Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Lwcsembwrg € 120 miliwn i gefnogi costau sefydlog heb eu datgelu cwmnïau yr effeithir arnynt gan achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun cymorth gwladwriaethol Lwcsembwrg i gefnogi costau sefydlog dadorchuddiedig cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae llawer o gwmnïau yn Lwcsembwrg, fel yng ngweddill Ewrop, wedi gweld eu refeniw yn dirywio’n sylweddol oherwydd y mesurau cyfyngol sy’n angenrheidiol i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Bydd y cynllun hwn yn galluogi Lwcsembwrg i helpu'r cwmnïau hyn i wynebu eu costau sefydlog nad ydynt yn dod o dan refeniw yn ystod yr amser anodd hwn. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau'r UE ”.

Y mesur cymorth Lwcsembwrg

Yn dilyn cymeradwyaeth y Comisiwn i wyth cynllun cymorth gwladwriaethol Lwcsembwrg i gefnogi cwmnïau sy'n wynebu anawsterau economaidd oherwydd yr alltud coronafirwsk, Hysbysodd Lwcsembwrg i'r Comisiwn gynllun i gefnogi cwmnïau ymhellach o dan y Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, mae Lwcsembwrg yn bwriadu darparu cymorth economaidd i rai busnesau, gan gynnwys y rhai sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, llety ac adloniant, er mwyn eu helpu i wynebu eu prinder hylifedd sy'n gysylltiedig â'r achosion o coronafirws. Mae gan y mesur gyllideb amcangyfrifedig o hyd at € 120 miliwn.

O dan y cynllun, bydd cefnogaeth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn caniatáu i awdurdodau Lwcsembwrg gefnogi cwmnïau a ddioddefodd ddirywiad trosiant misol rhwng Tachwedd 2020 a Mawrth 2021 o 40% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019. Bydd y cymorth yn eu helpu i dalu 70% (90% rhag ofn cwmnïau meicro a bach) o'u costau sefydlog nad ydynt yn dod o dan refeniw, hyd at uchafswm o € 1 miliwn fesul ymgymeriad.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Lwcsembwrg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, rhoddir y cymorth (i) erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf; (ii) yn talu costau sefydlog heb eu gorchuddio a gafwyd yn ystod cyfnod a gynhwysir rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021; (iii) yn cael ei roi i ymgymeriadau sy'n dioddef dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2019; (iv) yn talu ar uchafswm o 70% o'r costau sefydlog heb eu datgelu (90% yn achos cwmnïau meicro a bach); (v) ni fydd yn fwy na EUR 3 miliwn yr ymgymeriad; (vi) yn cael ei roi dim ond i gwmnïau na ystyriwyd eu bod mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, ac eithrio cwmnïau meicro a bach sy'n gymwys hyd yn oed os ydynt eisoes mewn anhawster. Yn olaf, bydd Lwcsembwrg yn sicrhau bod y rheolau ar gyfer cronni cymorth a ddarperir o dan y Fframwaith Dros Dro yn cael eu parchu ar draws pob mesur.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur o dan y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a Fframwaith Dros Dro i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill8 May29 Mehefin ac 13 Hydref Mae 2020, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan aelod-wladwriaethau:

(I) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw o hyd at € 100,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 120,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 800,000 i gwmni sy'n weithgar ym mhob sector arall i fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys. Gall aelod-wladwriaethau hefyd roi, hyd at y gwerth enwol o € 800,000 y cwmni, benthyciadau neu warantau di-log ar fenthyciadau sy'n cwmpasu 100% o'r risg, ac eithrio yn y sector amaeth sylfaenol ac yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, lle mae'r terfynau o € 100,000 a € 120,000 y cwmni yn y drefn honno, yn berthnasol.

(Ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau i sicrhau bod banciau'n parhau i ddarparu benthyciadau i'r cwsmeriaid sydd eu hangen. Gall y gwarantau gwladwriaethol hyn gwmpasu hyd at 90% o'r risg ar fenthyciadau i helpu busnesau i dalu am anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau (dyled uwch ac israddedig) gyda chyfraddau llog ffafriol i gwmnïau. Gall y benthyciadau hyn helpu busnesau i gwmpasu anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn bod cymorth o'r fath yn cael ei ystyried yn gymorth uniongyrchol i gwsmeriaid y banciau, nid i'r banciau eu hunain, ac yn rhoi arweiniad ar sut i sicrhau'r ystumiad lleiaf posibl o gystadleuaeth rhwng banciau.

(V) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus i bob gwlad, heb yr angen i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ddangos bod y wlad berthnasol yn “anadnewyddadwy” dros dro.

(Vi) Cefnogaeth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu) mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaensymiau ad-daladwy neu fanteision treth. Gellir rhoi bonws ar gyfer prosiectau cydweithredu trawsffiniol rhwng Aelod-wladwriaethau.

(vii) Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi datblygu a phrofi cynhyrchion (gan gynnwys brechlynnau, peiriannau anadlu a dillad amddiffynnol) sy'n ddefnyddiol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws, hyd at y defnydd diwydiannol cyntaf. Gall hyn fod ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol ar gyfer y sectorau, y rhanbarthau hynny neu ar gyfer mathau o gwmnïau sy'n cael eu taro galetaf gan yr achosion.

(x) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr ar gyfer y cwmnïau hynny mewn sectorau neu ranbarthau sydd wedi dioddef fwyaf o'r achosion coronafirws, ac a fyddai fel arall wedi gorfod diswyddo personél.

(xi) Cymorth ailgyfalafu wedi'i dargedu i gwmnïau anariannol, os nad oes datrysiad priodol arall ar gael. Mae mesurau diogelwch ar waith i osgoi ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl: amodau ar reidrwydd, priodoldeb a maint ymyrraeth; amodau ar fynediad y Wladwriaeth ym mhrifddinas cwmnïau a chydnabyddiaeth; amodau ynghylch gadael y wladwriaeth o brifddinas y cwmnïau dan sylw; amodau o ran llywodraethu gan gynnwys gwahardd difidend a chapiau tâl ar gyfer uwch reolwyr; gwahardd gwaharddiad traws-gymhorthdal ​​a chaffael a mesurau ychwanegol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth; gofynion tryloywder ac adrodd.

(xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu ar gyfer cwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019 yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Bydd y gefnogaeth yn cyfrannu at ran o gostau sefydlog y buddiolwyr nad ydynt yn dod o dan eu refeniw, hyd at uchafswm o € 3 miliwn yr ymgymeriad.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth â'i gilydd, ac eithrio benthyciadau a gwarantau ar gyfer yr un benthyciad ac yn rhagori ar y trothwyon a ragwelir gan y Fframwaith Dros Dro. Mae hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth a roddir o dan y Fframwaith Dros Dro â'r posibiliadau presennol i roi de minimis i gwmni o hyd at € 25,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 30,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 200,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector arall. . Ar yr un pryd, mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ymrwymo i osgoi cronni gormodol o fesurau cymorth i'r un cwmnïau gyfyngu ar gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gwirioneddol.

At hynny, mae'r Fframwaith Dros Dro yn ategu'r nifer o bosibiliadau eraill sydd eisoes ar gael i aelod-wladwriaethau i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn. Er enghraifft, gall aelod-wladwriaethau wneud newidiadau sy'n berthnasol yn gyffredinol o blaid busnesau (ee gohirio trethi, neu sybsideiddio gwaith amser byr ar draws pob sector), sydd y tu allan i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Gallant hefyd roi iawndal i gwmnïau am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd yr achos coronafirws ac a achoswyd yn uniongyrchol ganddo.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd Mehefin 2021. Gan y gall materion diddyledrwydd ddod i'r amlwg yn ddiweddarach wrth i'r argyfwng hwn esblygu, dim ond ar gyfer mesurau ailgyfalafu dim ond y Comisiwn sydd wedi ymestyn y cyfnod hwn tan ddiwedd Medi 2021. Gyda golwg ar gan sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiadau hynny a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59322 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

 

coronafirws

Brechiadau COVID-19: Mae angen mwy o undod a thryloywder 

cyhoeddwyd

on

Cefnogodd ASEau ddull cyffredin yr UE o ymladd COVID-19 a galw am fwy o undod ac eglurder yn ystod dadl ar gyflwyno brechlynnau a strategaeth brechlynnau’r UE.

Yn ystod dadl lawn ar 19 Ionawr ynghylch strategaeth yr UE ar frechiadau Covid-19, mynegodd y mwyafrif o ASEau gefnogaeth i ddull cyffredin yr UE, a sicrhaodd ddatblygiad cyflym a mynediad at frechlynnau diogel. Fodd bynnag, roeddent yn galw am fwy fyth o undod o ran brechiadau a thryloywder ynghylch contractau gyda chwmnïau fferyllol.

Esther de Lange Dywedodd (EPP, Yr Iseldiroedd): “Dim ond mwy o dryloywder all ddileu'r canfyddiad eang - p'un a oes cyfiawnhad dros hyn ai peidio - bod elw yn aml, yn rhy aml, yn cael ei roi gerbron pobl yn y diwydiant (fferyllol) hwn." Canmolodd gyd-brynu brechlynnau’r UE, a arweiniodd at sefyllfa drafod gryfach nag y byddai gwledydd unigol yr UE wedi’i gael: “Mae hynny’n golygu mwy o frechlynnau am bris gwell ac o dan amodau gwell. Mae'n dangos yr hyn y gall Ewrop ei wneud pan fyddwn ni'n sefyll yn unedig. Fe allwn ni helpu i achub bywydau. ”

Iratxe García Pérez Rhybuddiodd (S&D, Sbaen) yn erbyn "cenedlaetholdeb iechyd" a allai niweidio cydweithrediad ar frechlynnau yn Ewrop. Yn ôl iddi, undod ac undod yw’r ateb: “Os gallwn gadw undod a dosbarthu brechlynnau’n deg mewn aelod-wladwriaethau, mae gennym resymau i gredu y bydd 380 miliwn o ddinasyddion Ewropeaidd yn cael eu brechu erbyn yr haf. Mae hon yn gamp wyddonol ac iechyd na ellir ei difetha gan gontractau cyfochrog a phrynu uniongyrchol. "Ychwanegodd:" Gadewch inni siarad ag un llais fel y bydd yr ymgyrch frechu fwyaf mewn hanes yn dod â gobaith yn ôl inni yn 2021. "

“Beth ydyn ni'n ei wneud yn union i gynyddu cyflymder rhoi brechlynnau ledled yr UE?” gofynnodd Dacian Cioloș (Adnewyddu, Rwmania). “Rwy’n gwybod bod hon yn ras yn erbyn amser, ond yn y ras hon ni allwn anghofio bod gennym gyfrifoldeb i wneud pethau mewn tryloywder llawn, cyfrifoldeb i’n dinasyddion ennill eu hymddiriedaeth. Yr ymddiriedolaeth honno i raddau helaeth yw'r hyn y mae'r ymgyrch frechu yn dibynnu arno. "

Joëlle Mélin Dywedodd (ID, Ffrainc) fod diffyg tryloywder wrth negodi'r contractau brechlyn. “Rydyn ni nawr yn y cyfnod dosbarthu ac rydyn ni’n darganfod bod prinder ac addewidion wedi torri gan y cwmnïau fferyllol,” ychwanegodd.

Philippe Lamberts Soniodd (Greens / EFA) hefyd am yr angen am dryloywder a’r ffaith bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cadw’r contractau â labordai yn gyfrinachol: “Mae’r didwylledd hwn yn sarhad ar ddemocratiaeth. Ymhob un contract mae'n rhaid i'r prynwr wybod beth mae ef neu hi'n ei brynu ar ba amodau a pha bris. " Siaradodd hefyd am faterion atebolrwydd posibl: “Mae'n hanfodol gwybod pwy fydd yn dal yr atebolrwydd pe bai sgîl-effeithiau negyddol y brechiad - ai penderfynwyr y cyhoedd fyddai'r rhain neu ai gwneuthurwyr cyffuriau fyddai hynny? Does gennym ni ddim syniad. ”

Joanna Kopcińska Dywedodd (ECR, Gwlad Pwyl) fod y penderfyniad ar gyfer y strategaeth frechu gyffredin yn iawn: “Mae angen strategaeth drosfwaol arnom ac wrth gwrs mae gan amheuaeth lawer i'w wneud ag ofn bod y brechiad yn symud yn araf, efallai bod y danfoniad yn hwyr ac mae'r contractau yn ddim yn dryloyw. "Galwodd am ddiweddaru strategaethau triniaeth yn systematig ac ymgyrchoedd gwybodaeth priodol sy'n estyn allan at bawb.

Marc Botenga (Y Chwith, Gwlad Belg) galw am fwy o dryloywder contractau a chyfrifoldeb gan gwmnïau fferyllol. Beirniadodd fynediad anwastad i frechlynnau yn fyd-eang, gan nodi bod rhanbarthau tlotach yn ei chael hi'n anodd cael digon o frechlynnau. “Nid oes angen gwneud unrhyw elw ar y pandemig hwn ac yn sicr nid ydym am gael ein gwahanu mewn brechiadau.”

Dadl lawn ar strategaeth fyd-eang yr UE ar frechiadau Covid-19 Rhai o'r siaradwyr yn ystod y ddadl ar frechiadau COVID-19  

Sicrhaodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ASEau bod eu galwadau am dryloywder wedi'u clywed. Croesawodd y ffaith bod y cyntaf o'r cyflenwyr brechlyn wedi cytuno i sicrhau bod testun eu contract ar gael a dywedodd fod y Comisiwn yn gweithio i gael cynhyrchwyr eraill i wneud yr un peth.

Dywedodd Kyriakides ei bod yn disgwyl gweld mwy o geisiadau am awdurdodi brechlynnau yn ystod y misoedd nesaf. Pwysleisiodd bwysigrwydd dull byd-eang: “Ni fydd unrhyw wlad yn ddiogel ac ni fydd unrhyw economi yn gwella’n wirioneddol nes bod y firws dan reolaeth ym mhob cyfandir.” Soniodd hefyd am Covax - y cyfleuster byd-eang i sicrhau mynediad teg a chyffredinol i Covid- 19 brechlyn y gwnaeth yr UE helpu i'w sefydlu - sy'n anelu at brynu dau biliwn dos erbyn diwedd 2021, gan gynnwys mwy na 1.3 biliwn ar gyfer gwledydd incwm is a chanolig.

Dywedodd Ana Paula Zacarias, Ysgrifennydd Gwladol Portiwgal dros Faterion Ewropeaidd a oedd yn siarad ar ran y Cyngor, fod yn rhaid i ddull cyffredin yr UE, a sbardunodd y broses o ddatblygu, awdurdodi a sicrhau mynediad at frechlynnau, barhau i sicrhau eu bod ar gael ac yn effeithlon. cyflwyno brechlynnau ym mhob aelod-wladwriaeth.

Dywedodd Zacarias fod angen datrys nifer o faterion o hyd, gan gynnwys fformat a rôl y dystysgrif frechu, dull cyffredin o ddefnyddio a dilysu profion cyflym antigen a chyd-gydnabod canlyniadau profion COVID-19.

Backgound: Ras am frechlynnau

O ddechrau'r achosion o'r coronafirws, mae Senedd Ewrop wedi dilyn y broses ymchwil a datblygu brechlyn yn agos. Cydlynodd yr UE ymdrech ar y cyd i sicrhau bod brechlynnau'n cael eu defnyddio'n gyflym yn erbyn y clefyd, trwy'r mobileiddio cannoedd o filiynau o ewro ar gyfer prosiectau ymchwil a gweithdrefnau mwy hyblyg. Cymeradwyodd y Senedd randdirymiad dros dro o rai rheolau ar gyfer treialon clinigol i caniatáu i frechlynnau gael eu datblygu'n gyflymach.

Amlygodd ASEau ar y pwyllgor iechyd dro ar ôl tro yr angen am ymddiriedaeth y cyhoedd mewn brechlynnau a phwysigrwydd ymladd dadffurfiad a gofyn am fwy tryloywder ynghylch contractau brechlyn, awdurdodi a defnyddio yn yr UE.

O dan y Strategaeth Brechlynnau'r UE a lansiwyd ym mis Mehefin 2020, fe wnaeth y Comisiwn negodi a chwblhau cytundebau prynu ymlaen llaw gyda datblygwyr brechlynnau ar ran gwledydd yr UE; mae'r UE yn talu rhan o'r costau sy'n wynebu'r cynhyrchwyr yn gyfnewid am yr hawl i brynu swm penodol o ddosau brechlyn mewn amserlen benodol ac am bris penodol, unwaith y rhoddir awdurdodiad i'r farchnad iddynt. Hyd yn hyn, mae chwe chontract gyda chwmnïau fferyllol wedi'u cwblhau.

Ar ôl gwerthuso gwyddonol ac argymhelliad cadarnhaol gan y Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd awdurdodiad amodol i'r farchnad i'r brechlyn cyntaf yn erbyn Covid-19, a ddatblygwyd gan BioNTech a Pfizer, ar 21 Rhagfyr 2020. Dechreuodd brechiadau ledled yr UE yn fuan wedi hynny ar 27 Rhagfyr. Ar 6 Ionawr 2021, cafodd brechlyn Moderna awdurdodiad amodol ar y farchnad. Gellid awdurdodi'r brechlyn a ddatblygwyd gan AstraZeneca erbyn diwedd mis Ionawr.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae arweinwyr yr UE yn pwyso cyrbau teithio dros ofnau amrywiad firws

cyhoeddwyd

on

By

Roedd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn ceisio ddydd Iau (21 Ionawr) i fynd i’r afael â heriau cynyddol y pandemig coronafirws, gan gynnwys galwadau cynyddol i gyfyngu ar deithio a thynhau rheolyddion ffiniau i gynnwys amrywiadau mwy heintus o’r clefyd, yn ysgrifennu .

Dywedodd Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, cyn cynhadledd fideo arweinwyr gyda’r nos fod angen i wledydd Ewrop gymryd y treiglad newydd a ddarganfuwyd ym Mhrydain o ddifrif er mwyn osgoi trydedd don.

“Allwn ni ddim diystyru cau ffiniau, ond rydyn ni am eu hatal trwy gydweithrediad o fewn yr Undeb Ewropeaidd,” meddai wrth gynhadledd newyddion yn Berlin.

Roedd arweinwyr, sydd â rheolaeth lawn dros eu ffiniau eu hunain, yn trafod protocolau profi ar gyfer cymudwyr trawsffiniol, ychwanegodd.

Dywedodd Alexander De Croo, prif weinidog Gwlad Belg, lle mae achosion y pen yn is nag yn ei chymdogion, y byddai'n gofyn i gyd-arweinwyr yr UE atal teithio nad yw'n hanfodol, fel twristiaeth.

“Gallai’r wreichionen leiaf wthio’r ffigurau yn ôl i fyny eto. Mae angen i ni amddiffyn ein safle da, ”meddai wrth y darlledwr VRT.

Mae penaethiaid sefydliadau’r UE wedi annog yr arweinwyr i gynnal undod a phrofi a brechiadau camu i fyny, er i Merkel ddweud nad oedd hi’n disgwyl i unrhyw benderfyniadau ffurfiol gael eu gwneud yn y cyfarfod o 6 pm (1700 GMT), y nawfed o’i fath ers i’r pandemig ddechrau. .

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ddydd Mercher nad oedd cau ffiniau blancedi yn gwneud unrhyw synnwyr ac nad oeddent mor effeithiol â mesurau wedi'u targedu.

Dywedodd Gweinidog Tramor Lwcsembwrg Jean Asselborn, y mae ei wlad yn dibynnu ar gymudwyr gan ei chymdogion, wrth radio Deutschlandfunk fod cau ffiniau yn anghywir yn 2020 ac yn dal yn anghywir yn 2021.

Mae gweithrediaeth yr UE hefyd eisiau i aelod-wladwriaethau gytuno ar ddull cyffredin o dystysgrifau brechu erbyn diwedd mis Ionawr. Felly byddai tystysgrif o Estonia yn cael ei derbyn ym Mhortiwgal, er enghraifft.

Fe wnaeth Prif Weinidog Gwlad Groeg, Kyriakos Mitsotakis, arnofio’r syniad yr wythnos diwethaf y gallen nhw helpu i adfer teithio trawsffiniol. Mae Sbaen yn gwthio’r syniad o fewn yr UE a’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), meddai ei gweinidog tramor ddydd Iau.

Dywedodd diplomyddion yr UE fod hyn yn gynamserol gan nad oedd yn glir eto a allai pobl sydd wedi'u brechu drosglwyddo'r firws i eraill o hyd.

“O ran trydydd gwledydd (heblaw am yr UE), yna byddai'n rhaid i chi edrych i weld a ddylech chi dderbyn brechlynnau Rwsiaidd neu Tsieineaidd,” ychwanegodd un.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae angen cloi estynedig i arafu treiglad COVID - Merkel

cyhoeddwyd

on

By

Canghellor Angela Merkel (Yn y llun) ddydd Iau (21 Ionawr) amddiffynodd benderfyniad i ymestyn cau caled yn yr Almaen bythefnos tan ganol mis Chwefror, gan ddweud bod angen arafu amrywiad newydd a mwy ymosodol o'r coronafirws, ysgrifennu Thomas Escritt a Riham Alkousaa.

Wrth siarad mewn cynhadledd newyddion, dywedodd Merkel, er bod cyfyngiadau yn dangos canlyniadau ar ffurf llai o heintiau newydd, y byddai'n gamgymeriad lleddfu cyrbau o ystyried bod y treiglad wedi'i nodi yn yr Almaen.

“Mae ein hymdrechion yn wynebu bygythiad ac mae’r bygythiad hwn yn gliriach nawr nag ar ddechrau’r flwyddyn a dyma dreiglad y firws,” meddai Merkel.

“Mae’r canfyddiadau’n dangos bod y firws treigledig yn llawer mwy heintus na’r un rydyn ni wedi’i gael ers blwyddyn ac mae hyn yn brif reswm dros y cynnydd ymosodol mewn heintiau yn Lloegr ac Iwerddon.”

Dywedodd Merkel nad oedd y treiglad yn dal i fod yn drech yn yr Almaen ac mai dim ond dull gofalus a allai atal cynnydd ymosodol mewn heintiau newydd dyddiol a achosir gan yr amrywiad newydd a nodwyd gyntaf yn Lloegr.

Fe wnaeth yr Almaen, sydd wedi bod dan glo ers dechrau mis Tachwedd, adrodd am fwy na 1,000 o farwolaethau a mwy na 20,000 o heintiau newydd ddydd Iau. Cytunodd Merkel ac arweinwyr y wladwriaeth ddydd Mawrth i ymestyn cau caled sy'n cadw ysgolion, bwytai a'r holl fusnesau nad ydynt yn hanfodol ar gau tan Chwefror 14.

“Mae’r treiglad hwn wedi’i nodi yn yr Almaen ond nid yw’n drech, o leiaf ddim eto,” meddai Merkel. “Eto i gyd, mae angen i ni gymryd y bygythiad a achosir gan y treiglad hwn o ddifrif. Mae angen i ni arafu lledaeniad y treiglad hwn gymaint â phosibl. ”

Ychwanegodd: “Ni allwn aros i’r bygythiad hwn ein taro, gan olygu cynnydd ymosodol mewn heintiau, a fyddai’n rhy hwyr i atal trydedd don o’r pandemig. Gallwn atal hyn o hyd. Mae gennym ni beth amser o hyd. ”

Dywedodd Merkel y gellir addasu brechlynnau ar gyfer amrywiadau newydd o'r firws ac y dylai'r Almaen allu brechu pawb erbyn diwedd yr haf.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd