Cysylltu â ni

coronafirws

Prifddinas India Delhi i leddfu cyfyngiadau COVID-19 wrth i achosion ostwng

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae staff meddygol yn chwifio tuag at gydweithiwr wrth iddynt fynd â lifft i ward yr Uned Gofal Dwys (ICU) ar gyfer y cleifion sy'n dioddef o glefyd coronafirws (COVID-19) yn ysbyty Sefydliad Gwyddorau Meddygol y Llywodraeth (GIMS), yn Greater Noida ar y cyrion. o New Delhi, India, Mai 21, 2021. REUTERS / Adnan Abidi
Mae gweithiwr meddygol yn gofalu am glaf sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19), y tu mewn i ward yr Uned Gofal Dwys (ICU) yn ysbyty Sefydliad Gwyddorau Meddygol y Llywodraeth (GIMS), yn Greater Noida ar gyrion New Delhi, India, Mai 21, 2021. REUTERS / Adnan Abidi

Bydd prifddinas India, New Delhi, yn dechrau llacio ei chloi coronafirws caeth yr wythnos hon os bydd achosion newydd yn parhau i ostwng yn y ddinas, meddai ei brif weinidog, yn ysgrifennu Devjyot Ghoshal.

Adroddodd y genedl ddydd Sul (23 Mai) bod 240,842 o heintiau newydd ledled y wlad dros 24 awr - yr achosion newydd dyddiol isaf mewn mwy na mis - a 3,741 o farwolaethau.

Am wythnosau, mae India wedi brwydro yn erbyn ail don ddinistriol o COVID-19 sydd wedi chwalu ei system iechyd ac wedi arwain at brinder cyflenwadau ocsigen.

hysbyseb

Aeth New Delhi, un o’r dinasoedd a gafodd eu taro waethaf, i gloi ar Ebrill 20, ond mae achosion newydd wedi dirywio yn ystod yr wythnosau diwethaf ac mae cyfradd positifrwydd y profion wedi gostwng o dan 2.5%, o’i gymharu â 36% y mis diwethaf, meddai’r Prif Weinidog Arvind Kejriwal.

"Os yw achosion yn parhau i ostwng am wythnos, yna o Fai 31 byddwn yn dechrau'r broses o ddatgloi," meddai Kejriwal wrth gynhadledd newyddion.

Adroddodd Delhi oddeutu 1,600 o achosion COVID-19 newydd yn ystod y 24 awr flaenorol, meddai.

hysbyseb

Mae llawer o daleithiau yn parhau i fod dan glo, gan godi pryderon am effaith economaidd y pandemig.

Dywedodd pennaeth Cyngor Ymchwil Feddygol Indiaidd a redir gan y wladwriaeth wrth Reuters y mis hwn y dylai ardaloedd sydd â chyfradd uchel o haint aros dan glo am chwech i wyth wythnos i dorri'r gadwyn drosglwyddo.

Mae achosion dyddiol India COVID-19 yn gostwng ar ôl cyrraedd uchafbwynt ar Fai 9. Dywedodd y llywodraeth ddydd Sul ei bod yn cynnal y nifer uchaf o brofion COVID-19, gyda mwy na 2.1 miliwn o samplau wedi'u profi yn ystod y 24 awr flaenorol.

Yn dal i fod, mae arbenigwyr wedi rhybuddio y gallai India wynebu trydedd don o heintiau yn ystod y misoedd nesaf, ac mae llawer o daleithiau yn methu â brechu’r rhai dan 45 oed oherwydd prinder cyflenwadau.

Mae cenedl fwyaf y byd sy'n cynhyrchu brechlyn wedi brechu ychydig dros 41.6 miliwn o bobl, neu ddim ond 3.8% o'i phoblogaeth 1.35 biliwn.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd