Cysylltu â ni

bwyd

Atebion lleol i ddatrys argyfwng maeth y DU     

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn y Deyrnas Unedig, mae ymchwil yn dangos bod angen i ni roi hwb i’n defnydd o ffrwythau a llysiau o tua 86% fesul person - yn ysgrifennu Sak Narwal , Cyd-sylfaenydd VANA Iechyd

Fodd bynnag, mae ein system fwyd fyd-eang yn blaenoriaethu argaeledd ar unwaith ar draul ansawdd maeth. Rydym wedi dod yn or-ddibynnol ar gynnyrch y tu allan i’r tymor sy’n cael ei drin yn gemegol yn rhy aml o lawer, sy’n cael ei gludo dros bellteroedd hurt o hir, a’i adael i ddihoeni am wythnosau ar silffoedd archfarchnadoedd.

Mae angen dybryd i ailystyried ein dull o ddefnyddio ein cwota dyddiol o faetholion hanfodol. I gwrdd â'r heriau hyn, mae'n rhaid i ni nodi, adeiladu a datblygu atebion arloesol cartref sy'n sicrhau bod ein hanghenion maethol yn cael eu diwallu'n ddigonol. Fel y mae, mae’r ffordd y mae’r DU yn mewnforio ei chynnyrch “ffres” yn aml yn arwain at ddiffygion maeth difrifol sy’n peryglu ein hiechyd a’n lles hirdymor.

Er mwyn bodloni’r galw yn y DU, mae cynnyrch yn cael ei gynaeafu’n rhy gynnar ac yn dioddef teithiau rhy hir sy’n arwain at ffrwythau a llysiau sy’n llai aeddfed ac yn ddi-faeth o ran maeth. Yn ogystal, mae dod i gysylltiad â gwres, golau, a storfa estynedig wrth gludo yn lleihau ymhellach hanfodion dietegol ac mae unrhyw brosesu dilynol ar ôl cyrraedd yn gwaethygu'r mater hwn.

Er enghraifft, mae rhai o'r maetholion pwysicaf wrth gefnogi iechyd hirdymor yn grŵp pwerus o wrthocsidyddion a elwir yn polyffenolau. Maen nhw i'w cael mewn bwydydd sy'n cynnwys llawer o faetholion fel madarch reishi, betys a chipiau rhosyn ac yn helpu i liniaru'r risg o glefydau cardiofasgwlaidd a niwroddirywiol cronig fel pwysedd gwaed uchel ac Alzheimer's wrth ddarparu priodweddau gwrthganser cryf.

Ac eto, mae'r cyfuniad o sut mae ein bwyd yn cael ei gynaeafu, ei gludo a'i storio yn tanseilio bio-argaeledd y blociau adeiladu iechyd hanfodol hyn. Mae mynd i'r afael â'r heriau hyn yn gofyn am ymdrech ar y cyd i flaenoriaethu cynnyrch ffres sydd wedi'i dyfu i aeddfedrwydd ac sy'n cael ei gynaeafu ar yr amser cywir er mwyn sicrhau'r cadw maetholion gorau posibl a chefnogi iechyd cyffredinol.

hysbyseb

Un ateb cartref yw tyfu yma gartref. Mae cynnyrch lleol, yn y tymor, yn cael ei gynaeafu ar ei aeddfedrwydd anterth ac yn cadw lefelau uwch o polyffenolau; gwella blas a chynnig mwy o fanteision iechyd o gymharu ag eitemau sy'n dioddef cludiant hir. Yn ogystal, pan fydd bwyta’n dymhorol yn cyfuno ag arferion ffermio cynaliadwy, gall gyfrannu at wydnwch amgylcheddol ac economaidd lleol trwy leihau allyriadau a mwy o sicrwydd bwyd. Enillydd i bawb.

Er bod y syniad o dyfu ein holl ffrwythau a llysiau ein hunain yn ddeniadol, mae heriau ymarferol yn parhau. Ar gyfer un, nid oes gan Brydain amgylchedd cynyddol ar gyfer yr amrywiaeth o superfoods polyphenol - fel aeron aronia a cheirios tarten - a fyddai'n eu cefnogi i gyrraedd eu lefelau uchaf posibl o ddwysedd maetholion. Mae'r superfoods polyphenol hyn angen y cyfuniad perffaith o olau'r haul, lleithder a chyfansoddiad pridd i ddarparu buddion yn effeithiol ac yn effeithlon a fydd yn niwtraleiddio radicalau rhydd, yn gwella colesterol a hyd yn oed yn arafu heneiddio.

Ac eto, fel y trafodwyd, mae eu mewnforio yn anhyfyw gan eu bod naill ai'n cael eu dewis yn rhy gynnar neu'n cael eu prosesu mewn ffyrdd niweidiol. Er mwyn gwneud y mwyaf o'u nerth a sicrhau bod Prydeinwyr yn dod i gysylltiad â'r amrywiaeth ehangaf o fwydydd sy'n llawn polyffenolau, rhaid inni arloesi mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ddiffygion mewnforion a ffermio lleol.

Mae atchwanegiadau iechyd, o'u crefftio'n arbenigol, yn cynnig datrysiad hyfyw trwy ddarparu ffurfiau dwys o polyffenolau a maetholion hanfodol eraill a geir mewn cynnyrch o ansawdd uchel. Mae dulliau technolegol arloesol o gynhyrchu a darparu, fel y rhai a ddefnyddir gan gwmni maeth cychwynol VANA Health, yn ein galluogi i ddal buddion superfoods sy'n cael eu cynaeafu ar eu hanterth a'u danfon i'r corff gyda'r budd maethol mwyaf posibl. Mae'r datblygiadau hyn a gefnogir gan ymchwil yn sicrhau mynediad cyson at faeth hanfodol waeth beth fo'r pellter neu argaeledd tymhorol. Drwy groesawu strategaethau blaengar o’r fath, gallwn bontio bylchau maeth a hybu gwell canlyniadau iechyd ar draws y boblogaeth.

Mae'n bryd ailfeddwl ein hagwedd at fwyta bwyd, nid yn unig er budd iechyd personol ond hefyd i gryfhau ein gwytnwch yn erbyn aflonyddwch allanol a hyrwyddo dyfodol iachach i bawb.

Sak Narwal yw cyd-sylfaenydd VANA Health- https://vanahealth.com/- cwmni ychwanegion bwyd hylifol premiwm a gynhyrchir yn Nwyrain Canolbarth Lloegr.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd