Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae Taiwan yn hanfodol i'r frwydr fyd-eang yn erbyn seiberdroseddu

cyhoeddwyd

on

Ers dod i'r amlwg ddiwedd 2019, mae COVID-19 wedi esblygu i bandemig byd-eang. Yn ôl ystadegau Sefydliad Iechyd y Byd, o Fedi 30, 2020, roedd mwy na 33.2 miliwn o achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau a mwy nag 1 filiwn o farwolaethau cysylltiedig ledled y byd. Ar ôl profi ac ymladd yr epidemig SARS yn 2003, gwnaeth Taiwan baratoadau ymlaen llaw yn wyneb COVID-19, gan gynnal sgrinio teithwyr i mewn yn gynnar, cymryd stoc o stocrestrau cyflenwi gwrth-fandemig, a ffurfio tîm cynhyrchu masgiau cenedlaethol, yn ysgrifennu Biwro Ymchwilio Troseddol Gweinyddiaeth Gweriniaeth Mewnol Tsieina (Taiwan) Comisiynydd Huang Ming-chao. 

Helpodd ymateb cyflym y llywodraeth a chydweithrediad pobl Taiwan i gynnwys lledaeniad y clefyd yn effeithiol. Mae'r gymuned ryngwladol wedi bod yn rhoi ei hadnoddau i ymladd COVID-19 yn y byd corfforol, ac eto mae'r seiber-fyd hefyd wedi bod dan ymosodiad, ac yn wynebu heriau mawr.

Tueddiadau Seiber-ymosodiad: Adroddiad MidYear 2020 a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020 gan Check Point Software Technologies Ltd., cwmni diogelwch TG adnabyddus, nododd fod ymosodiadau gwe-rwydo a drwgwedd cysylltiedig â COVID-19 wedi cynyddu’n ddramatig o lai na 5,000 yr wythnos ym mis Chwefror i dros 200,000 ddiwedd mis Ebrill. Ar yr un pryd ag y mae COVID-19 wedi effeithio'n ddifrifol ar fywydau a diogelwch pobl, mae seiberdroseddu yn tanseilio diogelwch cenedlaethol, gweithrediadau busnes, a diogelwch gwybodaeth ac eiddo personol, gan achosi difrod a cholledion sylweddol. Mae llwyddiant Taiwan wrth gynnwys COVID-19 wedi ennill clod ledled y byd.

Yn wyneb cyberthreats a heriau cysylltiedig, mae Taiwan wedi hyrwyddo polisïau sydd wedi'u hadeiladu o amgylch y cysyniad mai diogelwch gwybodaeth yw diogelwch gwybodaeth. Mae wedi cryfhau ymdrechion i hyfforddi arbenigwyr diogelwch TG a datblygu'r diwydiant diogelwch TG a thechnolegau arloesol. Mae timau cenedlaethol Taiwan yn bresennol erioed o ran atal afiechydon neu seiberdroseddu.

Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau; Mae Taiwan yn ceisio cydweithredu trawsffiniol Mae cenhedloedd ledled y byd yn brwydro yn erbyn lledaenu condemniad pornograffi plant, torri troseddau ar hawliau eiddo deallusol, a dwyn cyfrinachau masnach. Mae twyll e-bost busnes a ransomware hefyd wedi cynhyrchu colledion ariannol trwm ymhlith mentrau, tra bod cryptocurrencies wedi dod yn llwybr ar gyfer trafodion troseddol a gwyngalchu arian. Gan y gall unrhyw un sydd â mynediad ar-lein gysylltu ag unrhyw ddyfais rhyngrwyd, mae syndicetiau trosedd yn manteisio ar yr anhysbysrwydd a'r rhyddid y mae hyn yn ei ddarparu i guddio eu hunaniaethau a chymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon.

Mae gan heddlu Taiwan uned arbennig ar gyfer ymchwilio i droseddau technoleg sy'n cynnwys ymchwilwyr seiberdroseddu proffesiynol. Mae hefyd wedi sefydlu labordy fforensig digidol sy'n cwrdd â gofynion ISO 17025. Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau, felly mae Taiwan yn gobeithio gweithio gyda gweddill y byd i frwydro yn erbyn y broblem ar y cyd. Gyda hacio a noddir gan y wladwriaeth yn rhemp, mae rhannu gwybodaeth yn hanfodol i Taiwan. Ym mis Awst 2020, rhyddhaodd Adran Diogelwch Mamwlad yr Unol Daleithiau, Swyddfa Ymchwilio Ffederal, a’r Adran Amddiffyn yr Adroddiad Dadansoddiad Malware, gan nodi sefydliad hacio a noddir gan y wladwriaeth sydd wedi bod yn defnyddio amrywiad meddalwedd maleisus yn 2008 o’r enw TAIDOOR yn ddiweddar i lansio ymosodiadau.

Mae nifer o asiantaethau a busnesau llywodraeth Taiwan wedi bod yn destun ymosodiadau o'r fath o'r blaen. Mewn adroddiad yn 2012 ar y meddalwedd maleisus hwn, arsylwodd Trend Micro Inc. fod yr holl ddioddefwyr yn dod o Taiwan, a bod y mwyafrif yn sefydliadau llywodraeth. Bob mis, mae sector cyhoeddus Taiwan yn profi nifer uchel iawn o seibrattaciau o'r tu hwnt i ffiniau Taiwan - rhwng 20 a 40 miliwn o achosion. Gan ei fod yn darged blaenoriaeth ymosodiadau a noddir gan y wladwriaeth, mae Taiwan wedi gallu olrhain eu ffynonellau a'u dulliau a'r meddalwedd maleisus a ddefnyddir. Trwy rannu gwybodaeth, gallai Taiwan helpu gwledydd eraill i osgoi bygythiadau posibl a hwyluso sefydlu mecanwaith diogelwch ar y cyd i wrthweithio actorion cyberthreat y wladwriaeth. Yn ogystal, o gofio bod hacwyr yn aml yn defnyddio gweinyddwyr gorchymyn a rheoli i osod torbwyntiau ac felly osgoi ymchwilio, mae cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol ar gyfer rhoi darlun cynhwysfawr o gadwyni ymosodiad at ei gilydd. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu.

Ym mis Gorffennaf 2016, digwyddodd torri hacio digynsail yn Taiwan pan dynnwyd NT $ 83.27 miliwn yn ôl yn anghyfreithlon o beiriannau ATM First Commercial Bank. O fewn wythnos, roedd yr heddlu wedi adennill NT $ 77.48 miliwn o’r cronfeydd a gafodd eu dwyn ac arestio tri aelod o syndicet hacio— Andrejs Peregudovs, Latfia; Mihail Colibaba, Rwmania; a Niklae Penkov, Moldofan - a oedd tan hynny heb ei gyffwrdd gan y gyfraith. Tynnodd y digwyddiad sylw rhyngwladol. Ym mis Medi yr un flwyddyn, digwyddodd heist ATM tebyg yn Rwmania. Credwyd bod Babii a ddrwgdybir yn gysylltiedig â'r ddau achos, gan arwain ymchwilwyr i'r casgliad bod y lladradau wedi'u cyflawni gan yr un syndicet. Ar wahoddiad Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi'r Gyfraith (Europol), ymwelodd Swyddfa Ymchwilio Troseddol (CIB) Taiwan â'i swyddfa dair gwaith i gyfnewid gwybodaeth a thystiolaeth. Yn dilyn hynny, sefydlodd y ddau endid Operation TAIEX.

O dan y cynllun hwn, darparodd y CIB dystiolaeth allweddol a adenillwyd o ffonau symudol y rhai a ddrwgdybir i Europol, a wariodd trwy'r dystiolaeth ac a nododd y prifathro dan amheuaeth, o'r enw Dennys, a oedd ar y pryd yn Sbaen. Arweiniodd hyn at ei arestio gan Europol a heddlu Sbaen, gan roi diwedd ar y syndicet hacio.

I fynd i'r afael â syndicadau hacio, gwahoddodd Europol CIB Taiwan i ffurfio Operation TAIEX ar y cyd. Mae'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn gofyn am gydweithrediad rhyngwladol, a rhaid i Taiwan weithio gyda gwledydd eraill. Gall Taiwan helpu'r gwledydd eraill hyn, ac mae'n barod i rannu ei brofiadau er mwyn gwneud seiberofod yn fwy diogel a gwireddu rhyngrwyd gwirioneddol ddiderfyn. Gofynnaf ichi gefnogi cyfranogiad Taiwan yng Nghynulliad Cyffredinol blynyddol INTERPOL fel Sylwedydd, yn ogystal â chyfarfodydd, mecanweithiau a gweithgareddau hyfforddi INTERPOL. Trwy leisio'ch cefnogaeth i Taiwan mewn fforymau rhyngwladol, gallwch chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo amcan Taiwan o gymryd rhan mewn sefydliadau rhyngwladol mewn modd pragmatig ac ystyrlon. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu!

coronafirws

Ail flwyddyn y pandemig 'gallai fod yn anoddach hyd yn oed': WHO's Ryan

cyhoeddwyd

on

By

PWY
Efallai y bydd ail flwyddyn y pandemig COVID-19 yn anoddach na'r gyntaf o ystyried sut mae'r coronafirws newydd yn lledu, yn enwedig yn hemisffer y gogledd wrth i amrywiadau mwy heintus gylchredeg, dywedodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddydd Mercher (13 Ionawr), ysgrifennu Stephanie Nebehay yn Genefa a John Miller yn Zurich.

“Rydyn ni’n mynd i mewn i ail flwyddyn o hyn, gallai fod yn anoddach fyth o ystyried y ddeinameg trosglwyddo a rhai o’r materion rydyn ni’n eu gweld,” meddai Mike Ryan, prif swyddog argyfyngau WHO, yn ystod digwyddiad ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae'r doll marwolaeth ledled y byd yn agosáu at 2 filiwn o bobl ers i'r pandemig ddechrau, gyda 91.5 miliwn o bobl wedi'u heintio.

Dywedodd WHO, yn ei ddiweddariad epidemiolegol diweddaraf a gyhoeddwyd dros nos, ar ôl adrodd am bythefnos o lai o achosion, yr adroddwyd am ryw bum miliwn o achosion newydd yr wythnos diwethaf, canlyniad tebygol gwyro amddiffynfeydd yn ystod y tymor gwyliau lle mae pobl - a’r firws - wedi dod at ei gilydd.

“Yn sicr yn hemisffer y gogledd, yn enwedig yn Ewrop a Gogledd America rydym wedi gweld y math hwnnw o storm berffaith y tymor - oerni, pobl yn mynd y tu mewn, mwy o gymysgu cymdeithasol a chyfuniad o ffactorau sydd wedi sbarduno mwy o drosglwyddo mewn llawer, llawer o wledydd, ”Meddai Ryan.

Rhybuddiodd Maria Van Kerkhove, arweinydd technegol WHO ar gyfer COVID-19: “Ar ôl y gwyliau, mewn rhai gwledydd bydd y sefyllfa’n gwaethygu llawer cyn iddi wella.”

Ynghanol ofnau cynyddol yr amrywiad coronafirws mwy heintus a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain ond sydd bellach wedi ymwreiddio ledled y byd, cyhoeddodd llywodraethau ledled Ewrop ddydd Mercher gyfyngiadau tynnach, hirach ar gyfer firws.

Mae hynny'n cynnwys gofynion swyddfa gartref a chau siopau yn y Swistir, cyflwr brys estynedig Eidalaidd COVID-19, ac ymdrechion yr Almaenwyr i leihau cysylltiadau ymhellach rhwng pobl sy'n cael y bai am ymdrechion aflwyddiannus, hyd yn hyn, i gael y coronafirws dan reolaeth.

“Rwy’n poeni y byddwn yn aros yn y patrwm hwn o gopa a chafn a brig a chafn, a gallwn wneud yn well,” meddai Van Kerkhove.

Galwodd am gynnal pellter corfforol, gan ychwanegu: “Po bellaf, gorau oll ... ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’r pellter hwnnw oddi wrth bobl y tu allan i’ch cartref agos.”

Parhau Darllen

coronafirws

Cofnodi marwolaethau COVID Almaeneg dyddiol yn tanio cynllun 'mega-gloi' Merkel: Bild

cyhoeddwyd

on

By

Cofnododd yr Almaen y nifer uchaf erioed o farwolaethau o'r coronafirws ddydd Iau (14 Ionawr), gan ysgogi galwadau am gloi hyd yn oed yn dynnach ar ôl i'r wlad ddod i'r amlwg yn gymharol ddianaf yn 2020, ysgrifennu ac

Y Canghellor Angela Merkel (llun) eisiau papur newydd “mega-lockdown”, gwerthu màs Image adroddwyd, gan gau'r wlad bron yn llwyr rhag ofn yr amrywiad cyflym o'r firws a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain.

Roedd hi'n ystyried mesurau gan gynnwys cau trafnidiaeth gyhoeddus leol a phellter hir, er nad oedd camau o'r fath wedi'u penderfynu eto, adroddodd Bild.

Er bod cyfanswm marwolaethau'r Almaen y pen ers i'r pandemig ddechrau yn parhau i fod yn llawer is na'r Unol Daleithiau, mae ei marwolaethau dyddiol y pen ers canol mis Rhagfyr yn aml wedi rhagori ar farwolaethau'r Unol Daleithiau.

Ar hyn o bryd mae doll marwolaeth ddyddiol yr Almaen yn cyfateb i tua 15 marwolaeth fesul miliwn o bobl, yn erbyn 13 marwolaeth yr Unol Daleithiau fesul miliwn.

Adroddodd Sefydliad Robert Koch (RKI) 25,164 o achosion newcoronavirus a 1,244 o farwolaethau, gan ddod â tholl cyfanswm yr Almaen ers dechrau'r pandemig i 43,881.

I ddechrau, rheolodd yr Almaen y pandemig yn well na'i chymdogion gyda chau i lawr yn gaeth y gwanwyn diwethaf, ond mae wedi gweld cynnydd asharp mewn achosion a marwolaethau yn ystod y misoedd diwethaf, gyda'r RKIsaying nad oedd pobl yn cymryd y firws yn ddigon difrifol.

Dywedodd llywydd RKI, Lothar Wieler, ddydd Iau nad oedd cyfyngiadau yn cael eu gweithredu mor gyson ag yr oeddent yn ystod y don gyntaf a dywedodd y dylai mwy o bobl weithio gartref, gan ychwanegu bod angen tynhau'r cau presennol ymhellach.

Cyflwynodd yr Almaen gloi rhannol ym mis Tachwedd a oedd yn cadw siopau ac ysgolion ar agor, ond tynodd y rheolau ganol mis Rhagfyr, gan gau siopau nad ydynt yn hanfodol, ac nid yw plant wedi dychwelyd i ystafelloedd dosbarth ers gwyliau'r Nadolig.

Roedd ysbytai mewn 10 allan o 16 talaith yr Almaen yn wynebu tagfeydd gan fod cleifion coronafirws yn meddiannu 85% o welyau unedau gofal dwys, meddai Wieler.

Dylid cyflwyno cyfarfod o arweinwyr rhanbarthol a gynlluniwyd ar gyfer Ionawr 25 i drafod a ddylid ymestyn y broses gloi i mewn i fis Chwefror, meddai Winfried Kretschmann, prif wladwriaeth talaith Baden-Wuerttemberg.

Roedd Merkel i fod i siarad â gweinidogion ddydd Iau ynglŷn â chynyddu cynhyrchu brechlynnau.

Hyd yn hyn dim ond tua 1% o boblogaeth yr Almaen sydd wedi cael eu brechu, neu 842,455 o bobl, adroddodd yr RKI.

Hyd yn hyn mae'r Almaen wedi cofnodi 16 achos o bobl â straen cyflym y firws a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain a phedwar gyda'r straen o Dde Affrica, meddai Wieler, er iddo gyfaddef nad oedd dilyniant genynnau samplau yn cael ei wneud yn fras.

Anogodd Wieler bobl y cynigiwyd brechiad COVID-19 iddynt i'w dderbyn.

“Ar ddiwedd y flwyddyn bydd y pandemig hwn dan reolaeth,” meddai Wieler. Yna byddai digon o frechlynnau ar gael i frechu'r boblogaeth gyfan, meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Rwsia i gyflwyno brechlyn Sputnik V i'w gymeradwyo gan yr UE, meddai pennaeth RDIF

cyhoeddwyd

on

By

Fe fydd Rwsia yn cyflwyno cais ffurfiol i’r Undeb Ewropeaidd y mis nesaf i gymeradwyo ei brechlyn Sputnik V coronavirus, dywedodd pennaeth cronfa cyfoeth sofran Rwsia heddiw (14 Ionawr), ysgrifennu Andrew Osborn a Polina Ivanova.

Byddai canlyniadau’r brechlyn a adolygwyd gan gymheiriaid yn cael eu rhyddhau cyn bo hir a byddent yn dangos ei effeithiolrwydd uchel, meddai pennaeth y gronfa, Kirill Dmitriev, mewn cyfweliad yng nghynhadledd Reuters Next.

Dywedodd y byddai Sputnik V yn cael ei gynhyrchu mewn saith gwlad. Ychwanegodd fod disgwyl i reoleiddwyr mewn naw gwlad gymeradwyo'r brechlyn at ddefnydd domestig y mis hwn. Mae eisoes wedi'i gymeradwyo yn yr Ariannin, Belarus, Serbia a mannau eraill.

Mae Rwsia, sydd â phedwerydd nifer uchaf y byd o achosion COVID-19, yn bwriadu dechrau brechiadau torfol yr wythnos nesaf.

I gael mwy o sylw o gynhadledd Reuters Next, cliciwch yma.

I wylio Reuters Next yn fyw, ewch i ewch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd