Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Undeb Iechyd Ewrop: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu cam tuag at well mynediad at feddyginiaethau a dyfeisiau meddygol yn ystod argyfwng

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Mehefin), mae'r Cyngor wedi mabwysiadu ei safbwynt ar gynnig Comisiwn Tachwedd 2020 i roi rôl gryfach i Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) wrth baratoi a rheoli argyfwng. Byddai'r cynnig hwn yn caniatáu i'r LCA hwyluso gweithgareddau fel monitro a lliniaru'r risg o brinder meddyginiaethau, darparu cyngor gwyddonol ar feddyginiaethau i drin afiechyd a achosir gan argyfwng, a chydlynu treialon clinigol. Gan groesawu mabwysiadu swydd y Cyngor, gwnaeth y Comisiynydd sy'n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides y datganiad a ganlyn: “Mae'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd wedi bod yn bartner hanfodol yn ein hymateb i bandemig COVID-19. Ond mae'r argyfwng wedi dangos na allwn gymryd yn ganiataol argaeledd meddyginiaethau ac offer meddygol i drin cleifion. Bydd asiantaeth wedi'i hatgyfnerthu yn caniatáu inni ymateb yn gyflym, yn effeithlon, ac mewn modd cydgysylltiedig i unrhyw argyfwng yn y dyfodol.

“Rwy’n falch bod y Cyngor wedi cymeradwyo ein cynnig uchelgeisiol mor gyflym, ac mae angen i gynnydd ddilyn yr un mor gyflym ar ein cynigion i gryfhau mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau a chydweithrediad agosach ar fygythiadau iechyd trawsffiniol.

"Mae Asiantaethau cryf yr UE yn hanfodol ar gyfer ein hymateb ar y cyd i fygythiadau neu argyfyngau iechyd ac mae angen iddynt fod yn llawn offer i chwarae'r rôl yr ydym yn ei disgwyl ac ei hangen ganddynt.

“Rwyf am ddiolch i lywyddiaeth Portiwgal am y gwaith a gyflawnwyd yn ystod y chwe mis diwethaf ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda Senedd a Chyngor Ewrop ar droi ein gweledigaeth ar gyfer Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf yn realiti.”

Y camau nesaf

Yn dilyn mabwysiadu safbwynt y Cyngor, a elwir yn 'ddull cyffredinol' ar gynnig y Comisiwn, mae Senedd Ewrop i fod i fabwysiadu ei safbwynt yn ei chyfarfod llawn ym mis Gorffennaf. Yna bydd y Cyngor, y Senedd a’r Comisiwn Ewropeaidd yn negodi testun cynnig y Comisiwn, a elwir yn “drioleg”, i ddod i gytundeb o dan Arlywyddiaeth Slofenia.

Mae trafodaethau ar y ddwy reol arfaethedig arall, ar gyfer Canolfan Atal a Rheoli Clefydau Ewropeaidd a Rheoliad diwygiedig ar fygythiadau iechyd trawsffiniol hefyd yn symud ymlaen. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda Senedd a Chyngor Ewrop ar bob un o'r tri chynnig tuag at fabwysiadu'n gyflym. Fel y cyhoeddwyd yn y Pecyn Undeb Iechyd Ewrop, bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewropeaidd (HERA) newydd yn yr hydref. Bydd hyn yn cryfhau'r Undeb Iechyd Ewropeaidd gyda gwell parodrwydd ac ymateb i'r UE i fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol, trwy alluogi argaeledd cyflym, mynediad a dosbarthiad gwrthfesurau angenrheidiol.

Cefndir

Ar 11 Tachwedd 2020, cynigiodd y Comisiwn becyn Undeb Iechyd Ewropeaidd i gryfhau parodrwydd ac ymateb i argyfwng yn Ewrop. Mae'r pecyn yn cynnwys tair rheol ddrafft i wella rheolaeth argyfwng iechyd yn yr Undeb. Maent yn bwriadu cryfhau mandadau Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau a sefydlu cydgysylltiad cryfach ar gyfer bygythiadau iechyd trawsffiniol, gan gynnwys gallu datgan argyfwng iechyd cyhoeddus ar lefel yr UE.

O dan y rheoliad newydd, bydd Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop yn gallu hwyluso ymateb cydgysylltiedig ar lefel Undeb i argyfyngau iechyd trwy:

  • Monitro a lliniaru'r risg o brinder meddyginiaethau critigol a dyfeisiau meddygol;
  • darparu cyngor gwyddonol ar feddyginiaethau a allai fod â'r potensial i drin, atal neu ddiagnosio'r afiechydon sy'n achosi'r argyfyngau hynny;
  • cydlynu astudiaethau i fonitro effeithiolrwydd a diogelwch brechlynnau, a;
  • cydlynu treialon clinigol.

Mwy o wybodaeth

Undeb Iechyd

Cynnig i ymestyn mandad Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop

Ymateb Coronafirws yr UE

Y Comisiwn Ewropeaidd

Adroddiad y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd: Mae unigrwydd wedi dyblu ledled yr UE ers y pandemig

cyhoeddwyd

on

Dywedodd un o bob pedwar o ddinasyddion yr UE eu bod yn teimlo’n unig yn ystod misoedd cyntaf y pandemig coronafirws, yn ôl a adrodd o Ganolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn (JRC). Mae'r adroddiad yn cynnwys y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ar unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn yr UE, ac mae'n dadansoddi'r arolwg gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Gwella Amodau Byw a Gweithio, gan ddangos bod teimladau o unigrwydd yn dyblu ar draws pob grŵp oedran yn ystod misoedd cynnar y pandemig.

Gwelwyd cynnydd pedair gwaith mewn unigrwydd ymhlith pobl ifanc 18-35 oed, o'i gymharu â 2016. Dyblodd sylw'r cyfryngau ledled yr UE ar ffenomen unigrwydd yn ystod y pandemig hefyd, gydag ymwybyddiaeth o'r mater yn amrywio'n fawr ar draws aelod-wladwriaethau. Mae adroddiad JRC yn archwilio mentrau i fynd i’r afael ag unigrwydd mewn 10 aelod-wladwriaeth o’r UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae’r pandemig coronafirws wedi dod â phroblemau fel unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol i’r amlwg. Roedd y teimladau hyn yn bodoli eisoes, ond roedd llai o ymwybyddiaeth y cyhoedd ohonynt. Gyda'r adroddiad newydd hwn, gallwn ddechrau deall a mynd i'r afael â'r problemau hyn yn well. Ynghyd â mentrau eraill, fel y Papur Gwyrdd ar Heneiddio, mae gennym gyfle i fyfyrio ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cydnerth, gydlynol ac UE sy'n agosach at ei ddinasyddion. "

Ychwanegodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae unigrwydd yn her sy'n effeithio fwyfwy ar ein pobl ifanc. Ond er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw her yn effeithiol mae angen i ni ei deall yn gyntaf. Mae ein gwyddonwyr yn y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr i unigrwydd a sut mae pandemig wedi effeithio ar bobl. Mae'r adroddiad newydd hwn yn rhoi llinell sylfaen inni ar gyfer dadansoddiad ehangach, fel y gellir deall ac ymdrin ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn llawn yn Ewrop. ”

Yr adroddiad yw'r cam cyntaf o waith cydweithredol ehangach rhwng Senedd Ewrop a'r Comisiwn. Bydd y prosiect yn cynnwys casglu data newydd ledled yr UE ar unigrwydd, i'w gynnal yn 2022, a sefydlu platfform gwe i fonitro unigrwydd dros amser ac ar draws Ewrop. Darllenwch fwy yma a'r adroddiad llawn yma.

Parhau Darllen

coronafirws

Brechu'r byd: 'Tîm Ewrop' i rannu mwy na 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 gyda gwledydd incwm isel a chanolig erbyn diwedd 2021

cyhoeddwyd

on

Mae sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 diogel a fforddiadwy ledled y byd, ac yn arbennig ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig, yn flaenoriaeth i'r Undeb Ewropeaidd.

Yn y Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang yn Rhufain, ar 21 Mai 2021, cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen y byddai 'Tîm Ewrop' yn rhannu o leiaf 100 miliwn dos â gwledydd incwm isel a chanolig erbyn diwedd 2021, yn bennaf trwy COVAX, ein partner wrth frechu'r byd.

Mae Tîm Ewrop (yr UE, ei sefydliadau a phob un o'r 27 aelod-wladwriaeth) ar y trywydd iawn i ragori ar y nod cychwynnol hwn, a rhagwelir y bydd 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 yn cael eu rhannu gyda'r gwledydd sydd eu hangen fwyaf, erbyn diwedd 2021.

Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen: “Mae Tîm Ewrop yn cymryd ei gyfrifoldeb i helpu’r byd i ymladd y firws, ym mhobman. Mae brechu yn allweddol - dyna pam ei bod yn hanfodol sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i wledydd ledled y byd. Byddwn yn rhannu mwy na 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 gyda gwledydd incwm isel a chanolig erbyn diwedd eleni. ”

Bydd y mwy na 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 a gyflawnwyd gan Dîm Ewrop yn cyrraedd eu gwledydd cyrchfan, yn bennaf trwy COVAX, erbyn diwedd eleni.

Hyd yn hyn mae COVAX wedi cyflwyno 122 miliwn dos i 136 o wledydd.

Ochr yn ochr, mae Tîm Ewrop wedi lansio menter ar weithgynhyrchu a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica.

Bydd y fenter yn helpu i greu'r amodau cywir ar gyfer gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica, gyda € 1 biliwn o gyllideb yr UE a sefydliadau cyllid datblygu Ewropeaidd fel Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn gefn iddynt.

Ar 9 Gorffennaf, cytunodd Tîm Ewrop i gefnogi buddsoddiad ar raddfa fawr mewn cynhyrchu brechlyn gan yr Institut Pasteur yn Dakar, ochr yn ochr â mesurau cymorth eraill. Bydd y ffatri weithgynhyrchu newydd yn lleihau dibyniaeth Affrica o 99% ar fewnforion brechlyn ac yn cryfhau gwytnwch pandemig yn y cyfandir yn y dyfodol.

Cefndir

Yr UE fu'r grym y tu ôl i'r Ymateb Byd-eang Coronavirus a chreu'r ACT-Cyflymydd, cyfleuster y byd ar gyfer mynediad at frechlynnau, diagnosteg a thriniaethau COVID-19.

Gan fod angen amser a buddsoddiadau ar y mwyafrif o wledydd incwm isel a chanolig i adeiladu eu galluoedd gweithgynhyrchu eu hunain, yr ymateb uniongyrchol a mwyaf effeithiol o hyd yw rhannu brechlyn.

Cynullwyd yr Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang gan yr Arlywydd von der Leyen a Phrif Weinidog yr Eidal Mario Draghi ar 21 Mai 2021. Roedd yr uwchgynhadledd G20 gyntaf hon ar iechyd yn nodi dechrau pennod newydd mewn polisi iechyd byd-eang.

Ymrwymodd arweinwyr y byd i amlochrogiaeth, cydweithredu byd-eang ym maes iechyd ac i gynyddu galluoedd gweithgynhyrchu brechlyn ledled y byd, i wneud y pandemig hwn yn bandemig olaf.

Mwy o wybodaeth

Ymateb Byd-eang Coronavirus

Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang

Menter Affrica

Parhau Darllen

Brexit

Mae Johnson y DU yn annog yr UE i ystyried cynigion ôl-Brexit o ddifrif

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Prydain y Deyrnas Unedig, Boris Johnson yn sefyll gyda Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn ystod croeso swyddogol a llun teulu’r Arweinwyr yn uwchgynhadledd yr G7 ym Mae Carbis, Cernyw, Prydain, Mehefin 11, 2021. Leon Neal / Pool trwy REUTERS

Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi annog Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen i ystyried o ddifrif gynigion Prydain i newid yr hyn a alwodd yn ffordd “anghynaliadwy” y mae bargen Brexit yn llywodraethu masnach â Gogledd Iwerddon, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Ers iddo gwblhau ei allanfa o’r UE ddiwedd y llynedd, mae cysylltiadau Prydain â’r bloc wedi cyrraedd isafbwyntiau newydd, gyda’r ddwy ochr yn cyhuddo ei gilydd o weithredu’n ddidwyll dros gytundeb ar gyfer masnach ar ôl Brexit gyda Gogledd Iwerddon.

Mae Llundain yn cyhuddo Brwsel o fod yn rhy burist, neu gyfreithlon, wrth ddehongli ystyr y fargen i rai nwyddau sy'n symud o Brydain i'w thalaith yng Ngogledd Iwerddon. Dywed yr UE ei fod yn cadw at y fargen, a arwyddodd Johnson y llynedd yn unig.

Cynigiodd Prydain ddydd Mercher aildrafod rhannau o brotocol Gogledd Iwerddon sy'n llywodraethu symud nwyddau fel cigoedd wedi'u hoeri, ac i hepgor goruchwyliaeth yr UE o'r cytundeb.

Mae’r UE wedi gwrthod y galw i aildrafod, gyda von der Leyen yn ailadrodd neges y bloc ar Twitter, gan ddweud: "Bydd yr UE yn parhau i fod yn greadigol ac yn hyblyg o fewn fframwaith y Protocol. Ond ni fyddwn yn aildrafod."

Siaradodd Johnson â van der Leyen yr wythnos diwethaf.

"Nododd y prif weinidog fod y ffordd yr oedd y protocol yn gweithredu ar hyn o bryd yn anghynaladwy. Dywedodd na ellid dod o hyd i atebion trwy fecanweithiau presennol y protocol a dyna pam y byddem wedi nodi cynigion ar gyfer newidiadau sylweddol iddo," meddai llefarydd ar ran Johnson. meddai wrth gohebwyr.

Anogodd Johnson yr UE i "edrych ar y cynigion o ddifrif a gweithio gyda'r DU arnyn nhw" gan ddweud y byddai hyn yn rhoi gwell sylfaen i'r berthynas rhwng y DU a'r UE.

Fe wnaeth Prydain ddrafftio’r cynigion mewn un papur a gyhoeddodd ddydd Mercher i geisio gorfodi trafodaethau ataliol ymlaen ar wneud i’r protocol bondigrybwyll weithio’n well. Dywed rhai beirniaid mai ychydig o'r awgrymiadau sy'n newydd ac y gallai'r UE eu diswyddo i raddau helaeth.

Mae'r protocol yn mynd i'r afael â'r consundrwm mwyaf a godwyd gan yr ysgariad: sut i ddiogelu'r heddwch cain a ddygwyd i'r dalaith gan gytundeb heddwch Dydd Gwener y Groglith 1998, a dorrodd yr Unol Daleithiau - trwy gynnal ffin agored - heb agor drws cefn trwy Iwerddon gyfagos i sengl yr UE. marchnad o 450 miliwn o bobl.

Yn y bôn, mae angen gwiriadau ar nwyddau rhwng tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon, sy'n parhau i fod yn rhan o ardal tollau'r UE. Mae'r rhain wedi bod yn feichus i gwmnïau ac yn anathema i unoliaethwyr, sy'n gefnogol iawn i'r dalaith sy'n parhau i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd