Cysylltu â ni

Canser

Cyhoeddiad: CAN.HEAL – cael enillion cyflymach yn erbyn canser yn ehangach, i gleifion a chymdeithas 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ymgais Ewropeaidd newydd ar y gweill i gael mwy o dynged o'r ymdrechion rhyngwladol enfawr sydd wedi'u neilltuo i frwydro yn erbyn canser.

Mae'r datblygiadau enfawr mewn diagnosis a thriniaeth a ddaeth yn sgil datblygiadau cyflym mewn gwyddoniaeth a thechnoleg wedi dod â gwelliannau sylweddol, wedi'u hategu gan fuddsoddiadau mawr mewn ymchwil a'r mentrau a'r prosiectau a'r camau gweithredu niferus sydd wedi'u sefydlu ledled y byd.

Ond mae'r canlyniad yn dal i fod yn is-optimaidd, ac mae canser yn parhau i ysbeilio cymdeithas yn Ewrop a thu hwnt.  

Mae CAN.HEAL, rhaglen a ariennir gan yr UE, yn ysgogi ymrwymiad radical i gydweithio ar draws disgyblaethau a thiriogaethau nid yn unig i hyrwyddo arloesedd, ond i ddod ag ef yn gyflym i ddefnydd effeithiol mewn systemau gofal iechyd.

Bellach gellir teilwra gofal canser i anghenion penodol cleifion unigol, ond mae'n rhaid i'r dull hwn gael ei nitrau i systemau gofal iechyd fel bod cleifion - a chyllid gofal iechyd - yn cael y buddion canlyniadol.

Gall mabwysiadu ymyriadau meddygol arloesol ddarparu gwell triniaeth ac atal adweithiau niweidiol annymunol, ar yr un pryd â meithrin system gofal iechyd fwy effeithlon a chost-effeithiol sy'n canolbwyntio ar atal yn ogystal â thriniaeth.

Newydd-deb CAN.HEAL yw ei fod yn creu cysylltiadau digynsail rhwng byd gwyddoniaeth glinigol a byd iechyd y cyhoedd. Ei nod yw darparu pont rhwng dwy flaengaredd y Cynllun Curo Canser Ewropeaidd – ‘Mynediad a Diagnosteg i Bawb’ a ‘Genomeg Iechyd Cyhoeddus’ – fel bod datblygiadau blaengar o ran atal, canfod a thrin canser ar gael yn gynt ac yn ehangach. .

hysbyseb

Mae’r foment yn iawn, gan fod gofal iechyd Ewropeaidd yn mynd trwy newid unwaith mewn cenhedlaeth, gyda datblygiadau gwyddonol ynghyd ag adolygiad dwys o’r cyd-destun polisi. Mae cyfleoedd yn agor ar gyfer meddwl newydd a dulliau newydd wrth i’r fframwaith rheoleiddio gael ei ail-werthuso, gyda thrafodaethau yn symud ymlaen ar ddeddfwriaeth fferyllol newydd, rhannu data iechyd a’r frwydr yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd.

Yr hyn sydd wedi dod yn fwyfwy amlwg yw bod bwlch gweithredu yn bodoli rhwng yr hyn y gellid ei wneud a’r hyn sy’n cael ei gyflawni, a – gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn frwd yn ei adolygiadau o bolisi, mae angen mathau newydd o gydweithredu. Y cam nesaf yw pontio’r bylchau gweithredu sy’n bodoli ar lefel gwlad, o ran ymrwymiad a pharodrwydd cenedlaethol i ariannu arloesedd a’i ddefnydd.

Er mwyn sicrhau'r ddealltwriaeth agosach angenrheidiol, daeth CAN.HEAL â mwy na 100 o randdeiliaid ynghyd yn ei gynhadledd waith gyntaf, ddydd Mercher a dydd Iau Ebrill 26-27, yn Sefydliad Iechyd Cenedlaethol yr Eidal yn Rhufain. 

Ochr yn ochr â gwyddonwyr a chlinigwyr, roedd y cyfranogwyr yn cynnwys y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ym maes iechyd y cyhoedd, cynrychiolwyr y Comisiwn, Aelodau Senedd Ewrop, sefydliadau cleifion, a sefydliadau ymbarél Ewropeaidd sy’n cynrychioli grwpiau buddiant a chymdeithasau sy’n ymwneud yn weithredol â’r maes. 

As Marc Van den Bulcke, y cydlynydd prosiect, wrth y cyfarfod, "Rydym yn anelu at wneud y mwyaf o arbenigedd trwy gydlynu. Mae angen cydweithredu a chyfnewid ar frys, fel y gall sianeli gwaith gwahanol gydgyfeirio."

“Nid oes prinder prosiectau sy’n ymwneud â hyrwyddo’r frwydr yn erbyn canser,” meddai Marco Marsella, Pennaeth Uned, eIechyd, Llesiant, a Heneiddio yn DG Connect y Comisiwn Ewropeaidd. "Ond y cwestiwn allweddol yw sut i wneud iddynt weithio gyda'i gilydd. Rhaid inni edrych nid at arloesi er mwyn arloesi, ond canolbwyntio ar sut i ddefnyddio'r arloesedd hwnnw i wneud systemau gofal iechyd yn well ac yn fwy effeithlon".

Yn yr amcangyfrif o Dr Carmen Laplaza Santos, Pennaeth Uned, Arloesiadau Iechyd ac Ecosystemau yn DG RTD y Comisiwn Ewropeaidd, "Mae gan Ewrop gryfderau mawr y gall eu defnyddio yn ei diwylliant cydweithredol, ei hecosystem gofal iechyd, i ba raddau y mae cleifion yn ymgysylltu, a'i sylfaen wyddonol gadarn. Mae'r holl gynhwysion yno ar gyfer manteisio ar ddulliau arloesol o fynd i'r afael â chanser."

Ruggero De Maria, Llywydd Alleanza Contro il Cancro, Nodwyd bod y gynhadledd wedi croesawu cynrychiolwyr o 17 o wledydd, ac mae ganddi gyrhaeddiad enfawr trwy ei 45 o bartneriaid - gan gynnwys ysbytai, prifysgolion, sefydliadau ymchwil, sefydliadau iechyd cyhoeddus, gwasanaethau cyhoeddus, sefydliadau cleifion a gweinidogaethau'r llywodraeth.

Stefania Boccia, Athro Hylendid ac Iechyd y Cyhoedd yn y Università Cattolica del Sacro Cuore yn Rhufain, yn tynnu sylw at bwysigrwydd – sy’n dal i gael ei danbrisio – o integreiddio atal yn y frwydr yn erbyn canser. “Mae hyn yn gofyn am gyfranogiad pob actor - gwyddonwyr, llunwyr polisi, gweithwyr iechyd proffesiynol, cymdeithasau gwyddonol a buddsoddwyr”, meddai.

Am Francesco de Lorenzo, llywydd y Gynghrair Cleifion Canser Ewropeaidd, roedd cydnabod rôl cleifion a’u hymglymiad yn ganolog i’r broses. "Rhaid i ni weld sut y gallwn ddod yn fwy cynhwysol yn y ffordd yr ydym yn symud ymlaen , o ran ymchwil canser a pholisi" meddai.

Denis Horgan, ECyfarwyddwr Gweithredol APM, a chadeirydd un o weithgorau CAN.HEAL, hefyd wedi tanlinellu'r angen i ddod ag aelod-wladwriaethau i'r broses fel eu bod yn ymrwymo eu cefnogaeth. "Mae angen i bob partner baratoi i gyfrannu at ddyfodol gwell," meddai.

Matthias Schuppe, Arweinydd Tîm Prosiect Canser yn DG Santé y Comisiwn Ewropeaidd, dywedodd y gellir cyflawni'r genhadaeth "os yw'r holl randdeiliaid yn gweithio gyda'i gilydd".

Van den Bulcke Daeth y cyfarfod deuddydd i ben gyda’r datganiad hyderus “Rydyn ni nawr mewn man lle gallwn ni gyda’n gilydd ddechrau creu atebion newydd.”


Lleihau Gwahaniaethau ar draws yr Undeb Ewropeaidd – Cynhadledd Lefel Uchel i Randdeiliaid
Mercher, 26 Ebrill, dydd Iau, 27 Ebrill

Ariennir y prosiect gan Raglen EU4Health 2021-2027 y Comisiwn Ewropeaidd o dan Grant Rhif 101080009

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:


Els Van Valckenborgh (rheolwr prosiect): [e-bost wedi'i warchod]

Denis Horgan (WP LEAD): cyfeiriad e-bost [e-bost wedi'i warchod]

I weld gwefan CAN.HEAL, cliciwch yma: https://canheal.eu

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd