Cysylltu â ni

Iechyd

Sut mae Nutri-Score yn methu prawf hawliad iechyd EFSA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn yr UE, mae angen i bob honiad iechyd ar fwydydd gael ei gadarnhau gan dystiolaeth wyddonol gadarn. Prif nod menter yr UE i gyflwyno label maeth blaen pecynnau Ewrop gyfan (FOPL) yw ysgogi defnyddwyr i wneud dewisiadau bwyd iachach. Mae Nutri-Score yn ymgeisydd ar gyfer label blaen pecyn yr UE - yn ysgrifennu Dr Stephan Peters a'r Athro Dr Hans Verhagen.

Disgwylir i'r Comisiwn Ewropeaidd wneud penderfyniad yr hydref hwn, ac eto mae'r dystiolaeth sy'n cefnogi'r honiad iechyd petrus 'Mae Nutri-Score fel system labelu blaen pecyn yn arwain at fwy o brynu bwydydd iachach gan ddefnyddwyr. yn annigonol ar y gorau.

Rydym yn dadlau bod angen i fanteision iechyd cyhoeddus honedig Nutri-Score gael eu cadarnhau'n wyddonol. Byddai hyn yn gofyn am brofi bod yr algorithm yn wyddonol gadarn a bod ei effeithiolrwydd ar ddefnyddwyr yn cael ei ddangos yn wyddonol.

Sail pob FOPL yw proffiliau maetholion. Mae systemau proffilio maetholion (NPSs) yn ffordd o helpu i gyfleu nodweddion iechyd bwydydd. Mae Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) wedi cyhoeddi cyngor gwyddonol ar gyfer gosod proffiliau maetholion, ond nid yw wedi cynnig system proffilio maetholion, gan adael y dasg honno i'r Comisiwn Ewropeaidd. Yn ei hanfod, mae logo proffilio maethynnau neu FOPL yn gyfuniad o honiad maetholyn a honiad iechyd. Mae honiadau maethol yn cyfeirio at yr hyn y mae bwyd yn ei 'gynnwys' o ran cynnwys; mae honiadau iechyd yn cyfeirio at yr hyn y mae bwyd yn ei 'wneud', megis lleihau'r risg o afiechyd. Rhaid i honiadau iechyd ar fwydydd gael eu cadarnhau'n wyddonol (yn unol â Rheoliad UE 1924/2006).

O ran honiadau iechyd, EFSA yw'r asiantaeth sy'n gyfrifol am werthuso honiadau iechyd yn yr UE, a darparu cyngor gwyddonol i'r Comisiwn. Wrth asesu'r cadarnhad gwyddonol ar gyfer honiadau iechyd, mae EFSA yn ystyried tri chwestiwn: A yw'r bwyd neu'r cyfansoddyn wedi'i ddiffinio a'i nodweddu'n dda? A yw'r effaith honedig 'o fudd i iechyd dynol'? A yw perthynas achos-ac-effaith wedi'i phrofi'n ddigonol yn wyddonol? Rhaid bodloni pob un o'r tri gofyniad cyn y gall EFSA ystyried bod hawliad iechyd wedi'i gadarnhau'n ddigonol ac wedi hynny gael ei awdurdodi gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae ein hymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn a adolygwyd gan gymheiriaid Foods [1] ar 12 Awst, yn archwilio honiad iechyd posibl ar gyfer Sgôr Nutri yn unol â meini prawf EFSA, gan gymhwyso'r tri chwestiwn hyn.

Yn gyntaf, mae'r algorithm sy'n cyfrifo Sgôr Nutri bwydydd wedi'i addasu o system proffilio maethynnau Asiantaeth Safonau Bwyd y DU (FSA-NPS). Credwn fod y disgrifiad o'r algorithm Sgôr Nutri yn glir ac wedi'i ddiffinio'n ddigonol.

hysbyseb

Yn ail, credwn fod potensial i weld y Sgôr Nutri yn 'fuddiol i iechyd pobl' oherwydd yr effaith ddamcaniaethol y gellir ei chyflawni gan yr ASB-NPS. Yn gyffredinol, mae bwyta bwydydd â sgorau uwch yr ASB-NPS yn afiach. Mae'r bwydydd hyn yn gysylltiedig â risgiau cynyddol o farwolaethau o ganser, cardiofasgwlaidd, gastroberfeddol, ac afiechydon anadlol. Mae bwydydd â gradd Sgôr Nutri isel (oren D / coch E) yn gysylltiedig â risgiau uwch o farwolaethau ac afiachusrwydd. Gellid dod i’r casgliad felly, y gallai’r Sgôr Nutri fod o fudd i iechyd pobl, gan fod ymlyniad gwell at sgôr yr ASB-NPS yn gysylltiedig â llai o risg.

Gan fod effeithiau Sgôr Nutri ar iechyd yn bosibl ac yn ddamcaniaethol, dim ond os yw defnyddwyr yn wir yn newid eu pryniannau yn y fath fodd fel y gellir gweld gwelliant ar yr FSA-NPS y gellir eu cyflawni. O'r herwydd, yn olaf, i asesu effaith Nutri-Score ar bryniannau defnyddwyr, fe wnaethom adolygu papurau ymchwil gwyddonol a gyhoeddwyd yn Pubmed ar bwnc Nutri-Score. Dim ond wyth astudiaeth a welsom sy'n ymchwilio i effeithiau Nutri-Score ar brynu bwyd go iawn. O'r wyth, dim ond tri a werthusodd effeithiau Nutri-Score mewn lleoliad bywyd go iawn, sef, caffeteria prifysgol, siop groser bywyd go iawn, neu arbrawf mewn archfarchnadoedd cadwyn mawr. Cynhaliwyd y pum astudiaeth arall trwy offer ar-lein.

Mae diffyg tystiolaeth ar gyfer Nutri-Score mewn archfarchnad go iawn, ac ar gyfer basged fwyd archfarchnad gyflawn. Nid oes unrhyw dystiolaeth i ddangos y gellir cyflawni'r effaith ddamcaniaethol ar iechyd mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Dim ond un astudiaeth maes mewn archfarchnad go iawn, a gynhaliwyd ar gyfer pedwar grŵp cynnyrch (prydau wedi'u paratoi'n ffres, teisennau, bara, a phrydau tun / parod) a ddangosodd effaith fach Sgôr Nutri ar bryniannau archfarchnadoedd a'r FSA-NPS dilynol, gan 2.5 y cant. Nid oes unrhyw astudiaeth wedi canfod effaith Nutri-Score ar yr FSA-NPS ar gyfer basged gyflawn o siopa archfarchnad.

Gyda phrawf cyfyngedig a gwrthgyferbyniol o'r berthynas achos-ac-effaith - os dilynwn ddull EFSA o gadarnhau honiadau iechyd - nid oes gan Nutri-Score ran hanfodol o'r dystiolaeth wyddonol sydd ei hangen i gefnogi'r honiad posibl ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar y iachusrwydd basged archfarchnad y defnyddiwr mewn bywyd go iawn.

Cyn i'r CE wneud penderfyniad i gyflwyno label aneffeithiol profedig, dylid profi effaith y FOPL Sgôr Nutri-lliw llawn ar bryniannau archfarchnadoedd gwirioneddol, go iawn. Ac yn absenoldeb prawf gwyddonol, byddai'r UE yn ddoeth gohirio unrhyw benderfyniad cynamserol.

[1] https://www.mdpi.com/2304-8158/11/16/2426/htm

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd