Cysylltu â ni

coronafirws

Mae AstraZeneca yn cyrraedd setliad gyda'r UE ar ddosbarthu brechlyn COVID-19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

AstraZeneca (AZN.L) ac mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i setliad ar gyflenwi 200 miliwn o ddosau brechlyn COVID-19 gan y gwneuthurwr cyffuriau, gan ddod â rhes i ben ynglŷn â phrinder a oedd wedi pwyso ar y cwmni ac ymgyrch frechu'r rhanbarth, ysgrifennu Pushkala Aripaka, Keith Weir a Byrgyr Ludwig.

Plymiodd yr anghydfod yr Undeb Ewropeaidd i argyfwng yn gynharach eleni wrth i wladwriaethau, dan bwysau i gyflymu brechiadau, sgramblo am ergydion. Fe achosodd hefyd argyfwng cysylltiadau cyhoeddus i AstraZeneca, sy’n cael ei arwain gan y Ffrancwr Pascal Soriot.

Ar ôl lleihau ei dibyniaeth gychwynnol ar y gwneuthurwr cyffuriau Eingl-Sweden, dywedodd Brwsel y byddai rhannau o’r cyfrolau a gyflawnwyd o dan y fargen yn cael eu trosglwyddo y tu allan i’r UE i leddfu anghydraddoldeb brechlyn byd-eang. Bellach mae cyflenwadau brechlyn y bloc yn dod yn bennaf o Pfizer / BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE).

hysbyseb

Fel rhan o ddydd Gwener (3 Medi) setliad, Mae AstraZeneca wedi ymrwymo i ddarparu 60 miliwn dos o'i frechlyn, Vaxzevria, erbyn diwedd y trydydd chwarter eleni, 75 miliwn erbyn diwedd y pedwerydd chwarter a 65 miliwn erbyn diwedd chwarter cyntaf 2022.

Wrth gynnwys danfoniadau a wnaed eisoes, mae'r amserlen honno'n mapio anrhydeddu contract prynu swmp 300 miliwn dos a darwyd tua blwyddyn yn ôl rhwng y cwmni a'r UE, ar ôl misoedd o wrthdaro dros oedi.

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd gamau cyfreithiol yn erbyn AstraZeneca yn Ebrill am beidio â pharchu'r contract hwnnw ac am beidio â chael cynllun "dibynadwy" i sicrhau danfoniadau amserol.

hysbyseb

Corff gweithredol yr UE Dywedodd o dan y cytundeb newydd, byddai aelod-wladwriaethau'n cael amserlenni dosbarthu rheolaidd ac os byddai unrhyw ddosau wedi'u gohirio, byddai ad-daliadau wedi'u capio yn cael eu defnyddio. Byddai aelodau’r UE â chyfraddau brechu isel yn cael eu blaenoriaethu, ychwanegodd.

Gwelir y ffial wedi'i labelu "Brechlyn clefyd coronafirws AstraZeneca (COVID-19)" wedi'i osod ar faner yr UE wedi'i arddangos yn y llun darlun hwn a dynnwyd Mawrth 24, 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

"Mae gwahaniaethau sylweddol mewn cyfraddau brechu rhwng ein haelod-wladwriaethau, ac mae argaeledd parhaus brechlynnau, gan gynnwys AstraZeneca's, yn parhau i fod yn hanfodol," meddai'r Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides.

Dywedodd hefyd y byddai rhai danfoniadau o dan y setliad yn mynd i wledydd incwm is y tu allan i'r UE.

"Byddwn yn parhau i helpu gweddill y byd. Ein nod yw rhannu o leiaf 200 miliwn dos o frechlynnau trwy COVAX gyda gwledydd incwm isel a chanolig tan ddiwedd y flwyddyn hon," meddai, gan gyfeirio at redeg cyfleusterau rhannu brechlyn. gan Gynghrair Brechlyn GAVI a Sefydliad Iechyd y Byd. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi dal i fyny â’i amserlen ymgyrchu, gan ddweud yr wythnos hon fod 70% o boblogaeth oedolion yr Undeb Ewropeaidd wedi cael eu brechu’n llawn, gan daro targed a osodwyd ar ddechrau’r flwyddyn. Darllen mwy.

Mae'r anheddiad yn caniatáu ar gyfer dosbarthu tra bod amrywiad Delta hynod heintus y coronafirws yn achosi pigyn mewn achosion ac mae brechlynnau'n cael eu hastudio ar gyfer hirhoedledd amddiffyniad.

Ar y cyfan, mae Pfizer a BioNTech wedi gwasanaethu anghenion brechlyn yr UE oherwydd bod y partneriaid wedi llwyddo i gynyddu cynhyrchiant ar gyfer cyflenwadau digonol. Mae pryderon ynghylch achosion prin iawn o geulo gwaed difrifol sy'n gysylltiedig â'r ergyd Astra, a ddatblygwyd ar y cyd â Phrifysgol Rhydychen, wedi pwyso a mesur y galw amdano.

Syrthiodd y defnydd o ergyd Astra yn y rhanbarth ymhellach pan benderfynodd yr Almaen ym mis Gorffennaf y byddai derbynwyr ergyd Astra gychwynnol yn cwblhau eu regimen dwy ergyd gyda dos o Pfizer neu Moderna.

"Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu cyrraedd dealltwriaeth gyffredin sy'n caniatáu inni symud ymlaen a gweithio ar y cyd â'r Comisiwn Ewropeaidd i helpu i oresgyn y pandemig," meddai Ruud Dobber, uwch weithredwr AstraZeneca.

Mae tua 92 miliwn dos o frechlyn AstraZeneca wedi’u dosbarthu i aelod-wladwriaethau’r UE hyd yn hyn, yn ôl y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau. Mae hynny ymhell islaw'r 437 miliwn dos a gyflwynwyd gan Pfizer / BioNTech ond o flaen y 77 miliwn Moderna (MRNA.O) dosau brechlyn wedi'u danfon.

Dywedodd Astra ei fod wedi rhyddhau mwy na 140 miliwn o ddos ​​hyd yma heb unrhyw elw i’r UE, gan gynnwys dosau sydd eto i’w dosbarthu i aelod-wladwriaethau a llwythi’r UE i COVAX neu i wladwriaethau eraill y tu allan i’r UE.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyllid ychwanegol i gefnogi brechu byd-eang ac i ymateb i argyfyngau byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig diwygio Cyllideb 2021 yr UE i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i feysydd polisi y mae angen eu hatgyfnerthu o ystyried datblygiadau diweddar ac anghenion ychwanegol. Yn bendant, bydd y Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon yn helpu i gyflymu brechiadau byd-eang. Bydd yn darparu € 450 miliwn ychwanegol i gyrraedd y € 1.3 biliwn sydd ei angen i sicrhau 200 miliwn dos ychwanegol o frechlynnau yn erbyn COVID-19 ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig trwy COVAX, fel y cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen ynddo Cyflwr yr araith Undeb. Mae'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon hefyd yn cynnig atgyfnerthu Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE gyda € 57.8m. Mae angen cynyddu'r arian a ragwelir yn y gyllideb i fynd i'r afael ag argyfyngau i dalu costau'r ymateb i'r argyfyngau a thrychinebau naturiol a ddigwyddodd yr haf diwethaf, gan gynnwys hediadau dychwelyd i wladolion yr UE sydd wedi'u lleoli yn Afghanistan, gweithrediadau yn Haiti yn dilyn y daeargryn diweddar ac ymladd. tanau coedwig yn Ewrop. Mae angen i'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft gael ei chymeradwyo gan Senedd Ewrop a chan aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor. Mae sesiwn holi-ac-ateb gyda mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Brechu COVID-19: Mae ASEau yn galw am undod yr UE a byd-eang

cyhoeddwyd

on

Rhaid i'r UE barhau â'i ymdrechion ar y cyd i frwydro yn erbyn pandemig COVID-19 a chymryd mesurau brys i rampio cynhyrchu brechlynnau i fodloni disgwyliadau dinasyddion, dywed ASEau,  SESIWN LLEOL ENVI.

Yn y ddadl lawn gyda Llywyddiaeth Portiwgal ac Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, gwnaeth ASE sylwadau ar gyflwr chwarae strategaeth frechu COVID-19 yr UE.

Pwysleisiodd llawer o aelodau fod yr UE wedi gwneud y penderfyniadau allweddol cywir, yn enwedig ar y dull Ewropeaidd ar y cyd o frechu ac ar sefyll dros hawliau ei ddinasyddion trwy roi diogelwch yn gyntaf a gorfodi rheolau atebolrwydd yr UE.

hysbyseb

Amddiffynnodd yr Arlywydd von der Leyen ddewis yr UE i archebu brechlynnau ar y cyd, yr angen am undod byd-eang a’r penderfyniad i beidio â chymryd unrhyw lwybrau byr ar ddiogelwch ac effeithlonrwydd brechlynnau. Rhaid tynnu gwersi o gamgymeriadau’r gorffennol, fe wnaeth hi gydnabod, fel “dydyn ni dal ddim lle rydyn ni eisiau bod yn y frwydr yn erbyn y firws”.

Rhaid dod o hyd i atebion i adael yr argyfwng yn ysbryd undod, rhwng aelod-wladwriaethau yn ogystal ag ar lefel fyd-eang, tanlinellodd ASEau. Mae gan yr UE gyfrifoldeb am weddill y byd a rhaid iddo sicrhau bod brechlynnau wedi'u dosbarthu'n deg ledled y byd, ychwanegon nhw, gan ailadrodd “nad oes neb yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel”.

Cydnabu'r aelodau fod yr UE wedi tanamcangyfrif heriau cynhyrchu màs brechlyn a bod yn rhaid cymryd mesurau concrit i gynyddu cynhyrchiant fel mater o'r flaenoriaeth orau. Anogodd llawer o ASEau’r Comisiwn i orfodi contractau presennol ac ar yr un pryd cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu strategaethau lleoli brechlyn.

hysbyseb

Er mwyn adeiladu ymddiriedaeth dinasyddion yn yr ymdrechion brechu ac osgoi dadffurfiad, rhaid i’r UE “ddweud y gwir”, nododd rhai ASEau. Yn hyn o beth, roedd llawer yn cofio’r angen am dryloywder o ran contractau, yn ogystal ag am ddata cynhwysfawr a chlir ar gyflwyno brechlynnau ar lefel genedlaethol.

Gan ystyried y symiau mawr o arian cyhoeddus a fuddsoddwyd, galwodd sawl ASE hefyd am fwy o graffu seneddol ar weithredu'r strategaeth brechlynnau.

Watch recordiad fideo o'r ddadl yma. Cliciwch ar yr enwau isod i gael datganiadau unigol.

Ana Paula Zacarias, Llywyddiaeth Portiwgaleg

Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd (Rhan 1stRhan 2ndRhan 3rd)

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Adnewyddu Ewrop, RO)

Marco Zanni (ID, TG)

ska Keller (Gwyrdd / EFA, DE)

Beata Szydło (ECR, PL)

Manon Aubry (Y Chwith, FR)

Cefndir

Ar 12 Ionawr 2021, ASEau cwestiynodd y Comisiwn ar y datblygiadau diweddaraf o ran brechlynnau COVID-19. Dilynodd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Ionawr yn canolbwyntio ar strategaeth fyd-eang yr UE ar gyfer COVID-19, tra bod y Comisiwn wedi cyhoeddi cynllun gweithredu wedi'i ddiweddaru i gamu i fyny'r frwydr yn erbyn y pandemig ar yr un diwrnod.

Yn ystod y dadl lawn ym mis Ionawr, Mynegodd ASEau gefnogaeth eang i ddull cyffredin yr UE o frwydro yn erbyn y pandemig a galwasant am dryloywder llwyr ynghylch contractau a defnyddio brechlynnau COVID-19.

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

coronafirws

Mae llysgennad yr UE yn dweud bod Rwsia yn gohirio archwiliadau brechlyn EMA Sputnik V - cyfryngau

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithiwr gofal iechyd yn paratoi dos o frechlyn Sputnik V (Gam-COVID-Vac) yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu yn Gostiny Dvor ym Moscow, Rwsia Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Llun

Dyfynnwyd bod Rwsia wedi gohirio archwiliadau gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) dro ar ôl tro sy'n angenrheidiol ar gyfer ardystio ei brechlyn Sputnik V COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, dyfynnwyd bod llysgennad yr UE i Moscow wedi dweud ddydd Gwener (8 Hydref), Reuters, ysgrifennwch Olzhas Auyezov, Anton Zverev ac Andrew Osborn ym Moscow a Jo Mason yn Llundain.

Mae'r brechlyn Sputnik V, a ddefnyddir yn helaeth yn Rwsia ac a gymeradwywyd i'w ddefnyddio mewn mwy na 70 o wledydd, yn destun adolygiad gan Sefydliad Iechyd y Byd a'r LCA.

hysbyseb

Mae Rwsia wedi cyhuddo’r Gorllewin o wrthod ardystio ei brechlyn blaenllaw am resymau gwleidyddol. Heb gymeradwyaeth EMA, mae'n anoddach i Rwsiaid deithio ledled yr UE.

"Mae hon yn broses dechnegol yn hytrach na gwleidyddol," meddai llysgennad yr UE, Markus Ederer, wrth allfa gyfryngau RBC Rwsia mewn cyfweliad.

"Pan fydd swyddogion Rwseg yn siarad am y broses yn cael ei gohirio a'i gwleidyddoli gan yr ochr Ewropeaidd, rwy'n credu weithiau eu bod yn cyfeirio atynt eu hunain i raddau helaeth oherwydd mai nhw sy'n gwneud hyn am wleidyddiaeth."

hysbyseb

Mae cronfa cyfoeth sofran Rwsia, Cronfa Buddsoddi Uniongyrchol Rwseg (RDIF), yn marchnata Sputnik V dramor. Gwrthododd wneud sylw.

Dywedodd yr LCA na allai wneud sylw ar y mater ar unwaith.

Dywedodd pump o bobl sydd â gwybodaeth am ymdrechion Ewropeaidd i asesu'r cyffur wrth Reuters yn gynharach eleni fod y datblygwyr Sputnik V. wedi methu dro ar ôl tro â darparu data y mae rheoleiddwyr yn ei ystyried yn ofynion safonol y broses cymeradwyo cyffuriau. darllen mwy

Dywedodd RDIF ar y pryd fod adroddiadau Reuters yn cynnwys “datganiadau ffug ac anghywir” yn seiliedig ar ffynonellau anhysbys a oedd yn ceisio niweidio Sputnik V fel rhan o ymgyrch ddadffurfiad.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Rwseg, Mikhail Murashko, y mis hwn bod yr holl rwystrau i gofrestru Sputnik V gyda’r WHO wedi’u clirio ac mai dim ond rhywfaint o waith papur oedd ar ôl i’w gwblhau. darllen mwy

Cyfeiriodd asiantaeth newyddion TASS at y weinidogaeth iechyd fel un a ddywedodd ddydd Gwener y gallai arolygwyr LCA gynnal ymweliad â Rwsia ym mis Rhagfyr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd