Cysylltu â ni

Economi

Comisiwn yn clirio caffael Fitbit gan Google

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo caffael Fitbit gan Google. Mae'r gymeradwyaeth yn amodol ar gydymffurfio'n llawn â chonsesiynau a gynigir gan Google i'r Comisiwn Ewropeaidd.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, gyda chyfrifoldeb am bolisi cystadlu: “Gallwn gymeradwyo’r bwriad i gaffael Fitbit gan Google oherwydd bydd yr ymrwymiadau’n sicrhau y bydd y farchnad ar gyfer gwisgoedd gwisgadwy a’r gofod iechyd digidol eginol yn aros yn agored ac yn gystadleuol. Bydd yr ymrwymiadau’n penderfynu sut y gall Google ddefnyddio’r data a gesglir at ddibenion hysbysebu, sut y bydd rhyngweithrededd rhwng gwisgadwyau cystadleuol ac Android yn cael ei ddiogelu a sut y gall defnyddwyr barhau i rannu data iechyd a ffitrwydd, os ydynt yn dewis gwneud hynny. ”

Daw'r penderfyniad yn dilyn manwl ymchwiliad o'r trafodiad arfaethedig, sy'n cyfuno gweithgareddau cyflenwol Google a Fitbit. Mae gan Fitbit gyfran gyfyngedig o'r farchnad yn Ewrop yn y segment smartwatch lle mae llawer o gystadleuwyr mwy yn bresennol, fel Apple, Garmin a Samsung. Mae'r Comisiwn yn honni bod y trafodiad arfaethedig yn arwain at orgyffwrdd llorweddol cyfyngedig iawn rhwng gweithgareddau Google a Fitbit. 

hysbyseb

Canolbwyntiodd ymchwiliad y Comisiwn ar y data a gasglwyd trwy ddyfeisiau gwisgadwy Fitbit a rhyngweithrededd dyfeisiau gwisgadwy â system weithredu Google ar gyfer ffonau smart. Yn ei ymchwiliad, mae'r Comisiwn wedi gweithio mewn cydweithrediad agos ag awdurdodau cystadlu ledled y byd, yn ogystal â gyda'r Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd.

Dadleuodd rhai cyfranogwyr yn y farchnad fod gan Google eisoes bresenoldeb sylweddol yn y sector gofal iechyd digidol, cododd bryder y gallai Google gael mantais gystadleuol yn y sector hwn trwy gyfuno cronfeydd data Google a Fitbit i'r fath raddau fel na fyddai cystadleuwyr yn gallu cystadlu mwyach. 

Cododd cyfranogwyr eraill y farchnad bryder preifatrwydd gan nodi y byddai'n fwyfwy anodd i ddefnyddwyr olrhain ar gyfer beth y byddai eu data iechyd yn cael ei ddefnyddio. Canfu ymchwiliad y Comisiwn y bydd yn rhaid i Google sicrhau cydymffurfiad â darpariaethau ac egwyddorion y GDPR, sy'n darparu y bydd prosesu data personol sy'n ymwneud ag iechyd yn cael ei wahardd, oni bai bod y person wedi rhoi caniatâd penodol.

Mae Google wedi cynnig nifer o rwymedïau. Gan gynnwys ymrwymiad i beidio â defnyddio'r data iechyd a lles a gasglwyd o ddyfeisiau gwisgadwy gwisgo arddwrn a dyfeisiau Fitbit eraill defnyddwyr yn yr AEE. Bydd yn cadw data iechyd mewn “seilo data” ar wahân i'r hyn a ddefnyddir ar gyfer hysbysebu. Bydd gan ddefnyddwyr yr hawl i ganiatáu neu wadu defnyddio data iechyd a lles sydd wedi'i storio yn eu Cyfrif Google neu eu Cyfrif Fitbit gan wasanaethau Google eraill. Bydd yr ymrwymiadau hyn ac ymrwymiadau eraill yn berthnasol am ddeng mlynedd. 

Oherwydd safle sefydlog Google yn y farchnad ar gyfer hysbysebu ar-lein, gall y Comisiwn benderfynu ymestyn hyd yr Ymrwymiad Hysbysebion hyd at ddeng mlynedd ychwanegol, ar ôl cyfiawnhau'r angen am estyniad o'r fath.

Penodir ymddiriedolwr a fydd â chymwyseddau pellgyrhaeddol, gan gynnwys mynediad at gofnodion, personél, cyfleusterau neu wybodaeth dechnegol Google. Bydd gan yr ymddiriedolwr monitro hefyd 'hawl' i rannu'r adroddiadau y mae'n darparu ar eu cyfer a'u darparu i'r Comisiwn gyda Chomisiwn Diogelu Data Iwerddon. Mae'r ymrwymiadau hefyd yn cynnwys mecanwaith datrys anghydfod cyflym y gall trydydd partïon ei ddefnyddio.

Mae cymdeithas defnyddwyr yr UE, BEUC, yn siomedig â phenderfyniad y Comisiwn:

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd