Cysylltu â ni

Clefyd Alzheimer

Mae EIT Health yn annog y sector gofal iechyd i gofleidio data ac AI yn y frwydr yn erbyn Clefyd Alzheimer

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

·         Ar hyn o bryd mae 9.7 miliwn o bobl yn Ewrop eisoes yn byw gyda Chlefyd Alzheimer a dementia[1] - a rhagwelir y bydd y nifer hwn yn codi i 14 miliwn erbyn 2030.[2]

·         Mae EIT Health yn galw am fwy o ddefnydd o dechnoleg o ran diagnosis a thriniaeth, gan dynnu sylw at brosiectau fel iLoF ac Altoida sy'n defnyddio AI a data yn llwyddiannus i gynyddu ein siawns o lwyddo mewn ymdrechion ymchwil a gwella rheolaeth Alzheimer.

·         Yn ystod y degawd diwethaf, mae cyfanswm o 400 o dreialon clinigol mawr i drin Alzheimer wedi methu,[3] gyda llawer oherwydd anawsterau sy'n gysylltiedig â dulliau sgrinio ymledol, heriau wrth nodi cleifion addas, a'r angen am driniaethau wedi'u teilwra ar gyfer pob proffil biolegol.[4]

hysbyseb

I gyd-fynd â Mis Alzheimer y Byd, mae EIT Health, rhwydwaith o arloeswyr iechyd gorau yn y dosbarth, a gefnogir gan yr UE, wedi tynnu sylw at yr angen brys i ganolbwyntio ar weithredu dulliau mwy grymus o drin Clefyd Alzheimer ar ôl pandemig.

Wrth i boblogaeth Ewrop heneiddio, mae Clefyd Alzheimer yn dod yn un o afiechydon mwyaf yr 21ain ganrif, ond er gwaethaf ymdrechion gwyddonol modern gan gynnwys llawer o dreialon clinigol hir a drud, dim ond un cyffur sydd wedi'i gymeradwyo (yn yr Unol Daleithiau) i drin Alzheimer. Clefyd er 2003.[5]

O ystyried y pwysau digynsail ar systemau gofal iechyd a achoswyd gan y pandemig COVID-19 dros y 18 mis diwethaf, mae ofnau cynyddol am yr effaith ar adnoddau a gwasanaethau cyfredol ar draws llwybr cyfan y claf; o amser i ddiagnosis i ofal diwedd oes.

hysbyseb

Yn gynharach eleni, daeth Melin Drafod Iechyd EIT (Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewropeaidd (EIT)) rhyddhau a adrodd dod i'r casgliad bod angen datrysiadau AI a digidol ar frys i helpu ymarferwyr gofal iechyd i lywio'r canlyniadau o'r pandemig - megis gallu staff, colli apwyntiadau a rhestrau aros hirach ar gyfer darparu gofal.

Dywedodd Jan-Philipp Beck, Prif Swyddog Gweithredol EIT Health: “Alzheimer yw un o’r afiechydon anoddaf i’w reoli a’i gefnogi; mae'n gymhleth iawn ac felly mae'n rhaid i ni ddefnyddio'r holl offer sydd ar gael inni i fynd i'r afael ag effaith bresennol a chynyddol y cyflwr dinistriol hwn. Gallwn ddefnyddio technoleg i'n helpu i fod yn ddoethach yn ein dull - gall data mawr a chloddio data mawr, AI, a thechnolegau eraill gryfhau dulliau traddodiadol, a rhoi'r cyfleoedd gorau inni lwyddo mewn meysydd fel risg a rhagfynegiad o glefyd, treialon clinigol a darganfod cyffuriau.

“Heb os, mae her y pandemig wedi helpu i gyflymu twf, mabwysiadu a graddio technoleg fel AI, gan fod darparwyr gofal iechyd a systemau wedi addasu i ddarparu gofal yn gyflym ac o bell. Fodd bynnag, mae angen cynnal y momentwm hwn i sicrhau bod buddion yn cael eu teimlo ar draws pob afiechyd, nid COVID-19 yn unig. ”

Gall harneisio data ac AI ddatgloi posibiliadau newydd mewn ymchwil a rheoli Clefyd Alzheimer. Er enghraifft, mae EIT Health wedi cefnogi cwmnïau fel Altoida a iLof sy'n herio dulliau traddodiadol o Glefyd Alzheimer gyda'r nod o ddiagnosio yn gyflym a'r broses darganfod cyffuriau.

Mae Altoida, a gefnogir gan Iechyd EIT, wedi datblygu dyfais feddalwedd anfewnwthiol sy'n defnyddio AI, i fesur a monitro swyddogaeth wybyddol i ragweld a fydd nam gwybyddol ysgafn yn cynyddu i Glefyd Alzheimer. Mae gwneud diagnosis o'r cyflwr yn gynnar, cyn i'r symptomau ddechrau ymddangos hyd yn oed, yn caniatáu i glinigwyr drin cleifion gyda'r nod o ohirio neu leihau effaith niwro-genhedlaeth. Mae'r ddyfais yn casglu data ymennydd wedi'i bersonoli trwy ofyn i ddefnyddwyr gwblhau set 10 munud o realiti estynedig a gweithgareddau modur ar eu ffôn clyfar neu dabled. Gyda'r data hwn, bydd y ddyfais yn defnyddio AI i ragweld a fydd unigolyn 55+ â nam gwybyddol ysgafn yn trosi i Glefyd Alzheimer o fewn 12 mis.

Ym mis Awst, dyfarnwyd Dynodiad Torri Newydd Asiantaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA) i Altoida ar gyfer datblygu dyfais niwroleg fanwl gyntaf y byd ar gyfer darogan Clefyd Alzheimer. Dyfernir y dynodiad hwn i'r atebion mwyaf addawol mewn meysydd o angen clinigol cryf ac mae'n caniatáu ar gyfer proses reoleiddio gyflym.

Hefyd yn canolbwyntio ar Alzheimer mae iLoF, enillwyr rhaglen Gofal Gwyllt Iechyd EIT 2019, sy'n anelu at chwyldroi'r broses treialu clinigol cymhleth a chyflymu darganfod cyffuriau.

Mae'r dulliau cyfredol o sgrinio cleifion ar gyfer treialon clinigol yn hir, yn ymledol ac yn ddrud, ac mae cyfraddau'r cleifion sydd naill ai'n gadael neu'n cael eu hystyried yn anghymwys yn uchel. Mae iLoF yn defnyddio algorithmau AI a ffotoneg i sgrinio cleifion yn anymledol ar gyfer cymhwysedd i dreialu a hwyluso meddygaeth wedi'i phersonoli a manwl gywirdeb wrth ddylunio treialon clinigol. Bydd defnyddio'r platfform deallus hwn nid yn unig yn cyflymu datblygiad triniaethau Alzheimer newydd a phersonol ac yn eu gwneud yn fwy hyfyw yn economaidd ond bydd hefyd yn hwyluso cymwysiadau meddygaeth wedi'u personoli ac yn eu hatal mewn cyflyrau eraill. 

I ddarllen mwy am sut mae EIT Health yn cefnogi arloesi gofal iechyd, os gwelwch yn dda cliciwch yma.


Ynglŷn ag Iechyd EIT

Rhwydwaith o arloeswyr iechyd gorau yn y dosbarth yw EIT Health gyda thua 150 o bartneriaid ac fe'i cefnogir gan y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewropeaidd (EIT), corff o'r Undeb Ewropeaidd. Rydym yn cydweithredu ar draws ffiniau i ddarparu atebion newydd a all alluogi dinasyddion Ewropeaidd i fyw bywydau hirach ac iachach.

Wrth i Ewropeaid fynd i’r afael â’r her o gynyddu afiechydon cronig ac aml-forbidrwydd a cheisio gwireddu’r cyfleoedd y mae technoleg yn eu cynnig i symud y tu hwnt i ddulliau confensiynol o drin, atal a ffyrdd iach o fyw, mae angen arweinwyr meddwl, arloeswyr a ffyrdd effeithlon o ddod â datrysiadau gofal iechyd arloesol iddynt farchnad.

Mae EIT Health yn mynd i'r afael â'r anghenion hyn. Rydym yn cysylltu'r holl chwaraewyr gofal iechyd perthnasol ar draws ffiniau Ewropeaidd - gan sicrhau ein bod yn cynnwys pob ochr i'r “triongl gwybodaeth”, fel y gall arloesi ddigwydd ar groesffordd ymchwil, addysg a busnes er budd dinasyddion.

EIechyd TG: Gyda'n gilydd ar gyfer bywydau iach yn Ewrop. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd