Cysylltu gyda ni

coronafirws

Rhaid i'r Comisiwn gamu i fyny i ddileu COVID-19 yn fyd-eang

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae'r Sosialwyr a'r Democratiaid yn Senedd Ewrop wedi bod yn galw am strategaeth iechyd fyd-eang effeithiol ers amser maith. Rhaid i ni ddileu bygythiad Covid-19 nid yn unig o Ewrop ond o weddill y blaned, os ydym am adael y pandemig dychrynllyd hwn ar ôl yn y pen draw. Rydym yn galw ar Gomisiwn yr UE i ddwysáu ei waith o'r diwedd ac arwain y ffordd i adeiladu polisi iechyd byd-eang effeithiol.

Dywedodd y cydlynydd S&D yn y pwyllgor datblygu, ASE Udo Bullmann: “Yr unig ffordd i drechu pandemig COVID-19 yw dileu’r firws yn fyd-eang. Dim ond pan fydd pawb yn cael eu brechu, y byddwn ni i gyd yn cael ein hamddiffyn. Er y dylem gamu i fyny i sicrhau mynediad teg a chyflym i frechu i holl ddinasyddion yr UE, ni ddylai Comisiwn yr UE ddiystyru dimensiynau byd-eang y pandemig hwn. Byddai'n gamgymeriad meddwl cul a anfaddeuol pe baem yn canolbwyntio'n llwyr ar anghenion Ewropeaidd.

“Roedd yr UE yn gyflym i ymrwymo i gydweithredu â Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a’i raglen Covax i sicrhau bod brechlynnau ar gael i bawb. Ond dim ond dechrau yw hynny. Rhaid gwneud menter brechu Covax yn brif flaenoriaeth.

“Rhaid i ni drafod hawliau patent ac ehangu galluoedd cynhyrchu ar gyfer y brechlynnau, er mwyn galluogi'r de Byd-eang i gael mynediad llawn i frechlynnau Covid. Yn yr Undeb Ewropeaidd mae gennym y gallu a'r angen i chwarae rôl adeiladol o ran cynnig eithriadau Covid-19 o dan gytundeb TRIPS ar hawliau eiddo deallusol gydag India a De Affrica.

“Mae rheolau Sefydliad Masnach y Byd yn darparu ar gyfer atal patentau mewn achosion eithriadol gyda chydsyniad yr aelod-wladwriaethau.

“Dyma’r ffordd i fynd. Mae polisi iechyd byd-eang effeithiol yn enghraifft allweddol o p'un a all geopolitig cymdeithasol gyfrifol symud ymlaen eto. Rhaid i Ewrop arwain y ffordd os ydym o ddifrif. "

Grŵp Cynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid (y Grŵp S&D) yw'r grŵp gwleidyddol ail-fwyaf yn Senedd Ewrop gyda 145 aelod o 25 aelod-wladwriaeth yr UE.

coronafirws

Coronavirus: Mae robotiaid diheintio cyntaf yr UE yn cyrraedd ysbytai

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae dau ysbyty yn Slofenia wedi derbyn dau o'r robotiaid cyntaf prynwyd gan y Comisiwn i ddiheintio ystafelloedd cleifion, a thrwy hynny helpu i leihau a chynnwys ymlediad coronafirws. Mae 29 o robotiaid diheintio pellach yn cael eu hanfon i ysbytai yng Ngwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Croatia, Lithwania, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd. Gall y robotiaid hyn ddiheintio ystafell cleifion o faint safonol cyn gynted â 10 munud trwy ddefnyddio golau uwchfioled a diheintio dros 18 ystafell mewn un tâl.

Y nod yw sicrhau amgylchedd di-haint mewn ysbytai heb ddod â staff i risg ddiangen. Gan fod hon yn broses gorfforol yn hytrach nag un sy'n defnyddio diheintydd cemegol, mae'n fwy diogel i staff yr ysbyty gan nad oes angen iddynt drin, cludo na storio cemegolion gwenwynig, peryglus neu gyrydol mwyach. Mae staff glanhau yn gweithredu'r robot o bell trwy raglen symudol ac mae'r llawdriniaeth yn cychwyn o'r tu allan i'r ystafell i gael ei diheintio, felly nid oes unrhyw weithiwr gofal iechyd yn bresennol yn ystod y broses. Wedi'i gyflenwi gan y cwmni o Ddenmarc, UVD Robots, a enillodd dendr caffael brys, mae'r dyfeisiau'n rhan o ymdrech y Comisiwn i ddarparu offer defnyddiol ac angenrheidiol i aelod-wladwriaethau er mwyn mynd i'r afael â'r pandemig. Mae cyfanswm o € 12 miliwn ar gael o'r Offeryn Cymorth Brys i brynu 200 o robotiaid.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

coronafirws

Dywed Merkel fod amrywiadau COVID yn peryglu trydydd don firws, rhaid iddynt fynd ymlaen yn ofalus

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae amrywiadau newydd o COVID-19 yn peryglu trydedd don o heintiau yn yr Almaen a rhaid i'r wlad fwrw ymlaen yn ofalus iawn fel na fydd angen cau i lawr ledled y wlad, y Canghellor Angela Merkel (Yn y llun) dweud wrth y Frankfurter Allgemeine Zeitung, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Mae nifer yr heintiau dyddiol newydd wedi marweiddio dros yr wythnos ddiwethaf gyda'r gyfradd mynychder saith diwrnod yn hofran ar oddeutu 60 achos i bob 100,000. Ddydd Mercher (24 Chwefror), adroddodd yr Almaen 8,007 o heintiau newydd a 422 o farwolaethau pellach.

“Oherwydd (amrywiadau), rydyn ni'n dechrau ar gyfnod newydd o'r pandemig, y gall trydedd don ddod i'r amlwg ohono,” meddai Merkel. “Felly mae'n rhaid i ni symud ymlaen yn ddoeth ac yn ofalus fel nad yw trydedd don yn gofyn am gau i lawr yn llwyr ledled yr Almaen.”

Mae Merkel a premiers y wladwriaeth yn yr Almaen, gwlad fwyaf poblog Ewrop a'r economi fwyaf, wedi cytuno i ymestyn cyfyngiadau i ffrwyno lledaeniad y coronafirws tan 7 Mawrth.

Caniateir i salonau gwallt ailagor o 1 Mawrth, ond mae'r trothwy ar gyfer ailagor gweddill yr economi yn raddol yn targedu cyfradd heintio o ddim mwy na 35 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Fe allai brechlynnau a phrofion cynhwysfawr ganiatáu ar gyfer “dull mwy gwahaniaethol yn rhanbarthol”, meddai Merkel yn y cyfweliad papur newydd, a gyhoeddwyd ar-lein ddydd Mercher.

“Mewn ardal sydd â mynychder sefydlog o 35, er enghraifft, efallai y bydd yn bosibl agor pob ysgol heb achosi ystumiadau mewn perthynas ag ardaloedd eraill â mynychder uwch ac ysgolion nad ydyn nhw ar agor eto,” ychwanegodd.

“Mae cysylltiad annatod rhwng strategaeth agoriadol ddeallus a phrofion cyflym cynhwysfawr, fel petai fel profion am ddim,” meddai. “Ni allaf ddweud yn union pa mor hir y bydd yn ei gymryd i osod system o’r fath. Ond fe fydd hi ym mis Mawrth. ”

Disgrifiodd Merkel frechlyn COVID-19 y cwmni Eingl-Sweden AstraZeneca, y mae rhai gweithwyr hanfodol wedi’i wrthod, fel “brechlyn dibynadwy, effeithiol a diogel.”

“Cyn belled â bod brechlynnau mor brin ag y maen nhw ar hyn o bryd, ni allwch ddewis yr hyn rydych chi am gael eich brechu ag ef.”

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd