Cysylltu â ni

Iechyd

Comisiwn yn croesawu cytundeb ar reolau diogelwch iechyd byd-eang cryfach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cytundeb ar y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol diwygiedig, y daethpwyd iddo yng Nghynulliad Iechyd y Byd yng Ngenefa ar Fehefin 1af. Daeth Cynulliad Iechyd y Byd â dros 190 o wledydd ynghyd, gan gynnwys holl Aelod-wladwriaethau’r UE, a fabwysiadodd gyda’i gilydd becyn uchelgeisiol o ddiwygiadau i’r Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol, yn dilyn dwy flynedd o drafodaethau dwys.


Mae'r Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol yn set gyfreithiol rwymol o reolau rhyngwladol i reoli argyfyngau iechyd byd-eang, y cytunwyd arnynt bron i 20 mlynedd yn ôl. Amlygodd pandemig COVID-19 yr angen dybryd i atgyfnerthu’r fframwaith hwn ar gyfer realiti modern. Mae cytundeb heddiw yn nodi cynnydd sylweddol yn y ffordd y mae gwledydd ledled y byd yn cydweithio i baratoi ar gyfer bygythiadau iechyd mawr ac ymateb iddynt.

Dywedodd Stella Kyriakides, y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd, ei bod yn croesawu'r cytundeb yn gynnes, sy'n cyflawni un o'r nodau allweddol yn Strategaeth Iechyd Byd-eang yr UE ac yn cryfhau dimensiwn allanol yr Undeb Iechyd Ewropeaidd yn sylweddol. “Mae hwn yn arwydd bod undod a chydweithio rhyngwladol ar faterion iechyd pwysig yn parhau’n gryf, meddai.

“Fel rydyn ni i gyd wedi gweld dros y blynyddoedd diwethaf, nid yw’r heriau iechyd mawr sy’n ein hwynebu heddiw yn parchu ffiniau, ac atebion amlochrog yw’r unig ffordd i’w hwynebu. Rhaid inni adeiladu ar ganlyniad llwyddiannus heddiw a pharhau i gryfhau'r bensaernïaeth iechyd fyd-eang, er mwyn amddiffyn pobl ledled y byd”.

Trwy gryfhau'r rheolau, y nod yw gwella'r rheolaeth ar argyfyngau iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol ac amddiffyn yr holl ddinasyddion yn well rhag bygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol - un o flaenoriaethau allweddol Strategaeth Iechyd Byd-eang yr UE. Bydd yr IHR diwygiedig yn helpu gwledydd i atal ac ymateb i risgiau iechyd cyhoeddus acíwt a gwella'r bensaernïaeth diogelwch iechyd byd-eang.


Mae'r Comisiwn hefyd wedi croesawu'r cytundeb gan Gynulliad Iechyd y Byd i barhau â'r trafodaethau ar y Cytundeb Pandemig gyda'r nod o gyrraedd consensws erbyn cyfarfod nesaf Cynulliad Iechyd y Byd ym mis Mai 2025. Mae'r UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i'r trafodaethau, a fydd yn adeiladu ar y cynnydd diriaethol a wnaed dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a bydd yn parhau i weithio gyda’r holl bartneriaid a rhanddeiliaid gyda’r bwriad o greu pensaernïaeth iechyd fyd-eang gryfach, mwy gwydn a thecach ar gyfer y dyfodol, lle mae penderfyniadau’n cael eu llywio gan wladwriaethau sy’n rhan o’r cytundeb.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd