Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mwy o reolaethau, nid ffiniau caeedig

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae'r uwchgynhadledd hynod heddiw ar reoli'r pandemig yn hanfodol er mwyn cytuno ar strategaeth gyffredin yn erbyn y treigladau firws newydd. “Mae’r data yn peri pryder mawr. Erbyn canol mis Chwefror, gallai'r amrywiad Prydeinig fod yn drech mewn sawl gwlad yn Ewrop. Rydym wedi gweld yn y DU pa mor gyflym y gall y sefyllfa ddod yn dyngedfennol. Heb strategaeth gyffredin bendant sy’n canolbwyntio ar ganllawiau teithio, profion safonedig ac ymdrech frechu ddwysach, rydym yn wynebu trydedd don ddifrifol iawn ”, meddai Cadeirydd Grŵp EPP, Manfred Weber ASE.

Mae lledaeniad yr amrywiad Prydeinig, fel y'i gelwir, eisoes wedi gwthio sawl Aelod-wladwriaeth i gryfhau eu mesurau amddiffyn. “Methodd cau ffiniau’r llynedd â’n hamddiffyn yn effeithiol ac achosi difrod mawr i’r economi. Dylem gyfyngu cymaint â phosibl ar deithio nad yw'n hanfodol, ond dylid amddiffyn personél beirniadol ar gyfer y sector gofal iechyd neu yrwyr tryciau sy'n cludo nwyddau dros ffiniau ar bob cyfrif. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn galw ar y Penaethiaid Gwladol i gytuno ar drefn brofi safonol ar gyfer croesi ffiniau, yn enwedig o'r ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr amrywiad newydd. "

Ar yr un pryd, mae'r Grŵp EPP hefyd yn galw i baratoi ar gyfer y dyfodol, gan fod mwy a mwy o bobl yn cael eu brechu. “Y strategaeth ganolog yw ac erys bod lledaeniad y firws yn cael ei arafu gan fesurau pellhau cymdeithasol a bod cymaint o bobl â phosibl yn yr UE bellach yn cael eu brechu cyn gynted â phosibl. Dylai hyn hefyd olygu bod angen iddynt adennill eu rhyddid i symud yn Ewrop ar ôl i bobl gael eu brechu. Dylai'r uwchgynhadledd gytuno ar roi system o dystysgrifau brechu ar waith, yn seiliedig ar frechlynnau a gymeradwywyd gan EMA, a gydnabyddir ym mhob Aelod-wladwriaeth ac sy'n caniatáu ichi deithio'n fwy rhydd yn yr UE. Dylai'r system hon fod ar waith cyn gynted â phosibl. ”

Grŵp EPP yw'r grŵp gwleidyddol mwyaf yn Senedd Ewrop gyda 187 o Aelodau o holl Aelod-wladwriaethau'r UE

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

coronafirws

Dywed Merkel fod amrywiadau COVID yn peryglu trydydd don firws, rhaid iddynt fynd ymlaen yn ofalus

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae amrywiadau newydd o COVID-19 yn peryglu trydedd don o heintiau yn yr Almaen a rhaid i'r wlad fwrw ymlaen yn ofalus iawn fel na fydd angen cau i lawr ledled y wlad, y Canghellor Angela Merkel (Yn y llun) dweud wrth y Frankfurter Allgemeine Zeitung, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Mae nifer yr heintiau dyddiol newydd wedi marweiddio dros yr wythnos ddiwethaf gyda'r gyfradd mynychder saith diwrnod yn hofran ar oddeutu 60 achos i bob 100,000. Ddydd Mercher (24 Chwefror), adroddodd yr Almaen 8,007 o heintiau newydd a 422 o farwolaethau pellach.

“Oherwydd (amrywiadau), rydyn ni'n dechrau ar gyfnod newydd o'r pandemig, y gall trydedd don ddod i'r amlwg ohono,” meddai Merkel. “Felly mae'n rhaid i ni symud ymlaen yn ddoeth ac yn ofalus fel nad yw trydedd don yn gofyn am gau i lawr yn llwyr ledled yr Almaen.”

Mae Merkel a premiers y wladwriaeth yn yr Almaen, gwlad fwyaf poblog Ewrop a'r economi fwyaf, wedi cytuno i ymestyn cyfyngiadau i ffrwyno lledaeniad y coronafirws tan 7 Mawrth.

Caniateir i salonau gwallt ailagor o 1 Mawrth, ond mae'r trothwy ar gyfer ailagor gweddill yr economi yn raddol yn targedu cyfradd heintio o ddim mwy na 35 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Fe allai brechlynnau a phrofion cynhwysfawr ganiatáu ar gyfer “dull mwy gwahaniaethol yn rhanbarthol”, meddai Merkel yn y cyfweliad papur newydd, a gyhoeddwyd ar-lein ddydd Mercher.

“Mewn ardal sydd â mynychder sefydlog o 35, er enghraifft, efallai y bydd yn bosibl agor pob ysgol heb achosi ystumiadau mewn perthynas ag ardaloedd eraill â mynychder uwch ac ysgolion nad ydyn nhw ar agor eto,” ychwanegodd.

“Mae cysylltiad annatod rhwng strategaeth agoriadol ddeallus a phrofion cyflym cynhwysfawr, fel petai fel profion am ddim,” meddai. “Ni allaf ddweud yn union pa mor hir y bydd yn ei gymryd i osod system o’r fath. Ond fe fydd hi ym mis Mawrth. ”

Disgrifiodd Merkel frechlyn COVID-19 y cwmni Eingl-Sweden AstraZeneca, y mae rhai gweithwyr hanfodol wedi’i wrthod, fel “brechlyn dibynadwy, effeithiol a diogel.”

“Cyn belled â bod brechlynnau mor brin ag y maen nhw ar hyn o bryd, ni allwch ddewis yr hyn rydych chi am gael eich brechu ag ef.”

Parhau Darllen

coronafirws

Mae India yn rhybuddio am sefyllfa COVID-19 yn gwaethygu, brechiadau i ehangu

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd India ehangu ei rhaglen frechu ddydd Mercher (24 Chwefror) ond rhybuddiodd y gallai torri protocolau coronafirws waethygu ymchwydd haint mewn sawl gwladwriaeth, ysgrifennu Krishna N. Das ac Neha Arora.

Bron i fis ar ôl i’r gweinidog iechyd ddatgan bod COVID-19 wedi’i gynnwys, mae taleithiau fel Maharashtra yn y gorllewin a Kerala yn y de wedi nodi ymchwydd mewn achosion, wrth i amharodrwydd dyfu dros wisgo masgiau a phellter cymdeithasol.

Heintiau India yw'r ail uchaf yn y byd, sef 11.03 miliwn, a chwyddwyd yn y 24 awr ddiwethaf gan 13,742, dengys data gweinidogaeth iechyd. Cododd marwolaethau o bythefnos o 104 i 156,567.

“Gallai unrhyw lacrwydd wrth weithredu mesurau llym i ffrwyno’r ymlediad, yn enwedig o ystyried mathau newydd o firws ... waethygu’r sefyllfa,” meddai’r weinidogaeth mewn datganiad yn nodi naw talaith a thiriogaeth ffederal.

Mae India wedi cadarnhau presenoldeb amser hir dau amrywiad mutant - N440K ac E484Q - yn ychwanegol at y rhai a ganfuwyd gyntaf ym Mrasil, Prydain a De Affrica.

Dywedodd y weinidogaeth, er bod achosion yn nhaleithiau Chhattisgarh, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh a Punjab, yn ogystal â thiriogaeth ffederal Jammu a Kashmir, yn cynyddu, roedd cyfran y profion RT-PCR cywirdeb uchel yn y lleoedd hynny yn cwympo. Mae achosion hefyd wedi codi yn Karnataka, Tamil Nadu a Gorllewin Bengal.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae traean o 36 talaith a thiriogaethau undeb India wedi adrodd am fwy na 100 o achosion newydd bob dydd ar gyfartaledd, gyda Kerala a Maharashtra ill dau yn adrodd mwy na 4,000, mewn tueddiad mae arbenigwyr yn cysylltu ag ailagor ysgolion a thrên maestrefol. gwasanaethau.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi gofyn i wladwriaethau gyflymu brechiadau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd a rheng flaen. Mae bron i 11 miliwn o bobl wedi derbyn un neu ddau ddos ​​mewn ymgyrch a ddechreuodd ar Ionawr 16, yn erbyn targed o 300 miliwn erbyn mis Awst.

O Fawrth 1, bydd India yn dechrau brechu pobl dros 60 oed a phobl hŷn na 45 â chyflyrau iechyd yn rhad ac am ddim mewn tua 10,000 o ysbytai’r llywodraeth ac am ffi mewn mwy na 20,000 o gyfleusterau preifat, meddai’r llywodraeth.

Yn gynharach ddydd Mercher, ceisiodd panel rheoleiddio fwy o ddata gan Laboratories y gwneuthurwr cyffuriau Dr. Reddy ar gyfer awdurdodi brechlyn Sputnik V COVID-19 o Rwsia, meddai uwch swyddog â gwybodaeth uniongyrchol am y trafodaethau.

Ni wnaeth y Sefydliad Rheoli Safonol Cyffuriau Canolog ymateb ar unwaith i gais Reuters am gadarnhad.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd