Cysylltu â ni

coronafirws

Pam roedd ail don India o'r pandemig COVID-19 mor ffyrnig?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn yr erthygl hon, yn ysgrifennu Vidya S Sharma, Ph.D., Hoffwn (a) dynnu sylw at ffyrnigrwydd ail don y pandemig COVID-19 yn India; (b) pam y gwnaeth Gweinyddiaeth Modi berfformio mor wael; ac (c) pa mor dda y paratôdd India ar gyfer y drydedd don?

Yn ffodus, mae'n ymddangos bod ail don y pandemig COVID-19 yn India yn llanw ond nid yw'n rhoi pleser i mi atgoffa'r darllenwyr fod mis Mai diwethaf, yn fy erthygl Soniais fod India yn fom amser yn aros i ffrwydro.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae'r sefyllfa yn India nid yn unig wedi gwaethygu y tu hwnt i'm senario waethaf. Modi bragged yn y Fforwm Economaidd y Byd ar 28 Ionawr bod India “wedi achub y byd, y ddynoliaeth gyfan, rhag trasiedi fawr trwy reoli coronafirws i bob pwrpas”. Y gwir amdani yw bod India bellach wedi dod yn fygythiad diogelwch i weddill y byd, yn enwedig y byd rhydd.

hysbyseb

Mae'r pandemig wedi dod â thrallod di-baid i'r 600 miliwn o Indiaid isaf sydd wedi colli un neu fwy o aelodau eu teulu i COVID-19, neu wedi disbyddu holl gynilion eu bywyd neu wedi morgeisio eu holl bethau gwerthfawr, yn ariannol wedi cael eu gosod yn ôl gan genhedlaeth neu ddwy , bellach yn parhau'n ddi-waith mewn economi sy'n tanberfformio heb unrhyw gefnogaeth ystyrlon gan y Llywodraethau Canolog / Gwladwriaethol, neu wedi dod yn ddibynnol ar eu rhieni, perthnasau a ffrindiau.

Ffigur 1: Profion fesul achos a gadarnhawyd yn India a gwledydd cyfagos
ffynhonnell: Ein Byd mewn Data

hysbyseb

Mae degau o filoedd o deuluoedd wedi colli'r unig enillydd bara i'r pandemig. Mae miloedd o blant wedi cael eu rhoi yn amddifaid wedi colli eu rhieni i Covid-19. Mae dysgu myfyrwyr wedi'i osod yn ôl ers mwy na blwyddyn. Mae'n drychineb trychinebus o waith dyn.

Efallai bod y 600 miliwn isaf wedi dioddef yn dawel a claddu eu meirw ar hyd glan Afon Ganga neu daflu eu cyrff marw yn yr afon ei hun (oherwydd ni allent fforddio cost amlosgi’r meirw). Ond nid yw'r firws wedi arbed yr hyn a elwir yn deuluoedd dosbarth is ac uwch yn India.

Yn ôl ymchwilydd adroddiad a gomisiynwyd gan The Indian Express: “Ledled y wlad, efallai bod llawer wedi curo’r firws yn llwyddiannus, ond mae eu bywydau wedi cael eu gwario gan y benthyciadau y mae’n rhaid iddynt eu had-dalu trwy garedigrwydd biliau meddygol enfawr Covid-19. Maent wedi trochi mewn blynyddoedd o gynilion, gwerthu gemwaith, morgeisio eiddo, a benthyca gan ffrindiau i glirio'r biliau meddygol. "

Cyn i mi fynd ymhellach, gadewch imi adrodd ychydig o wallau gweinyddiaeth Modi a restrais yn fy erthygl ym mis Mai 2020.

Adroddwyd am yr achos cyntaf a gadarnhawyd o COVID-19 yn India ar Ionawr 30, 2020.

Erbyn hynny roedd yn hysbys pa mor heintus ac angheuol oedd y firws COVID-19 (neu SARS-CoV-2). Wythnos yn gynharach ar 23 Ionawr, roedd awdurdodau China wedi rhoi cwarantîn i Wuhan (y ddinas a ystyrir yn eang fel ei ffynhonnell) ac erbyn Ionawr 25 roedd talaith gyfan Hubei ar glo. Gwaharddodd Awstralia hediadau o China ar 1 Chwefror ac ychydig ddyddiau ar ôl iddi gau ei awyr i gwmnïau hedfan rhyngwladol.

Dylai'r datblygiadau hyn fod â chlychau larwm wedi canu yn India sydd â seilwaith iechyd gwael iawn. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell cymhareb o leiaf 1 meddyg i 1000 o gleifion. Mae gan India 0.67 o feddygon ar gyfer pob 1,000 o bobl. Yr un ffigur ar gyfer Tsieina yw 1.8. Ar gyfer y ddwy wlad yr effeithiwyd arnynt fwyaf difrifol ym mis Mawrth-Ebrill, 2020 gan COVID-19, hy, Sbaen a'r Eidal, y ffigur hwn yw 4.1.

Mae hylendid personol (h.y., golchi dwylo â dŵr glân a sebon yn rheolaidd) yn cael ei argymell yn gryf fel y llinell gyntaf o amddiffyniad rhagofalus yn erbyn y firws hwn. Yn hyn o beth, mae'n werth nodi nad oes gan 50.7% o'r boblogaeth wledig gyfleusterau golchi dwylo sylfaenol yn India. Yr un ffigur ar gyfer y boblogaeth drefol oedd 20.2% ac o gwmpas 40.5 y cant ar gyfer y boblogaeth yn gyffredinol.

Ffigur 2: COVID-19 a gwtogi ar y farchnad ddu
Ffynhonnell: Statista a'r BBC

Mor hwyr â dechrau mis Mawrth 2020, nid oedd Llywodraeth Modi yn cynnal unrhyw wiriadau tymheredd hyd yn oed y rhai a gyrhaeddodd yn rhyngwladol. Caeodd ei ofod awyr i gwmnïau hedfan rhyngwladol yn unig ar Fawrth 14 (chwe wythnos yn ddiweddarach nag y gwnaeth Awstralia a 7 wythnos ar ôl i Beijing gloi talaith gyfan Hubei).

Yn lle cymryd unrhyw gamau i gynnwys lledaeniad y COVID-19, hy, er mwyn amddiffyn iechyd dinasyddion India, prysurodd y Prif Weinidog Modi a'i weinyddiaeth eu hunain yn trefnu ralïau enfawr “Namaste Trump” yn New Delhi ac Ahmadabad (Gujarat) ar gyfer y ymweliad yr Arlywydd Trump sydd ar ddod. Mewn geiriau eraill, roedd yn well gan Modi eiliad o ogoniant a sylw teledu ledled y byd iddo'i hun ar gost iechyd ei gydwladwyr.

Pan ddaeth yn amlwg i New Delhi fod y sefyllfa y tu hwnt i reolaeth, fe wnaeth Llywodraeth Modi freakio ac ar Fawrth 24 datganodd gloi i lawr 21 diwrnod ar draws India ar ôl 3 awr o rybudd. Yn ddiweddarach, estynnwyd hyn am 3 wythnos arall.

Nid aeth unrhyw gynllunio i mewn iddo. Roedd hyd yn oed y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus gyfan wedi'i seilio.

Mae hanner isaf poblogaeth India (tua 600 miliwn) yn wael iawn neu'n byw o dan y llinell dlodi (rhyngddynt maent yn rhannu dim ond 2.5% o gyfoeth y genedl tra bod yr 1% uchaf yn berchen ar 77% o gyfoeth y genedl). Mae'r bobl hyn yn ennill cyflog dyddiol heb unrhyw hawl i absenoldeb blynyddol / salwch / mamolaeth na phensiwn / pensiwn. Ni ddigwyddodd i unrhyw un yn Llywodraeth Modi sut y byddent yn bwydo eu hunain na'u teuluoedd yn ystod y cyfnod cloi 6 wythnos?

O ganlyniad i'r symudiad panig hwn, gwelsom ddelweddau trist, trallodus, echrydus o weithwyr mudol sownd (tua 200 miliwn) yn ceisio cerdded adref (cymaint â 600-700 cilomedr mewn rhai achosion) heb unrhyw fynediad at fwyd, dŵr, cyfleusterau glanweithiol neu gysgodfan.

Yn anffodus, dim ond gohirio gohiriodd y cloi. Yn ystod y cyfnod cloi, ni wnaeth Llywodraeth Modi waith paratoi sylfaenol. Ni sefydlwyd gorsafoedd profi nac unrhyw ganolfannau ynysu hyd yn oed yn ninasoedd mwyaf India. Ar 4 Ebrill 2020, datgelodd The Indian Express hynny rhwng Roedd 20,000 i 30,000 o beiriannau anadlu yn gorwedd yn gamweithredol ledled y wlad mewn amrywiol ysbytai am ddiffyg rhannau neu wasanaethu. Hyd yn oed mewn ysbytai mawr mewn dinasoedd mawr, prin oedd unrhyw offer amddiffyn personol (PPE).

Ar 8 Ebrill 2020, mewn a cyflwyniad i'r Goruchaf Lys (y llys apex yn India), cyfaddefodd Llywodraeth Modi na allai gynnal mwy na 15,000 o brofion COVID-19 y dydd.

Yn yr un modd, prin y gwnaed unrhyw ymdrech i addysgu'r boblogaeth ar bwysigrwydd pellhau cymdeithasol a hylendid personol neu eu cynghori am symptomau sylfaenol Covid-19. Ni wnaed unrhyw ymdrech erioed i egluro'r strategaeth rheoli pandemig i'r cyhoedd na'r Senedd. Ni chymerwyd unrhyw gamau i roi'r gorau i elwa ar fusnesau llai manteisgar cydwybod.

ESTYNIAD O DDIFFYG A PHRAWF

Er gwaethaf bod dros flwyddyn i mewn i'r pandemig, mae cyfradd y profion yn India yn parhau i fod yn affwysol o isel.

Mae canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi y dylid profi 10-30 o bobl ar gyfer pob achos a gadarnheir yn dibynnu ar ddwysedd y boblogaeth, nifer cyfartalog y bobl ar yr aelwyd, yr amodau hylan sy'n bodoli o'u cwmpas, ac ati.

O ystyried canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd, dylai India fod yn profi yn agos at 25-30 o bobl fesul achos a gadarnhawyd. Ond fel y dengys Ffigur 1 isod ddechrau Mai 2021 pan oedd India yn riportio tua 400,000 o achosion newydd a gadarnhawyd bob dydd. Mae'n dilyn y dylai India fod wedi bod yn profi tua 10 i 12 miliwn o bobl bob dydd. Ond roedd yn profi tua 4.5 o bobl ar gyfer pob achos newydd a gadarnhawyd. Roedd hyn yn is na'i chymdogion: Bangladesh (9 person / achos wedi'i gadarnhau) Pacistan (10.5 person / achos), Sri Lanka (13 / achos wedi'i gadarnhau).

Ffigur 3: Dosau brechlyn a weinyddir yn ystod 'Gŵyl Brechlyn' The Wire
ffynhonnell: www.covid19india.org a The Wire

Felly mae'n ymddangos nad yw Gweinyddiaeth Modi, hyd yn oed ar ôl byw gyda'r pandemig am fwy na blwyddyn, yn gwneud unrhyw ymdrech o ddifrif i bennu maint y trosglwyddiad cymunedol yn India.

Nid yn unig nad yw India yn cynnal digon o brofion ar gyfer COVID-19 i bennu maint y trosglwyddiad cymunedol, ond mewn sawl achos cynhelir profion gan weithwyr proffesiynol sydd heb eu hyfforddi'n ddigonol ac sydd heb eu hachredu. Mae gan y prawf Covid-19 a gynhaliwyd fwyaf eang yn India gyfradd wallau uchel (cymaint â 30%). Mae cywirdeb y data a gesglir gan Lywodraeth India yn cael ei gyfaddawdu ymhellach oherwydd mewn sawl achos mae'r profwyr yn defnyddio tanddatganiad neu gemegau amhur neu offer / cemegolion halogedig.

CYFRYNGAU'R CYFRYNGAU PRIFYSGOL I WNEUD CYFRIFIAD MODI

Nid yw cyfryngau prif ffrwd yn India, yn enwedig teledu a radio (ac yn enwedig gorsafoedd radio a sianeli teledu sydd naill ai'n eiddo i'r Llywodraeth Ganolog neu gan dai busnes neu wleidyddion sydd â chysylltiadau agos â'r BJP a'i chwaer-sefydliadau niferus) wedi gwneud unrhyw ymdrech i wneud. Gweinyddiaeth Modi yn atebol am ei fethiant i reoli'r pandemig yn gymwys.

Byddai'n naïf disgwyl y byddai allfeydd cyfryngau sy'n eiddo i wleidyddion sydd wedi'u hethol gyda chefnogaeth y BJP neu unigolion neu sefydliadau pro-BJP yn cymryd Modi i ystyriaeth neu'n ceisio tryloywder wrth wneud penderfyniadau. Mae'r allfeydd hyn yn aros fel sycophantig fel erioed.

Ymhellach, New Delhi yw hysbysebwr mwyaf y wlad. Gweinyddiaeth Modi yn unig gwario tua $ 270,000 ar hysbysebion bob dydd yn 2019 i 2020 blwyddyn ariannol. Mae llywodraeth Modi, yn union fel y gwnaeth Mrs Gandhi yn ystod ei rheol, wedi bod yn cosbi tai cyfryngau (ee, NDTV, The Wire, The Print, ac ati) trwy eu rhestru rhag cael hysbysebu gan adrannau'r llywodraeth, cyrff statudol neu Fentrau Busnes y Sector Cyhoeddus. . Mae hyn wedi golygu bod rhai allfeydd cyfryngau a oedd yn feirniadol o Lywodraeth BJP wedi cael eu gorfodi i gau eu drysau. Adroddwyd yn eang bod llywodraeth Modi hefyd wedi bod yn rhoi pwysau ar wahanol gwmnïau i beidio â hysbysebu mewn papurau newydd ac ar sianeli teledu sy'n feirniadol o Lywodraeth BJP.

I fygu ei feirniadaeth, y Cenedlaetholwr Hindŵaidd Llywodraethau BJP wedi mynd ymhellach nag a wnaeth Mrs Gandhi erioed. Maen nhw wedi arestio newyddiadurwyr, actorion, cyfarwyddwyr ffilm, awduron ar daliadau trwmped (ee, yn amrywio o trychineb, osgoi talu treth, peryglu diogelwch cenedlaethol, i difenwi arweinwyr BJP amrywiol, i ddod ag enw drwg i India, ac ati) neu eu pardduo fel unigolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau gwrth-genedlaethol.

Y prif reswm y mae'r cyfryngau prif ffrwd wedi bod yn barod i roi sylw i weinyddiaeth Modi yw bod y mwyafrif o allfeydd cyfryngau yn India yn eiddo i dai busnes sy'n siabolau, hy, maent yn gyd-dyriadau diwydiannol sydd â diddordebau mewn llawer o sectorau eraill. Nid ydynt am i'w buddiannau busnes eraill gael eu brifo gan amgylchedd deddfwriaethol anffafriol na'r llywodraeth sy'n eu dilyn am beidio â thalu trethi, neu rywfaint o fân dorri cyfraith arian tramor, ac ati.

CYFLWYNO DAN ADRODDIAD PARHAU MARWOLAETH

Er mwyn atal y doll marwolaeth go iawn, cymerodd Gweinyddiaeth Modi rai penderfyniadau polisi yn ymwybodol iawn yn gynnar iawn:

Yn gyntaf, nid yw unrhyw un sy'n marw mewn ysbyty ond na chafodd ei brofi am Covid 19 cyn cael ei dderbyn, yn cael ei gyfrif fel marwolaeth Covid-19.

Yn ail, y cleifion hynny a allai fod wedi cael prawf positif Covid-19 ond a ddioddefodd eisoes o afiechydon eraill (ee, pwysedd gwaed uchel, diabetes, haint yr ysgyfaint, curiad calon afreolaidd, arennau wedi'u difrodi, ac ati) yna ni chânt eu cyfrif fel marwolaethau Covid-19 .

Yn drydydd, nid yw unrhyw un sy'n marw o Covid 19 ond na fu farw mewn ysbyty, yn cael ei gyfrif fel marwolaeth Covid-19. Mae'n werth cofio bod yr holl ysbytai cyhoeddus a phreifat wedi'u gorlethu yn ystod wythnosau cyntaf y pandemig yn gynnar yn 2020. Felly mae mwyafrif helaeth o'r marwolaethau Covid-19 yn y categori hwn.

MAE CANLYNIADAU CYFRYNGAU FEW YN DOD O HYD

GWAHANIAETH I GWEDDILL SILENT NAWR

Mae'r pandemig wedi effeithio'n uniongyrchol ar bron pob teulu yn India. Mae'r sefyllfa'n gwaethygu. Mae'r bobl yn y stryd yn ei nabod.

Mae'r cyfryngau prif ffrwd wedi sylweddoli na allant roi sglein ar fethiannau Gweinyddiaeth Modi a diffyg gweithredu ar y mater hwn. Mae'r sefyllfa hon wedi gorfodi rhai o'r cyfryngau i newid eu tiwn. Maent yn gwybod os nad ydynt yn egluro beth sy'n digwydd yn y wlad a pham ei fod yn digwydd yna byddant yn dechrau colli darllenwyr / cynulleidfa gan arwain at golli refeniw.

Yn y cyswllt hwn, dyfynnaf ddim ond llond llaw o enghreifftiau isod.

Om Gaur yw golygydd cenedlaethol Dainik Bhaskar, papur dyddiol Indiaidd yn iaith Hindi gyda chylchrediad dyddiol o 4.6 miliwn. Yn ôl y Swyddfa Archwilio Cylchrediadau, mae'n safle 3ydd yn y byd yn ôl cylchrediad a'r cyntaf yn India.

Cafodd Gaur domen gan un o’i ddarllenwyr fod cyrff marw wedi cael eu gweld yn arnofio Afon Ganga yn nhalaith Bihar.

Cafodd y cyrff marw hyn eu dadelfennu'n ddifrifol felly roedd yr heddlu yn Bihar o'r farn eu bod wedi dod i fyny'r afon, o Uttar Pradesh o bosibl. Anfonodd Gaur dîm o 30 o ohebwyr i dros 27 o ardaloedd ar hyd glannau Afon Ganga i ymchwilio i'r mater.

Lleolodd y gohebwyr hyn, o fewn ychydig oriau mwy na 2,000 o gyrff a oedd naill ai'n arnofio yn yr afon neu wedi cael eu claddu mewn beddau bas ar hyd darn 1,100 cilomedr o Afon Ganga. Nid yw'n afresymol tybio pe byddent wedi ymchwilio i'r mater ymhellach y byddent wedi dod o hyd i lawer mwy o gorfflu.

Ffigur 4: Argymhellion Weinyddiaeth AYUSH India i ymladd COVID-19
Ffynhonnell: Llywodraeth India a BBC News

Datgelodd eu hymholiadau hefyd fod y cyrff hyn yn perthyn i deuluoedd Hindŵaidd yn rhy dlawd i amlosgi eu perthnasau marw. Ni fydd unrhyw un o'r marwolaethau hyn yn cael eu cyfrif fel marwolaethau COVID-19 gan Lywodraeth India.

Canfu fy ymholiadau mewn ysbyty llywodraeth fawr yn Lucknow (prifddinas Uttar Pradesh) fod marwolaethau COVID-2021 yn fwy na 19 yn ystod cyfnod penodol ym mis Ebrill 220 ond dim ond 21 a adroddwyd fel marwolaethau oherwydd COVID-19.

Sianel fasnachol Awstralia Nine dangos lluniau y mae staff ambiwlans ynddynt ymddengys eu bod yn taflu cyrff marw dioddefwyr COVID-19 yn Afon Ganga.

Yn Gujarat (talaith gartref Modi), darllenir y tri phapur newydd iaith Gujarati yn fwyaf eang: Sandesh, Samachar a Divya Bhaskar (sy'n eiddo i'r un grŵp sy'n berchen ar Dainik Bhakar). Mae'r tri wedi cwestiynu'r ystadegau swyddogol yn gyson.

Anfonodd Divya Bhaskar ei gohebwyr i amrywiol adrannau'r llywodraeth, corfforaethau trefol, ysbytai ac amlosgfeydd. Datgelodd ei ymchwiliadau fod tua 2021 o dystysgrifau marwolaeth wedi cael eu cyhoeddi erbyn canol Mai 124,000 yn y 71 diwrnod blaenorol yn Gujarat. Roedd y ffigur hwn tua 66,000 yn fwy nag yn ystod yr un cyfnod y llynedd. Adroddodd llywodraeth y wladwriaeth mai dim ond 4,218 oedd yn gysylltiedig â Covid. Mewn geiriau eraill, roedd llywodraeth BJP yn Gujarat yn tan-gyfrifo marwolaethau COVID-19 gan ffactor o 20 gwaith neu fwy.

Bu newyddiadurwyr Divya Bhaskar yn siarad â pherthnasau dioddefwyr a meddygon a darganfod bod y rhan fwyaf o'r marwolaethau diweddar yn cael eu priodoli i amodau sylfaenol neu gyd-afiachusrwydd.

Ond nid yw hyd yn oed y canfyddiadau hyn, pa bynnag lun brawychus y gallant ei baentio, yn dal maint yr heintiau cymunedol a'r dinistr y mae'r pandemig yn ei achosi yn India.

Mae Sukma yn ardal sydd yn nhalaith Chhattisgarh, un o'r taleithiau mwyaf yn ôl yn India. Mae Sukma yn cael ei ddominyddu gan wrthryfelwyr Maoist o'r enw Naxalites. Yn ardal Sukma mae pentref bach, Karma Gondi. Mae'r olaf, fwy na 25 km o'r briffordd agosaf, wedi'i amgáu gan goedwig. Yn nhrydedd wythnos mis Mai, hy, tua mis yn ôl, mae bron i un o bob tri o bobl a brofwyd yn y pentref hwn - 91 o 239 - wedi profi'n bositif am y coronafirws.

Os yw 38% o'r boblogaeth wedi'i heintio mewn pentref mor anghysbell yna ni fyddai'n afresymol tybio yn genedlaethol y byddai'r ffigur yn llawer uwch.

CANLYNIADAU AROLWG SERUM

Yn gynnar eleni, rhwng 17 Rhagfyr ac 8 Ionawr, bythefnos cyn i India gychwyn ar ei rhaglen frechu, cynhaliodd Cyngor Ymchwil Feddygol India (ICMR) arolwg serwm cenedlaethol, y trydydd o'i fath. Canfu fod mwy na 21% o boblogaeth oedolion India wedi bod yn agored i COVID-19.

Mewn arolwg serwm, mae'r imiwnolegwyr yn archwilio'r rhan hylifol o waed, neu'r 'serwm', i ganfod a yw'r person a ddewiswyd yn dangos ymateb imiwn i'r deunydd firaol, nid deunydd firws SARS-CoV-2 ei hun, hy, a oes gwrthgyrff yn ei waed ef / hi.

Yn yr arolwg cenedlaethol uchod, a oedd yn cynnwys 28,589 o bobl, canfu'r ICMR fod mwy na 21% o boblogaeth oedolion India wedi bod yn agored i Covid-19

Ar 4 Chwefror, dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ICMR, Balram Bhargava, wrth gynhadledd i'r wasg fod yr arolwg serwm yn dangos bod presenoldeb gwrthgyrff Covid-19 yn roedd plant rhwng 10 a 17 oed yn 25.3%.

Er bod yr arolwg cenedlaethol uchod yn cynnwys sampl fach (o ystyried maint poblogaeth India) cynhaliwyd arolygon o'r fath mewn sawl dinas fawr.

Nododd yr arolygon serwm hyn fod COVID-19 wedi cyffwrdd â 56% o'r boblogaeth yn Delhi erbyn Ionawr 2021, 75% mewn rhai slymiau ym Mumbai (Tachwedd 2020) a thua 30% yn Bengaluru (a elwid gynt yn Bangalore) ym mis Tachwedd 2020.

MAE PROFFITERIO A'I GYSYLLTU GWLEIDYDDOL YN RAMPANT

Yn absenoldeb unrhyw ymdrech a wnaed gan y llywodraeth BJP pro-fusnes i sicrhau nad yw'r busnesau yn elwa'n ormodol, mae'n werth nodi nid yn unig pris amlosgi ond yr holl feddyginiaethau a ragnodir i ymladd haint Covid-19, silindrau ocsigen , ac ati. wedi skyrocketed ar hyd a lled India ac mae gan y mwyafrif o amlosgfeydd restr aros o leiaf 2-3 diwrnod.

Mae'r elw a'r llygredd heb ei wirio yn dechrau gyda gweithgynhyrchwyr brechlyn Indiaidd: Sefydliad Serwm India (SII) a Bharat Biotech (BB).

Gadewch imi hysbysu'r darllenwyr yn gyntaf fod y ddau gwmni wedi cael cymorth mawr naill ai gan elusennau tramor neu New Delhi: the Derbyniodd SII UD $ 300 miliwn gan Bill a Melinda Gates Foundation i wneud ymchwil ddatblygiadol a sefydlu cyfleusterau gweithgynhyrchu. Mae'n gweithgynhyrchu'r brechlyn Astra Zeneca dan yr enw Covishield.

Daeth Rhoddodd Gweinyddiaeth Modi gefnogaeth enfawr i BB ar bob cam o'i ddatblygiad a'i weithgynhyrchu Covaxine.

Hynny yw, mae'r cwmnïau hyn wedi cymryd cyn lleied o risg â phosibl wrth ddatblygu eu brechlyn neu wrth sefydlu cyfleusterau gweithgynhyrchu.

Mae gan yr SII strwythur prisiau tair haen: y pris uned ar gyfer New Delhi yw INR 150; codir INR 300 ar lywodraethau'r wladwriaeth (Rs 400 yn wreiddiol ond fe'u gostyngir yn ddiweddarach) ac mae ysbytai preifat yn talu INR 600. Prisiau Covaxin yw INR 150, INR 400 ac INR 1,200, yn y drefn honno

Ar y gyfradd gyfnewid gyfredol, mae pris Sefydliad Serwm India ar gyfer llywodraethau'r wladwriaeth (Rs 300) yn cyfieithu i $ 4.00 yr uned. Mae ei bris uned i ysbytai preifat yn cyfieithu i $ 8. Ond mae AstraZeneca yn codi $ 2.18 y dos i'r Undeb Ewropeaidd a $ 4 i'r UD. Hynny yw, mae prisiau India yn llawer uwch na'r prisiau ar gyfer yr UE a'r UD. Mae hyn yn wir er bod y costau gweithgynhyrchu a logisteg yn llawer is yn India nag yn Ewrop a'r UD.

Mae Bharat Biotech wedi cymryd elw i lefelau hyd yn oed yn fwy anweddus. Adroddir bod gan yr olaf gysylltiadau agos iawn â'r BJP sy'n rheoli.

Ni allai'r cwmnïau hyn fod wedi gorbwyso eu cynhyrchion heb ymoddefiad Gweinyddiaeth Modi.

O ystyried difrifoldeb dinistriol ail don pandemig Covid 19 yn India, mae'r ddau gwmni wedi cyhoeddi cynlluniau i ddyblu eu gallu cynhyrchu. Unwaith eto, New Delhi sy'n ariannu cynlluniau ehangu'r cwmnïau hyn, hy, bydd cyfranddalwyr y ddau gwmni yn elwa'n fawr ond nid ydynt yn dwyn unrhyw risg.

Mae sgamwyr a phobl â chysylltiad gwleidyddol yn gwerthu gwelyau ysbyty, meddygaeth, ocsigen a chyflenwadau eraill am brisiau afresymol wrth iddynt ysglyfaethu ar anobaith a galar teuluoedd.

Dywedodd Xavier Minz, perchennog y labordy preifat mwyaf yn Bilaspur Asia Times: “Mae'n bryd imi wneud iawn am y colledion a ddioddefais pan gaewyd y rhan fwyaf o ysbytai (oherwydd y cloi ym mis Mawrth 2020). Cefais ganiatâd i wneud labordy PCR Amser-real Covid [prawf] a gallaf godi 3,800 rupees yn erbyn fy nhreuliau o 1,100 rupees am un prawf. ”

O ran elw a llygredd sy'n ymwneud â'r pandemig, Arundhati Roy, actifydd gwleidyddol ond yn fwy adnabyddus yn y Gorllewin fel nofelydd, ysgrifennodd yn y Wire,

“Mae yna farchnadoedd ar gyfer pethau eraill hefyd. Ar waelod y farchnad rydd, llwgrwobr i sleifio golwg olaf ar eich anwylyd, mewn bag a'i bentyrru mewn marwdy ysbyty. Gordal i offeiriad sy'n cytuno i ddweud y gweddïau olaf. Ymgynghoriadau meddygol ar-lein lle mae teuluoedd anobeithiol yn cael eu ffoi gan feddygon didostur. Ar y pen uchaf, efallai y bydd angen i chi werthu eich tir a'ch cartref a defnyddio pob rwpi olaf i gael triniaeth mewn ysbyty preifat. Gallai'r blaendal yn unig, cyn iddynt hyd yn oed gytuno i'ch cyfaddef, osod eich teulu yn ôl ddwy genhedlaeth. "

Ar Fai 6, 2021, dywedodd barnwr yn Uchel Lys Delhi “roedd gwead moesol y cyhoedd wedi'i ddatgymalu".

Wrth gael ei gyfweld gan a Mae'r New York Times Dywedodd y gohebydd, Vikram Singh, cyn bennaeth heddlu yn Uttar Pradesh, “Rwyf wedi gweld pob math o ysglyfaethwyr a phob math o draul, ond nid wyf wedi gweld y lefel hon o ysglyfaethu a thrallod yn ystod 36 mlynedd fy ngyrfa nac yn fy bywyd. ”

BJP A'I ARWEINWYR YN PARHAU I LIE AC YMATEB Â DOGFENNAU SPIN

Maent yn cymryd rhan mewn gimics cysylltiadau cyhoeddus a dweud celwydd oherwydd eu bod yn ofni lefelu â phoblogaeth India. Mewn araith yr wythnos diwethaf, honnodd y Prif Weinidog Modi, hyd nes iddo ddechrau yn ei swydd yn 2014, mai dim ond 60 y cant o India oedd wedi cael eu brechu. Pe bai hynny, sut mae polio a'r frech wen wedi cael eu dileu o India?

Pan oedd yr ail don ar ei hanterth, heb allu wynebu'r realiti a thynnu sylw'r bobl, dywedodd Modi ei fod wedi dod allan gydag un arall o'i gimics a'i gyfle i dynnu lluniau:

Yn ystod cyfarfod gyda'r prif weinidogion ar 8 Ebrill 2021, cyhoeddodd PM Modi y bydd 'Tika Utsav' (= gŵyl frechu) yn cael ei arsylwi rhwng 11 Ebrill-14 Ebrill (yn gynhwysol) lle bydd pobl yn cael eu brechu en masse. Yn yr un gynhadledd i'r wasg, Modi lied ein bod “wedi trechu'r Covid cyntaf heb frechlynnau.”

Cymerodd aelodau ei dasglu eu ciw oddi wrth eu harweinydd goruchaf a chymryd celwyddau mwy fyth. Roeddent yn honni eu bod yn disgwyl i bawb gael eu brechu erbyn Rhagfyr 2021. Mae 60% o Indiaid (Cyfanswm y boblogaeth = 1326 miliwn) yn uwch na 20 oed. Mae'n golygu y byddai angen tua 2 biliwn dos o frechlyn (iau) ar India i frechu 60% o'i phoblogaeth.

Esboniodd neb yn y BJP sut y byddent yn caffael y dosau angenrheidiol o frechlynnau cyn mis Rhagfyr 2021? Sut maen nhw'n mynd i'w cael nhw ym mreichiau pobl? Sut fyddent yn goresgyn y prinder deunydd crai sy'n plagio gweithgynhyrchwyr brechlyn ledled y byd ar hyn o bryd?

Rwyf wedi teithio'n helaeth yn nhaleithiau gwregys Hindi (bro'r BJP). Rwy'n gwybod fel ffaith bod llawer o'r canolfannau gofal iechyd sylfaenol, yn union fel ysgolion cynradd, yn bodoli ar bapur yn unig. Nid oes gan ysbytai mewn dinasoedd a threfi bach ac ardaloedd gwledig gyflenwad pŵer a dŵr parhaus. Nid yw llawer o'r ysbytai hyn yn cael eu cadw'n lân. Felly ble fyddai'r dosau brechlyn hyn yn cael eu storio? Ble mae pobl hyfforddedig i'w gweinyddu?

Pa mor effeithiol oedd yr ŵyl frechu hon? Dim llawer, os awn ni yn ôl y dystiolaeth.

Roedd nifer y dosau brechlyn yn ystod yr ŵyl frechu (h.y., Ebrill 11 i Ebrill 14) yn llai na diwrnodau eraill ym mis Ebrill (gweler Ffigur 3).

Yn ôl covid19india.org, gweinyddwyd 29,33,418 dos brechlyn newydd ar Ebrill 11, cryn dipyn yn llai nag ar gyfer Ebrill 8 (41,35,589), Ebrill 9 (37,40,898) ac Ebrill 10 (35,19,987).

Ar Ebrill 12, rhoddwyd 40,04,520 dos brechlyn, ond ar Ebrill 13, gostyngodd y nifer 33% i 26,46,493 dos. Ar Ebrill 14, nifer y dosau a roddwyd oedd 33,13,660.

Mewn geiriau eraill, dim ond gimic cysylltiadau cyhoeddus oedd hi i befool y cyhoedd bod Llywodraeth Modi yn brysur yn gwneud rhywbeth i fynd i'r afael â'r ail don.

Mae pawb yn y byd wedi gwybod bod India yn dioddef o brinder difrifol o silindrau a thanciau ocsigen, peiriannau anadlu, gwelyau ysbyty, meddyginiaethau, ac ati. Ac eto, roedd gweinyddiaeth Modi yn mynnu bod Facebook a Twitter yn cael gwared ar swyddi troseddu o'r fath oherwydd eu bod yn gyfystyr â lledaenu gwybodaeth anghywir.

Ar 13 y yn New Delhi, arestiwyd yr heddlu naw o bobl am honni eu bod wedi pasio posteri a feirniadodd y Prif Weinidog Narendra Modi ynghylch ymgyrch frechu COVID-19 botched.

Tua’r amser pan oedd ail don y pandemig yn casglu cryfder, ar Fawrth 7, 2021, datganodd Gweinidog Iechyd yr Undeb, Harsh Vardhan: “Rydyn ni yn y gêm ddiwedd y COVID-19 yn India ”

Yna ar Fawrth 30 2021, pan oedd ffyrnigrwydd yr ail don yn dod yn gliriach, fe wnaeth Harsh Vardhan ddweud celwydd wrth yr Indiaid a honni: “Mae'r sefyllfa dan reolaeth."

Hyd yn hyn mae ychydig dros 2% (dau y cant) o'r boblogaeth wedi'i frechu.

COVID -19 PANDEMIC: ACHOS ARALL LLE MODI A TRAMPLES BJP AR Y CYFANSODDIAD INDIAIDD

Gwarantir yr hawl i ryddid i lefaru yng Nghyfansoddiad India o dan Erthygl 19 (1) (a). Ond nid yw'r rhyddid hwn yn absoliwt a Erthygl 19 (2) yn rhestru rhai cyfyngiadau fel bod yr hawl i lefaru am ddim yn cael ei harfer yn gyfrifol.

Gyda pherthnasau yn marw oherwydd prinder ocsigen, meddygaeth, peiriannau anadlu, silindrau ocsigen gwag, diffyg gwelyau mewn ysbytai - boed yn breifat neu'n gyhoeddus, gyda sgamwyr a marchnatwyr duon yn eu ffoi trwy bregethu ar eu trallod, yn methu â dod o hyd i amlosgfa a fyddai'n llosgi'r corff marw oherwydd bod pob un yn brysur 24 awr yn llosgi miloedd o gyrff ac yn codi swm afresymol o arian, roedd rhai Indiaid yn troi at y cyfryngau cymdeithasol (ee Facebook, Twitter, ac ati) i geisio cymorth a gwyntyllu eu torcalon a'u galar.

Byddai plaid wleidyddol a’i harweinwyr â thueddiadau democrataidd wedi cyfaddef i’w camgymeriadau wrth drin y pandemig, wedi ymddiheuro i’r genedl alaru, wedi gosod personél newydd sy’n adnabyddus am eu cymhwysedd wrth drin yr argyfwng (megis trychinebau naturiol seiclonau a llifogydd, ac ati), ad-drefnu ei gabinet, diswyddo neu ddiswyddo gweinidogion anghymwys, gwneud ymdrech i ofyn am gyngor gan y gwyddonwyr a oedd yn gwybod sut roedd y firws yn ymddwyn mewn gwledydd eraill a pha fesurau ataliol yr oedd y gwledydd hynny wedi'u cymryd, ac addawodd i'r genedl wneud popeth i gywiro'r sefyllfa. .

Ond ni ddigwyddodd yr un o'r uchod. Yn lle hynny, roedd arweinwyr y BJP yn New Delhi ac mewn gwahanol daleithiau yn troi at fygu'r feirniadaeth a lledaenu gwybodaeth anghywir eu hunain.

Tra roedd cleifion yn gasio am anadl ac yn marw o fygu oherwydd prinder ocsigen, ar Ebrill 25, 2021, mae Prif Weinidog Uttar Pradesh, Ajay Mohan Bisht (a elwir yn boblogaidd fel Yogi Adityanath) wedi gofyn i swyddogion weithredu o dan y Deddf Diogelwch Cenedlaethol a chipio eiddo unigolion a oedd yn lledaenu gwybodaeth anghywir ynghylch prinder ocsigen ar gyfryngau cymdeithasol a honnodd: “Dim prinder ocsigen mewn unrhyw ysbyty COVID.”

Yn lle ymddwyn fel Putin India neu Xi Jinping, byddai rhywun wedi disgwyl y byddai ganddo fod yn ddyn sanctaidd rywfaint o barch at wirionedd a dangos rhywfaint o ostyngeiddrwydd a thosturi. Ond ni ymddiheurwyd. Unwaith eto, trechodd gwleidyddiaeth dros iechyd dinasyddion.

O'r dwsinau o adroddiadau cyfryngau a miloedd o swyddi ar Facebook a Twitter, dyfynnaf ddim ond tri isod.

Ar 22 Ebrill, Y Cwint adroddodd sut roedd ysbytai lluosog yn Lucknow (prifddinas Uttar Pradesh) yn wynebu prinder dybryd o silindrau ocsigen. Roedd y rhestr hon yn cynnwys Ysbyty Mayo ac Ysbyty Gwneud a Da a Chanolfan Trawma.

Ar 27 Ebrill, nododd Scroll.in oherwydd prinder ocsigen, roedd cleifion yn marw fel pryfed yn ardal Ballia dwyreiniol Uttar Pradesh.

Yn yr un modd, India Heddiw ar 28 Ebrill (fel arfer allfa gyfryngau pwyso Modi) fod 7 neu 8 o gleifion COVID-19 wedi marw yn Ysbyty Paras yn Agra “oherwydd prinder dybryd o welyau ac ocsigen meddygol.”

Tra bod cleifion yn syfrdanu am anadl, roedd uwch arweinwyr y BJP a Gweinidogion y Cabinet yn New Delhi yn lledaenu gwybodaeth ffug trwy'r cyfryngau cymdeithasol (cyfeiriaf at dadl pecyn cymorth) anfri ar blaid y Gyngres.

Pan gwynodd Plaid y Gyngres wrth Twitter gan nodi bod y pecyn cymorth honedig yn ffug a bod penawdau llythyrau ffug wedi cael eu defnyddio yn y sgrinluniau. Cynhaliodd Twitter ymchwiliad mewnol, gan ddefnyddio technoleg ac arbenigedd annibynnol trydydd parti, a chanfod bod y 'pecyn cymorth' wedi'i ffugio a thagio'r swydd fel 'Manipulated Media' yr Anfonodd y Llywodraeth Ganolog yr heddlu i gyrchu swyddfeydd Twitter yn New Delhi a Gurgaon i ddychryn staff Twitter.

Peidio â siarad am oddef unrhyw feirniadaeth gyhoeddus, ni all arweinwyr y BJP hyd yn oed oddef awgrymiadau a wnaed iddynt yn breifat. Roedd hyn yn amlwg o ateb anghwrtais a sarhaus a anfonwyd gan Y Gweinidog Iechyd Harsh Vardhan at y cyn Brif Weinidog Manmohan Singh a oedd wedi meiddio ysgrifennu llythyr at Mr Modi ar sut i ymladd y pandemig.

Enillodd ymgais Gweinyddiaeth Modi ac arweinwyr BJP eraill i dawelu’r feirniadaeth gerydd y Tŷ Gwyn pan ddywedodd Ysgrifennydd y Wasg Biden, Jen Psaki, “Nid yw sensoriaeth ar-lein India yn cyd-fynd â barn yr Unol Daleithiau am ryddid barn.”

Gartref, nododd y Goruchaf Lys (llys apex India) ar 30 Ebrill ei fod yn ymwybodol o'r materion yn ymwneud â phrinder polisi ocsigen, cyffuriau a brechlyn ynghylch pandemig COVID-19, a nododd na ddylai fod unrhyw wrthdaro ar y wybodaeth.

Cyfiawnder Chandrachud aeth ymlaen i haeru “Byddwn yn ei drin fel dirmyg llys os ystyrir cwynion o’r fath ar gyfer gweithredu.”

Er bod arweinwyr y BJP yn awyddus i dawelu pobl gyffredin rhag mynegi eu rhwystredigaethau a'u cwynion, mae'n anwybyddu'r wybodaeth anghywir sy'n cael ei lledaenu gan ei aelodau o wefan y Senedd a'r Weinyddiaeth Ayush (gweler Ffigur 4 isod).

Yn nhalaith Manipur a redir gan BJP, arestiodd yr heddlu newyddiadurwr ac actifydd o dan y Ddeddf Diogelwch Cenedlaethol (mae'n caniatáu i berson gael ei gadw am hyd at flwyddyn heb dreial), ar ôl iddynt bostio ar eu tudalennau Facebook priodol y mae wrin buwch a thaw yn eu gwneud. ddim yn gwella COVID-19

Pragya Thakur, honnodd AS BJP o Madhya Pradesh (enillodd enwogrwydd ledled y byd gyntaf trwy nodi bod llofrudd Mahatma Gandhi yn wladgarwr) yn ddiweddar nad oedd wedi ei heintio â'r coronafirws oherwydd ei bod yn yfed wrin buwch yn rheolaidd.

Arweinydd cynharach Hindwaidd Mahasabha Swami Chakrapani Maharaj a Sanjay Gupta, roedd deddfwr Plaid Bharatiya Janata (BJP) yn nhalaith Uttar Pradesh hefyd wedi gwneud honiadau tebyg ynglŷn ag wrin a thaw buwch.

Wrth gael ei gyfweld ar y pwnc hwn, Dr Shailendra Saxena, o Gymdeithas Virological India, meddai wrth Newyddion y BBC: “Nid oes tystiolaeth feddygol i ddangos bod gan wrin buwch nodweddion gwrth-firaol.” 

Ond ni chymerwyd unrhyw gamau yn erbyn Pragya Thakur neu unrhyw arweinydd BJP arall ar gyfer camarwain pobl, gwneud honiadau twyllodrus a chymryd rhan mewn cwac.

Mae Gweinyddiaeth Ayush y Llywodraeth Ganolog (Ffigur 4 uchod) wedi bod yn argymell defnyddio rhai concoctions naturiol i ymladd Covid 19. Unwaith eto yn ôl Akiko Iwasaki, imiwnolegydd ym Mhrifysgol Iâl, nid oes tystiolaeth i lawer o'r honiadau hyn.

Mae'n werth nodi bod nifer o'r argymhellion / meddyginiaethau hyn (ee yfed dŵr cynnes - neu garglo â finegr neu doddiannau halen) wedi cael eu difrïo gan wasanaeth gwirio ffeithiau llywodraeth India.

GWRTHOD BJP I DDYSGU GAN AMRYWIOL BLAENOROL

Trefnodd Modi a’i gydweithwyr BJP yn New Delhi a Gujarat ddigwyddiadau uwch-wasgarwr enfawr (o’r enw “Namaste Trump”) yn ystod ton gyntaf pandemig Covid-19 i groesawu’r Arlywydd Trump.

Yn lle dysgu o wallau o'r fath a arweiniodd at filoedd lawer o farwolaethau, anogodd Gweinyddiaeth Modi Gomisiynydd Etholiad India i gynnal etholiadau ar gyfer deddfwrfa'r wladwriaeth yng Ngorllewin Bengal ac Assam.

Mae hyn er gwaethaf y ffaith, o dan Erthygl 172 (1) o Gyfansoddiad India, bod gan Gomisiynydd Etholiad India (EC) India y pŵer i ohirio etholiad rhag ofn y bydd argyfwng, am flwyddyn ar y tro yn ychwanegol at cyfnod o chwe mis ar ôl codi'r Argyfwng.

Ac eto, anogodd Llywodraeth Modi y CE i ddechrau ethol ar gyfer Deddfwrfeydd Gorllewin Bengal ac Assam ar Fawrth 27 oherwydd ei bod yn hyderus o'i buddugoliaeth yng Ngorllewin Bengal. Felly cynhaliodd gwleidyddion o bob plaid ralïau etholiad dros yr wythnosau canlynol.

Ni wnaeth y BJP a'i hoelion wyth atal pobl rhag cyrraedd torfeydd enfawr (a oedd yn rhedeg i sawl miliwn o bererinion) ar gyfer y Kumbh Mela. Mae'r olaf yn ŵyl grefyddol sy'n para 12 diwrnod pan fydd torfeydd enfawr yn ymgynnull i ymdrochi yn Afon Ganga naill ai yn Allahabad neu Haridwar. Mae'r pererinion yn dechrau cyrraedd mor gynnar â 2 wythnos ymlaen llaw. Digwyddodd y Kumbh Mela 2021 yn Haridwar. Daeth hwn yn ddigwyddiad uwch-wasgarwr enfawr arall. Dim ond ar ôl i sawl mendicant Hindŵaidd ildio i Covid-19 y gwnaed ymdrech hanner calon i gynghori pobl i beidio â dod.

Rhoddaf un enghraifft arall lle'r oedd Modi yn ymwneud yn bersonol. Ar Ebrill 17 mewn rali etholiad yn Asansol, wrth ymgyrchu dros Gynulliad Deddfwriaethol Gorllewin Bengal, dywedodd Modi danio ei gynulleidfa: “Heb weld torf mor enfawr erioed mewn rali”.

Yn yr un o'r digwyddiadau hyn ni ddilynwyd unrhyw bellter cymdeithasol nac roedd pobl yn gwisgo masgiau.

ARWEINWYR BJP MWY DIDDORDEB MEWN RHEOLI DELWEDD

Mae Modi, yn union fel Trump, wedi bod yn awyddus i gysylltu ei hun â datblygiadau cadarnhaol. Fel Trump, a fynnodd fod yn rhaid i wiriadau rhyddhad Covid-19 a anfonir at deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd dwyn ei lofnod, yn yr un modd, mae Indiaid sydd wedi'u brechu yn derbyn tystysgrif sy'n dwyn headshot Modi.

Gelwir elusen a sefydlwyd i ddenu rhoddion gan y cyhoedd i ddarparu rhyddhad i ddioddefwyr Covid -19, Cronfa Cymorth a Rhyddhad Dinasyddion y Prif Weinidog mewn Sefyllfaoedd Brys ac fe'i talfyrir fel “PM CARES.”

Peth arall sy'n gyffredin rhwng Trump a Modi ac arweinwyr BJP eraill yw, fel y mae'r drafodaeth uchod wedi dangos, bod pob un ohonynt yn gorwedd yn ddiangen.

Yn y darnau uchod, rhoddais rai enghreifftiau o ddweud celwydd gan arweinwyr y BJP gan gynnwys y Prif Weinidog Modi. Rhestrais hefyd lawer o enghreifftiau o fynd i'r afael â dioddefwyr COVID-19 a'u teuluoedd am fynegi eu cwynion a'u trallod. Manylais i ba raddau y gallai Gweinyddiaeth Modi fod wedi bod yn tangofnodi marwolaethau COVID-19 a pha ddulliau a ddefnyddiodd fel y gellid eithrio'r nifer uchaf o farwolaethau COVID-19 o'r cyfrif.

Efallai y daeth y feirniadaeth fwyaf syfrdanol a deifiol o Weinyddiaeth Modi The Lancet, un o'r cyfnodolion meddygol mwyaf mawreddog yn y byd a orfodwyd i fentro i'r arena wleidyddol.

Mae obsesiwn y BJP a’i arweinwyr â rheoli delweddau a’u hymdrechion i atal y gwir wedi dychryn golygyddion The Lancet ei fod mewn golygyddol yn ei rifyn o Fai 8, 2021, wedi ei gorfodi i fentro ei ddicter a'i rwystredigaeth ynghylch sut roedd gan Lywodraeth Modi fwy o ddiddordeb mewn ymroi i feddygon troelli a rheoli delweddau na helpu'r dioddefwyr Covid-19.

Golygodd y Lancet gan ddyfynnu’r Sefydliad Metrigau a Gwerthuso Iechyd (a amcangyfrifodd y bydd India fwy na thebyg yn gweld 1 miliwn o farwolaethau o COVID-19 erbyn diwedd mis Gorffennaf) “Pe bai’r canlyniad hwnnw’n digwydd, byddai Llywodraeth Modi yn gyfrifol am lywyddu hunan- trychineb cenedlaethol a achoswyd. ”

Ysgrifennodd y Lancet: “Ar brydiau, mae Llywodraeth y Prif Weinidog Narendra Modi wedi ymddangos yn fwy o fwriad i gael gwared ar feirniadaeth ar Twitter na cheisio rheoli’r pandemig.”

Gan gyfeirio at ddigwyddiadau uwch-wasgarwr (rhai yr wyf wedi sôn amdanynt uchod), ysgrifennodd The Lancet: “Er gwaethaf rhybuddion am risgiau digwyddiadau uwch-wasgarwr, caniataodd y llywodraeth i wyliau crefyddol fynd yn eu blaenau, gan ddenu miliynau o bobl o bob cwr o’r wlad, ynghyd â ralïau gwleidyddol enfawr - yn amlwg am eu diffyg mesurau lliniaru COVID-19. ”

Gan sylwi ar gwymp y seilwaith iechyd, fe wnaeth The Lancet syfrdanu Llywodraeth Modi felly:

“Mae'n anodd deall y golygfeydd o ddioddefaint yn India ... mae ysbytai wedi'u gorlethu, ac mae gweithwyr iechyd wedi blino'n lân ac yn cael eu heintio. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn llawn o bobl anobeithiol (meddygon a'r cyhoedd) sy'n ceisio ocsigen meddygol, gwelyau ysbyty, ac angenrheidiau eraill. Ac eto cyn i’r ail don o achosion o COVID-19 ddechrau mowntio ddechrau mis Mawrth, datganodd Gweinidog Iechyd India, Harsh Vardhan, fod India yn “endgame” yr epidemig. ”

Fe wnaeth y Lancet hefyd ysgarthu Llywodraeth Modi am ei rhaglen frechu botched.

PAM Y 2ND A WNAETH PANDEMIG FOD YN BRUTAL?

O'r drafodaeth uchod a fy erthygl ar 6 Mai 2020 wedi'i chyhoeddi yma rhaid ei bod yn amlwg, er bod gan New Delhi ddigon o rybudd cyn i'r don gyntaf daro India, ni ddefnyddiodd yr amser hwnnw i baratoi ar gyfer y pandemig. Ni wnaeth ganslo ralïau “Namaste Trump”. Yn lle, roedd yn ymfalchïo yn y ffaith bod cannoedd o filoedd o bobl yn mynychu pob rali.

Gartref, parhaodd i chwarae ei wleidyddiaeth ymrannol trwy bardduo pobl a oedd yn protestio yn erbyn Deddf Diwygio Dinasyddion (CAA) a Chofrestr Genedlaethol y Dinasyddion (NRC) - mae'r ddwy fenter ddeddfwriaethol hon wedi'u hanelu'n bennaf at Fwslimiaid Indiaidd a lleiafrifoedd eraill nad ydynt yn Hindŵiaid. Roedd yn gobeithio y bydd ei wleidyddiaeth ymrannol a'r casineb yr oedd wedi ceisio ei gynhyrchu yn erbyn Mwslimiaid Indiaidd yn ei helpu i reslo meinciau trysorlys yng Ngorllewin Bengal o Gyngres Trinamool Mamata Banerjee.

Sicrhaodd gweinyddiaeth Modi y bydd yr ail don yn fwy ffyrnig trwy drefnu llawer o ddigwyddiadau uwch-wasgarwr ar ffurf ralïau etholiad (bu gwleidyddion pleidiau eraill hefyd yn helpu yn yr ymdrech hon), a thrwy ganiatáu i Ŵyl Kumbh fynd ymlaen yn Haridwar.

O dan bwysau o'i sylfaen etholiadol, roedd hefyd yn caniatáu i'r gweithgaredd economaidd gychwyn yn rhy gynnar, yn sicr cyn i'r don gyntaf gael ei rheoli. Gwaethygwyd hyn gan y ffaith na chynhaliodd erioed ddigon o brofion i bennu maint y trosglwyddiad firws yn y gymuned.

Ond mae dau ffactor arall hefyd wedi chwarae rhan fwy:

Yn gyntaf, datgymalwyd y seilwaith iechyd ychwanegol a sefydlwyd i ymdopi â thon gyntaf pandemig Covid 19. Gwnaethpwyd hyn yn y mwyafrif o daleithiau er bod yn rhaid bod yr awdurdodau wedi gwybod bod gwledydd fel Sbaen, yr Eidal, Prydain, ac ati, yn dioddef o ail a thrydedd don y pandemig.

Gadewch imi roi ychydig o enghreifftiau ar hap ichi.

Y llynedd, sefydlwyd pedwar ysbyty dros dro yn New Delhi. Fe'u datgymalwyd ym mis Chwefror eleni a bu'n rhaid eu codi eto.

Yn ôl llywodraeth Uttar Pradesh sefydlodd 503 o ysbytai Covid gyda 150,000 o welyau i ymdopi â thon gyntaf y pandemig. [Nodyn: Rhaid cymryd unrhyw honiad y mae Yogi Adityanath yn ei wneud â gronyn o halen. Mae ganddo berthynas hyblyg iawn â'r gwir. Iddo ef, gwirionedd yw'r hyn y mae'n ei ddweud ac nid yr hyn y gall y dystiolaeth ei awgrymu.]

Ond erbyn mis Chwefror 2021, dim ond 83 o ysbytai oedd ganddo gyda 17,000.

Sefydliad Gwyddorau Meddygol Rajendra yn Ranchi yw'r ysbyty mwyaf sy'n cael ei redeg gan y llywodraeth yn nhalaith Jharkhand. Nid oes ganddo un peiriant sgan CT cydraniad uchel. Nawr mae llywodraeth y wladwriaeth wedi cael gorchymyn gan yr Uchel Lys i unioni'r sefyllfa.

Ychwanegodd Karnataka, un o'r taleithiau yr effeithiwyd arnynt fwyaf, ddim ond 18 uned gofal dwys gydag awyryddion yn ystod y don gyntaf. Ni ychwanegwyd unrhyw gapasiti ychwanegol yn ystod yr ail don.

Mewn geiriau eraill, ni waeth pa ran o India y mae un yn canolbwyntio arni, mae un yn cael argraff gref nad oedd yn barod ar gyfer y don gyntaf na'r ail don er bod holl arwyddion ail don oedd ar ddod yno.

Pam na allai'r fiwrocratiaeth yn New Delhi ragweld y trychineb sydd ar ddod er gwaethaf llawer o arwyddion rhybuddio sy'n fflachio?

Gellir dod o hyd i'r rhesymau os yw rhywun yn gwybod ychydig sut mae Mr Modi a'r BJP yn gweithredu. Ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi llywodraeth - boed yn swydd uwch weithredwr neu'n swydd clerc isel, rhoddir blaenoriaeth i'r rheini sydd â chymwysterau BJP cadarn neu RSS (rhiant-sefydliad BJP). Nid yw'r penodiadau hyn yn seiliedig ar deilyngdod, cymwysterau nac ansawdd cyflawniad mewn rolau blaenorol. Pobl a benodwyd am eu teyrngarwch i achos Hindutva a'r BJP a'r hyn sydd wedi'i wneud yn y gorffennol i hyrwyddo maniffesto BJP a RSS.

Mewn taleithiau fel Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, ac ati, mae'n anodd cael swydd hyd yn oed fel peon oni bai bod y person yn aelod BJP neu RSS neu'n rhannu ei ideoleg Hindutva. (Rhybudd: peidiwch â drysu ideoleg Hindutva BJP â Hindŵaeth. Maent yn ddau beth gwahanol iawn.)

Ymhellach, mae Mr Modi wedi canoli'r broses o wneud penderfyniadau. Gwneir pob penderfyniad pwysig yn ei swyddfa. Fel y gwyddom o'i araith i Fforwm Economaidd y Byd, daeth yn ddioddefwr oherwydd ei haerllugrwydd neu ei friwiau ei hun.

SUT FYDDAI INDIA YN TALU OS YW'N GYSYLLTU Â'R TRYDYDD WAVE?

Nid ydym yn gwybod union faint y trosglwyddiad cymunedol. Os cymerwn ganlyniadau arolygon serwm a gynhaliwyd yn slymiau Mumbai a maint yr haint mewn pentref mor anghysbell â Karma Gondi fel ein meini prawf yna mae'n ymddangos y gallai fod tua 40% i 50%.

Gwyddom fod y coronafirws wedi treiddio i India wledig lle nid yn unig y mae cyfleusterau gofal iechyd bron yn bodoli ond nad oes gan hanner poblogaeth wledig India fynediad at ddŵr glân hyd yn oed.

Oherwydd bod y trosglwyddiad cymunedol wedi cael ei ganiatáu ar raddfa mor enfawr ac am gyhyd, mae'r firws SARS-CoV-2 gwreiddiol wedi treiglo lawer gwaith. Mae rhai o'r mutants hyn yn fwy angheuol ac yn hawdd eu trosglwyddo. Mae'r firolegwyr yn y Ganolfan Bioleg Cellog a Moleciwlaidd (CCMB), Bangalore, wedi nodi amrywiad newydd o SARS-CoV-2 - 'N440K'.

Mae Dr Divya Tej Sowpati o CCMB wedi amcangyfrif bod yr amrywiad newydd hwn 15 gwaith yn fwy angheuol na'r rhai cynharach. Yr amrywiad hwn sydd wedi achosi hafoc a nifer fawr o farwolaethau yn Andhra Pradesh yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

Mae'n anodd iawn dweud pryd fyddai'r drydedd don yn cyrraedd (os yw'n cyrraedd o gwbl) a pha mor ffyrnig neu ysgafn fyddai hi? Bydd hyn i gyd yn dibynnu ar ba mutant sy'n dod yn drech a pha mor angheuol ydyw? Byddai hefyd yn dibynnu ar ba ganran o'r boblogaeth sydd wedi'i brechu.

Gadewch inni obeithio, bydd Llywodraeth India yn gallu rhoi ei gweithred at ei gilydd yn fuan iawn. Mae angen iddo wneud y pethau canlynol ar yr un pryd:

  • Caffael digon o ddosau o frechlynnau;
  • Hyfforddi digon o nyrsys a gweithwyr gofal iechyd sylfaenol fel y gall o leiaf yr holl oedolion 20+ oed gael eu brechu;
  • Rhaid iddo addysgu Indiaid i oresgyn petruster brechlyn. Mae rhai pobl yn amharod i gael eu brechu (hyd yn oed mewn ardaloedd trefol) oherwydd eu bod yn ofni y bydd y brechlyn naill ai'n cyflymu eu marwolaeth neu'n eu gwneud yn analluog. Mae angen iddo redeg rhaglenni addysgol a hysbysebion wedi'u targedu'n dda i wrthsefyll ofnau o'r fath.
  • Bydd angen hyfforddi pob nyrs a gweithiwr gofal iechyd sylfaenol sy'n gyfrifol am roi'r brechlyn fel y gallant ateb unrhyw gwestiynau y gallai pobl eu gofyn iddynt.

Bydd angen i Weinyddiaeth Modi ddysgu rhoi'r gorau i roi negeseuon cymysg. Os yw am i bobl fod â hyder yn y brechlynnau, yna mae'n rhaid iddo fynd i'r afael yn galed ar ASau BJP a swyddogion ac swyddogion swyddogaethol RSS a mendicants ac offeiriaid Hindŵaidd sy'n ymroi i wybodaeth gamarweiniol a chwac, er enghraifft, trwy yfed wrin buwch, gellir gwella COVID. Haint -19 (Pragya Thakur), neu ddatganiadau ffug ac hurt patent a wnaed gan Baba Ramdev, cydymdeimlydd amlwg BJP a RSS, ac ati. Mewn a clip fideo aeth hynny yn firaol, dywedodd Baba Ramdev: “Mae Lakhs [cannoedd o filoedd] wedi marw o gymryd meddyginiaethau allopathig ar gyfer COVID-19.”

*****************

Mae Vidya S. Sharma yn cynghori cleientiaid ar risgiau gwledydd a chyd-fentrau sy'n seiliedig ar dechnoleg. Mae wedi cyfrannu nifer o erthyglau ar gyfer papurau newydd mor fawreddog fel: The Canberra Times, The Sydney Morning Herald, The Age (Melbourne), The Australian Financial Review, The Economic Times (India), The Business Standard (India), Gohebydd yr UE (Brusells) , Fforwm Dwyrain Asia (Canberra), The Business Line (Chennai, India), The Hindustan Times (India), The Financial Express (India), The Daily Caller (US). Gellir cysylltu ag ef yn: [e-bost wedi'i warchod]

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd