Cysylltu â ni

Iechyd

Byd newydd ar gyfer data iechyd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bore da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) - yn yr wythnosau, y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, bydd EAPM yn canolbwyntio llawer ar y materion sy'n deillio o gynnig deddfwriaethol Gofod Data Iechyd yr UE, a lansiwyd yn ystod y dyddiau diwethaf, hyd at ddiwedd y mandad deddfwriaethol hwn, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Mae cynnig Gofod Data Iechyd Ewrop wedi glanio o'r diwedd. Er bod y testun sy'n amlinellu'r cynllun wedi'i ddatblygu'n sylweddol ers iddo gael ei ryddhau gyntaf ym mis Mawrth, mae'r cynnig ei hun fwy neu lai yr un fath. O dan y cynllun, mae’r Comisiwn am gymryd “llaid cwantwm ymlaen” yn y ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu i Ewropeaid.

Fel y trafodwyd mewn amrywiol gyfarfodydd arbenigwyr aml-randdeiliaid EAPM yn ogystal â gyda Senedd Ewrop, gall data fod yn rhyngwyneb rhwng claf unigol a system broffesiynol a rheoledig, ac yn bennaf mae'n gysylltiad rhwng buddiannau preifat a chyhoeddus. 

Ac fel prif faes ymchwil a datblygiad technolegol parhaus, mae'n cynhyrchu llif cyson o arloesiadau - ac o ganlyniad yn dod yn faes brwydr glasurol lle mae safbwyntiau gwrthgyferbyniol ar rinweddau arloesi yn cael eu gweithredu. 

Mae maes penodol arloesedd meddygol sy’n gysylltiedig â data yn cynnig arddangosfa gyfoethog o wrthdaro o’r fath – gyda dadleuon ynghylch materion proffil uchel megis cyfeiriad yr ymchwil a sut i’w gymell, moesoldeb systemau ac arferion prisio meddyginiaethau, yr opsiynau sy’n cynyddu’n barhaus. ar gyfer casglu a manteisio ar ddata sy'n ymwneud ag iechyd, neu ddigonolrwydd rheolaethau rheoleiddiol.  

Yn y cynnig, mae'r Comisiwn am ddatblygu marchnad sengl ar gyfer gwasanaethau a chynhyrchion iechyd digidol. Yn ymarferol, mae hynny'n golygu ehangu [e-bost wedi'i warchod] fel y gall holl wledydd yr UE rannu e-bresgripsiynau a chrynodebau cleifion yn ogystal â mathau eraill o ddata iechyd megis adroddiadau labordy. Mae hefyd yn golygu y bydd seilwaith UE datganoledig newydd o’r enw [e-bost wedi'i warchod] a fydd yn galluogi rhannu data iechyd ar draws ffiniau ar gyfer ymchwil, rheoleiddio a llunio polisi.

Asiantaeth Unigol

hysbyseb

Mae ymgysylltiad yr unigolyn hefyd yn bwynt o anghydfod posibl, oherwydd er mwyn i ddatblygiadau arloesol ddod i rym, rhaid eu derbyn. 

Fel y cyfryw, gall y system fod yn ei lle, a gall cymdeithas annog y dinesydd i fanteisio ar gyfle, ond yn y pen draw, rhaid i'r dinesydd gymryd y cyfrifoldeb. Mae’r ddadl sy’n ysgubo ar draws Ewrop ynghylch hawliau a dyletswyddau mewn perthynas â brechu yn enghraifft gymhellol: mae llawer o rieni, nad ydynt wedi’u hargyhoeddi ynghylch rhinweddau brechu ar gyfer eu plentyn, yn atal caniatâd i gynnal gweithdrefnau imiwneiddio. Yma mae'r cyferbyniad rhwng buddiannau preifat a chyhoeddus hefyd yn amlwg, gan fod mynnu unigolyn i wrthod brechu yn gwrthdaro â'r budd cyhoeddus o warchodaeth buches a ddaw yn sgil brechu.

Newid sylweddol

Mae cynnig Gofod Data Iechyd Ewrop yn nodi gweledigaeth y Comisiwn ar gyfer sut y dylid rheoli, rhannu a defnyddio data iechyd y bloc. Mae'r cynnig yn paratoi'r ffordd ar gyfer ad-drefnu sylweddol mewn maes lle nad yw cynnydd ar draws yr UE yn gyson. Mewn rhai gwledydd mae papur yn dal i fod yn frenin, tra mewn eraill, mae cyrchu presgripsiynau electronig wedi bod yn arferol ers blynyddoedd. 

Mae'r rhai sy'n gwerthfawrogi arloesedd fel cymwynaswr posibl i gymdeithas - neu sy'n ei werthfawrogi mewn termau mwy personol fel mynegiant o ddychymyg a dyfalbarhad dynol - yn naturiol yn ceisio'r rhyddid mwyaf i'w ddilyn. Mae'r rhai sy'n ofalus yn ei gylch oherwydd y peryglon posibl neu'r problemau ymarferol y gallai eu creu yn naturiol yn ceisio monitro ei gynnydd a mynnu rheolaethau a gosod cyfyngiadau. 

HOWEVER rhwng y ddwy duedd hon, mae angen sicrhau cydbwysedd yn y byd polisi a fydd yn caniatáu arloesi tra'n rhoi sicrwydd priodol i'r amheuwyr. 

Dim ond os caiff y dadleuon anochel eu llywio gan ansawdd y myfyrio a chadernid y dystiolaeth – ar y ddwy ochr y gellir gwneud hynny’n optimaidd. Os yw'r naill ochr neu'r llall yn teimlo y gall ddadlau ar sail rhyw awdurdod tybiedig heb roi ystyriaeth ddyledus i'r materion neu drwy ddiystyru safbwyntiau eraill, bydd y canlyniad yn hynod o is-optimaidd.

Felly mewn trafodaethau ar arloesi sy'n ymwneud â data iechyd, mae angen llywio manwl i olrhain y llwybr gorau trwy lu o newidynnau er mwyn sicrhau ymddiriedaeth y cyhoedd a chadw'r rhai sydd wedi'u personoli mewn gofal iechyd personol fel y mae EAPM wedi'i argymell. 

Ac ynghanol yr holl drafodaeth ddilynol ar y dechnoleg a’i goblygiadau, yr elfen ganolog ddylai fod – yn unol â rhesymeg y pwnc – y person. Mwy na chlaf yn unig, mwy nag aelod o gategori neu grŵp haenedig. Y person, y dinesydd, sy'n haeddu sylw fel y cyfryw a'i ddata iechyd ydyw. 

Claf posibl, wrth gwrs, gan ein bod ni i gyd wedi ein tynghedu i fod rywbryd neu’i gilydd. Ac i'r graddau hynny, felly, y person, y dinesydd, yn gyffredinol - hynny yw, pob person, pob dinesydd. Ar gyfer waeth beth fo unrhyw ddiffiniad neu faen prawf neu ansawdd neu nodwedd arall, dyna ydym ni i gyd. Person, pobl. Nid oes unrhyw swm o gategoreiddio dilynol yn newid: yn yr un ffordd ag na allwch halenu halen i'w wneud yn fwy hallt, nid oes unrhyw epithets ychwanegol yn gwneud person yn ddim mwy na'r hyn yw ef neu hi yn sylfaenol - person. A dyna ddylai'r trafodaethau droi o'i gwmpas a pha EAPM y bydd yn canolbwyntio arno yng Ngofod Data Iechyd yr UE.

Cleifion, Dinasyddion, Ymddiriedolaeth y cyhoedd

Mae mwy o gyfranogiad gan y claf, y person, y dinesydd, hefyd yn caniatáu dimensiwn newydd i asesu therapïau.  

Yr unigolyn sy'n cael triniaeth sydd yn y sefyllfa orau i wybod a yw triniaeth benodol yn gweithio ai peidio. Mae'r person yn deall ei gorff, felly gall weithio gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddyfeisio addasiadau i gylchoedd triniaeth. Bydd yr ystod gynyddol o apiau hefyd yn ei gwneud yn haws i’r unigolyn ddeall yn gynharach a oes angen triniaeth ai peidio, a fydd hefyd yn rhoi hwb i’r siawns o arbed costau ar driniaethau diangen – a bydd hefyd yn rhoi hwb seicolegol i’r unigolyn. , sicrwydd ei fod ef neu hi yn cadw rhywfaint o reolaeth dros eu bywydau eu hunain.

addysg yn chwarae rhan bwysig yma yn ogystal â'r strwythurau llywodraethu. Bydd hyn yn arbed amser wrth ymdrin â phryderon am lawer o'r materion sy'n codi nawr gyda chyfranogiad isel mewn treialon clinigol, pryderon ynghylch caniatâd, rhannu samplau meinwe ar gyfer ymchwil pellach, sgrinio ac yn y blaen. Bydd y cynlluniau ar gyfer gofod data iechyd hefyd yn rhoi gwybodaeth. genedigaeth i fath newydd o gorff gwarchod data - yr hyn a elwir yn gyrff mynediad data iechyd. Bydd yr awdurdodau hyn yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod data iechyd yn barod i'w hailddefnyddio mewn ymchwil a pholisi.

Mae rhai gwledydd eisoes wedi sefydlu rhywbeth sy’n debyg i awdurdod mynediad data iechyd o’r fath, meddai’r Comisiwn yn ei daflen Holi ac Ateb - gan gyfeirio at Findata o’r Ffindir, Hyb Data Iechyd Ffrainc a Forshungsdatenzentrum yr Almaen. Cafodd rhai o'r awdurdodau hyn eu cynnwys mewn consortiwm a lansiodd gais ddechrau mis Mawrth i adeiladu fersiwn prawf o'r gofod data iechyd ar gyfer ailddefnyddio data ar gyfer ymchwil a pholisi.

Ar gyfer EAPM, bydd y materion canolog yn yr wythnosau, y misoedd a'r blynyddoedd i ddod wrth gwrs yn ymwneud ag ymddiriedaeth y cyhoedd a chadw'r dinesydd / claf yng nghanol yr achos - ac yn naturiol, bydd EAPM yn canolbwyntio llawer ar y gofod data iechyd tan diwedd y mandad deddfwriaethol hwn.

Y mater felly yw'r ffordd orau o alluogi a grymuso'r person, y dinesydd o ran eu data, fel bod hunaniaeth a rôl yr unigolyn yn ganolog i ofal. 

Dyma lle mae gofal personol a meddygaeth fanwl yn dod o hyd i'w lle yn y dadleuon hyn.

Yna gall y datblygiadau mewn arloesi meddygol ac offer TGCh alluogi'r person i ryngweithio'n adeiladol â'r system gofal iechyd - ar yr amod bod y system gofal iechyd yn cael ei haddasu yn unol â hynny. 

Ac ymlaen at bynciau nad ydynt yn ymwneud â data..

Anghydraddoldeb mewn triniaeth

Mewn sylwadau sy'n atgoffa rhywun o ganol 2021 pan oedd yr ymateb byd-eang i coronafirws wedi'i nodweddu gan annhegwch brechlyn amlwg, siaradodd pennaeth Sefydliad Iechyd y Byd Tedros Adhanom Ghebreyesus ddydd Mercher (4 Mai) am bobl mewn gwledydd tlotach yn methu â chael mynediad i offer achub bywyd COVID-19. Ac eithrio'r tro hwn, yn hytrach na bod brechlynnau allan o gyrraedd, triniaethau ydyw. 

Mae “argaeledd isel a phrisiau uchel” wedi arwain rhai gwledydd i ddiystyru prynu cyffuriau gwrthfeirysol hynod effeithiol, meddai Tedros. “Yn syml, nid yw’n dderbyniol, yn y pandemig gwaethaf mewn canrif, nad yw triniaethau arloesol a all achub bywydau yn cyrraedd y rhai sydd eu hangen.” 

WHO yn paratoi ar gyfer y pandemig nesaf

Gall pandemigau ac achosion ar raddfa fawr hawlio miliynau o fywydau, tarfu ar gymdeithasau a dinistrio economïau. Mae Rhaglen Argyfyngau Iechyd WHO (WHE) yn gweithio gydag aelod-wladwriaethau i helpu gwledydd i baratoi ar gyfer achosion a phandemigau ar raddfa fawr. Trwy Strategaeth Asia Pacific ar gyfer Clefydau sy'n Dod i'r Amlwg ac Argyfyngau Iechyd y Cyhoedd (APSED III), mae galluoedd craidd sy'n ofynnol gan y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005), neu IHR, yn cael eu datblygu, gan ddarparu sylfaen bwysig ar gyfer parodrwydd pandemig. 

Ategir hyn gan ymdrechion i gryfhau systemau a galluoedd clefyd-benodol, gan gynnwys ar gyfer brechlynnau, fferyllol ac ymyriadau iechyd cyhoeddus eraill. Anogir gwledydd hefyd i ymgysylltu â'r gymdeithas gyfan er mwyn bod yn barod ac ymateb yn effeithiol i bandemig. Gan fod y pandemig nesaf yn fwyaf tebygol o gael ei achosi gan y ffliw, mae'r afiechyd yn parhau i fod yn fygythiad iechyd cyhoeddus blaenoriaeth yn y Rhanbarth. 

Gordewdra - argyfwng iechyd arall Ewrop

Mae Adroddiad Gordewdra Rhanbarthol Ewropeaidd WHO 2022 newydd, a gyhoeddwyd ar 3 Mai gan Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd, yn datgelu bod cyfraddau gorbwysedd a gordewdra wedi cyrraedd cyfrannau epidemig ar draws y rhanbarth a’u bod yn dal i gynyddu, ac nid oes yr un o’r 53 o Aelod-wladwriaethau’r Rhanbarth ar hyn o bryd. ar y trywydd iawn i gyrraedd targed Clefyd Anhrosglwyddadwy Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd (NCD) o atal y cynnydd mewn gordewdra erbyn 2025. Mae’r adroddiad yn datgelu bod 59% o oedolion yn y Rhanbarth Ewropeaidd a bron i 1 o bob 3 o blant (29% o fechgyn a 27% o merched) dros bwysau neu'n byw gyda gordewdra. Mae nifer yr achosion o ordewdra ymhlith oedolion yn y Rhanbarth Ewropeaidd yn uwch nag yn unrhyw ranbarth WHO arall ac eithrio'r Americas. 

Mae gorbwysedd a gordewdra ymhlith prif achosion marwolaeth ac anabledd yn y Rhanbarth Ewropeaidd, gydag amcangyfrifon diweddar yn awgrymu eu bod yn achosi mwy na 1.2 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn, sy'n cyfateb i fwy na 13% o gyfanswm marwolaethau yn y Rhanbarth. 

Mae gordewdra yn cynyddu'r risg ar gyfer llawer o NCDs, gan gynnwys canserau, clefydau cardiofasgwlaidd, diabetes mellitus math 2 a chlefydau anadlol cronig. Er enghraifft, mae gordewdra yn cael ei ystyried yn achos o leiaf 13 math gwahanol o ganser, ac mae’n debygol o fod yn uniongyrchol gyfrifol am o leiaf 200,000 o achosion canser newydd bob blwyddyn ar draws y Rhanbarth, gyda’r ffigur hwn i godi ymhellach yn y blynyddoedd i ddod. Mae gorbwysedd a gordewdra hefyd yn brif ffactor risg ar gyfer anabledd, gan achosi 7% o gyfanswm y blynyddoedd o fyw ag anabledd yn y Rhanbarth. Mae canlyniadau pandemig COVID-19 wedi effeithio’n anghymesur ar bobl dros bwysau a’r rhai sy’n byw gyda gordewdra. 

A dyna bopeth o EAPM am y tro. Byddwch yn ddiogel ac yn iach, a mwynhewch eich penwythnos pan fydd yn cyrraedd...

yn cyrraedd o'r diwedd

Mae cynnig Gofod Data Iechyd Ewrop wedi glanio o'r diwedd. Er bod y testun sy'n amlinellu'r cynllun wedi'i ddatblygu'n sylweddol ers iddo gael ei ryddhau gyntaf ym mis Mawrth, mae'r cynnig ei hun fwy neu lai yr un fath. O dan y cynllun, mae’r Comisiwn am gymryd “llaid cwantwm ymlaen” yn y ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu i Ewropeaid.

Fel y trafodwyd mewn amrywiol gyfarfodydd arbenigwyr aml-randdeiliaid EAPM yn ogystal â gyda Senedd Ewrop, gall data fod yn rhyngwyneb rhwng claf unigol a system broffesiynol a rheoledig, ac yn bennaf mae'n gysylltiad rhwng buddiannau preifat a chyhoeddus. 

Ac fel prif faes ymchwil a datblygiad technolegol parhaus, mae'n cynhyrchu llif cyson o arloesiadau - ac o ganlyniad yn dod yn faes brwydr glasurol lle mae safbwyntiau gwrthgyferbyniol ar rinweddau arloesi yn cael eu gweithredu. 

Mae maes penodol arloesedd meddygol sy’n gysylltiedig â data yn cynnig arddangosfa gyfoethog o wrthdaro o’r fath – gyda dadleuon ynghylch materion proffil uchel megis cyfeiriad yr ymchwil a sut i’w gymell, moesoldeb systemau ac arferion prisio meddyginiaethau, yr opsiynau sy’n cynyddu’n barhaus. ar gyfer casglu a manteisio ar ddata sy'n ymwneud ag iechyd, neu ddigonolrwydd rheolaethau rheoleiddiol.  

Yn y cynnig, mae'r Comisiwn am ddatblygu marchnad sengl ar gyfer gwasanaethau a chynhyrchion iechyd digidol. Yn ymarferol, mae hynny'n golygu ehangu [e-bost wedi'i warchod] fel y gall holl wledydd yr UE rannu e-bresgripsiynau a chrynodebau cleifion yn ogystal â mathau eraill o ddata iechyd megis adroddiadau labordy. Mae hefyd yn golygu y bydd seilwaith UE datganoledig newydd o’r enw [e-bost wedi'i warchod] a fydd yn galluogi rhannu data iechyd ar draws ffiniau ar gyfer ymchwil, rheoleiddio a llunio polisi.

Asiantaeth Unigol

Mae ymgysylltiad yr unigolyn hefyd yn bwynt o anghydfod posibl, oherwydd er mwyn i ddatblygiadau arloesol ddod i rym, rhaid eu derbyn. 

Fel y cyfryw, gall y system fod yn ei lle, a gall cymdeithas annog y dinesydd i fanteisio ar gyfle, ond yn y pen draw, rhaid i'r dinesydd gymryd y cyfrifoldeb. Mae’r ddadl sy’n ysgubo ar draws Ewrop ynghylch hawliau a dyletswyddau mewn perthynas â brechu yn enghraifft gymhellol: mae llawer o rieni, nad ydynt wedi’u hargyhoeddi ynghylch rhinweddau brechu ar gyfer eu plentyn, yn atal caniatâd i gynnal gweithdrefnau imiwneiddio. Yma mae'r cyferbyniad rhwng buddiannau preifat a chyhoeddus hefyd yn amlwg, gan fod mynnu unigolyn i wrthod brechu yn gwrthdaro â'r budd cyhoeddus o warchodaeth buches a ddaw yn sgil brechu.

Newid sylweddol

Mae cynnig Gofod Data Iechyd Ewrop yn nodi gweledigaeth y Comisiwn ar gyfer sut y dylid rheoli, rhannu a defnyddio data iechyd y bloc. Mae'r cynnig yn paratoi'r ffordd ar gyfer ad-drefnu sylweddol mewn maes lle nad yw cynnydd ar draws yr UE yn gyson. Mewn rhai gwledydd mae papur yn dal i fod yn frenin, tra mewn eraill, mae cyrchu presgripsiynau electronig wedi bod yn arferol ers blynyddoedd. 

Mae'r rhai sy'n gwerthfawrogi arloesedd fel cymwynaswr posibl i gymdeithas - neu sy'n ei werthfawrogi mewn termau mwy personol fel mynegiant o ddychymyg a dyfalbarhad dynol - yn naturiol yn ceisio'r rhyddid mwyaf i'w ddilyn. Mae'r rhai sy'n ofalus yn ei gylch oherwydd y peryglon posibl neu'r problemau ymarferol y gallai eu creu yn naturiol yn ceisio monitro ei gynnydd a mynnu rheolaethau a gosod cyfyngiadau. 

HOWEVER rhwng y ddwy duedd hon, mae angen sicrhau cydbwysedd yn y byd polisi a fydd yn caniatáu arloesi tra'n rhoi sicrwydd priodol i'r amheuwyr. 

Dim ond os caiff y dadleuon anochel eu llywio gan ansawdd y myfyrio a chadernid y dystiolaeth – ar y ddwy ochr y gellir gwneud hynny’n optimaidd. Os yw'r naill ochr neu'r llall yn teimlo y gall ddadlau ar sail rhyw awdurdod tybiedig heb roi ystyriaeth ddyledus i'r materion neu drwy ddiystyru safbwyntiau eraill, bydd y canlyniad yn hynod o is-optimaidd.

Felly mewn trafodaethau ar arloesi sy'n ymwneud â data iechyd, mae angen llywio manwl i olrhain y llwybr gorau trwy lu o newidynnau er mwyn sicrhau ymddiriedaeth y cyhoedd a chadw'r rhai sydd wedi'u personoli mewn gofal iechyd personol fel y mae EAPM wedi'i argymell. 

Ac ynghanol yr holl drafodaeth ddilynol ar y dechnoleg a’i goblygiadau, yr elfen ganolog ddylai fod – yn unol â rhesymeg y pwnc – y person. Mwy na chlaf yn unig, mwy nag aelod o gategori neu grŵp haenedig. Y person, y dinesydd, sy'n haeddu sylw fel y cyfryw a'i ddata iechyd ydyw. 

Claf posibl, wrth gwrs, gan ein bod ni i gyd wedi ein tynghedu i fod rywbryd neu’i gilydd. Ac i'r graddau hynny, felly, y person, y dinesydd, yn gyffredinol - hynny yw, pob person, pob dinesydd. Ar gyfer waeth beth fo unrhyw ddiffiniad neu faen prawf neu ansawdd neu nodwedd arall, dyna ydym ni i gyd. Person, pobl. Nid oes unrhyw swm o gategoreiddio dilynol yn newid: yn yr un ffordd ag na allwch halenu halen i'w wneud yn fwy hallt, nid oes unrhyw epithets ychwanegol yn gwneud person yn ddim mwy na'r hyn yw ef neu hi yn sylfaenol - person. A dyna ddylai'r trafodaethau droi o'i gwmpas a pha EAPM y bydd yn canolbwyntio arno yng Ngofod Data Iechyd yr UE.

Cleifion, Dinasyddion, Ymddiriedolaeth y cyhoedd

Mae mwy o gyfranogiad gan y claf, y person, y dinesydd, hefyd yn caniatáu dimensiwn newydd i asesu therapïau.  

Yr unigolyn sy'n cael triniaeth sydd yn y sefyllfa orau i wybod a yw triniaeth benodol yn gweithio ai peidio. Mae'r person yn deall ei gorff, felly gall weithio gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddyfeisio addasiadau i gylchoedd triniaeth. Bydd yr ystod gynyddol o apiau hefyd yn ei gwneud yn haws i’r unigolyn ddeall yn gynharach a oes angen triniaeth ai peidio, a fydd hefyd yn rhoi hwb i’r siawns o arbed costau ar driniaethau diangen – a bydd hefyd yn rhoi hwb seicolegol i’r unigolyn. , sicrwydd ei fod ef neu hi yn cadw rhywfaint o reolaeth dros eu bywydau eu hunain.

addysg yn chwarae rhan bwysig yma yn ogystal â'r strwythurau llywodraethu. Bydd hyn yn arbed amser wrth ymdrin â phryderon am lawer o'r materion sy'n codi nawr gyda chyfranogiad isel mewn treialon clinigol, pryderon ynghylch caniatâd, rhannu samplau meinwe ar gyfer ymchwil pellach, sgrinio ac yn y blaen. Bydd y cynlluniau ar gyfer gofod data iechyd hefyd yn rhoi gwybodaeth. genedigaeth i fath newydd o gorff gwarchod data - yr hyn a elwir yn gyrff mynediad data iechyd. Bydd yr awdurdodau hyn yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod data iechyd yn barod i'w hailddefnyddio mewn ymchwil a pholisi.

Mae rhai gwledydd eisoes wedi sefydlu rhywbeth sy’n debyg i awdurdod mynediad data iechyd o’r fath, meddai’r Comisiwn yn ei daflen Holi ac Ateb - gan gyfeirio at Findata o’r Ffindir, Hyb Data Iechyd Ffrainc a Forshungsdatenzentrum yr Almaen. Cafodd rhai o'r awdurdodau hyn eu cynnwys mewn consortiwm a lansiodd gais ddechrau mis Mawrth i adeiladu fersiwn prawf o'r gofod data iechyd ar gyfer ailddefnyddio data ar gyfer ymchwil a pholisi.

Ar gyfer EAPM, bydd y materion canolog yn yr wythnosau, y misoedd a'r blynyddoedd i ddod wrth gwrs yn ymwneud ag ymddiriedaeth y cyhoedd a chadw'r dinesydd / claf yng nghanol yr achos - ac yn naturiol, bydd EAPM yn canolbwyntio llawer ar y gofod data iechyd tan diwedd y mandad deddfwriaethol hwn.

Y mater felly yw'r ffordd orau o alluogi a grymuso'r person, y dinesydd o ran eu data, fel bod hunaniaeth a rôl yr unigolyn yn ganolog i ofal. 

Dyma lle mae gofal personol a meddygaeth fanwl yn dod o hyd i'w lle yn y dadleuon hyn.

Yna gall y datblygiadau mewn arloesi meddygol ac offer TGCh alluogi'r person i ryngweithio'n adeiladol â'r system gofal iechyd - ar yr amod bod y system gofal iechyd yn cael ei haddasu yn unol â hynny. 

Ac ymlaen at bynciau nad ydynt yn ymwneud â data..

Anghydraddoldeb mewn triniaeth

Mewn sylwadau sy'n atgoffa rhywun o ganol 2021 pan oedd yr ymateb byd-eang i coronafirws wedi'i nodweddu gan annhegwch brechlyn amlwg, siaradodd pennaeth Sefydliad Iechyd y Byd Tedros Adhanom Ghebreyesus ddydd Mercher (4 Mai) am bobl mewn gwledydd tlotach yn methu â chael mynediad i offer achub bywyd COVID-19. Ac eithrio'r tro hwn, yn hytrach na bod brechlynnau allan o gyrraedd, triniaethau ydyw. 

Mae “argaeledd isel a phrisiau uchel” wedi arwain rhai gwledydd i ddiystyru prynu cyffuriau gwrthfeirysol hynod effeithiol, meddai Tedros. “Yn syml, nid yw’n dderbyniol, yn y pandemig gwaethaf mewn canrif, nad yw triniaethau arloesol a all achub bywydau yn cyrraedd y rhai sydd eu hangen.” 

WHO yn paratoi ar gyfer y pandemig nesaf

Gall pandemigau ac achosion ar raddfa fawr hawlio miliynau o fywydau, tarfu ar gymdeithasau a dinistrio economïau. Mae Rhaglen Argyfyngau Iechyd WHO (WHE) yn gweithio gydag aelod-wladwriaethau i helpu gwledydd i baratoi ar gyfer achosion a phandemigau ar raddfa fawr. Trwy Strategaeth Asia Pacific ar gyfer Clefydau sy'n Dod i'r Amlwg ac Argyfyngau Iechyd y Cyhoedd (APSED III), mae galluoedd craidd sy'n ofynnol gan y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005), neu IHR, yn cael eu datblygu, gan ddarparu sylfaen bwysig ar gyfer parodrwydd pandemig. 

Ategir hyn gan ymdrechion i gryfhau systemau a galluoedd clefyd-benodol, gan gynnwys ar gyfer brechlynnau, fferyllol ac ymyriadau iechyd cyhoeddus eraill. Anogir gwledydd hefyd i ymgysylltu â'r gymdeithas gyfan er mwyn bod yn barod ac ymateb yn effeithiol i bandemig. Gan fod y pandemig nesaf yn fwyaf tebygol o gael ei achosi gan y ffliw, mae'r afiechyd yn parhau i fod yn fygythiad iechyd cyhoeddus blaenoriaeth yn y Rhanbarth. 

Gordewdra - argyfwng iechyd arall Ewrop

Mae Adroddiad Gordewdra Rhanbarthol Ewropeaidd WHO 2022 newydd, a gyhoeddwyd ar 3 Mai gan Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd, yn datgelu bod cyfraddau gorbwysedd a gordewdra wedi cyrraedd cyfrannau epidemig ar draws y rhanbarth a’u bod yn dal i gynyddu, ac nid oes yr un o’r 53 o Aelod-wladwriaethau’r Rhanbarth ar hyn o bryd. ar y trywydd iawn i gyrraedd targed Clefyd Anhrosglwyddadwy Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd (NCD) o atal y cynnydd mewn gordewdra erbyn 2025. Mae’r adroddiad yn datgelu bod 59% o oedolion yn y Rhanbarth Ewropeaidd a bron i 1 o bob 3 o blant (29% o fechgyn a 27% o merched) dros bwysau neu'n byw gyda gordewdra. Mae nifer yr achosion o ordewdra ymhlith oedolion yn y Rhanbarth Ewropeaidd yn uwch nag yn unrhyw ranbarth WHO arall ac eithrio'r Americas. 

Mae gorbwysedd a gordewdra ymhlith prif achosion marwolaeth ac anabledd yn y Rhanbarth Ewropeaidd, gydag amcangyfrifon diweddar yn awgrymu eu bod yn achosi mwy na 1.2 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn, sy'n cyfateb i fwy na 13% o gyfanswm marwolaethau yn y Rhanbarth. 

Mae gordewdra yn cynyddu'r risg ar gyfer llawer o NCDs, gan gynnwys canserau, clefydau cardiofasgwlaidd, diabetes mellitus math 2 a chlefydau anadlol cronig. Er enghraifft, mae gordewdra yn cael ei ystyried yn achos o leiaf 13 math gwahanol o ganser, ac mae’n debygol o fod yn uniongyrchol gyfrifol am o leiaf 200,000 o achosion canser newydd bob blwyddyn ar draws y Rhanbarth, gyda’r ffigur hwn i godi ymhellach yn y blynyddoedd i ddod. Mae gorbwysedd a gordewdra hefyd yn brif ffactor risg ar gyfer anabledd, gan achosi 7% o gyfanswm y blynyddoedd o fyw ag anabledd yn y Rhanbarth. Mae canlyniadau pandemig COVID-19 wedi effeithio’n anghymesur ar bobl dros bwysau a’r rhai sy’n byw gyda gordewdra. 

A dyna bopeth o EAPM am y tro. Byddwch yn ddiogel ac yn iach, a mwynhewch eich penwythnos pan fydd yn cyrraedd...

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd