COVID-19 ac iechyd yn y dyfodol. 

Amddiffyn iechyd dinasyddion Ewropeaidd

Mae'r cynigion yn canolbwyntio ar ailwampio'r fframwaith cyfreithiol presennol ar gyfer bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd, yn ogystal ag atgyfnerthu parodrwydd ar gyfer argyfwng a rôl ymateb asiantaethau allweddol yr UE fel y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) ac Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. (LCA). Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Ein nod yw amddiffyn iechyd holl ddinasyddion Ewrop. 

Mae'r pandemig coronafirws wedi tynnu sylw at yr angen am fwy o gydlynu yn yr UE, systemau iechyd mwy gwydn, a pharatoi gwell ar gyfer argyfyngau yn y dyfodol. Rydym yn newid y ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol. Heddiw, rydyn ni'n dechrau adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd, i amddiffyn dinasyddion â gofal o ansawdd uchel mewn argyfwng ac arfogi'r Undeb a'i aelod-wladwriaethau i atal a rheoli argyfyngau iechyd sy'n effeithio ar Ewrop gyfan. ” 

Mae Von der Leyen yn annog codi cloeon coronafirws yn raddol

Dylai llywodraethau Ewropeaidd godi cloeon coronafirws a chyfyngiadau cymdeithasol eraill yn raddol i atal trydedd don o heintiau, yn ôl Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen. Mae Ewrop wedi bod yn mynd i’r afael ag ail ymchwydd mewn heintiau Covid-19 ers mis Medi sydd wedi arwain at ailgyflwyno cloeon mewn rhai gwledydd a chynyddu cyfyngiadau ar draws y rhanbarth yn gyffredinol. 

Er gwaethaf arafu achosion mewn rhai gwledydd yn ystod y dyddiau diwethaf, mae'r niferoedd yn dal i fod yn uchel ac nid ydynt eto'n dangos arwyddion clir o gribo. Yn y cyfamser, mae Ewropeaid yn ystyried a fyddant yn gallu ymgynnull gyda'u teuluoedd dros gyfnod y gwyliau.

Gobaith brechlyn

Cafodd newyddion bod y brechlyn AstraZeneca / Rhydychen yn effeithiol ac y gallai gael hyd at 90% o effeithiolrwydd ei fodloni â llawenydd eang ddydd Llun (23 Tachwedd). “Rydyn ni’n disgwyl i frechlynnau COVID-19 ddatblygu i fod yn farchnad sylweddol wrth i gynhyrchion newydd gael cymeradwyaeth a dechrau cwrdd â’r galw mawr am amddiffyniad rhag y clefyd,” yn ôl dadansoddiad byr gan Fitch Solutions. Mae'n nodi, gyda mwy o gynhyrchion yn edrych yn debygol o basio rhwystrau rheoliadol, “bydd y cynhyrchion hyn yn helpu i ddatblygu brechlynnau COVID-19 yn gyfle masnachol gwerth biliynau o ddoleri”. 

"Disgwylir i brisiau godi yn y tymor byr wrth i wledydd geisio sicrhau mynediad yng ngoleuni canlyniadau treialon Cam 3 positif, ond dros y tymor hir mae disgwyl iddynt ddisgyn yn ôl wrth i gynhyrchion newydd ddod i mewn i'r farchnad, ”ychwanegodd y briff. “Cyn bo hir, bydd cwmnïau mewn sefyllfa i fanteisio ar lwyddiant mewn treialon Cam III trwy orchymyn prisiau uchel am frechlynnau,” dywed y dadansoddiad.

Sesiwn lawn ychwanegol rhwng y Nadolig a Nos Galan

Mae Senedd Ewrop yn paratoi ar gyfer sesiwn lawn ychwanegol rhwng y Nadolig a Nos Galan i roi ei chydsyniad i fargen fasnach bosibl ar ôl Brexit gyda’r DU, yn ôl sawl swyddog a diplomydd o’r UE. Mae'n debygol y bydd yn cael ei gynnal ar 28 Rhagfyr, er mwyn rhoi cyfle i lywodraethau'r UE gael y gair olaf un, fel y rhagwelir gan weithdrefnau'r bloc, cyn diwedd cyfnod pontio Brexit y DU ar 31 Rhagfyr.

Gorfodwyd ysbytai preifat Gwlad Groeg i gymryd cleifion COVID-19

Cymerodd llywodraeth Gwlad Groeg drosodd ddau ysbyty preifat yn Thessaloniki ar 19 Tachwedd lle mae trosglwyddiad y coronafirws wedi bod yn arbennig o eang. Daethpwyd i'r penderfyniad ar ôl i'r clinigau preifat fethu â darparu 200 o welyau yn wirfoddol i gleifion COVID-19 er gwaethaf apeliadau gan y Weinyddiaeth Iechyd. Mae ysbytai cyhoeddus yn Thessaloniki a rhannau eraill o ogledd Gwlad Groeg wedi bod yn brwydro i ymdopi â mewnlifiad cleifion coronafirws, gan ychwanegu gwelyau o wardiau eraill a sefydlu pebyll ynysu ar ôl cyrraedd eu galluoedd swyddogol. .

A dyna bopeth o EAPM am y tro, arhoswch yn yr wythnos i gael diweddariadau pellach ar yr holl faterion sy'n ymwneud ag iechyd, cadwch yn ddiogel, a chofiwch edrych ar agenda bwrdd crwn canser yr ysgyfaint 10 Rhagfyr EAPM yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Canser

EAPM: Mae canser yn allweddol i arbenigwyr iechyd wrth i Gynllun Curo Canser yr UE agosáu

cyhoeddwyd

on

Croeso, cydweithwyr iechyd, i'r diweddariad diweddaraf gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - bydd Tachwedd a Rhagfyr yn gweld ffocws o'r newydd, gan EAPM a sefydliadau'r UE, i faterion marwolaeth a thriniaeth canser, nad ydynt wedi diflannu. , pandemig neu ddim pandemig. Mae Cynllun Canser Curo'r UE yn datblygu o 10 Rhagfyr ac, cyn hynny, mae EAPM yn canolbwyntio ar ei ddull ei hun o ymdrin â'r afiechyd yn seiliedig ar ein hymgysylltiad aml-randdeiliad a rôl diagnosteg yn ystod y mis i ddod. Yn ogystal, bydd Cylchlythyr EAPM ar gael o yfory (30 Hydref), yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. 

Curo canser - y ffordd i lwyddiant

Er bod Cynllun Canser Curo Ewrop yn anelu at leihau'r baich canser i gleifion, eu teuluoedd a'u systemau iechyd. Disgwylir iddo fynd i'r afael ag anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig â chanser rhwng ac o fewn aelod-wladwriaethau gyda chamau i gefnogi, cydlynu ac ategu ymdrechion aelod-wladwriaethau.

O ran ei weithredu, mae EAPM wedi dadlau bod angen i Gynllun Canser Curo Ewrop fod yn realistig ac yn fesuradwy, felly dylai ddod â dangosfwrdd o ddangosyddion y gellir eu monitro, ac a fyddai'n galluogi gwerthuso i fonitro effeithiolrwydd y cynllun hwn.

Mewn canser, nid yw rôl bwysig diagnosteg o ansawdd uchel yn ogystal ag arbenigedd patholegol yn cael ei chydnabod yn eang eto. Os oes gennych symptom neu ganlyniad prawf sgrinio sy'n awgrymu canser, rhaid i'ch meddyg ddarganfod a yw'n ganlyniad i ganser neu ryw achos arall. Efallai y bydd y meddyg yn dechrau trwy ofyn am eich hanes meddygol personol a theuluol a gwneud arholiad corfforol. Gall y meddyg hefyd archebu profion labordy, profion delweddu (sganiau), neu brofion neu weithdrefnau eraill. Efallai y bydd angen biopsi arnoch hefyd, sef yr unig ffordd yn aml i ddweud yn sicr a oes gennych ganser. Er mwyn nodi'r driniaeth gywir, mae diagnosis cynnar yn hanfodol. 

Yn hynny o beth ar gyfer maes canser yr ysgyfaint, mae angen dull mwy penodol o sgrinio a dylid ystyried haeniad priodol.

Gan ystyried y prinder arbenigedd mewn gwledydd, bydd gan rôl bwrdd tiwmor moleciwlaidd traws gwlad rôl bwysig. Bydd fframwaith llywodraethu ar gyfer y ffordd y gellir rhannu data rhwng gwledydd yn hanfodol yma.

Mae EAPM wedi dod â’r materion hyn a materion eraill gerbron ASEau dros y misoedd diwethaf ers ein cyfres seminarau lwyddiannus yng Nghyngres Cymdeithas Feddygol Ewrop yn ystod cynhadledd Llywyddiaeth yr UE yn ddiweddar. 

Mae cynllun y Comisiwn yn derbyn cefnogaeth gan y pwyllgor canser ar gyfer triniaeth

Gyda mwy na 40% o ganserau y gellir eu hatal, gall yr UE wneud mwy i fynd i’r afael â’r afiechyd, un o brif achosion marwolaeth yn Ewrop, yn ôl pwyllgor canser Senedd Ewrop. “Trwy gronni ein holl ddoniau, gwybodaeth ac adnoddau, gallwn wir ymuno â'n holl heddluoedd yn y frwydr yn erbyn canser.” Felly honnodd Manfred Weber yn ystod etholiadau 2019, gan baratoi'r ffordd ar gyfer pwyllgor arbennig yn y frwydr yn erbyn canser. Heddiw mae'r pwyllgor hwn yn realiti. Bydd yr ymladd hwn yn flaenoriaeth i lawer yn y blynyddoedd i ddod. Cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen Gynllun Ewropeaidd i ymladd Canser yn ei chanllawiau gwleidyddol ac mae’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides wedi dangos ei huchelgeisiau wrth gyflwyno Cynllun Canser Curo’r UE yn y Senedd, a fydd yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2020. Y pwyllgor arbennig hwn. mae ei angen nawr yn fwy nag erioed. 

Trwy gronni adnoddau ac arbenigedd, gellir creu uwchgynllun canser Ewropeaidd cynhwysfawr, gan weithredu fel catalydd ar gyfer gofal ac ymchwil canser trylwyr ac arloesol, a ddylai ganolbwyntio ar atal, gofal arbenigol a thriniaeth sy'n rhoi'r cleifion wrth ei wraidd, yn ogystal â amgylchedd dim llygredd. Mae atal yn allweddol yn y frwydr yn erbyn canser, ac mae triniaeth canser yn gofyn am y therapi arbenigol cywir. Mor gynnar â 2003, cyhoeddodd y Cyngor argymhellion i gyflwyno rhaglenni sgrinio canser ar gyfer rhai o'r canserau mwy cyffredin, ond mae eu gweithredu ymhell o fod wedi'i gwblhau. Mae buddsoddiad cynyddol trwy raglenni fel Horizon 2020, yn ogystal â chyrff rhannu gwybodaeth fel y Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd, yn offer polisi amhrisiadwy sydd gan yr UE ar gael yn y Cynllun Curo Canser.

Mae angen mwy o rym ar bolisi iechyd ar yr UE, meddai cynrychiolydd Gwyddelig y Comisiwn

Dywedodd cynrychiolydd y Comisiwn Ewropeaidd i Iwerddon Gerry Kiely, wrth siarad ddydd Mercher (28 Hydref), wrth senedd Iwerddon fod cyfraniad yr UE i ymladd COVID-19 yn gyfyngedig i ddechrau oherwydd bod aelod-wladwriaethau eisiau hynny. Ond mae'n rhaid i'r aelod-wladwriaethau gyda'i gilydd reoli argyfwng hir ac anodd a rennir, ychwanegodd, gan fynd ymlaen i ddweud bod gwyliadwriaeth ledled yr UE, ac yn wir o fewn Aelod-wladwriaethau, yn dal i fod yn araf, yn anghyson ac yn dameidiog. Gall yr ECDC ddarparu methodolegau cyffredin ar gyfer casglu gwybodaeth, ond nid oes ganddo unrhyw ffordd i sicrhau bod aelod-wladwriaethau yn darparu gwybodaeth yn y modd rhagnodedig.

Er mwyn gwneud llif gwybodaeth yn fwy integredig a defnyddiol, gallai'r UE gyfarwyddo adnoddau a chreu rhwymedigaethau i aelod-wladwriaethau wella gwyliadwriaeth ac adrodd. Cyn belled ag y mae'r ECDC yn y cwestiwn, ychydig iawn o bŵer sydd ganddo, heb sôn am gyllidebu, i ymateb mewn ffordd sy'n debyg i'w gymar yn yr UD. Disgwylir i'r Comisiwn gyhoeddi yn union sut y bydd rôl yr asiantaeth hon yn newid ymhen pythefnos. 

Cydlynu COVID-19

Disgwylir i arweinwyr Ewropeaidd gwrdd ar-lein heddiw i drafod cydgysylltu COVID-19, yn dilyn Cyngor Ewropeaidd 15 Hydref. “Er bod aelod-wladwriaethau wedi’u paratoi’n well ac yn fwy cydgysylltiedig nag yn ystod misoedd cynnar y pandemig, mae dinasyddion, teuluoedd a chymunedau ledled Ewrop yn parhau i wynebu risg ddigynsail i’w hiechyd a’u lles,” meddai datganiad gan y Comisiwn.

DU dan bwysau wrth i epidemig COVID-19 ddyblu bob naw diwrnod 

Mae llywodraeth Prydain dan bwysau i ddatblygu strategaeth genedlaethol i frwydro yn erbyn ymchwydd o achosion COVID-19 ac "achub y Nadolig 'wrth i wyddonwyr rybuddio y gallai nifer y bobl sydd yn yr ysbyty gyda'r afiechyd yn y DU bron dreblu erbyn diwedd y mis nesaf oni bai bod rhywbeth mwy yn cael ei wneud nawr. Dywedodd Mark Walport, cyn brif swyddog gwyddonol, nad oes ond angen i Brydain edrych ar draws Sianel Lloegr i weld beth sydd i ddod. Mae mesurau cyfredol Prydain yn debyg i'r rhai yn Ffrainc a Sbaen, lle mae awdurdodau'n ei chael hi'n anodd rheoli'r mae firws ac achosion dyddiol eisoes wedi rhagori ar y rhai yn y DU. "Gyda'n mesurau cyfredol ... nid oes llawer o dystiolaeth bod cymaint o bellter cymdeithasol ag yr oedd pan wnaethom glampio i lawr ar y don gyntaf ac felly rydym yn gwybod bod y risg yn sylweddol na bydd achosion yn parhau i dyfu, "meddai Walport wrth y BBC." Nid yw'n afrealistig 'y gallai 25,000 o bobl yn y DU fod yn yr ysbyty erbyn diwedd mis Tachwedd - i fyny o tua 9,000 nawr, meddai. 

Yr Almaen yn cau siop

Ddydd Mercher (28 Hydref), cytunodd y Canghellor Angela Merkel a phrif swyddogion y wladwriaeth i gau bariau, bwytai, campfeydd, pyllau, sinemâu a busnesau nad ydynt yn hanfodol ledled y wlad ar gyfer mis Tachwedd. “Rhaid i ni weithredu nawr i osgoi argyfwng cenedlaethol acíwt,” meddai Merkel. “Dywedodd yr arbenigwyr wrthym fod yn rhaid i ni leihau nifer y cysylltiadau 75% - mae hynny'n llawer.”

Ffrainc est fermé

Mae’r Arlywydd Emmanuel Macron wedi cyhoeddi ei gloi cenedlaethol ei hun yn dechrau ddydd Gwener (30 Hydref), gyda bwytai a bariau ar gau ond ysgolion, gwasanaethau cyhoeddus a rhai ffatrïoedd yn parhau ar agor. Yn wahanol i'r cyfnod cloi cyntaf, caniateir ymweld â chartrefi nyrsio. 

Von der Leyen: Gallai'r UE frechu 700M o bobl yn erbyn coronafirws

Fe allai’r UE frechu 700 miliwn o bobl gyda chyflenwadau mawr o frechlynnau sydd i fod i ddechrau ym mis Ebrill 2021, mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen wedi dweud heddiw (29 Hydref). Ailadroddodd Von der Leyen ei galwad am gysoni cynlluniau brechu gwledydd. “Mae yna lawer o faterion i’w hystyried ar gyfer defnyddio brechlyn yn effeithiol,” meddai, gan dynnu sylw at gwestiynau ynghylch seilwaith, fel cadwyni oer. 

Gofod data iechyd ar y ffordd

Mae'r Comisiwn yn gwthio cynlluniau ymlaen ar gyfer gofod data iechyd Ewropeaidd, gydag adroddiad interim o weithdai arbenigol diweddar i'w gyhoeddi cyn diwedd 2020, meddai'r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ddydd Llun (26 Hydref) yn ystod Uwchgynhadledd Iechyd y Byd. Fodd bynnag, erys cwestiynau pwysig ynghylch ymddiriedaeth y cyhoedd ac a fydd pobl yn barod i rannu eu data ar blatfform ledled yr UE.

A dyna bopeth o EAPM am y tro - arhoswch yn ddiogel ac yn iach, cadwch lygad am Gylchlythyr EAPM o yfory ymlaen, a chael prynhawn ysblennydd.

Parhau Darllen

Canser

Cynllun Canser Curo Ewrop: Amser i gefn anweddu a churo canser

cyhoeddwyd

on

Mae angen gweithredu beiddgar ar Gynllun Canser Curo Ewrop ar dybaco, a rhaid i ASEau Back Vaping to Beat Cancer, yn ôl Cynghrair World Vapers. Heddiw, nododd y Pwyllgor Arbennig ar Ganser Canser (BECA) mai 'defnyddio tybaco, yn enwedig ysmygu sigaréts yw'r prif ffactor risg ar gyfer marwolaeth canser yn Ewrop'.

Wrth sôn am y ddogfen newydd, dywedodd Cyfarwyddwr Cynghrair World Vapers (WVA) Michael Landl: “Er mwyn llwyddo yn ei genhadaeth, rhaid i bwyllgor BECA a Senedd Ewrop fod yn ddigon dewr i gymeradwyo dulliau newydd. Mae papurau ledled Ewrop yn galw ar lunwyr polisi i gydnabod buddion anweddu, a'i botensial i leihau niwed ysmygu yn aruthrol. Ni all llunwyr polisi anwybyddu'r ffeithiau mwyach.

"Rydym yn gwerthfawrogi'r ymrwymiad gan ASE Mrs. Véronique Trillet-Lenoir a'r Pwyllgor Arbennig cyfan ar guro Canser i ymladd canser sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Mae angen i Gynllun Canser Curo Ewrop gymeradwyo anweddu fel offeryn effeithiol i helpu ysmygwyr i symud i ddewis arall mwy diogel. Hynny 'Yn ôl yn anweddu, curo canser! "

Newydd dogfen weithio a gyflwynwyd ym Mhwyllgor Arbennig Canser Curo (BECA) heddiw gan ASE rapporteur y Pwyllgor Véronique Trillet-Lenoir yn nodi: “Defnyddio tybaco, yn enwedig ysmygu sigaréts, yw’r prif ffactor risg ar gyfer marwolaeth canser yn Ewrop. Mae amryw fesurau i ymladd yn erbyn ysmygu yn ymddangos yn heterogenaidd ac yn cael eu gweithredu'n anghyson. Ar y cyfan, rhanbarth WHO Ewrop yw'r ardal fyd-eang gyda'r defnydd uchaf o dybaco, gydag anghysondebau mawr rhwng Aelod-wladwriaethau, gan fod cyfran yr ysmygwyr yn amrywio yn ôl ffactor o hyd at 5 o un wlad i'r llall. ”

  • Cyfarfu Pwyllgor Arbennig Senedd Ewrop ar Ganser Canser (BECA) am yr eildro heddiw i gyfnewid barn gyda’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides.

  • Fel rhan o waith y Pwyllgor, rhyddhawyd DOGFEN GWEITHIO ddrafft ar Mewnbynnau'r Pwyllgor Arbennig ar guro Canser (BECA) i ddylanwadu ar Gynllun Canser Curo Ewrop yn y dyfodol gan y Pwyllgor a'i rapporteur Veronique Trillet-Lenoir. Mae'n nodi mai tybaco yw'r prif ffactor risg ar gyfer marwolaeth canser yn Ewrop. Gallwch ddod o hyd i'r ddogfen yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

  • Mae Cynghrair World Vapers (WVA) yn chwyddo llais papurau ledled y byd ac yn eu grymuso i wneud gwahaniaeth i'w cymunedau. Mae ein haelodau yn gymdeithasau papurau yn ogystal â phapurau unigol o bob cwr o'r byd. Mwy o wybodaeth ar gael yma. 

  • Michael Landl yw cyfarwyddwr Cynghrair World Vapers. Mae'n dod o Awstria ac wedi'i leoli yn Fienna. Mae'n weithiwr proffesiynol polisi ac angerddol profiadol. Astudiodd ym Mhrifysgol St Gallen a bu’n gweithio i sawl siop polisi cyhoeddus ac yn Senedd yr Almaen hefyd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd