Cysylltu â ni

Iechyd

Mewnwelediadau arloesol: MPower trwy Galluogi Trawsnewid Profiadau Gweithle i Ferched y Menopos

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae MPower gan Galluogi yn falch o ddatgelu ei ganfyddiadau diweddaraf, o ddata newydd a dynnwyd rhwng Gorffennaf a Rhagfyr 2023, sy’n nodi carreg filltir arwyddocaol yn y daith i chwyldroi cymorth yn y gweithle i fenywod sy’n llywio symptomau perimenopos a menopos.

Wedi’i lansio yn 2022 fel rhaglen arloesol, mae MPower gan Galluogi wedi dod i’r amlwg fel ffagl gobaith i fenywod sy’n mynd i’r afael â heriau menopos mewn lleoliadau proffesiynol. Gydag ymrwymiad cadarn i drawsnewid bywydau ei gyfranogwyr trwy hyfforddiant personol a chefnogaeth gan gymheiriaid, mae MPower gan Galluogi nid yn unig yn cyflawni hyn ond hefyd wedi amlygu’r angen brys i gyflogwyr gydnabod y menopos fel cyflwr meddygol sylweddol sy’n effeithio ar ddeinameg y gweithle.

Mae’r ffigurau’n llwm: mae menywod y menopos yn cyfrif am 23% o weithlu benywaidd y DU, gyda’r doll economaidd o symptomau’r menopos yn cyrraedd £1.88 biliwn y flwyddyn drwy ddiwrnodau gwaith a gollwyd. Yn frawychus, mae 10% o fenywod wedi cael eu gorfodi i adael eu swyddi oherwydd diffyg cefnogaeth ddigonol i reoli symptomau’r menopos.

Mae MPower gan Galluogi yn cynnig gobaith i filoedd o fenywod y mae eu symptomau’n achosi iddynt golli hyder yn eu galluoedd a’u sgiliau ac sy’n cael eu gorfodi wedyn i gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith neu adael cyflogaeth, mae ei wasanaeth hyfforddi a chymorth cymheiriaid personol wedi dangos llwybr clir i drawsnewid y profiad. o bobl sy'n mynd trwy'r menopos ac yn gweithio gyda nhw.

Mae’r rhaglen arloesol yn darparu hyfforddiant 1 i 1 pwrpasol ochr yn ochr â sesiynau grŵp cyfoedion cefnogol a hyfforddiant Hyrwyddwr Menopos a ddarperir gan hyfforddwyr iechyd menopos naill ai wyneb yn wyneb neu’n rhithwir. Nod y dull cyfannol hwn yw gwella lles seico-emosiynol, lleihau teimladau o arwahanrwydd a rhoi’r gallu i gleientiaid reoli eu hunain fel y gallant fod yn fwy gweithgar yn eu gofal eu hunain a lleihau’r aflonyddwch y mae’r menopos yn ei achosi i’w bywydau a’u gwaith, ac mae’r data diweddaraf yn paentio a darlun cymhellol o'i effeithiolrwydd: cyfradd Boddhad Rhaglen Gyffredinol o 97%, gyda 93% yn nodi gwelliannau sylweddol yn eu gallu i ymdopi â symptomau menopos yn y gwaith. Yn fwyaf trawiadol efallai, ar ôl cwblhau'r rhaglen, dywedodd 97% syfrdanol o gleientiaid eu bod wedi ymatal rhag cymryd unrhyw amser i ffwrdd o'r gwaith oherwydd materion yn ymwneud â'r menopos—sy'n dyst i effaith drawsnewidiol y rhaglen ar brofiadau yn y gweithle.

Ailadroddodd Lydia Singer, Rheolwr Prosiect MPower gan Galluogi, genhadaeth y rhaglen i fynd i'r afael â'r angen dybryd am gymorth ymhlith menywod sy'n llywio symptomau'r menopos mewn amgylcheddau proffesiynol. “Rydym yn poeni am y menopos,” haerodd, “Ein cenhadaeth yw cefnogi menywod y gall eu symptomau heriol danseilio eu hyder ac arwain at absenoldebau gorfodol o’r gwaith. Mae dull arloesol MPower gan Galluogi yn rhoi’r offer sydd eu hangen ar fenywod i reoli eu symptomau’n effeithiol a pharhau’n gyfranwyr gweithredol yn eu bywydau personol a phroffesiynol.”

Mae tystebau cleient soniarus yn cadarnhau effeithiolrwydd y rhaglen ymhellach, gyda chyfranogwyr yn mynegi diolch mawr am y gefnogaeth a ddarparwyd a'r effaith gadarnhaol ar eu lles a'u rhyngweithio yn y gweithle.

hysbyseb

Mae’r canlyniadau hyn yn tanlinellu effaith ddiriaethol ein MPower gan gefnogaeth Enable ar les cyffredinol a phrofiadau gweithle menywod sy’n llywio’r trawsnewidiad bywyd hwn. “Roeddwn bob amser yn gallu cyfathrebu â fy rheolwr ond mae cael mynediad at y cymorth a rhoi adborth i’m rheolwr yn fy helpu i deimlo’n llai gwallgof ac ynysig” meddai un cleient.  

Mae MPower gan Galluogi yn parhau i fod yn gadarn yn ei ymroddiad i rymuso menywod yn y gweithle. Anogir cyflogwyr sy'n awyddus i ddysgu mwy am y rhaglen a'i manteision posibl i'w gweithlu i estyn allan am ragor o wybodaeth.

I ymchwilio i'r adroddiad llawn, ewch i Ein Heffaith - Rhaglen Galluogi Menopos (mpowermenopause.org)

Mae Galluogi yn sefydliad di-elw, sy'n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Wandsworth, elusennau, a sefydliadau eraill i ddarparu gwasanaethau iechyd, hamdden a chymunedol a digwyddiadau sy'n cyfoethogi bywydau pobl. Awn ymhellach, gan ail-fuddsoddi unrhyw elw o’n gweithgareddau i wneud gwahaniaeth hyd yn oed yn fwy, gan gryfhau’r cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw. Cofrestrwyd gyda'r Comisiwn Elusennau (rhif 1172345).

Llun gan Joel Muniz on Unsplash

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd