Cysylltu â ni

Iechyd

Nid yw pob cynnyrch yn cael ei greu yn gyfartal: Sut y gall yr UE achub bywydau yn y frwydr yn erbyn ysmygu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae mabwysiadu dull lleihau niwed yn ffordd bragmatig o atal marwolaethau diangen - yn ysgrifennu Antonios Nestoras, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Fforwm Rhyddfrydol Ewrop (ELF)

Ar flaen y gad yn yr ymdrech fyd-eang yn erbyn ysmygu, gwnaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn glir yn ddiweddar yn ei Curo Canser Cynllun mai ei amcan oedd creu ‘cenhedlaeth ddi-dybaco’, gyda’r nod o leihau nifer yr Ysmygwyr Ewropeaidd i lai na 5% o boblogaeth yr Undeb yn gyffredinol erbyn 2040.

Mae'r Comisiwn yn cofleidio'r strategaeth 'endgame', term mewn bri yn y gymuned iechyd cyhoeddus i ddisgrifio byd lle mae cynhyrchion tybaco wedi'u dirwyn i ben yn gyfan gwbl, neu lle mae eu gwerthiant wedi'i gyfyngu'n ddifrifol. Nid yw'n syndod bod y Comisiwn wedi penderfynu cofrestru a Menter Dinasyddion Ewropeaidd yn galw am roi terfyn ar werthu tybaco a chynhyrchion nicotin i ddinasyddion a anwyd yn 2010 ac ymlaen.

Er bod datganiadau fel y rhain yn swnio'n wych pan fyddwn yn eu darllen mewn dogfen swyddogol neu'n eu clywed yn y newyddion, y broblem wirioneddol yw mynd y tu hwnt i eiriau gwag a chreu effaith yn y byd go iawn. Yn sicr, gallwn i gyd gytuno ar y ffaith bod y niwed a achosir gan ysmygu cynhyrchion tybaco hylosg yn annerbyniol - o safbwynt unigol a chyfunol. Eto i gyd, ai dull yr Undeb Ewropeaidd yw'r un cywir? Ai gweithredu strategaeth neo-waharddwyr yw’r ffordd orau o leihau cyfradd ysmygu’r UE? A yw hon yn ffordd ystyrlon o weithredu newid ac achub bywydau?

Yr ateb yw na. Mae dewis arall yn bodoli. Mae'n adnabyddus ac yn cael ei gymhwyso ym mhob diwydiant. Fe'i gelwir yn lleihau niwed.

I raddau, mae rheoli tybaco yn gweithio. Rydym wedi gweld nifer yr achosion o gynhyrchion wedi'u hylosgi yn lleihau'n araf dros y degawdau diwethaf. Eto i gyd, heddiw mae trethi'n uchel, mae gennym ni waharddiadau ysmygu mewn mannau cyhoeddus, mae'r pecynnu yn anneniadol (neu'n frawychus iawn), ac rydyn ni wedi gwneud ysmygu'n ancŵl. Beth yw canlyniadau'r holl fesurau hyn? Mae tua 25% o'r boblogaeth yn ystyfnig yn parhau i ysmygu.

Mae rhai gwledydd, fel Ffrainc, hyd yn oed wedi gweld nifer yr achosion o ysmygu yn rhannau tlotach y boblogaeth yn cynyddu dros yr 20 mlynedd diwethaf (o 31.4% yn 2000 i 33.3% yn 2020, yn unol â data cenedlaethol Ffrainc). Byddem yn dweud celwydd wrth ein hunain pe byddem yn coleddu'r canlyniadau hyn.

hysbyseb

Mae'r gostyngiad yn y defnydd o gynhyrchion hylosg yn araf, ar y gorau. Bydd cynnydd pellach yn y dreth yn effeithio’n bennaf ar y tlawd, y rhan honno o’r boblogaeth sy’n ysmygu fwyaf ac sy’n gallu fforddio’r lleiaf i weld rhan sylweddol o’i refeniw yn codi mewn fflamau. Yn llythrennol. Mae hyn hyd yn oed yn fwy dramatig nawr, gyda chwyddiant uchel ac argyfwng economaidd yn curo ar ein drysau.

Pe bai’r Comisiwn yn cynnig gwahardd gwerthu sigaréts, am ran o’r boblogaeth neu’r boblogaeth gyfan, mae’n debygol mai’r canlyniad fyddai cynnydd dramatig mewn masnach anghyfreithlon. Yr unig rai sy'n hapus am hyn fyddai sefydliadau troseddol. Os yw'r rhyfel ar gyffuriau wedi methu mor rhyfeddol, mae rhyfel ar sigaréts yn annhebygol o gynnig canlyniadau gwell.

Yn ffodus, mae dewisiadau amgen i sigaréts yn bodoli, ac maent yn llawer llai niweidiol i iechyd pobl. Daw niwed o ysmygu yn bennaf o hylosgiad a'r cyfansoddion cemegol dilynol sy'n cael eu rhyddhau a'u hamsugno gan ysmygwyr. Mae cynhyrchion nad ydynt yn cynnwys hylosgiad, fel e-sigaréts neu gynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi, yn cynnwys risgiau iechyd ond maent yn llawer llai niweidiol na sigaréts confensiynol. Mae'r ffaith hon wedi'i hen sefydlu mewn gwyddoniaeth (diolch i astudiaethau gwenwynegol annibynnol), er bod rhywfaint o ansicrwydd yn parhau ynghylch effeithiau hirdymor e-sigaréts a dewisiadau amgen eraill. Yn fyr, fodd bynnag, mae gwyddoniaeth yn dweud bod ysmygwyr yn elwa o newid i un o'r dewisiadau eraill hyn.

Gall rheoleiddio a threthiant achub bywydau – ond nid fel y mae’r Comisiwn yn ei wneud

Ac eto, yn hytrach na mynd i’r afael yn bragmatig â lleihau niwed i achub bywydau, mae’r Undeb Ewropeaidd yn glynu’n ystyfnig at sefyllfa ideolegol ac yn parhau i annog pobl i beidio â’u defnyddio. Mae'r UE yn gwahardd pob math o hysbysebu a hyrwyddo ar gyfer e-sigaréts a HTPs, ac mae'n bwriadu ymestyn ei Argymhelliad ar amgylcheddau di-fwg i'w cynnwys. Mae'r Comisiwn hefyd wedi gwneud yn ddiweddar arfaethedig i wahardd defnyddio blasau ar gyfer cynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi.

Yn hytrach na chael ymagwedd gynnil lle mae dewisiadau amgen i sigaréts yn cael eu rheoleiddio fel cynhyrchion niweidiol, ond yn cael eu cyflwyno'n glir fel gwell nag ysmygu, ymddengys fod yr Undeb am ddyfalbarhau i drin pob tybaco a chynnyrch cysylltiedig yn yr un modd. Mae'r agwedd ideolegol hon, sy'n hyrwyddo byd sy'n rhydd o unrhyw 'bechodau', yn fethiant. Mae'n enghraifft o reoleiddio cosbol ac nid ymddygiadol. Mae'n condemnio miliynau o ysmygwyr i barhau i ysmygu, er bod dewisiadau eraill yn bodoli.

Mae'r sefyllfa hyd yn oed yn fwy pryderus wrth feddwl am y bobl sy'n defnyddio cynhyrchion hylosg. Oherwydd dyma rannau tlotaf y boblogaeth. Mae polisïau treth ymosodol yn gweithio'n llawer gwell ar y rhai mwy cefnog, sy'n troi allan o gynhyrchion wedi'u llosgi. Y canlyniad yw bod y tlotaf mewn mwy o berygl o fynd yn sâl. Mae salwch yn lleihau gallu pobl incwm isel i weithio (hefyd oherwydd eu bod yn cael mwy o anawsterau wrth gael mynediad i driniaeth iechyd ac ataliaeth o ansawdd uchel). Mae llai o allu i weithio yn arwain at ostyngiad mewn incwm, sydd yn ei dro yn arwain at ostyngiad pellach yn y gallu i gael mynediad at driniaeth iechyd o’r radd flaenaf, mewn cylch dieflig sy’n gadael y tlotach yn dlotach, a’r cyfoethog yn gyfoethocach. Yn groes i helpu'r tlawd, mae'r polisi hwn yn eu gadael ymhellach ar ei hôl hi.

Yr hyn y gallai’r UE ei wneud, yn hytrach, yw defnyddio offer rheoleiddio a threthiant i ddangos yn glir y gwahaniaeth ym mhroffiliau risg sigaréts a chynhyrchion amgen, gwell, eraill. Er mwyn achub y rhai mwyaf agored i niwed, rhaid i'r UE hefyd weithredu lleihau niwed yn y diwydiant tybaco (fel y mae wedi'i wneud ym mhob un arall). Rhaid iddo drin gwahanol gynhyrchion yn wahanol.

Wrth lunio polisïau, nid yw copïo polisïau da yn bechod. Mae gwledydd yr UE sydd eisoes wedi dechrau gwahaniaethu ar sail risg, fel Gwlad Pwyl a Tsiecia, wedi gwneud cynnydd da. Nawr mae'n bryd i'r Undeb wneud yr un peth. Gwyddom nad yw codi trethi yn unig yn ddigon.

Gadewch i ni roi achub bywydau yn gyntaf, nid ideoleg.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd