Cysylltu â ni

Iechyd

Mae prisiau sigaréts uchel yn hybu pryniannau marchnad ddu gan ysmygwyr o Ffrainc nad ydynt yn gwybod am ddewisiadau amgen mwy diogel.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae arolwg o 1,000 o oedolion yn Ffrainc ac wedi datgelu bod dinasyddion Ffrainc yn cydnabod y fasnach tybaco anghyfreithlon fel bygythiad i'w diogelwch, diogelwch ac iechyd y cyhoedd, hyd yn oed os nad ydynt yn ymwybodol o'i wir faint ac o'r gost wirioneddol i refeniw'r wladwriaeth. Cyflwynwyd y canfyddiadau yn gynharach y mis hwn ym Mharis gan William Stewart, llywydd y cwmni ymchwil byd-eang Povaddo, yn ysgrifennu'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pris pecyn o sigaréts yn Ffrainc wedi codi'n ddramatig, i fwy na €10, oherwydd cynnydd yn y dreth dybaco. Ar yr un pryd, bu cynnydd pryderus mewn ysmygwyr yn troi at sigaréts anghyfreithlon, sydd bellach yn cael ei amcangyfrif yn 29% o gyfanswm y defnydd yn Ffrainc.

Roedd arolwg Povaddo yn cwmpasu 1,000 o oedolion ym mhob un o 13 o wledydd yr UE ond roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar y canlyniadau ar gyfer Ffrainc, sydd â'r fasnach sigaréts anghyfreithlon fwyaf yn Ewrop o bell ffordd, sy'n cyfrif am fwy na 15 biliwn o sigaréts bob blwyddyn. Ymddengys bod y gostyngiad hirdymor yn nifer ysmygwyr Ffrainc wedi dod i ben, gyda chynnydd bach yn cyferbynnu â gostyngiad yn y niferoedd mewn mannau eraill.

Mae mwy na thri chwarter (77%) o'r oedolion sy'n ddinasyddion Ffrainc a arolygwyd nid yn unig yn ymwybodol bod y fasnach tybaco anghyfreithlon wedi taro refeniw treth gwladwriaeth Ffrainc; maent hefyd yn credu bod y fasnach anghyfreithlon mewn tybaco a chynhyrchion eraill sy’n cynnwys nicotin yn risg ddifrifol i ddiogelwch, diogeledd ac iechyd y cyhoedd yn eu gwlad eu hunain (78%), a ledled yr UE (80%).

Mae 72% o’r bobl yn Ffrainc a holwyd yn argyhoeddedig bod masnach tybaco anghyfreithlon yn tanseilio ymdrechion i leihau cyfraddau ysmygu, gyda 69% yn credu, cyn belled â bod sigaréts anghyfreithlon ar gael, bod unrhyw ymdrechion i reoli ymddygiad ysmygu yn cael eu dirymu. Mae 74% yn credu bod tybaco anghyfreithlon yn creu llwybr i blant ddod yn ysmygwyr, gyda 67% hefyd yn ei weld fel rhwystr sy’n atal oedolion rhag newid i ddewisiadau eraill llai niweidiol.

Canfu arolwg Povaddo hefyd fod mwyafrif helaeth o boblogaeth Ffrainc a arolygwyd (69%) yn credu bod mynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon a chynhyrchion sy’n cynnwys nicotin yn rhan hanfodol o fesurau rheoli tybaco. Mae 56% yn meddwl bod polisi gwrth-dybaco Ffrainc ar hyn o bryd yn aneffeithiol ac nad yw'n cefnogi oedolion sy'n ysmygu.

Cytunodd 76% fod yn rhaid i lywodraethau ystyried canlyniad anfwriadol hybu’r fasnach tybaco anghyfreithlon wrth benderfynu sut i reoleiddio a threthu cynhyrchion sy’n cynnwys nicotin. Roedd 83% yn credu bod cynnydd gormodol yn y dreth ar dybaco yn annog pobl i ddefnyddio tybaco’n anghyfreithlon, gan fod y farchnad ddu yn cynnig mynediad at dybaco rhatach a chynhyrchion sy’n cynnwys nicotin.

hysbyseb

Ar yr un pryd, mae arolwg Povaddo yn dangos mai ychydig iawn o wybodaeth, os o gwbl, sydd gan fwyafrif o ymatebwyr Ffrainc (56%) am ddewisiadau di-fwg presennol yn lle sigaréts, fel e-sigaréts. Ymddengys mai prin 14% sy'n gyfarwydd â chynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi.

“Mae canlyniadau’r arolwg hwn yn dangos bod y cyhoedd yn Ffrainc yn agored i strategaeth bolisi newydd ar reoli tybaco, oherwydd nid yw’r dull ‘rhoi’r gorau iddi neu farw’ tuag at smygwyr sy’n oedolion sy’n dibynnu’n fawr ar gynnydd yn y dreth dybaco yn gweithio ac, mewn gwirionedd, mae’n gweithio. gan greu canlyniadau negyddol eraill”, meddai William Stewart.

Ymunwyd ag ef mewn trafodaeth ar bolisi rheoli tybaco yn Ffrainc gan Giorgio Rutelli, sy'n brif olygydd y cylchgrawn iechyd cyhoeddus a gwleidyddol Eidalaidd Formiche, yn ogystal â Jean-Daniel Lévy, dirprwy gyfarwyddwr Harris Interactive France.

Ychwanegodd Giorgio Rutelli, er gwaethaf yr holl fesurau rheoli tybaco a weithredir ledled y byd, mae nifer byd-eang yr ysmygwyr sy'n oedolion yn parhau i fod yn sefydlog. “Felly, rwy’n meddwl bod angen dod o hyd i ddull newydd, mwy effeithiol o ymdrin ag oedolion sy’n ysmygu nad ydynt yn fodlon rhoi’r gorau iddi”, meddai. “Mae angen i wledydd werthuso rôl technolegau a chynhyrchion amgen, llai niweidiol, yn y frwydr yn erbyn ysmygu. Dylid rhoi gwybod i oedolion sy’n ysmygu na fyddent fel arall yn rhoi’r gorau iddi am y dewisiadau di-fwg sydd ar gael”.

“Dylem gynnwys llunwyr polisi, y gymuned wyddonol, a chymdeithas sifil mewn dadl barhaus ar un o faterion iechyd cyhoeddus pwysicaf ein hoes”, ychwanegodd. Sylwodd Jean-Daniel Lévy nad oedd gan Ffrainc ddiwylliant o werthuso polisi cyhoeddus. Credai fod negeseuon am roi'r gorau i ysmygu wedi dod yn llai effeithiol na'r rhai ar ddiet, ymarfer corff a diogelu'r amgylchedd oherwydd bod trethi uchel yn cael eu gweld fel rhai sy'n codi refeniw'r llywodraeth, nid fel mesur iechyd cyhoeddus.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd