Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Taiwan yn hanfodol i'r frwydr fyd-eang yn erbyn seiberdroseddu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ers dod i'r amlwg ddiwedd 2019, mae COVID-19 wedi esblygu i bandemig byd-eang. Yn ôl ystadegau Sefydliad Iechyd y Byd, o Fedi 30, 2020, roedd mwy na 33.2 miliwn o achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau a mwy nag 1 filiwn o farwolaethau cysylltiedig ledled y byd. Ar ôl profi ac ymladd yr epidemig SARS yn 2003, gwnaeth Taiwan baratoadau ymlaen llaw yn wyneb COVID-19, gan gynnal sgrinio teithwyr i mewn yn gynnar, cymryd stoc o stocrestrau cyflenwi gwrth-fandemig, a ffurfio tîm cynhyrchu masgiau cenedlaethol, yn ysgrifennu Biwro Ymchwilio Troseddol Gweinyddiaeth Gweriniaeth Mewnol Tsieina (Taiwan) Comisiynydd Huang Ming-chao. 

Helpodd ymateb cyflym y llywodraeth a chydweithrediad pobl Taiwan i gynnwys lledaeniad y clefyd yn effeithiol. Mae'r gymuned ryngwladol wedi bod yn rhoi ei hadnoddau i ymladd COVID-19 yn y byd corfforol, ac eto mae'r seiber-fyd hefyd wedi bod dan ymosodiad, ac yn wynebu heriau mawr.

Tueddiadau Seiber-ymosodiad: Adroddiad MidYear 2020 a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020 gan Check Point Software Technologies Ltd., cwmni diogelwch TG adnabyddus, nododd fod ymosodiadau gwe-rwydo a drwgwedd cysylltiedig â COVID-19 wedi cynyddu’n ddramatig o lai na 5,000 yr wythnos ym mis Chwefror i dros 200,000 ddiwedd mis Ebrill. Ar yr un pryd ag y mae COVID-19 wedi effeithio'n ddifrifol ar fywydau a diogelwch pobl, mae seiberdroseddu yn tanseilio diogelwch cenedlaethol, gweithrediadau busnes, a diogelwch gwybodaeth ac eiddo personol, gan achosi difrod a cholledion sylweddol. Mae llwyddiant Taiwan wrth gynnwys COVID-19 wedi ennill clod ledled y byd.

hysbyseb

Yn wyneb cyberthreats a heriau cysylltiedig, mae Taiwan wedi hyrwyddo polisïau sydd wedi'u hadeiladu o amgylch y cysyniad mai diogelwch gwybodaeth yw diogelwch gwybodaeth. Mae wedi cryfhau ymdrechion i hyfforddi arbenigwyr diogelwch TG a datblygu'r diwydiant diogelwch TG a thechnolegau arloesol. Mae timau cenedlaethol Taiwan yn bresennol erioed o ran atal afiechydon neu seiberdroseddu.

Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau; Mae Taiwan yn ceisio cydweithredu trawsffiniol Mae cenhedloedd ledled y byd yn brwydro yn erbyn lledaenu condemniad pornograffi plant, torri troseddau ar hawliau eiddo deallusol, a dwyn cyfrinachau masnach. Mae twyll e-bost busnes a ransomware hefyd wedi cynhyrchu colledion ariannol trwm ymhlith mentrau, tra bod cryptocurrencies wedi dod yn llwybr ar gyfer trafodion troseddol a gwyngalchu arian. Gan y gall unrhyw un sydd â mynediad ar-lein gysylltu ag unrhyw ddyfais rhyngrwyd, mae syndicetiau trosedd yn manteisio ar yr anhysbysrwydd a'r rhyddid y mae hyn yn ei ddarparu i guddio eu hunaniaethau a chymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon.

Mae gan heddlu Taiwan uned arbennig ar gyfer ymchwilio i droseddau technoleg sy'n cynnwys ymchwilwyr seiberdroseddu proffesiynol. Mae hefyd wedi sefydlu labordy fforensig digidol sy'n cwrdd â gofynion ISO 17025. Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau, felly mae Taiwan yn gobeithio gweithio gyda gweddill y byd i frwydro yn erbyn y broblem ar y cyd. Gyda hacio a noddir gan y wladwriaeth yn rhemp, mae rhannu gwybodaeth yn hanfodol i Taiwan. Ym mis Awst 2020, rhyddhaodd Adran Diogelwch Mamwlad yr Unol Daleithiau, Swyddfa Ymchwilio Ffederal, a’r Adran Amddiffyn yr Adroddiad Dadansoddiad Malware, gan nodi sefydliad hacio a noddir gan y wladwriaeth sydd wedi bod yn defnyddio amrywiad meddalwedd maleisus yn 2008 o’r enw TAIDOOR yn ddiweddar i lansio ymosodiadau.

hysbyseb

Mae nifer o asiantaethau a busnesau llywodraeth Taiwan wedi bod yn destun ymosodiadau o'r fath o'r blaen. Mewn adroddiad yn 2012 ar y meddalwedd maleisus hwn, arsylwodd Trend Micro Inc. fod yr holl ddioddefwyr yn dod o Taiwan, a bod y mwyafrif yn sefydliadau llywodraeth. Bob mis, mae sector cyhoeddus Taiwan yn profi nifer uchel iawn o seibrattaciau o'r tu hwnt i ffiniau Taiwan - rhwng 20 a 40 miliwn o achosion. Gan ei fod yn darged blaenoriaeth ymosodiadau a noddir gan y wladwriaeth, mae Taiwan wedi gallu olrhain eu ffynonellau a'u dulliau a'r meddalwedd maleisus a ddefnyddir. Trwy rannu gwybodaeth, gallai Taiwan helpu gwledydd eraill i osgoi bygythiadau posibl a hwyluso sefydlu mecanwaith diogelwch ar y cyd i wrthweithio actorion cyberthreat y wladwriaeth. Yn ogystal, o gofio bod hacwyr yn aml yn defnyddio gweinyddwyr gorchymyn a rheoli i osod torbwyntiau ac felly osgoi ymchwilio, mae cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol ar gyfer rhoi darlun cynhwysfawr o gadwyni ymosodiad at ei gilydd. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu.

Ym mis Gorffennaf 2016, digwyddodd torri hacio digynsail yn Taiwan pan dynnwyd NT $ 83.27 miliwn yn ôl yn anghyfreithlon o beiriannau ATM First Commercial Bank. O fewn wythnos, roedd yr heddlu wedi adennill NT $ 77.48 miliwn o’r cronfeydd a gafodd eu dwyn ac arestio tri aelod o syndicet hacio— Andrejs Peregudovs, Latfia; Mihail Colibaba, Rwmania; a Niklae Penkov, Moldofan - a oedd tan hynny heb ei gyffwrdd gan y gyfraith. Tynnodd y digwyddiad sylw rhyngwladol. Ym mis Medi yr un flwyddyn, digwyddodd heist ATM tebyg yn Rwmania. Credwyd bod Babii a ddrwgdybir yn gysylltiedig â'r ddau achos, gan arwain ymchwilwyr i'r casgliad bod y lladradau wedi'u cyflawni gan yr un syndicet. Ar wahoddiad Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi'r Gyfraith (Europol), ymwelodd Swyddfa Ymchwilio Troseddol (CIB) Taiwan â'i swyddfa dair gwaith i gyfnewid gwybodaeth a thystiolaeth. Yn dilyn hynny, sefydlodd y ddau endid Operation TAIEX.

O dan y cynllun hwn, darparodd y CIB dystiolaeth allweddol a adenillwyd o ffonau symudol y rhai a ddrwgdybir i Europol, a wariodd trwy'r dystiolaeth ac a nododd y prifathro dan amheuaeth, o'r enw Dennys, a oedd ar y pryd yn Sbaen. Arweiniodd hyn at ei arestio gan Europol a heddlu Sbaen, gan roi diwedd ar y syndicet hacio.

I fynd i'r afael â syndicadau hacio, gwahoddodd Europol CIB Taiwan i ffurfio Operation TAIEX ar y cyd. Mae'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn gofyn am gydweithrediad rhyngwladol, a rhaid i Taiwan weithio gyda gwledydd eraill. Gall Taiwan helpu'r gwledydd eraill hyn, ac mae'n barod i rannu ei brofiadau er mwyn gwneud seiberofod yn fwy diogel a gwireddu rhyngrwyd gwirioneddol ddiderfyn. Gofynnaf ichi gefnogi cyfranogiad Taiwan yng Nghynulliad Cyffredinol blynyddol INTERPOL fel Sylwedydd, yn ogystal â chyfarfodydd, mecanweithiau a gweithgareddau hyfforddi INTERPOL. Trwy leisio'ch cefnogaeth i Taiwan mewn fforymau rhyngwladol, gallwch chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo amcan Taiwan o gymryd rhan mewn sefydliadau rhyngwladol mewn modd pragmatig ac ystyrlon. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu!

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyllid ychwanegol i gefnogi brechu byd-eang ac i ymateb i argyfyngau byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig diwygio Cyllideb 2021 yr UE i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i feysydd polisi y mae angen eu hatgyfnerthu o ystyried datblygiadau diweddar ac anghenion ychwanegol. Yn bendant, bydd y Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon yn helpu i gyflymu brechiadau byd-eang. Bydd yn darparu € 450 miliwn ychwanegol i gyrraedd y € 1.3 biliwn sydd ei angen i sicrhau 200 miliwn dos ychwanegol o frechlynnau yn erbyn COVID-19 ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig trwy COVAX, fel y cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen ynddo Cyflwr yr araith Undeb. Mae'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon hefyd yn cynnig atgyfnerthu Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE gyda € 57.8m. Mae angen cynyddu'r arian a ragwelir yn y gyllideb i fynd i'r afael ag argyfyngau i dalu costau'r ymateb i'r argyfyngau a thrychinebau naturiol a ddigwyddodd yr haf diwethaf, gan gynnwys hediadau dychwelyd i wladolion yr UE sydd wedi'u lleoli yn Afghanistan, gweithrediadau yn Haiti yn dilyn y daeargryn diweddar ac ymladd. tanau coedwig yn Ewrop. Mae angen i'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft gael ei chymeradwyo gan Senedd Ewrop a chan aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor. Mae sesiwn holi-ac-ateb gyda mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Brechu COVID-19: Mae ASEau yn galw am undod yr UE a byd-eang

cyhoeddwyd

on

Rhaid i'r UE barhau â'i ymdrechion ar y cyd i frwydro yn erbyn pandemig COVID-19 a chymryd mesurau brys i rampio cynhyrchu brechlynnau i fodloni disgwyliadau dinasyddion, dywed ASEau,  SESIWN LLEOL ENVI.

Yn y ddadl lawn gyda Llywyddiaeth Portiwgal ac Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, gwnaeth ASE sylwadau ar gyflwr chwarae strategaeth frechu COVID-19 yr UE.

Pwysleisiodd llawer o aelodau fod yr UE wedi gwneud y penderfyniadau allweddol cywir, yn enwedig ar y dull Ewropeaidd ar y cyd o frechu ac ar sefyll dros hawliau ei ddinasyddion trwy roi diogelwch yn gyntaf a gorfodi rheolau atebolrwydd yr UE.

hysbyseb

Amddiffynnodd yr Arlywydd von der Leyen ddewis yr UE i archebu brechlynnau ar y cyd, yr angen am undod byd-eang a’r penderfyniad i beidio â chymryd unrhyw lwybrau byr ar ddiogelwch ac effeithlonrwydd brechlynnau. Rhaid tynnu gwersi o gamgymeriadau’r gorffennol, fe wnaeth hi gydnabod, fel “dydyn ni dal ddim lle rydyn ni eisiau bod yn y frwydr yn erbyn y firws”.

Rhaid dod o hyd i atebion i adael yr argyfwng yn ysbryd undod, rhwng aelod-wladwriaethau yn ogystal ag ar lefel fyd-eang, tanlinellodd ASEau. Mae gan yr UE gyfrifoldeb am weddill y byd a rhaid iddo sicrhau bod brechlynnau wedi'u dosbarthu'n deg ledled y byd, ychwanegon nhw, gan ailadrodd “nad oes neb yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel”.

Cydnabu'r aelodau fod yr UE wedi tanamcangyfrif heriau cynhyrchu màs brechlyn a bod yn rhaid cymryd mesurau concrit i gynyddu cynhyrchiant fel mater o'r flaenoriaeth orau. Anogodd llawer o ASEau’r Comisiwn i orfodi contractau presennol ac ar yr un pryd cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu strategaethau lleoli brechlyn.

hysbyseb

Er mwyn adeiladu ymddiriedaeth dinasyddion yn yr ymdrechion brechu ac osgoi dadffurfiad, rhaid i’r UE “ddweud y gwir”, nododd rhai ASEau. Yn hyn o beth, roedd llawer yn cofio’r angen am dryloywder o ran contractau, yn ogystal ag am ddata cynhwysfawr a chlir ar gyflwyno brechlynnau ar lefel genedlaethol.

Gan ystyried y symiau mawr o arian cyhoeddus a fuddsoddwyd, galwodd sawl ASE hefyd am fwy o graffu seneddol ar weithredu'r strategaeth brechlynnau.

Watch recordiad fideo o'r ddadl yma. Cliciwch ar yr enwau isod i gael datganiadau unigol.

Ana Paula Zacarias, Llywyddiaeth Portiwgaleg

Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd (Rhan 1stRhan 2ndRhan 3rd)

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Adnewyddu Ewrop, RO)

Marco Zanni (ID, TG)

ska Keller (Gwyrdd / EFA, DE)

Beata Szydło (ECR, PL)

Manon Aubry (Y Chwith, FR)

Cefndir

Ar 12 Ionawr 2021, ASEau cwestiynodd y Comisiwn ar y datblygiadau diweddaraf o ran brechlynnau COVID-19. Dilynodd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Ionawr yn canolbwyntio ar strategaeth fyd-eang yr UE ar gyfer COVID-19, tra bod y Comisiwn wedi cyhoeddi cynllun gweithredu wedi'i ddiweddaru i gamu i fyny'r frwydr yn erbyn y pandemig ar yr un diwrnod.

Yn ystod y dadl lawn ym mis Ionawr, Mynegodd ASEau gefnogaeth eang i ddull cyffredin yr UE o frwydro yn erbyn y pandemig a galwasant am dryloywder llwyr ynghylch contractau a defnyddio brechlynnau COVID-19.

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

coronafirws

Mae llysgennad yr UE yn dweud bod Rwsia yn gohirio archwiliadau brechlyn EMA Sputnik V - cyfryngau

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithiwr gofal iechyd yn paratoi dos o frechlyn Sputnik V (Gam-COVID-Vac) yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu yn Gostiny Dvor ym Moscow, Rwsia Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Llun

Dyfynnwyd bod Rwsia wedi gohirio archwiliadau gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) dro ar ôl tro sy'n angenrheidiol ar gyfer ardystio ei brechlyn Sputnik V COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, dyfynnwyd bod llysgennad yr UE i Moscow wedi dweud ddydd Gwener (8 Hydref), Reuters, ysgrifennwch Olzhas Auyezov, Anton Zverev ac Andrew Osborn ym Moscow a Jo Mason yn Llundain.

Mae'r brechlyn Sputnik V, a ddefnyddir yn helaeth yn Rwsia ac a gymeradwywyd i'w ddefnyddio mewn mwy na 70 o wledydd, yn destun adolygiad gan Sefydliad Iechyd y Byd a'r LCA.

hysbyseb

Mae Rwsia wedi cyhuddo’r Gorllewin o wrthod ardystio ei brechlyn blaenllaw am resymau gwleidyddol. Heb gymeradwyaeth EMA, mae'n anoddach i Rwsiaid deithio ledled yr UE.

"Mae hon yn broses dechnegol yn hytrach na gwleidyddol," meddai llysgennad yr UE, Markus Ederer, wrth allfa gyfryngau RBC Rwsia mewn cyfweliad.

"Pan fydd swyddogion Rwseg yn siarad am y broses yn cael ei gohirio a'i gwleidyddoli gan yr ochr Ewropeaidd, rwy'n credu weithiau eu bod yn cyfeirio atynt eu hunain i raddau helaeth oherwydd mai nhw sy'n gwneud hyn am wleidyddiaeth."

hysbyseb

Mae cronfa cyfoeth sofran Rwsia, Cronfa Buddsoddi Uniongyrchol Rwseg (RDIF), yn marchnata Sputnik V dramor. Gwrthododd wneud sylw.

Dywedodd yr LCA na allai wneud sylw ar y mater ar unwaith.

Dywedodd pump o bobl sydd â gwybodaeth am ymdrechion Ewropeaidd i asesu'r cyffur wrth Reuters yn gynharach eleni fod y datblygwyr Sputnik V. wedi methu dro ar ôl tro â darparu data y mae rheoleiddwyr yn ei ystyried yn ofynion safonol y broses cymeradwyo cyffuriau. darllen mwy

Dywedodd RDIF ar y pryd fod adroddiadau Reuters yn cynnwys “datganiadau ffug ac anghywir” yn seiliedig ar ffynonellau anhysbys a oedd yn ceisio niweidio Sputnik V fel rhan o ymgyrch ddadffurfiad.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Rwseg, Mikhail Murashko, y mis hwn bod yr holl rwystrau i gofrestru Sputnik V gyda’r WHO wedi’u clirio ac mai dim ond rhywfaint o waith papur oedd ar ôl i’w gwblhau. darllen mwy

Cyfeiriodd asiantaeth newyddion TASS at y weinidogaeth iechyd fel un a ddywedodd ddydd Gwener y gallai arolygwyr LCA gynnal ymweliad â Rwsia ym mis Rhagfyr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd