Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Moscow yn cychwyn ymgyrch brechlyn atgyfnerthu wrth i achosion COVID-19 Rwsia ymchwyddo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae meddyg o'r ysbyty rhanbarthol yn derbyn brechlyn Sputnik-V Rwsia wedi'i saethu yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) yn Tver, Rwsia Hydref 12, 2020. REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Photo

Dechreuodd clinigau iechyd ym Moscow gynnig ergydion brechlyn atgyfnerthu yn erbyn COVID-19 ddydd Iau (1 Gorffennaf), meddai maer y ddinas, wrth i swyddogion Rwseg sgramblo i gynnwys ymchwydd mewn achosion sy’n cael eu beio ar yr amrywiad Delta heintus iawn, ysgrifennu Alexander Marrow, Polina Ivanova ac Anton Kolodyazhnyy, Reuters.

Cyhoeddodd y weinidogaeth iechyd reoliadau newydd ar gyfer y rhaglen frechu genedlaethol ddydd Mercher, gan argymell bod clinigau’n dechrau rhoi dosau atgyfnerthu i bobl a gafodd eu brechu chwe mis yn ôl, gan wneud Rwsia yn un o’r gwledydd cyntaf yn fyd-eang i ddechrau ail-frechu.

hysbyseb

Dywedodd y weinidogaeth iechyd fod yr ymgyrch yn fesur brys wrth i achosion coronafirws yn Rwsia godi’n sydyn a chyfraddau brechu yn parhau i fod yn isel.

Adroddodd Rwsia am 672 o farwolaethau cysylltiedig â coronafirws ddydd Iau, y doll marwolaeth swyddogol uchaf mewn un diwrnod ers i'r pandemig ddechrau. darllen mwy

Mae Rwsia wedi brechu dim ond 16% o’i phoblogaeth ers lansio ei rhaglen frechu ym mis Ionawr, wedi’i yrru’n rhannol gan ddiffyg ymddiriedaeth eang hyd yn oed wrth i’r wlad ddatblygu ei brechlynnau ei hun.

hysbyseb

Dywedodd y weinidogaeth iechyd y byddai'n dilyn brechiad "brys" ac yn argymell dosau atgyfnerthu i bobl sydd wedi'u brechu bob chwe mis nes bod o leiaf 60% o'r boblogaeth oedolion yn cael eu brechu.

I ddechrau, roedd yr awdurdodau wedi bwriadu cyrraedd y targed hwn erbyn yr hydref, ond ddydd Mawrth dywedodd y Kremlin na fyddai’n cael ei gyflawni.

Dywedodd Maer Moscow, Sergei Sobyanin, fod ail-frechu ar gael gydag unrhyw un o bedwar brechlyn cofrestredig Rwsia, ond y byddai'r Sputnik V blaenllaw a'r Sputnik-Light un-cydran yn cael eu defnyddio i ddechrau mewn wyth clinig ledled y ddinas.

Mae gwyddonwyr y tu ôl i ergyd Sputnik V wedi dweud o'r blaen fod yr amddiffyniad a gynhyrchir gan yr ergyd yn para llawer hirach na chwe mis, wedi'i gynnal gan gelloedd cof sy'n barod i gynhyrchu gwrthgyrff yn gyflym wrth ddod ar draws y firws.

Fodd bynnag, mae gwyddonwyr wedi argymell dosau atgyfnerthu i gadw nifer y gwrthgyrff amddiffynnol yn y corff ar lefel uchel o ystyried lledaeniad cyflym yr amrywiad Delta.

"Mae angen i ni gadw llygad ar y straen, gan gadw lefelau gwrthgyrff yn uchel trwy ail-frechu'n amlach," meddai Alexander Gintsburg, cyfarwyddwr Sefydliad Gamaleya a ddatblygodd y brechlyn.

"Mae hyn oherwydd bod celloedd cof yn hwyr i gyrraedd y gwaith ... maen nhw'n dechrau adeiladu'r lefel gywir o wrthgyrff o gwmpas y trydydd neu'r pedwerydd diwrnod," dyfynnwyd iddo gan asiantaeth newyddion Interfax yr wythnos diwethaf.

Cadarnhaodd tasglu coronafirws y llywodraeth 23,543 o achosion COVID-19 newydd yn ystod y 24 awr ddiwethaf, y mwyaf ers Ionawr 17, gan gynnwys 7,597 ym Moscow. Gwthiodd hynny gyfanswm yr achos cenedlaethol i 5,538,142 ers dechrau'r achosion.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd