Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Berlin yn gwneud naid dechnolegol, ond a yw technoleg yr Almaen yn gadael menywod ar ôl?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Y stori garu wyddonol y tu ôl i'r brechlyn BioNTech / Pfizer, a ddatblygwyd gan y tîm Almaeneg gwraig-a-gŵr o Özlem Türeci ac Ugur Sahin, yw'r enghraifft ddiweddaraf o olrhain arloesedd gwyddonol yr Almaen. Ond er bod llwyddiant BioNTech wedi'i ddathlu am y ffaith bod Türeci a Sahin yn blant i Mewnfudwyr Twrcaidd, Mae amlygrwydd sydyn Türeci hefyd yn ein hatgoffa o'r heriau sy'n wynebu menywod yr Almaen ym maes STEM, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mewn gwirionedd, ar sodlau datblygiad arloesol BioNTech, llywodraeth yr Almaen cyhoeddodd rhaid i fyrddau rheoli gyda mwy na thri o bobl gynnwys menywod, mewn cam tuag at gydbwyso cynrychiolaeth rhywedd yn yr ystafell fwrdd ac ar draws yr economi gyfan. Yng ngeiriau’r gweinidog benywaidd ffederal Franziska Giffey: “Rydym yn gosod esiampl ar gyfer cymdeithas fodern, gynaliadwy. Rydym yn manteisio ar holl botensial ein gwlad fel y gall y gorau mewn timau cymysg fod yn fwy llwyddiannus. Oherwydd nad oes unrhyw beth yn cael ei wneud yn wirfoddol, ac mae angen canllawiau arnom i symud ymlaen. ”

Tra bod bron pob un o brif gwmnïau'r UD a bron i naw o ddeg cwmni yn Ffrainc adrodd mwy nag un fenyw ar eu byrddau, dim ond tua phedwar o'u cwmnïau pwysicaf y gall yr Almaen ddweud hyn. Fel yr amlygwyd ym Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas yr UE (Desi) a'i 2020 sydd newydd ei ryddhau Bwrdd Sgorio Menywod mewn Digidol (WiD), mae'r anghydbwysedd rhwng y rhywiau hyn yn arbennig o gyffredin yn y sector technoleg, ac nid mewn uwch reolwyr yn unig.

hysbyseb

Llawer mwy na chae technegol

Ar bapur, mae'r Almaen yn gwneud yn dda o ran 'tecstilau', yn ôl DESI, sy'n mesur perfformiad aelod-wladwriaethau'r UE mewn agweddau ar yr economi ddigidol a'r gymdeithas ddigidol. Mae gan y wlad y nifer uchaf o raddedigion TG yn yr UE, sef 1.6 miliwn trawiadol, ac mae dinas Berlin yn grochan toddi o gychwyniadau deinamig a chorfforaethau sefydledig.

Statws yr Almaen fel canolbwynt blaenllaw ar gyfer ymchwil yn gofyn pam mae menywod yn parhau i gael eu hymyleiddio, hyd yn oed fel COVID-19 gwaethygu anghydraddoldebau. Er bod cwota newydd 30% Angela Merkel yn bolisi da i gael menywod i swyddi arwain, ni fydd yn datrys diffyg menywod mewn TG. DESI's cyfalaf dynol dangosydd a'r Almaen Cerdyn sgorio WiD dangos, o gymharu â'i 27 o gyfoedion Ewropeaidd, bod cyfran yr arbenigwyr TG benywaidd yn yr Almaen wedi aros yn ddigyfnewid yn ymarferol rhwng 2011 a 2019, gyda menywod yn cynrychioli dim ond un o bob chwe unigolyn sy'n gweithio yn y maes.

hysbyseb

Un o brif achosion yr anghydbwysedd hwn: rolau rhywedd hynny parhau i wreiddio yn draddodiad, gyrru diffyg cyfleusterau gofal plant yn y gweithle yn ogystal â'r 'bwlch cyflog rhwng y rhywiau heb ei addasu' a bennir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Merched Almaeneg yn ennill 21.5% llai na dynion, o gymharu â chyfartaledd Ewropeaidd o 16.2%; Mae'r Almaen yn arbennig o anodd mewn cyflogau cyfartalog a delir i fenywod ym maes technoleg, safle 14eg ymhlith cyfoedion Ewropeaidd ac yn wynebu bwlch cyflog rhwng y rhywiau o 25% yn y sector.

Mynd i'r afael â methiannau systematig

O ystyried mai un o'r prif ffyrdd y mae menywod yn mynd i mewn i ddiwydiannau STEM yw trwy ymchwil neu fodel rôl benywaidd yn y brifysgol, nid yw'n helpu bod y byd academaidd yn llawn rhwystrau. Y ffordd i sicrhau contract ymchwil parhaol yn yr Almaen yn cynnwys contractau tymor byr lluosog mewn gwahanol brifysgolion. Y ffederal Wissenschaftszeitvertragsgesetz mae'r gyfraith hefyd yn nodi bod yn rhaid i academyddion ifanc ddod o hyd i ddeiliadaeth lawn cyn pen 12 mlynedd ar ôl gweithio ar y contractau tymor byr hyn. Mae hyn yn cael effaith anghymesur ar fenywod, gan y gallai unrhyw hiatws gyrfa - gan gynnwys absenoldeb mamolaeth - gostio eu swydd iddynt. Mae hyn hefyd yn helpu i egluro pam, fesul cerdyn sgorio DESI / WiD yr Almaen, fod llai na 12 o bob 1,000 o ferched o'r Almaen yn eu 20au wedi graddio STEM, o'i gymharu â chyfartaledd yr UE o dros 14 oed.

Yn y sector preifat, mae'r baich i wneud amgylcheddau gwaith a marchnadoedd llafur yn fwy cyfartal wedi disgyn yn bennaf ar gwmnïau sy'n cydnabod pwysigrwydd amrywiaeth, nid yn unig o safbwynt enw da ond hefyd am eu llinell waelod. Canfuwyd bod cwmnïau sy'n gwneud y gwaith gorau o gynnwys menywod mewn timau gweithredol 21% yn fwy tebygol o berfformio'n well canolrif eu diwydiant cenedlaethol; L'Oréal Mae'r Almaen yn cynnig y 'Gymrodoriaeth i Fenywod mewn Gwyddoniaeth' i ferched mewn STEM gyda phlentyn, a BMBFMae'r 'Professorinnenprogramm' yn cefnogi proffesiynau STEM benywaidd.

Un peth yw hyrwyddo a gwobrwyo menywod sydd eisoes mewn swyddi uchel, ond peth arall yw annog menywod i ddilyn y rolau hyn yn y lle cyntaf. Er mwyn diwallu'r angen hwnnw, mae'r Almaen yn gartref i sefydliadau llawr gwlad byd-eang sy'n pwyso am gyfleoedd ar gyfer talent technoleg benywaidd, megis WomenWhoCode, GeeksGirlsCarrots, a Gwneuthurwyr Merched. Mae DESI, o'i ran, yn gweld y llawr gwlad fel ffactor pwysig wrth ddatrys y bwlch rhwng y rhywiau, ac mae'n gwneud pwynt i adrodd ar gyfranogiad menywod ynddo Wythnos Cod yr UE.

I wthio'r amlen ymhellach, mae arbenigwyr y diwydiant galw i lywodraeth yr Almaen ddarparu mentrau meithrin gallu wedi'u targedu ar gyfer menywod, yn enwedig gyda gwariant ysgogiad Ewropeaidd yn fframwaith y Genhedlaeth Nesaf UE.

Cyffyrddiad y Ffindir

Wrth i Ewrop symud i'r hyn y mae Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen galwadau yr “oes ddigidol”, mae'n amlwg bod angen sedd gyfartal wrth fenywod wrth y bwrdd. 3.9% daeth holl gyflogaeth yr UE yn 2018 o TG, ffigur sydd ond yn parhau i dyfu, ac mae gwahaniaeth rhwng y rhywiau mewn technoleg yn fater ledled Ewrop. Serch hynny, DESI a'r Scoreboard WiD tynnu sylw at Gallai'r Ffindir a Sweden fel y prif berfformwyr, a pholisïau technoleg meddwl cydraddoldeb rhywiol o'r Ffindir fod yn fodel ar gyfer ehangu gweithlu TG benywaidd yr Almaen.

Mae sylw'r Ffindir i gydraddoldeb rhywiol mewn technoleg yn dechrau gyda'u merched ifanc, dan arweiniad menywod senedd. Astudiaeth gan Inklusiiv wedi dangos bod mentrau amrywiaeth yn y wlad yn bell iawn, o'r defnydd o'r Saesneg i fod yn fwy cynhwysol gyda gweithwyr rhyngwladol, i gyflogi rhaglenwyr drwodd Integrify (cwmni sy'n hyfforddi mewnfudwyr i god), a'r Dynwared koodaa rhwydwaith ar gyfer menywod coders. Mae gweithleoedd o'r Ffindir hefyd yn cynnal hyfforddiant ar ragfarn anymwybodol, ac mae arweinwyr cwmnïau'n ymgysylltu â sgyrsiau cyhoeddus ar amrywiaeth. Mae llawer o swyddfeydd yn cynnig posibiliadau gwaith rhan-amser neu bell, yn ogystal â mentora yn ystod absenoldeb teuluol. Anogir cwmnïau hefyd i gydweithio ag ysgolion i gynnwys menywod a lleiafrifoedd.

Ar y cyfan, mae'r mentrau hyn yn adlewyrchu dealltwriaeth y Ffindir y bydd cael mwy o fenywod yn ymuno â'r proffesiwn technoleg a'r sectorau ategol yn sicrhau bod mwy o fodelau rôl i ferched ifanc sy'n edrych i'r meysydd hyn - ac yn y pen draw byddant yn gwneud y system yn hunangynhaliol. Maent eisoes wedi llwyddo i sicrhau WiD gorau yn Ewrop i'r Ffindir sgôr o 74.7, tra bod 54.2 yr Almaen yn ei gosod ychydig yn is na chyfartaledd yr UE. Yr un peth, o ystyried bod gan yr Almaen ei hun un o ddim ond chwe arweinydd benywaidd yn yr UE, mae model y Ffindir yn cynnig templed parod ar gyfer buddsoddi mewn cynwysoldeb i hybu ffyniant teg.

coronafirws

Mae Japan yn rhybuddio am ymlediad digynsail COVID wrth i achosion Tokyo gyrraedd record newydd

cyhoeddwyd

on

By

JRhybuddiodd apan ddydd Mercher (4 Awst) fod heintiau coronafirws yn ymchwyddo ar gyflymder digynsail wrth i achosion newydd gyrraedd y lefel uchaf erioed yn Tokyo, gan gysgodi'r Gemau Olympaidd ac ychwanegu at amheuon ynghylch y modd yr ymdriniodd y llywodraeth â'r pandemig, yn ysgrifennu Leika Kihara.

Roedd yr amrywiad Delta yn arwain at ledaeniad o heintiau "nas gwelwyd yn y gorffennol", meddai'r Gweinidog Iechyd, Norihisa Tamura, wrth iddo amddiffyn polisi newydd o ofyn i gleifion â symptomau mwynach ynysu gartref yn hytrach na mynd i'r ysbyty.

"Mae'r pandemig wedi dechrau ar gyfnod newydd ... Oni bai bod gennym ni ddigon o welyau, allwn ni ddim dod â phobl i'r ysbyty. Rydyn ni'n gweithredu'n rhagdybiol yn hyn o beth," meddai Tamura wrth y senedd.

hysbyseb

Ond arwyddodd y siawns o gyflwyno'r polisi yn ôl, gan fod y penderfyniad i ofyn i rai pobl sâl aros gartref wedi tynnu beirniadaeth gan arbenigwyr meddygol fel rhoi bywydau mewn perygl.

"Os nad yw pethau'n troi allan fel rydyn ni'n ei ddisgwyl, gallwn ni gyflwyno'r polisi yn ôl," meddai Tamura, roedd ychwanegu'r newid polisi yn gam i ddelio â lledaeniad annisgwyl o gyflym yr amrywiad newydd.

Mae Japan wedi gweld cynnydd sydyn mewn achosion coronafirws. Adroddodd Tokyo y nifer uchaf erioed o 4,166 o achosion newydd ddydd Mercher.

hysbyseb

Dywedodd y Prif Weinidog Yoshihide Suga ddydd Llun mai dim ond cleifion COVID-19 a oedd yn ddifrifol wael a’r rhai sydd mewn perygl o ddod felly fyddai’n cael eu cadw yn yr ysbyty, tra bod eraill yn ynysu gartref, gallai newid mewn polisi, rhywfaint o ofn arwain at gynnydd mewn marwolaethau. Darllen mwy.

Mae swyddogion y Blaid Ddemocrataidd Ryddfrydol sy’n rheoli wedi cytuno i geisio tynnu’r polisi yn ôl, adroddodd asiantaeth newyddion Jiji ddydd Mercher, gan ymuno â galwadau tebyg a wnaed gan wneuthurwyr deddfau’r wrthblaid.

Mae'r frwydr yn rhwystr arall i Suga, sydd wedi gweld cefnogaeth yn mentro dros y modd yr ymdriniodd â'r pandemig cyn etholiadau cyffredinol i'w gynnal eleni.

Mae arolygon barn wedi dangos bod llawer o bobl o Japan yn gwrthwynebu cynnal y Gemau Olympaidd tra bod y wlad wedi llusgo mewn ymdrechion i gynnwys y pandemig a brechu'r boblogaeth.

Mae trefnwyr Suga a Gemau Olympaidd wedi dweud nad oes cysylltiad rhwng Gorffennaf 23-Awst. 8 Gemau a'r pigyn mewn achosion.

Ond dywedodd y prif gynghorydd meddygol Shigeru Omi y gallai’r senedd sy’n cynnal y Gemau fod wedi effeithio ar deimlad y cyhoedd ac wedi erydu effaith ceisiadau’r llywodraeth i bobl aros adref.

Fe allai gorfodi cyflwr o argyfwng ledled y wlad fod yn opsiwn i ddelio â’r pandemig, meddai. Mae cyflyrau brys eisoes ar waith mewn sawl prefectures, yn ogystal â Tokyo.

"Mae arweinwyr gwleidyddol yn anfon negeseuon i'r cyhoedd o ddifrif ond mae'n debyg nad ydyn nhw mor gryf a chyson â'r gobaith," meddai Omi. "Rydyn ni'n gweld clystyrau COVID-19 yn dod i'r amlwg yn ehangach gan gynnwys mewn ysgolion a swyddfeydd," meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae ceiswyr haul yn mwynhau 'workcation' haf Ewropeaidd cyn dychwelyd i'r swyddfa

cyhoeddwyd

on

By

Mae Olga Paul, dyn 34 oed o'r Almaen, yn gweithio o bell o Las Palmas De Gran Canaria, yng nghanol yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), yn Gran Canaria, Sbaen Gorffennaf 23, 2021. Llun wedi'i dynnu Gorffennaf 23, 2021. REUTERS / Borja Suarez
Mae Olga Paul, dyn 34 oed o'r Almaen yn gweithio o bell o Las Palmas De Gran Canaria, yng nghanol yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), yn Gran Canaria, Sbaen Gorffennaf 23, 2021. Llun wedi'i dynnu Gorffennaf 23, 2021. REUTERS / Borja Suarez

Wedi'i dynnu gan yr haul, y môr a Wi-Fi cyflym, mae gweithwyr anghysbell yn cydgyfarfod ar ynysoedd mwyaf deheuol Ewrop i roi cynnig ar "weithio" cyn i gyflogwyr eu harchebu yn ôl i'r swyddfa, gan roi hwb i'w groesawu i fusnesau twristiaeth cytew, ysgrifennu Clara-laeila Laudette a Corina Pons.

Daeth Olga Paul, 34, i ynys Gran Canaria yn Sbaen ym mis Mai i weithio o bell am y tro cyntaf, ar ôl i fisoedd pandemig hir gydweithredu yn ei fflat ym Munich, lle mae hi'n ddadansoddwr busnes ar gyfer un o wneuthurwyr ceir mwyaf yr Almaen.

"Rwy'n credu fy mod i'n fwy cynhyrchiol nawr," meddai, wrth fy modd gyda'r olygfa o'r môr o'i tho, lle mae'n mynd am seibiannau. "Gallaf ganolbwyntio ar fy ngwaith ac archwilio'r ynysoedd ar y penwythnosau ... mae'n teimlo'n wych."

hysbyseb

Mae cyfuno cyrchfannau gwyliau â gwaith o bell yn duedd gynyddol yn archipelagos mwyaf heulog Sbaen a Phortiwgal, wrth i waharddiadau teithio leddfu ac mae'r diwydiant twristiaeth llwgu yn cynnig arosiadau gostyngedig a lleoedd gwaith pwrpasol.

"Yn sicr rydym wedi gweld twf yn y categori 'Nomadiaid Digidol', (sydd) wedi bod yn bwysig i'r sector twristiaeth yn ystod y pandemig ers iddo gyfrannu at arosiadau tymor hir ac economïau lleol," meddai Jennifer Iduh, pennaeth ymchwil yn y Corff twristiaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r gweithwyr anghysbell yn cofrestru fel twristiaid, gan eu gwneud yn anodd eu meintioli, ond mae tystiolaeth o'u presenoldeb yn hollbresennol, o fannau cydweithredu newydd yn egino i sticeri sy'n hysbysebu Wi-Fi pwerus, rhad ac am ddim mewn llawer o fwytai, caffis a bariau.

hysbyseb

Fodd bynnag, rhyddhad bach yw'r mewnlifiad i'r ynysoedd sy'n ddibynnol ar dwristiaeth: dim ond traean o'r 10 miliwn a gyrhaeddodd hanner cyntaf Sbaen yn yr un cyfnod o 2019.

Yn dal i fod, dywedodd cymdeithasau lleol yn yr Ynysoedd Dedwydd neu Madeira ym Mhortiwgal fod nifer y bobl sy'n dod i'r gwaith wedi cynyddu o bell, hyd yn oed yn y tymor brig drutach.

Roedd gwefan "Rhestr Nomad" yn cyfrif ynys Dedwydd Tenerife ymhlith y 10 cyrchfan a dyfodd gyflymaf ar gyfer teleweithio yn ystod saith mis cyntaf 2021, ar ôl i'r duedd gychwyn y llynedd.

"Erbyn (yr haf diwethaf), roeddwn i'n gallu gweld mwy a mwy o bobl yn dechrau dod, nid ar gyfer gwyliau neu'n byw'n barhaol ond i weithio am chwe wythnos, dau fis, tri mis," meddai Nele Boesmans, brodor o Wlad Belg sy'n byw yn Fuerteventura, yr ail fwyaf yr Ynysoedd Dedwydd.

Mae aelodaeth o grŵp Facebook "Digital Nomads Fuerteventura" Boesmans yn rhedeg yn ystod y pandemig.

Dywedodd cwmnïau hedfan a gwefannau rhentu bod archebion o dir mawr Ewrop, a gododd yr haf diwethaf, yn saethu i fyny nawr.

Roedd hediadau i’r Ynysoedd Dedwydd i fyny 88% rhwng Ebrill a Gorffennaf eleni yn erbyn yr un cyfnod yn 2020, meddai’r cludwr cost isel Ryanair, tra bod archebion ar gyfer Tenerife wedi dyblu.

Dylai'r duedd barhau, meddai llefarydd ar ran Ryanair, gan nodi bod gwerthiant tocynnau unffordd i'r Canaries ym mis Mehefin 32% i fyny ar fis Mai a 74% i fyny ar Fehefin 2020.

Tyfodd ceisiadau rhent am dros 15 diwrnod yn ynysoedd y Dedwydd, Balearig a Madeira 51% yr haf diwethaf, yn ôl porth eiddo Idealista, a fyddai’n rhagweld y byddai archebion yn cadw’r cyflymder yn 2021.

"Rwy'n eu galw'n nomadiaid corfforaethol," meddai Ignacio Rodriguez, sy'n llywyddu cymdeithas o fannau cydweithredu yn yr Ynysoedd Dedwydd ac a welodd ffyniant arbennig mewn teleweithwyr dros dro, y mwyafrif o Ffrainc.

Mae tua 8,000 o weithwyr anghysbell wedi dod yn hanner cyntaf eleni, amcangyfrifodd swyddfa dwristiaeth y Canaries, a disgwylir 30,000 ychwanegol yn y 5 mlynedd nesaf.

Yn Madeira, creodd awdurdodau swyddfa i gynghori gweithwyr o bell, gan ddisgwyl 500 o geisiadau - ond derbyn 8,000 ers mis Chwefror.

"Doedd rheolwyr gwestai ddim yn gwybod am weithwyr o bell ond nawr mae'r gair mor gyffredin iddyn nhw," meddai Micaela Vieira, rheolwr prosiect "Digital Nomad" Madeira.

Yng ngogledd gwyntog Fuerteventura, cynhaliodd y cyngor lleol La Oliva ymgyrch mor effeithiol nes i bentref pysgota bach El Cotillo dderbyn digon o weithwyr anghysbell i gyfiawnhau gofod cydweithredu newydd o'r enw COCO.

Creodd y syrffiwr Eidalaidd-Colombia Matteo Leoni COCO ar ôl sylwi ar fewnlifiad twristiaeth na welodd ef na phobl leol araf El Cotillo erioed.

"Roedden nhw'n bobl 25-45 oed, yn gweithio o bell, yn dod o Madrid, Paris, Rhufain, Milan, a oedd wedi meddwl, 'Beth am weithio yn rhywle cynhesach?," Meddai Leoni. "Yn y Canaries, mae cymaint o le fel bod pellter cymdeithasol yn cael ei roi."

Bydd COCO yn agor ganol mis Medi, gyda Leoni yn gobeithio y bydd 8-10 o danysgrifwyr parhaol yn mwynhau ei barthau ymlacio, gardd, caffi a chabanau ynysig acwstig.

Lansiodd y cwmni hedfan Sbaenaidd Iberia ostyngiad o 10% ar gyfer y rhai sy'n awyddus i wneud y mwyaf o fisoedd olaf posibl gweithio o bell o glwyd dros dro yn yr Ynysoedd Dedwydd.

Mae cadwyni gwestai Melia a Vincci yn cynnig bargeinion pecyn gostyngedig i weithwyr anghysbell sy'n edrych i aros sawl wythnos, gydag ymgyrch Melia o'r enw "Work in Heaven."

"Ers i gyflwr argyfwng (Sbaen) ddod i ben a dechrau symudedd rhwng rhanbarthau, mae galw mawr am y gwasanaeth," meddai Vincci mewn e-bost.

Neidiodd Croatia a Gwlad Groeg ar y bandwagon hefyd, gan ddatblygu fisâu arbennig ar gyfer gweithwyr anghysbell â seren haul, gyda Croatia yn ystyried ei thirweddau delfrydol fel "Eich swyddfa newydd" yn ei hymgyrch hyrwyddo. darllen mwy

Ac mae tua 3,500 o bobl wedi cofrestru ar gyfer rhaglen "Virtual Working" Dubai eleni, ymwelwyr Prydeinig, UDA ac Indiaidd yn bennaf, meddai Issam Kazim, cyfarwyddwr cyffredinol Corfforaeth Twristiaeth a Masnach Dubai. Darllen mwy.

"Mae deiliadaeth gyfartalog Dubai mewn eiddo 1-5 seren yn agosáu at 60% ... gyda chefnogaeth gref gan fflatiau ... sy'n awgrymu bod pobl yn chwilio am opsiynau tymor hir, yn unol â dewis gweithio o'r fan hon," ychwanegodd Kazim.

Cwestiwn arall yw p'un a yw'r duedd wedi goroesi ysgubiad mandadau cefn-swyddfa'r hydref hwn, yn enwedig o ystyried llwyddiant ymgyrchoedd brechu mewn rhai rhanbarthau.

Mae rhai, serch hynny, yn gobeithio dychwelyd i'r ynysoedd - neu efallai aros.

"Mae pawb y gwnes i gwrdd â nhw yn rhoi cynnig arno wrth ei fodd," meddai Alexander Swanton, ysgrifennwr sgrin ar ei liwt ei hun yn yr Unol Daleithiau sy'n syrffio yn ei amser hamdden yn Gran Canaria, lle ymgartrefodd ar ôl gadael swydd yswiriant fis Hydref diwethaf.

Nid yw Joao Santos yn barod i ildio'i deithiau traeth ar ôl gwaith. "Dydw i ddim yn mynd i gael fy ngorfodi yn ôl i swyddfa ar unrhyw adeg yn fuan," addawodd datblygwr gwe Portiwgal weithio o bell am y tro cyntaf yn Madeira.

Parhau Darllen

coronafirws

Coronavirus: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo contract newydd ar gyfer brechlyn COVID-19 posib gyda Novavax

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Awst), mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo ei seithfed Cytundeb Prynu Uwch (APA) gyda chwmni fferyllol i sicrhau mynediad at frechlyn posib yn erbyn COVID-19 yn Ch4 yn 2021 ac yn 2022.

O dan y contract hwn, bydd aelod-wladwriaethau'n gallu prynu hyd at 100 miliwn dos o'r brechlyn Novavax, gydag opsiwn ar gyfer 100 miliwn o ddosau ychwanegol yn ystod 2021, 2022, a 2023, ar ôl eu hadolygu a'u cymeradwyo gan EMA fel rhai diogel ac effeithiol. . Bydd aelod-wladwriaethau hefyd yn gallu rhoi brechlynnau i wledydd incwm is a chanolig neu eu hailgyfeirio i wledydd Ewropeaidd eraill.

Mae'r contract heddiw yn ategu portffolio sydd eisoes yn eang o frechlynnau i'w cynhyrchu yn Ewrop, gan gynnwys y contractau gyda AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Modern a'r trafodaethau archwiliadol gorffenedig gyda Valneva. Mae'n cynrychioli cam allweddol arall tuag at sicrhau bod Ewrop yn barod iawn i wynebu'r pandemig COVID-19.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Gan fod amrywiadau coronafirws newydd yn lledu yn Ewrop a ledled y byd, mae’r contract newydd hwn gyda chwmni sydd eisoes yn profi ei frechlyn yn llwyddiannus yn erbyn yr amrywiadau hyn yn amddiffyniad ychwanegol ar gyfer amddiffyn ein poblogaeth. Mae'n cryfhau ymhellach ein portffolio brechlyn eang, er budd Ewropeaid a'n partneriaid ledled y byd. "

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae brechiadau yn yr UE yn dod yn eu blaenau ac rydym yn agosach at ein targed o 70% o ddinasyddion sydd wedi’u brechu’n llawn erbyn diwedd yr haf. Mae ein cytundeb newydd gyda Novavax yn ehangu ein portffolio brechlyn i gynnwys un brechlyn arall sy'n seiliedig ar brotein, platfform sy'n dangos addewid mewn treialon clinigol. Byddwn yn parhau i weithio’n ddiflino i sicrhau bod ein brechlynnau’n parhau i gyrraedd dinasyddion yn Ewrop a ledled y byd, i ddod â’r pandemig i ben cyn gynted â phosibl. ”

Mae Novavax yn gwmni biotechnoleg sy'n datblygu brechlynnau cenhedlaeth nesaf ar gyfer clefydau heintus difrifol. Mae eu brechlyn COVID-19 eisoes yn cael ei adolygu'n barhaus gan EMA yng ngoleuni awdurdodiad posib i'r farchnad.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cefnogi'r brechlyn hwn yn seiliedig ar asesiad gwyddonol cadarn, y dechnoleg a ddefnyddir, profiad y cwmni mewn datblygu brechlyn a'i allu i gyflenwi'r UE gyfan.

Cefndir

Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ar 17 Mehefin a Strategaeth Ewropeaidd cyflymu datblygiad, gweithgynhyrchiad a defnydd brechlynnau effeithiol a diogel yn erbyn COVID-19. Yn gyfnewid am yr hawl i brynu nifer benodol o ddosau brechlyn mewn amserlen benodol, mae'r Comisiwn yn cyllido rhan o'r costau ymlaen llaw sy'n wynebu cynhyrchwyr brechlynnau ar ffurf Cytundebau Prynu Ymlaen Llaw.

Yng ngoleuni'r amrywiadau dianc cyfredol a newydd SARS-CoV-2, mae'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau yn trafod gyda chwmnïau sydd eisoes ym mhortffolio brechlyn yr UE gytundebau newydd a fyddai'n caniatáu prynu brechlynnau wedi'u haddasu'n gyflym mewn symiau digonol i atgyfnerthu ac ymestyn imiwnedd.

Er mwyn prynu'r brechlynnau newydd, caniateir i aelod-wladwriaethau ddefnyddio'r REACT-EU pecyn, un o'r rhaglenni mwyaf o dan yr offeryn newydd Next Generation EU sy'n parhau ac yn ymestyn y mesurau ymateb i argyfwng ac atgyweirio argyfwng.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Brechlynnau'r UE

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Ymateb Coronafirws yr UE

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd