Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Undeb Iechyd Ewropeaidd: Gofod Data Iechyd Ewropeaidd ar gyfer Pobl a Gwyddoniaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio'r Gofod Data Iechyd Ewropeaidd (EHDS), un o flociau adeiladu canolog Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf. Bydd yr EHDS yn helpu’r UE i gyflawni naid cwantwm ymlaen yn y ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu i bobl ledled Ewrop. Bydd yn grymuso pobl i reoli a defnyddio eu data iechyd yn eu mamwlad neu mewn Aelod-wladwriaethau eraill. Mae’n meithrin marchnad sengl wirioneddol ar gyfer gwasanaethau a chynhyrchion iechyd digidol. Ac mae'n cynnig fframwaith cyson, dibynadwy ac effeithlon i ddefnyddio data iechyd ar gyfer ymchwil, arloesi, llunio polisi a gweithgareddau rheoleiddio, tra'n sicrhau cydymffurfiaeth lawn â safonau diogelu data uchel yr UE.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Margaritis Schinas: “Rwy’n falch o gyhoeddi gofod data cyffredin cyntaf yr UE mewn maes penodol. Bydd y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn 'ddechrau newydd' i bolisi iechyd digidol yr UE, gan wneud i ddata iechyd weithio i ddinasyddion a gwyddoniaeth. Heddiw, rydym yn gosod y sylfeini ar gyfer mynediad diogel a dibynadwy at ddata iechyd sy’n cyd-fynd yn llwyr â’r gwerthoedd sylfaenol sy’n sail i’r UE.”

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd, Stella Kyriakides: “Heddiw rydym yn gosod piler arall ar gyfer yr Undeb Iechyd Ewropeaidd. Mae ein gweledigaeth yn dod yn realiti. Mae'r Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn newidiwr gêm sylfaenol ar gyfer trawsnewid gofal iechyd yn ddigidol yn yr UE. Mae’n gosod y dinasyddion yn y canol, gan eu grymuso â rheolaeth lawn dros eu data i gael gwell gofal iechyd ar draws yr UE. Bydd y data hwn, a gyrchir o dan fesurau diogelwch cryf ar gyfer diogelwch a phreifatrwydd, hefyd yn drysorfa i wyddonwyr, ymchwilwyr, arloeswyr a llunwyr polisi sy'n gweithio ar y driniaeth achub bywyd nesaf. Mae'r UE yn cymryd cam gwirioneddol hanesyddol ymlaen tuag at ofal iechyd digidol yng Nghymru. yr UE.”

Rhoi rheolaeth i bobl dros eu data iechyd eu hunain, yn eu gwlad ac yn drawsffiniol

  • Diolch i'r EHDS, bydd gan bobl ar unwaith, a hawdd mynediad at y data ar ffurf electronig, yn rhad ac am ddim. Gallant yn hawdd rhannu data hyn gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn ac ar draws Aelod-wladwriaethau i wella darpariaeth gofal iechyd. Bydd dinasyddion yn rheoli eu data yn llawn a byddant yn gallu ychwanegu gwybodaeth, cywiro data anghywir, cyfyngu ar fynediad i eraill a chael gwybodaeth am sut y defnyddir eu data ac at ba ddiben.
  • Bydd Aelod-wladwriaethau yn sicrhau bod crynodebau cleifion, ePresgripsiynau, delweddau ac adroddiadau delwedd, canlyniadau labordy, adroddiadau rhyddhau yn cael eu cyhoeddi a'u derbyn mewn fformat Ewropeaidd cyffredin.
  • Rhyngweithredu a diogelwch yn dod yn ofynion gorfodol. Bydd angen i weithgynhyrchwyr systemau cofnodion iechyd electronig ardystio cydymffurfiaeth â'r safonau hyn.
  • Er mwyn sicrhau bod hawliau dinasyddion yn cael eu diogelu, rhaid i bob Aelod-wladwriaeth wneud hynny penodi awdurdodau iechyd digidol. Bydd yr awdurdodau hyn yn cymryd rhan yn y seilwaith digidol trawsffiniol ([e-bost wedi'i warchod]) a fydd yn cefnogi cleifion i rannu eu data ar draws ffiniau.

Gwella’r defnydd o ddata iechyd ar gyfer ymchwil, arloesi a llunio polisi

  • Mae'r EHDS yn creu a fframwaith cyfreithiol cryf ar gyfer y defnydd data iechyd at ddibenion ymchwil, arloesi, iechyd y cyhoedd, llunio polisi a rheoleiddio. O dan amodau llym, bydd gan ymchwilwyr, arloeswyr, sefydliadau cyhoeddus neu ddiwydiant fynediad at lawer iawn o ddata iechyd o ansawdd uchel, sy'n hanfodol i ddatblygu triniaethau achub bywyd, brechlynnau neu ddyfeisiau meddygol a sicrhau gwell mynediad at ofal iechyd a systemau iechyd mwy gwydn.  
  • Bydd angen mynediad i ddata o'r fath gan ymchwilwyr, cwmnïau neu sefydliadau caniatad gan gorff mynediad data iechyd, i'w sefydlu ym mhob Aelod Wladwriaeth. Caniateir mynediad dim ond os defnyddir y data y gofynnwyd amdano dibenion penodol, mewn amgylcheddau caeedig, diogel ac heb ddatgelu'r hunaniaeth yr unigolyn. Mae hefyd yn cael ei wahardd yn llym i ddefnyddio'r data ar gyfer penderfyniadau, sy'n niweidiol i ddinasyddion megis dylunio cynhyrchion neu wasanaethau niweidiol neu gynyddu premiwm yswiriant.
  • Bydd y cyrff mynediad data iechyd yn gysylltiedig â'r seilwaith UE datganoledig newydd ar gyfer defnydd eilaidd ([e-bost wedi'i warchod]) a fydd yn cael ei sefydlu i gefnogi prosiectau trawsffiniol.

Cefndir

Mae pandemig COVID-19 wedi dangos yn glir pa mor bwysig yw gwasanaethau digidol ym maes iechyd. Cynyddodd y defnydd o offer digidol yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, mae cymhlethdod rheolau, strwythurau a phrosesau ar draws Aelod-wladwriaethau yn ei gwneud hi’n anodd cael gafael ar ddata iechyd a’i rannu, yn enwedig trawsffiniol. Yn ogystal, mae systemau iechyd bellach yn darged i gynyddu ymosodiadau seibr.

hysbyseb

Mae’r EHDS yn adeiladu ymhellach ar y GDPR, Deddf Llywodraethu Data arfaethedig, Deddf Data drafft ac Cyfarwyddeb NIS. Mae'n ategu'r mentrau hyn ac yn darparu rheolau mwy pwrpasol ar gyfer y sector iechyd. An ymgynghoriad cyhoeddus agored ar yr EHDS a redodd rhwng 3 Mai a 26 Gorffennaf 2021 a chasglu ystod eang o safbwyntiau a gyfrannodd at ddyluniad y fframwaith cyfreithiol hwn.

Bydd yr EHDS yn gwneud defnydd o’r defnydd parhaus o nwyddau digidol cyhoeddus yn yr UE ac sydd ar ddod, megis Deallusrwydd Artiffisial, Cyfrifiadura Perfformiad Uchel, cwmwl a nwyddau canol clyfar. Yn ogystal, bydd fframweithiau ar gyfer AI, e-Hunaniaeth a seiberddiogelwch yn cefnogi'r EHDS.

Camau Nesaf

Bydd y cynnig a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd nawr yn cael ei drafod gan y Cyngor a Senedd Ewrop.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu Gofod Data Iechyd Ewropeaidd: Harneisio pŵer data iechyd ar gyfer pobl, cleifion ac arloesi

Cynnig ar gyfer Rheoliad ar y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd

Cwestiynau ac Atebion

Taflen Ffeithiau

Strategaeth Ddata dyddiedig 19 Chwefror 2020

Tudalen we

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd