Cysylltu gyda ni

coronafirws

EAPM: Sut y gall profion biomarcwr dyllu niwl Alzheimer a dementia cysylltiedig

cyhoeddwyd

on

Helo a chroeso, gydweithwyr iechyd, i ail ddiweddariad yr wythnos gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM). Mae yna ddigon o newyddion heddiw am gyhoeddiad academaidd diweddar gan EAPM, esblygiad strategaeth pharma’r UE a diweddariadau ar argyfwng parhaus COVID-19, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Newid sylfaenol yn strategaeth gofal iechyd Clefyd Alzheimer (AD)

Yn ddiweddar, lansiodd EAPM gyhoeddiad academaidd gyda phersbectif aml-ddeiliad i fynd i'r afael â mater biomarcwyr o'r enw Tyllu Niwl Alzheimer a Dementia Cysylltiedig. Mae'r papur hwn yn trafod yr heriau, yn rhestru'r cyflawniadau hyd yma, ac yn tynnu sylw at y camau sydd eu hangen i ganiatáu i brofion biomarcwyr gyflawni eu potensial yn OC yn llawnach. 

Mae'r papur yn ar gael yma. Mae profion biomarcwr yn gwella'r rhagolygon ar gyfer mynd i'r afael â Chlefyd Alzheimer a dementias eraill, ac mae'n allweddol i ddarganfod triniaethau newydd. Bydd gan ddiagnosis cynnar a gofal iechyd mwy personol ran ganolog i'w chwarae wrth wynebu'r her enfawr hon i ddinasyddion Ewrop a'i systemau gofal iechyd. 

Mae'r UE ei hun yn esblygu'n gyson, yn organig, wrth i'w gymwyseddau gael eu mireinio'n raddol, ac mewn ymateb i newidiadau yn y byd ehangach. Ym maes gofal iechyd, mae ei esblygiad yn cael ei nodi nid yn unig gan argyfwng y pandemig COVID-19, sydd i raddau helaeth wedi monopoli sylw holl brif sefydliadau'r UE trwy gydol y rhan fwyaf o'r flwyddyn, ond hefyd gan y cynnydd cyson mewn morbidrwydd, sydd bellach yn effeithio yn fwy na'i phoblogaeth sy'n heneiddio.

Gyda chychwyn Gofod Data Iechyd Ewropeaidd a Strategaeth Fferyllol newydd a fydd yn cael ei thrafod isod, mae'n foment briodol hefyd iddo adolygu ei ddull o brofi diagnostig fel elfen gynhenid ​​mewn strategaeth iechyd integredig. 

Yn yr amgylchiadau anodd hyn, gall ail-werthuso arwyddocâd a photensial profion biomarcwr yn OC roi tic ar unwaith i'r UE a'i ddinasyddion o ran ansawdd a chywirdeb gofal. 

Dylai'r pandemig COVID-19 hefyd roi rhybudd o ba mor agored i niwed yw cymdeithas i baratoi annigonolrwydd - a dylai dynnu sylw at y risg y gallai dementia, pe na bai wedi'i wirio, gyflwyno pandemig o gyfrannau tebyg neu fwy o fewn degawdau. Erbyn hyn, gall Ewrop, gyda rhagwelediad go iawn, newid polisi sy'n dal y gobaith o drawsnewid gofal yn radical yn y blynyddoedd i ddod wrth i fuddion llawn y dull gorau posibl o ddefnyddio biomarcwyr ddechrau cael eu teimlo.

Digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint EAPM 

Ar 10 Rhagfyr, bydd yr EAPM yn cynnal cynhadledd ar-lein ar sgrinio canser yr ysgyfaint. Mae'r Gynghrair a'i rhanddeiliaid yn sylweddoli, ymhlith elfennau eraill, mai'r hyn sy'n ofynnol yn Ewrop yw monitro sgrinio parhaus, gydag adroddiadau rheolaidd; cysondeb sicr a gwell ansawdd y data a nodwyd ar gyfer yr adroddiadau sgrinio; dylid datblygu a mabwysiadu safonau cyfeirio ar gyfer dangosyddion ansawdd a phroses. 

Gallwch edrych ar agenda cynhadledd 10 Rhagfyr yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Mae Kyriakides yn cyflwyno strategaeth pharma yn y Senedd 

Ddydd Iau (26 Tachwedd), trafodwyd mynediad at feddyginiaethau diogel a fforddiadwy a chefnogi arloesedd fferyllol yr UE yn y Senedd. Cyflwynodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides y Strategaeth Fferyllol newydd fel rhan bwysig o Undeb Iechyd newydd yr UE. 

Roedd disgwyl strategaeth newydd eisoes cyn COVID-19, ond yng ngoleuni'r pandemig, mae cynnig mwy uchelgeisiol yn hanfodol. Croesawodd y mwyafrif o ASEau’r strategaeth newydd, sy’n rhoi ceisiadau’r Senedd ar waith i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â phrinder meddygaeth - problem a waethygwyd gan COVID-19 - ac i symud tuag at ddefnydd a gwaredu fferyllol yn fwy synhwyrol er mwyn atal risgiau i’r amgylchedd. ac iechyd y cyhoedd. Amlygodd sawl ASE yr angen i holl ddinasyddion yr UE gael mynediad cyfartal at feddyginiaethau o ansawdd uchel. 

Fe wnaethant bwysleisio'r angen i leihau dibyniaeth yr UE ar fewnforion cynhwysion fferyllol gweithredol o wledydd y tu allan i'r UE, sef trwy gynyddu eu cynhyrchiad yn Ewrop a chefnogi arloesedd yn niwydiant fferyllol yr UE. Mae’r Comisiwn wedi dweud ei fod am “weithio gyda Senedd Ewrop a’r Cyngor tuag at fabwysiadu’r Rheoliad ar asesu technoleg iechyd”. 

Dywedodd ASE EPP Peter Liese, er ei fod yn gefnogol o’r Strategaeth Fferyllol, mewn datganiad e-bost: “Craidd y ddadl gyfredol yw sut y gallwn fod yn llai dibynnol ar Tsieina ac India o ran fferyllol achub bywyd. Mae argyfwng coronafirws wedi dangos bod y broblem sydd wedi bodoli o’r blaen yn mynd yn fwy ac yn fwy. ”

Arian ymlaen llaw ar gyfer COVID-19 - Mae'r Senedd yn selio ei chymeradwyaeth

Ddydd Mawrth (24 Tachwedd), cymeradwyodd y Senedd € 823 miliwn mewn cymorth UE mewn ymateb i'r argyfwng coronafirws mewn saith o wledydd yr UE. Bydd y cymorth gan Gronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd (EUSF) yn cael ei ddosbarthu ymlaen llaw i'r Almaen, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Croatia, Hwngari, a Phortiwgal mewn ymateb i'r argyfwng iechyd cyhoeddus mawr a achoswyd gan bandemig COVID-19 yn gynnar yn 2020 .

Blaenoriaethu cyflenwad meddyginiaeth yn Llywyddiaeth Cyngor Portiwgal 

Bydd cyflenwad diogel o feddyginiaethau yn flaenoriaeth allweddol i lywyddiaeth Cyngor Portiwgal - a fydd i ddechrau yn 2021 - meddai Rui Ivo Santos, llywydd asiantaeth gyffuriau Portiwgal, Infarmed. Wrth siarad mewn panel a drefnwyd gan Gynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewrop ddydd Mercher (25 Tachwedd), dywedodd Santos ei fod yn cefnogi nod y Strategaeth Pharma yn llawn o sicrhau bod cyffuriau ar gael yn ddigonol.

Mae NICE yn lansio ymgynghoriad ar ei ddulliau o werthuso cyffuriau 

Disgwylir i Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) y DU adolygu ei ddulliau gwerthuso ar gyfer cyffuriau, dyfeisiau meddygol a diagnosteg. Lansiodd yr asiantaeth asesu technoleg iechyd (HTA) ymgynghoriad cyhoeddus yr wythnos diwethaf ar gynnig am newidiadau i'r dulliau y mae'n eu defnyddio i werthuso triniaethau meddygol posibl. Mae NICE yn defnyddio'r mesur Blwyddyn Bywyd wedi'i Addasu at Ansawdd (QALY) i benderfynu a yw triniaeth yn gost-effeithiol ai peidio, gyda'r trothwy cyfredol wedi'i osod ar oddeutu £ 30,000 y QALY. 

Mae'r fformiwla hon yn pwyso cost cyffur posib am flwyddyn yn erbyn ymestyn bywyd a gwella ansawdd bywyd. Yn ogystal, gellir cymeradwyo triniaethau canser newydd trwy Gronfa Cyffuriau Canser (CDF) NICE a gyflwynwyd yn 2016. 

Trwy'r CDF, gall NICE werthuso cyffuriau wrth ddarparu cyllid dros dro am hyd at ddwy flynedd i roi mynediad i gleifion i gyffuriau sydd naill ai ag argymhelliad drafft i'w defnyddio fel mater o drefn ar y GIG neu argymhelliad drafft i'w ddefnyddio o fewn y CDF. Er bod NICE yn cael adolygiadau o'i brosesau yn rheolaidd, mae llawer o arbenigwyr diwydiant wedi galw am newidiadau sylfaenol i'r ffordd y mae'n gwerthuso technolegau a meddyginiaethau newydd mewn ymdrech i wella mynediad cleifion i'r arloesiadau meddygol diweddaraf.

Rhaid i'r UE leddfu cyrbau COVID-19 yn araf er mwyn osgoi ton newydd, von der Leyen yn dweud

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd godi cyfyngiadau coronafirws yn araf ac yn raddol er mwyn osgoi ton arall o heintiau, meddai pennaeth gweithrediaeth y bloc. Siaradodd Ursula von der Leyen ar ôl i’r 27 arweinydd cenedlaethol drafod cynyddu ymdrechion profi ar y cyd yn y bloc, rhoi brechlynnau allan a chydlynu llacio cloeon wrth i ail don o’r pandemig bwyso ar Ewrop. 

Meddai: "Byddwn yn gwneud cynnig ar gyfer dull graddol a chydlynol o godi mesurau cyfyngu. Bydd hyn yn bwysig iawn er mwyn osgoi'r risg o don arall eto."

Mae Ewrop wedi cael tua 11.3 miliwn o achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau ac mae bron i 280,000 o bobl wedi marw, yn ôl data gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau. Mae'r pandemig hefyd wedi byrdwn yr UE i'w ddirwasgiad dyfnaf.

A dyna bopeth o EAPM ar gyfer yr wythnos hon, peidiwch ag anghofio edrychwch ar agenda ein Cynhadledd 10 Rhagfyr ar sgrinio canser yr ysgyfaint yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ac mae papur aml-ddeiliad EAPM ar brofi biomarcwyr ar gyfer dementia ar gael yma. Dewch i gael penwythnos diogel, rhagorol, a'ch gweld chi ddydd Llun (30 Tachwedd) ar gyfer cylchlythyr misol EAPM.

coronafirws

Brechiadau COVID-19: Mae angen mwy o undod a thryloywder 

cyhoeddwyd

on

Cefnogodd ASEau ddull cyffredin yr UE o ymladd COVID-19 a galw am fwy o undod ac eglurder yn ystod dadl ar gyflwyno brechlynnau a strategaeth brechlynnau’r UE.

Yn ystod dadl lawn ar 19 Ionawr ynghylch strategaeth yr UE ar frechiadau Covid-19, mynegodd y mwyafrif o ASEau gefnogaeth i ddull cyffredin yr UE, a sicrhaodd ddatblygiad cyflym a mynediad at frechlynnau diogel. Fodd bynnag, roeddent yn galw am fwy fyth o undod o ran brechiadau a thryloywder ynghylch contractau gyda chwmnïau fferyllol.

Esther de Lange Dywedodd (EPP, Yr Iseldiroedd): “Dim ond mwy o dryloywder all ddileu'r canfyddiad eang - p'un a oes cyfiawnhad dros hyn ai peidio - bod elw yn aml, yn rhy aml, yn cael ei roi gerbron pobl yn y diwydiant (fferyllol) hwn." Canmolodd gyd-brynu brechlynnau’r UE, a arweiniodd at sefyllfa drafod gryfach nag y byddai gwledydd unigol yr UE wedi’i gael: “Mae hynny’n golygu mwy o frechlynnau am bris gwell ac o dan amodau gwell. Mae'n dangos yr hyn y gall Ewrop ei wneud pan fyddwn ni'n sefyll yn unedig. Fe allwn ni helpu i achub bywydau. ”

Iratxe García Pérez Rhybuddiodd (S&D, Sbaen) yn erbyn "cenedlaetholdeb iechyd" a allai niweidio cydweithrediad ar frechlynnau yn Ewrop. Yn ôl iddi, undod ac undod yw’r ateb: “Os gallwn gadw undod a dosbarthu brechlynnau’n deg mewn aelod-wladwriaethau, mae gennym resymau i gredu y bydd 380 miliwn o ddinasyddion Ewropeaidd yn cael eu brechu erbyn yr haf. Mae hon yn gamp wyddonol ac iechyd na ellir ei difetha gan gontractau cyfochrog a phrynu uniongyrchol. "Ychwanegodd:" Gadewch inni siarad ag un llais fel y bydd yr ymgyrch frechu fwyaf mewn hanes yn dod â gobaith yn ôl inni yn 2021. "

“Beth ydyn ni'n ei wneud yn union i gynyddu cyflymder rhoi brechlynnau ledled yr UE?” gofynnodd Dacian Cioloș (Adnewyddu, Rwmania). “Rwy’n gwybod bod hon yn ras yn erbyn amser, ond yn y ras hon ni allwn anghofio bod gennym gyfrifoldeb i wneud pethau mewn tryloywder llawn, cyfrifoldeb i’n dinasyddion ennill eu hymddiriedaeth. Yr ymddiriedolaeth honno i raddau helaeth yw'r hyn y mae'r ymgyrch frechu yn dibynnu arno. "

Joëlle Mélin Dywedodd (ID, Ffrainc) fod diffyg tryloywder wrth negodi'r contractau brechlyn. “Rydyn ni nawr yn y cyfnod dosbarthu ac rydyn ni’n darganfod bod prinder ac addewidion wedi torri gan y cwmnïau fferyllol,” ychwanegodd.

Philippe Lamberts Soniodd (Greens / EFA) hefyd am yr angen am dryloywder a’r ffaith bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cadw’r contractau â labordai yn gyfrinachol: “Mae’r didwylledd hwn yn sarhad ar ddemocratiaeth. Ymhob un contract mae'n rhaid i'r prynwr wybod beth mae ef neu hi'n ei brynu ar ba amodau a pha bris. " Siaradodd hefyd am faterion atebolrwydd posibl: “Mae'n hanfodol gwybod pwy fydd yn dal yr atebolrwydd pe bai sgîl-effeithiau negyddol y brechiad - ai penderfynwyr y cyhoedd fyddai'r rhain neu ai gwneuthurwyr cyffuriau fyddai hynny? Does gennym ni ddim syniad. ”

Joanna Kopcińska Dywedodd (ECR, Gwlad Pwyl) fod y penderfyniad ar gyfer y strategaeth frechu gyffredin yn iawn: “Mae angen strategaeth drosfwaol arnom ac wrth gwrs mae gan amheuaeth lawer i'w wneud ag ofn bod y brechiad yn symud yn araf, efallai bod y danfoniad yn hwyr ac mae'r contractau yn ddim yn dryloyw. "Galwodd am ddiweddaru strategaethau triniaeth yn systematig ac ymgyrchoedd gwybodaeth priodol sy'n estyn allan at bawb.

Marc Botenga (Y Chwith, Gwlad Belg) galw am fwy o dryloywder contractau a chyfrifoldeb gan gwmnïau fferyllol. Beirniadodd fynediad anwastad i frechlynnau yn fyd-eang, gan nodi bod rhanbarthau tlotach yn ei chael hi'n anodd cael digon o frechlynnau. “Nid oes angen gwneud unrhyw elw ar y pandemig hwn ac yn sicr nid ydym am gael ein gwahanu mewn brechiadau.”

Dadl lawn ar strategaeth fyd-eang yr UE ar frechiadau Covid-19 Rhai o'r siaradwyr yn ystod y ddadl ar frechiadau COVID-19  

Sicrhaodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ASEau bod eu galwadau am dryloywder wedi'u clywed. Croesawodd y ffaith bod y cyntaf o'r cyflenwyr brechlyn wedi cytuno i sicrhau bod testun eu contract ar gael a dywedodd fod y Comisiwn yn gweithio i gael cynhyrchwyr eraill i wneud yr un peth.

Dywedodd Kyriakides ei bod yn disgwyl gweld mwy o geisiadau am awdurdodi brechlynnau yn ystod y misoedd nesaf. Pwysleisiodd bwysigrwydd dull byd-eang: “Ni fydd unrhyw wlad yn ddiogel ac ni fydd unrhyw economi yn gwella’n wirioneddol nes bod y firws dan reolaeth ym mhob cyfandir.” Soniodd hefyd am Covax - y cyfleuster byd-eang i sicrhau mynediad teg a chyffredinol i Covid- 19 brechlyn y gwnaeth yr UE helpu i'w sefydlu - sy'n anelu at brynu dau biliwn dos erbyn diwedd 2021, gan gynnwys mwy na 1.3 biliwn ar gyfer gwledydd incwm is a chanolig.

Dywedodd Ana Paula Zacarias, Ysgrifennydd Gwladol Portiwgal dros Faterion Ewropeaidd a oedd yn siarad ar ran y Cyngor, fod yn rhaid i ddull cyffredin yr UE, a sbardunodd y broses o ddatblygu, awdurdodi a sicrhau mynediad at frechlynnau, barhau i sicrhau eu bod ar gael ac yn effeithlon. cyflwyno brechlynnau ym mhob aelod-wladwriaeth.

Dywedodd Zacarias fod angen datrys nifer o faterion o hyd, gan gynnwys fformat a rôl y dystysgrif frechu, dull cyffredin o ddefnyddio a dilysu profion cyflym antigen a chyd-gydnabod canlyniadau profion COVID-19.

Backgound: Ras am frechlynnau

O ddechrau'r achosion o'r coronafirws, mae Senedd Ewrop wedi dilyn y broses ymchwil a datblygu brechlyn yn agos. Cydlynodd yr UE ymdrech ar y cyd i sicrhau bod brechlynnau'n cael eu defnyddio'n gyflym yn erbyn y clefyd, trwy'r mobileiddio cannoedd o filiynau o ewro ar gyfer prosiectau ymchwil a gweithdrefnau mwy hyblyg. Cymeradwyodd y Senedd randdirymiad dros dro o rai rheolau ar gyfer treialon clinigol i caniatáu i frechlynnau gael eu datblygu'n gyflymach.

Amlygodd ASEau ar y pwyllgor iechyd dro ar ôl tro yr angen am ymddiriedaeth y cyhoedd mewn brechlynnau a phwysigrwydd ymladd dadffurfiad a gofyn am fwy tryloywder ynghylch contractau brechlyn, awdurdodi a defnyddio yn yr UE.

O dan y Strategaeth Brechlynnau'r UE a lansiwyd ym mis Mehefin 2020, fe wnaeth y Comisiwn negodi a chwblhau cytundebau prynu ymlaen llaw gyda datblygwyr brechlynnau ar ran gwledydd yr UE; mae'r UE yn talu rhan o'r costau sy'n wynebu'r cynhyrchwyr yn gyfnewid am yr hawl i brynu swm penodol o ddosau brechlyn mewn amserlen benodol ac am bris penodol, unwaith y rhoddir awdurdodiad i'r farchnad iddynt. Hyd yn hyn, mae chwe chontract gyda chwmnïau fferyllol wedi'u cwblhau.

Ar ôl gwerthuso gwyddonol ac argymhelliad cadarnhaol gan y Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd awdurdodiad amodol i'r farchnad i'r brechlyn cyntaf yn erbyn Covid-19, a ddatblygwyd gan BioNTech a Pfizer, ar 21 Rhagfyr 2020. Dechreuodd brechiadau ledled yr UE yn fuan wedi hynny ar 27 Rhagfyr. Ar 6 Ionawr 2021, cafodd brechlyn Moderna awdurdodiad amodol ar y farchnad. Gellid awdurdodi'r brechlyn a ddatblygwyd gan AstraZeneca erbyn diwedd mis Ionawr.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae arweinwyr yr UE yn pwyso cyrbau teithio dros ofnau amrywiad firws

cyhoeddwyd

on

By

Roedd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn ceisio ddydd Iau (21 Ionawr) i fynd i’r afael â heriau cynyddol y pandemig coronafirws, gan gynnwys galwadau cynyddol i gyfyngu ar deithio a thynhau rheolyddion ffiniau i gynnwys amrywiadau mwy heintus o’r clefyd, yn ysgrifennu .

Dywedodd Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, cyn cynhadledd fideo arweinwyr gyda’r nos fod angen i wledydd Ewrop gymryd y treiglad newydd a ddarganfuwyd ym Mhrydain o ddifrif er mwyn osgoi trydedd don.

“Allwn ni ddim diystyru cau ffiniau, ond rydyn ni am eu hatal trwy gydweithrediad o fewn yr Undeb Ewropeaidd,” meddai wrth gynhadledd newyddion yn Berlin.

Roedd arweinwyr, sydd â rheolaeth lawn dros eu ffiniau eu hunain, yn trafod protocolau profi ar gyfer cymudwyr trawsffiniol, ychwanegodd.

Dywedodd Alexander De Croo, prif weinidog Gwlad Belg, lle mae achosion y pen yn is nag yn ei chymdogion, y byddai'n gofyn i gyd-arweinwyr yr UE atal teithio nad yw'n hanfodol, fel twristiaeth.

“Gallai’r wreichionen leiaf wthio’r ffigurau yn ôl i fyny eto. Mae angen i ni amddiffyn ein safle da, ”meddai wrth y darlledwr VRT.

Mae penaethiaid sefydliadau’r UE wedi annog yr arweinwyr i gynnal undod a phrofi a brechiadau camu i fyny, er i Merkel ddweud nad oedd hi’n disgwyl i unrhyw benderfyniadau ffurfiol gael eu gwneud yn y cyfarfod o 6 pm (1700 GMT), y nawfed o’i fath ers i’r pandemig ddechrau. .

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ddydd Mercher nad oedd cau ffiniau blancedi yn gwneud unrhyw synnwyr ac nad oeddent mor effeithiol â mesurau wedi'u targedu.

Dywedodd Gweinidog Tramor Lwcsembwrg Jean Asselborn, y mae ei wlad yn dibynnu ar gymudwyr gan ei chymdogion, wrth radio Deutschlandfunk fod cau ffiniau yn anghywir yn 2020 ac yn dal yn anghywir yn 2021.

Mae gweithrediaeth yr UE hefyd eisiau i aelod-wladwriaethau gytuno ar ddull cyffredin o dystysgrifau brechu erbyn diwedd mis Ionawr. Felly byddai tystysgrif o Estonia yn cael ei derbyn ym Mhortiwgal, er enghraifft.

Fe wnaeth Prif Weinidog Gwlad Groeg, Kyriakos Mitsotakis, arnofio’r syniad yr wythnos diwethaf y gallen nhw helpu i adfer teithio trawsffiniol. Mae Sbaen yn gwthio’r syniad o fewn yr UE a’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), meddai ei gweinidog tramor ddydd Iau.

Dywedodd diplomyddion yr UE fod hyn yn gynamserol gan nad oedd yn glir eto a allai pobl sydd wedi'u brechu drosglwyddo'r firws i eraill o hyd.

“O ran trydydd gwledydd (heblaw am yr UE), yna byddai'n rhaid i chi edrych i weld a ddylech chi dderbyn brechlynnau Rwsiaidd neu Tsieineaidd,” ychwanegodd un.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae angen cloi estynedig i arafu treiglad COVID - Merkel

cyhoeddwyd

on

By

Canghellor Angela Merkel (Yn y llun) ddydd Iau (21 Ionawr) amddiffynodd benderfyniad i ymestyn cau caled yn yr Almaen bythefnos tan ganol mis Chwefror, gan ddweud bod angen arafu amrywiad newydd a mwy ymosodol o'r coronafirws, ysgrifennu Thomas Escritt a Riham Alkousaa.

Wrth siarad mewn cynhadledd newyddion, dywedodd Merkel, er bod cyfyngiadau yn dangos canlyniadau ar ffurf llai o heintiau newydd, y byddai'n gamgymeriad lleddfu cyrbau o ystyried bod y treiglad wedi'i nodi yn yr Almaen.

“Mae ein hymdrechion yn wynebu bygythiad ac mae’r bygythiad hwn yn gliriach nawr nag ar ddechrau’r flwyddyn a dyma dreiglad y firws,” meddai Merkel.

“Mae’r canfyddiadau’n dangos bod y firws treigledig yn llawer mwy heintus na’r un rydyn ni wedi’i gael ers blwyddyn ac mae hyn yn brif reswm dros y cynnydd ymosodol mewn heintiau yn Lloegr ac Iwerddon.”

Dywedodd Merkel nad oedd y treiglad yn dal i fod yn drech yn yr Almaen ac mai dim ond dull gofalus a allai atal cynnydd ymosodol mewn heintiau newydd dyddiol a achosir gan yr amrywiad newydd a nodwyd gyntaf yn Lloegr.

Fe wnaeth yr Almaen, sydd wedi bod dan glo ers dechrau mis Tachwedd, adrodd am fwy na 1,000 o farwolaethau a mwy na 20,000 o heintiau newydd ddydd Iau. Cytunodd Merkel ac arweinwyr y wladwriaeth ddydd Mawrth i ymestyn cau caled sy'n cadw ysgolion, bwytai a'r holl fusnesau nad ydynt yn hanfodol ar gau tan Chwefror 14.

“Mae’r treiglad hwn wedi’i nodi yn yr Almaen ond nid yw’n drech, o leiaf ddim eto,” meddai Merkel. “Eto i gyd, mae angen i ni gymryd y bygythiad a achosir gan y treiglad hwn o ddifrif. Mae angen i ni arafu lledaeniad y treiglad hwn gymaint â phosibl. ”

Ychwanegodd: “Ni allwn aros i’r bygythiad hwn ein taro, gan olygu cynnydd ymosodol mewn heintiau, a fyddai’n rhy hwyr i atal trydedd don o’r pandemig. Gallwn atal hyn o hyd. Mae gennym ni beth amser o hyd. ”

Dywedodd Merkel y gellir addasu brechlynnau ar gyfer amrywiadau newydd o'r firws ac y dylai'r Almaen allu brechu pawb erbyn diwedd yr haf.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd