Cysylltu gyda ni

coronafirws

Biden i rwystro cynllun Trump i godi cyfyngiadau teithio Ewropeaidd COVID-19

Reuters

cyhoeddwyd

on

Mae Arlywydd-ethol yr Unol Daleithiau Joe Biden yn bwriadu ymestyn cyfyngiadau teithio yn gyflym gan wahardd teithio gan y mwyafrif o bobl sydd wedi bod yn rhan helaeth o Ewrop a Brasil yn ddiweddar ar ôl i’r Arlywydd Donald Trump godi’r gofynion hynny yn effeithiol 26 Ionawr, meddai llefarydd ar ran Biden, yn ysgrifennu .
Llofnododd Trump orchymyn ddydd Llun (18 Ionawr) yn codi’r cyfyngiadau a osododd yn gynnar y llynedd mewn ymateb i’r pandemig - penderfyniad a adroddwyd gyntaf ddydd Llun gan Reuters - ar ôl ennill cefnogaeth gan aelodau tasglu coronafirws a swyddogion iechyd cyhoeddus.

Yn fuan ar ôl i orchymyn Trump gael ei gyhoeddi, fe drydarodd llefarydd Biden, Jen Psaki “ar gyngor ein tîm meddygol, nid yw’r Weinyddiaeth yn bwriadu codi’r cyfyngiadau hyn ar 1/26.”

Ychwanegodd “Gyda’r pandemig yn gwaethygu, ac amrywiadau mwy heintus yn dod i’r amlwg ledled y byd, nid dyma’r amser i fod yn codi cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol.”

Hyd nes y bydd Biden yn gweithredu, mae gorchymyn Trump yn dod â chyfyngiadau i ben yr un diwrnod ag y bydd gofynion prawf COVID-19 newydd yn dod i rym ar gyfer pob ymwelydd rhyngwladol. Mae disgwyl i Trump adael ei swydd ddydd Mercher.

Yr wythnos diwethaf, llofnododd pennaeth y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau orchymyn yn ei gwneud yn ofynnol i bron pob teithiwr awyr gyflwyno prawf coronafirws negyddol neu brawf adferiad o COVID-19 i ddod i mewn i'r Unol Daleithiau gan ddechrau ar Ionawr 26.

Mae'r cyfyngiadau a ddiddymwyd gan Trump wedi gwahardd bron pob dinesydd o'r tu allan i'r UD sydd o fewn y 14 diwrnod diwethaf wedi bod ym Mrasil, y Deyrnas Unedig, Iwerddon a 26 gwlad ardal Schengen yn Ewrop sy'n caniatáu teithio ar draws ffiniau agored.

Mae cyfyngiadau’r Unol Daleithiau sy’n gwahardd y mwyafrif o ymwelwyr o Ewrop wedi bod ar waith ers canol mis Mawrth pan lofnododd Trump gyhoeddiadau yn eu gorfodi, tra gosodwyd gwaharddiad mynediad Brasil ym mis Mai.

Ychwanegodd Psaki “mewn gwirionedd, rydym yn bwriadu cryfhau mesurau iechyd cyhoeddus o amgylch teithio rhyngwladol er mwyn lliniaru lledaeniad COVID-19 ymhellach.” Ni wnaeth trosglwyddiad Biden ymateb ar unwaith i gais i roi sylwadau arno a oedd yn bwriadu ehangu'r gwledydd dan sylw.

Mae gan Biden, unwaith y bydd yn y swydd, yr awdurdod cyfreithiol i ail-ddynodi'r cyfyngiadau.

Ddydd Mawrth diwethaf, dywedodd Marty Cetron, cyfarwyddwr adran ymfudo a chwarantîn fyd-eang CDC, wrth Reuters fod y gwaharddiadau mynediad hynny yn “strategaeth act agoriadol” i fynd i’r afael â lledaeniad y firws ac y dylid eu “ailystyried yn weithredol yn awr.”

Roedd cwmnïau hedfan wedi gobeithio y byddai'r gofynion profi newydd yn clirio'r ffordd i'r weinyddiaeth godi'r cyfyngiadau a oedd yn lleihau teithio o rai gwledydd Ewropeaidd 95% neu fwy.

Roeddent wedi pwyso ar uwch swyddogion y Tŷ Gwyn am y mater yn ystod y dyddiau diwethaf.

Dadleuodd llawer o swyddogion gweinyddol am fisoedd nad oedd y cyfyngiadau bellach yn gwneud synnwyr o ystyried nad oedd y mwyafrif o wledydd yn destun gwaharddiadau mynediad. Mae eraill wedi dadlau na ddylai'r Unol Daleithiau ollwng gwaharddiadau mynediad gan fod llawer o wledydd Ewropeaidd yn dal i rwystro mwyafrif dinasyddion yr UD.

Dywedodd Reuters yn flaenorol nad oedd y Tŷ Gwyn yn ystyried codi gwaharddiadau mynediad ar y mwyafrif o ddinasyddion nad ydynt yn UDA sydd wedi bod yn Tsieina neu Iran yn ddiweddar. Cadarnhaodd Trump ddydd Llun na fyddai’n codi’r rheini.

coronafirws

Coronavirus: Mae robotiaid diheintio cyntaf yr UE yn cyrraedd ysbytai

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae dau ysbyty yn Slofenia wedi derbyn dau o'r robotiaid cyntaf prynwyd gan y Comisiwn i ddiheintio ystafelloedd cleifion, a thrwy hynny helpu i leihau a chynnwys ymlediad coronafirws. Mae 29 o robotiaid diheintio pellach yn cael eu hanfon i ysbytai yng Ngwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Croatia, Lithwania, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd. Gall y robotiaid hyn ddiheintio ystafell cleifion o faint safonol cyn gynted â 10 munud trwy ddefnyddio golau uwchfioled a diheintio dros 18 ystafell mewn un tâl.

Y nod yw sicrhau amgylchedd di-haint mewn ysbytai heb ddod â staff i risg ddiangen. Gan fod hon yn broses gorfforol yn hytrach nag un sy'n defnyddio diheintydd cemegol, mae'n fwy diogel i staff yr ysbyty gan nad oes angen iddynt drin, cludo na storio cemegolion gwenwynig, peryglus neu gyrydol mwyach. Mae staff glanhau yn gweithredu'r robot o bell trwy raglen symudol ac mae'r llawdriniaeth yn cychwyn o'r tu allan i'r ystafell i gael ei diheintio, felly nid oes unrhyw weithiwr gofal iechyd yn bresennol yn ystod y broses. Wedi'i gyflenwi gan y cwmni o Ddenmarc, UVD Robots, a enillodd dendr caffael brys, mae'r dyfeisiau'n rhan o ymdrech y Comisiwn i ddarparu offer defnyddiol ac angenrheidiol i aelod-wladwriaethau er mwyn mynd i'r afael â'r pandemig. Mae cyfanswm o € 12 miliwn ar gael o'r Offeryn Cymorth Brys i brynu 200 o robotiaid.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

coronafirws

Dywed Merkel fod amrywiadau COVID yn peryglu trydydd don firws, rhaid iddynt fynd ymlaen yn ofalus

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae amrywiadau newydd o COVID-19 yn peryglu trydedd don o heintiau yn yr Almaen a rhaid i'r wlad fwrw ymlaen yn ofalus iawn fel na fydd angen cau i lawr ledled y wlad, y Canghellor Angela Merkel (Yn y llun) dweud wrth y Frankfurter Allgemeine Zeitung, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Mae nifer yr heintiau dyddiol newydd wedi marweiddio dros yr wythnos ddiwethaf gyda'r gyfradd mynychder saith diwrnod yn hofran ar oddeutu 60 achos i bob 100,000. Ddydd Mercher (24 Chwefror), adroddodd yr Almaen 8,007 o heintiau newydd a 422 o farwolaethau pellach.

“Oherwydd (amrywiadau), rydyn ni'n dechrau ar gyfnod newydd o'r pandemig, y gall trydedd don ddod i'r amlwg ohono,” meddai Merkel. “Felly mae'n rhaid i ni symud ymlaen yn ddoeth ac yn ofalus fel nad yw trydedd don yn gofyn am gau i lawr yn llwyr ledled yr Almaen.”

Mae Merkel a premiers y wladwriaeth yn yr Almaen, gwlad fwyaf poblog Ewrop a'r economi fwyaf, wedi cytuno i ymestyn cyfyngiadau i ffrwyno lledaeniad y coronafirws tan 7 Mawrth.

Caniateir i salonau gwallt ailagor o 1 Mawrth, ond mae'r trothwy ar gyfer ailagor gweddill yr economi yn raddol yn targedu cyfradd heintio o ddim mwy na 35 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Fe allai brechlynnau a phrofion cynhwysfawr ganiatáu ar gyfer “dull mwy gwahaniaethol yn rhanbarthol”, meddai Merkel yn y cyfweliad papur newydd, a gyhoeddwyd ar-lein ddydd Mercher.

“Mewn ardal sydd â mynychder sefydlog o 35, er enghraifft, efallai y bydd yn bosibl agor pob ysgol heb achosi ystumiadau mewn perthynas ag ardaloedd eraill â mynychder uwch ac ysgolion nad ydyn nhw ar agor eto,” ychwanegodd.

“Mae cysylltiad annatod rhwng strategaeth agoriadol ddeallus a phrofion cyflym cynhwysfawr, fel petai fel profion am ddim,” meddai. “Ni allaf ddweud yn union pa mor hir y bydd yn ei gymryd i osod system o’r fath. Ond fe fydd hi ym mis Mawrth. ”

Disgrifiodd Merkel frechlyn COVID-19 y cwmni Eingl-Sweden AstraZeneca, y mae rhai gweithwyr hanfodol wedi’i wrthod, fel “brechlyn dibynadwy, effeithiol a diogel.”

“Cyn belled â bod brechlynnau mor brin ag y maen nhw ar hyn o bryd, ni allwch ddewis yr hyn rydych chi am gael eich brechu ag ef.”

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd