Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Adroddiad y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd: Mae unigrwydd wedi dyblu ledled yr UE ers y pandemig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dywedodd un o bob pedwar o ddinasyddion yr UE eu bod yn teimlo’n unig yn ystod misoedd cyntaf y pandemig coronafirws, yn ôl a adrodd o Ganolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn (JRC). Mae'r adroddiad yn cynnwys y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ar unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn yr UE, ac mae'n dadansoddi'r arolwg gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Gwella Amodau Byw a Gweithio, gan ddangos bod teimladau o unigrwydd yn dyblu ar draws pob grŵp oedran yn ystod misoedd cynnar y pandemig.

Gwelwyd cynnydd pedair gwaith mewn unigrwydd ymhlith pobl ifanc 18-35 oed, o'i gymharu â 2016. Dyblodd sylw'r cyfryngau ledled yr UE ar ffenomen unigrwydd yn ystod y pandemig hefyd, gydag ymwybyddiaeth o'r mater yn amrywio'n fawr ar draws aelod-wladwriaethau. Mae adroddiad JRC yn archwilio mentrau i fynd i’r afael ag unigrwydd mewn 10 aelod-wladwriaeth o’r UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae’r pandemig coronafirws wedi dod â phroblemau fel unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol i’r amlwg. Roedd y teimladau hyn yn bodoli eisoes, ond roedd llai o ymwybyddiaeth y cyhoedd ohonynt. Gyda'r adroddiad newydd hwn, gallwn ddechrau deall a mynd i'r afael â'r problemau hyn yn well. Ynghyd â mentrau eraill, fel y Papur Gwyrdd ar Heneiddio, mae gennym gyfle i fyfyrio ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cydnerth, gydlynol ac UE sy'n agosach at ei ddinasyddion. "

hysbyseb

Ychwanegodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae unigrwydd yn her sy'n effeithio fwyfwy ar ein pobl ifanc. Ond er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw her yn effeithiol mae angen i ni ei deall yn gyntaf. Mae ein gwyddonwyr yn y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr i unigrwydd a sut mae pandemig wedi effeithio ar bobl. Mae'r adroddiad newydd hwn yn rhoi llinell sylfaen inni ar gyfer dadansoddiad ehangach, fel y gellir deall ac ymdrin ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn llawn yn Ewrop. ”

Yr adroddiad yw'r cam cyntaf o waith cydweithredol ehangach rhwng Senedd Ewrop a'r Comisiwn. Bydd y prosiect yn cynnwys casglu data newydd ledled yr UE ar unigrwydd, i'w gynnal yn 2022, a sefydlu platfform gwe i fonitro unigrwydd dros amser ac ar draws Ewrop. Darllenwch fwy yma a'r adroddiad llawn yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd