Cysylltu â ni

coronafirws

Cysylltiad clir rhwng brechlyn AstraZeneca a cheuladau gwaed prin yn yr ymennydd, meddai swyddog EMA wrth bapur

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cysylltiad rhwng AstraZeneca yn COVID-19 brechlyn a ceuladau gwaed brin iawn yn yr ymennydd, ond mae'r achosion posibl yn dal i fod yn anhysbys, uwch swyddog ar gyfer yr Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) dywedodd mewn cyfweliad a gyhoeddwyd ar ddydd Mawrth (6 Ebrill), yn ysgrifennu Giulia Segreti.

"Yn fy marn i, gallwn yn awr yn dweud ei fod, mae'n amlwg fod yna gysylltiad â'r brechlyn. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod o hyd beth sy’n achosi’r ymateb hwn, ”meddai Marco Cavaleri, cadeirydd y tîm gwerthuso brechlyn yn yr LCA, wrth yr Eidal bob dydd Y Negesydd pan ofynnwyd iddo am y berthynas bosibl rhwng ergyd AstraZeneca ac achosion o geuladau gwaed yr ymennydd.

Ychwanegodd Cavaleri y byddai'r LCA yn dweud bod cysylltiad er na fyddai'r rheoleiddiwr yn debygol o fod mewn sefyllfa yr wythnos hon i roi arwydd ynghylch oedran yr unigolion y dylid rhoi ergyd AstraZeneca iddynt.

hysbyseb

Ni ddarparodd dystiolaeth i gefnogi ei sylwadau.

Nid oedd AstraZeneca ar gael ar unwaith i roi sylwadau arno. Mae wedi dweud o'r blaen nad yw ei astudiaethau wedi canfod unrhyw risg uwch o geuladau oherwydd y brechlyn.

Mae'r rheoleiddiwr wedi dweud yn gyson bod y buddion yn gorbwyso'r risgiau wrth iddo ymchwilio i 44 adroddiad o anhwylder ceulo ymennydd anghyffredin iawn o'r enw thrombosis sinws gwythiennol yr ymennydd (CVST) allan o 9.2 miliwn o bobl yn Ardal Economaidd Ewrop sydd wedi derbyn y brechlyn AstraZeneca.

hysbyseb

Mae Sefydliad Iechyd y Byd hefyd wedi cefnogi'r brechlyn.

Dywedodd yr LCA yr wythnos diwethaf nad oedd ei adolygiad ar hyn o bryd wedi nodi unrhyw ffactorau risg penodol, megis oedran, rhyw neu hanes meddygol blaenorol o anhwylderau ceulo, ar gyfer y digwyddiadau prin iawn hyn. Nid yw cysylltiad achosol â'r brechlyn wedi'i brofi, ond mae'n bosibl ac mae dadansoddiad pellach yn parhau, meddai'r asiantaeth.

Effeithiodd cyfran uchel ymhlith yr achosion yr adroddwyd arnynt ar ferched ifanc a chanol oed ond ni arweiniodd hynny at LCA i'r casgliad bod y garfan hon mewn perygl arbennig o gael ergyd AstraZeneca.

Mae disgwyl i'r LCA roi diweddariad o'i ymchwiliad ddydd Mercher.

Mae rhai gwledydd, gan gynnwys Ffrainc, yr Almaen a'r Iseldiroedd, wedi atal defnyddio'r brechlyn ymysg pobl iau tra bod yr ymchwiliadau'n parhau.

Mae gwyddonwyr yn archwilio sawl posibilrwydd a allai esbonio'r ceuladau gwaed ymennydd prin iawn a ddigwyddodd mewn unigolion yn y dyddiau a'r wythnosau ar ôl derbyn y brechlyn AstraZeneca.

Mae ymchwilwyr Ewropeaidd wedi cyflwyno un theori bod y brechlyn yn sbarduno gwrthgorff anarferol mewn rhai achosion prin; mae eraill yn ceisio deall a yw'r achosion yn gysylltiedig â phils rheoli genedigaeth.

Ond dywed llawer o wyddonwyr nad oes tystiolaeth ddiffiniol ac nid yw'n glir a fyddai brechlyn AstraZeneca yn achosi mater nad yw'n cael ei rannu gan frechlynnau eraill sy'n targedu rhan debyg o'r coronafirws.

Mewn cyfweliad ar wahân, dywedodd Armando Genazzani, aelod o Bwyllgor Cynhyrchion Meddyginiaethol yr EMA at Ddefnydd Dynol (CHMP), wrth La Stampa bob dydd ei bod yn “gredadwy” bod cydberthynas rhwng y ceuladau gwaed â’r brechlyn AstraZeneca.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd