Cysylltu â ni

Iechyd

Llywio’r epidemig iechyd meddwl: Heriau ac atebion ar gyfer byd cysylltiedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw, rydym yn wynebu bygythiad brawychus anhwylderau iechyd meddwl a rhaniad cymdeithasol cynyddol ledled y byd. Yn syfrdanol, mae un o bob wyth unigolyn ar y blaned yn cael ei effeithio gan ryw fath o broblem iechyd meddwl, ac yn drasig, bob 40 eiliad, mae rhywun yn cymryd ei fywyd ei hun, yn ysgrifennu Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (llun).

Mae nifer cynyddol o unigolion yn profi teimladau o fod ar goll, yn unig neu'n anweledig. Mae pobl yn dod yn fwy datgysylltu oddi wrth ei gilydd, yn ogystal ag oddi wrth eu hunain mewnol. Mae hyn yn arwain at straen uwch ar system nerfol unigolyn, a all yn y pen draw arwain at droellog ar i lawr o anfodlonrwydd, iselder, a hyd yn oed syniadau hunanladdol. Dim ond cyfrannu at begynu cymdeithasol a thrais pellach y mae agwedd negyddol o'r fath ar fywyd.

Wrth i'r byd pendilio rhwng eithafion ymddygiad ymosodol ac iselder, mae effaith gynyddol yr endemig hwn yn achosi aflonyddwch cymdeithasol-economaidd eang. Dim ond yn dilyn y pandemig byd-eang y mae'r heriau wedi dwysáu. Felly, mae’n hollbwysig inni flaenoriaethu iechyd meddwl a chymryd camau rhagweithiol i fynd i’r afael ag ef.

Mae'r dulliau confensiynol a ddefnyddir i fynd i'r afael â materion iechyd meddwl ledled y byd yn profi'n annigonol. Mae hyn yn gofyn am newid sylfaenol yn ein dull cydweithredol. Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar bobl o bob cenedl, cefndir cymdeithasol, crefydd a rhyw. Felly, rhaid i’r ateb fod yn gynhwysol ac yn gyffredinol, ac ar gael yn rhwydd heb roi baich sylweddol ar adnoddau’r llywodraeth.

Rhaid inni weithio tuag at leihau’r stigma cymdeithasol a diwylliannol sy’n rhwystro cynnydd o ran cyflawni iechyd meddwl cadarn. Mae hyn yn gofyn am ddull cydweithredol sy'n cynnwys llywodraethau, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, sefydliadau cymunedol, ac unigolion. Rhaid i ni ar y cyd godi ymwybyddiaeth, addysgu pobl, ac annog cyfathrebu agored i greu amgylchedd diogel a chynhwysol ar gyfer ceisio cymorth. Yn y pen draw, cyfrifoldeb pawb yw brwydro yn erbyn tabŵ a gwahaniaethu ym maes iechyd meddwl.

Gadewch inni ragweld cymdeithas ddi-straen a di-drais. Ac mae cyflawni cymdeithas o'r fath yn dechrau gyda meithrin unigolion iach a gwydn sydd hefyd yn rhydd o straen.

Ar lefel unigol, gall meithrin heddwch mewnol a chynnal lefelau egni uchel fod o gymorth i ddileu straen. Pan fydd y meddwl yn dawel ac yn glir, mae pobl mewn sefyllfa well i wneud penderfyniadau gwybodus gyda dealltwriaeth o gydgysylltiad bywyd. Mae'r allwedd i gael mynediad at y tawelwch mewnol hwn yn gorwedd o fewn ein hanadl ein hunain. Mae gan ein hanadl y pŵer i reoleiddio emosiynau a meddyliau, lleihau pryder, a dileu straen a thensiwn. Rhaid inni addysgu a grymuso unigolion ar fabwysiadu dull cyfannol o gynnal eu hylendid meddwl. Mae unigolion sy'n trawsnewid eu lles meddyliol trwy arferion o'r fath nid yn unig yn rhagori yn eu bywydau personol ond hefyd yn dod yn gyfryngau pwerus ar gyfer newid cymdeithasol.

hysbyseb

“Iechyd Meddwl mewn Byd Darniog” - thema’r Felin Drafod sydd ar ddod, a drefnir gan Fforwm y Byd ar gyfer Moeseg mewn Busnes, yw llwyfan i fynd i’r afael â heriau difrifol sy’n wynebu’r gymuned ryngwladol. Mae'r argyfwng rhyng-gysylltiedig hwn yn gofyn am ddull ymarferol o wella iechyd meddwl ac adeiladu heddwch.

Mae cost diffyg gweithredu neu weithredu annigonol yn ormod i'w hanwybyddu. Mae effaith materion iechyd meddwl nid yn unig yn effeithio ar unigolion a’u teuluoedd, ond mae ganddo hefyd oblygiadau ehangach i gymdeithas a’r economi. Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i greu byd mwy cysylltiedig a thosturiol, lle mae pobl yn wydn, yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac yn gallu cydfodoli gydag ymdeimlad o bwrpas a pherthyn.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, sylfaenydd The Art of Living Foundation (1981) a'r International Association for Human Values ​​(1997), sy'n weithgar mewn 180 o wledydd. Wedi'i ystyried gan Forbes fel y pumed Indiaidd mwyaf dylanwadol, sefydlodd Fforwm y Byd ar gyfer Moeseg mewn Busnes sy'n ymgynnull yn rheolaidd trwy gynadleddau yn Senedd Ewrop a ledled y byd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd