Cysylltu â ni

coronafirws

Dylai trethdalwyr yr UE wybod yn union sut mae eu harian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygu brechlyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ym mhwyllgor Senedd Ewrop ar gyllidebau, clywodd yr aelodau Ms Sandra Gallina, cyfarwyddwr iechyd a diogelwch bwyd (DG SANTE) yn y Comisiwn Ewropeaidd ar yr eglurder sydd ei angen mewn perthynas ag ariannu ei strategaeth COVID-19.

Yn anffodus, nid yw ASEau Grŵp S&D yn fodlon â'r atebion a ddarperir ac maent yn dal i ofyn am fanylion pellach, ar ba bynnag ffurf (adroddiad Llys yr Archwilwyr, gwrandawiadau gyda Phrif Weithredwyr cwmnïau neu gomisiynwyr fferyllol, cyhoeddiad cyflymach ac ehangach y Cytundebau Prynu Rhagweld rhwng y Comisiwn cwmnïau fferyllol).

Dywedodd ASE Eider Gardiazábal Rubial, llefarydd S&D ar y gyllideb: “Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gofynnwyd i ni ail-lenwi cyllideb yr UE ddwywaith, hyd at gyfanswm o € 3 biliwn, i raddau helaeth i ariannu buddsoddiadau carlam mewn ymchwil fferyllol. Hyd yn hyn, nid ydym yn gwybod yn glir o hyd faint aeth i ba gwmni. Ar ben hyn, mae aelod-wladwriaethau yn honni bod yn rhaid iddynt ategu'r symiau hyn gan fod yr arian hwnnw wedi'i ddefnyddio, ac unwaith eto, nid ydym yn gwybod faint yr un. Nid wyf am gredu bod cwmnïau pharma yn rhuthro am elw yn yr amseroedd hyn. Undod yn wyneb bygythiad cyffredin yw'r hyn sy'n llywio ein hymateb Ewropeaidd i COVID-19.

hysbyseb

“Fe wnaeth y Senedd gyflawni ei chyfrifoldebau yn y cyd-destun brys yr oeddem yn ei wynebu. Nawr mae dinasyddion eisiau gwybod sut y cafodd ei wneud ac mae ganddyn nhw'r hawl honno. Mae'r S & Ds wedi derbyn yr achos hwn, ac ni fyddant yn ei ollwng nes i'r cwestiynau hyn gael eu hateb yn fanwl. "

hysbyseb

coronafirws

Mae pob ymchwydd COVID-19 yn peri risg i weithwyr gofal iechyd: PTSD

cyhoeddwyd

on

By

Mae nyrs gofrestredig ICU, Pascaline Muhindura, yn gwisgo PPE wrth iddi weithio yn y Ganolfan Feddygol Ymchwil yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19) yn Kansas City, Missouri, UD, yn y llun taflen heb ddyddiad hwn. Muhindura / Taflen Pascalin trwy REUTERS
Clefyd Coronavirus (COVID-19) Mae nyrsys ICU yn arddangos tatŵs a gawsant i gyd i goffáu eu bond fel gweithwyr rheng flaen a'r bobl y maent wedi'u colli, yn Ysbyty Cenhadaeth Providence yn Mission Viejo, California, UD, Ionawr 8, 2021. REUTERS / Lucy Nicholson

Mae pengliniau'r nyrs Chris Prott yn neidio, mae ei galon yn rasio, ei geg yn mynd yn sych ac mae ei feddwl yn gorlifo gydag atgofion tywyll pan mae'n siarad am weithio yn uned gofal dwys (ICU) Canolfan Feddygol Milwaukee VA yn ystod pandemig ymchwyddiadau, yn ysgrifennu Lisa Baertlein.

Mae Prott yn rhannu brwydr sy'n gyffredin i lawer o'r cyn-filwyr y mae wedi gofalu amdanynt ers blynyddoedd: symptomau anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

Roedd Prott ymhlith hanner dwsin o staff yr ICU a ddywedodd wrth Reuters am symptomau fel deffro o hunllefau mewn chwys; ôl-fflachiadau i gleifion sy'n marw yn ystod y dyddiau cynnar pandemig llawn ofn; ffaglu dicter; a chynhyrfu wrth swn larymau meddygol. Gall y rhai y mae eu symptomau'n para mwy na mis ac sy'n ddigon difrifol i ymyrryd â bywyd bob dydd gael diagnosis o PTSD.

hysbyseb

Mae'r amrywiad Delta ymchwyddus yn pentyrru ar drawma ffres wrth i'r Unol Daleithiau a chenhedloedd eraill ddechrau astudio PTSD mewn gweithwyr iechyd. Roedd data eisoes yn dangos bod gweithwyr iechyd yr Unol Daleithiau mewn argyfwng cyn COVID-19.

Tra bod PTSD yn gysylltiedig â brwydro yn erbyn, gall godi ymhlith sifiliaid ar ôl trychinebau naturiol, cam-drin neu drawma arall. Gall gweithwyr iechyd fod yn amharod i gyfateb eu profiad â phrofiad milwyr sy'n dychwelyd.

"Rwy'n teimlo fel schmuck yn ei alw'n PTSD," meddai Prott. "Fe gymerodd amser hir i mi allu siarad â rhywun oherwydd fy mod i'n gweld dynion â PTSD go iawn. Yr hyn sydd gen i ymlaen, does dim byd o'i gymharu, felly rydych chi'n teimlo'n euog am feddwl hynny."

hysbyseb

Mae'r seiciatrydd Dr. Bessel van der Kolk yn gwybod yn well.

"Ar yr wyneb, ni fydd nyrs yn eich ysbyty lleol yn edrych fel dyn yn dod yn ôl o Afghanistan," meddai awdur "The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma." "Ond o dan y cyfan, mae gennym y swyddogaethau craidd hyn a bennir gan niwrobioleg yr un fath."

Dangosodd astudiaethau cyn-bandemig fod cyfraddau PTSD mewn gweithwyr iechyd rheng flaen yn amrywio o 10% i 50%. Roedd y gyfradd hunanladdiad ymhlith meddygon fwy na dwywaith cyfradd y cyhoedd.

Mae Cymdeithas Feddygol America (AMA) wedi tapio seicolegydd milwrol a Chanolfan Genedlaethol PTSD yr Adran Materion Cyn-filwyr (VA) i'w helpu i fesur effaith y pandemig.

Gwnaeth preswylydd seiciatreg Canolfan Gwyddor Iechyd Prifysgol Texas Tech Dr. Huseyin Bayazit ac ymchwilwyr yn ei wlad enedigol yn Nhwrci arolwg o 1,833 o weithwyr iechyd Twrcaidd yr hydref y llynedd. Dangosodd y canlyniadau, a gyflwynwyd ym mis Mai mewn cyfarfod o Gymdeithas Seiciatryddol America, gyfradd PTSD o 49.5% ymhlith nonffisegwyr a 36% ar gyfer meddygon. Cynyddodd cyfraddau meddyliau hunanladdol wrth i weithwyr dreulio mwy o amser ar unedau COVID-19.

Mae undebau eisiau lliniaru trawma trwy osod rheolau cenedlaethol ar gyfer nifer y cleifion sydd o dan ofal pob nyrs. Dywed gweithwyr na ddylent orfod talu am therapi, meddyginiaeth ac ymyriadau eraill.

Mae'r AMA a grwpiau eraill eisiau mwy o gyfrinachedd i feddygon sy'n ceisio gwasanaethau iechyd meddwl. Gofynnodd y rhan fwyaf o staff yr ICU a drafododd PTSD â Reuters am anhysbysrwydd rhag ofn ôl-effeithiau yn y gwaith.

Mae System Iechyd Mount Sinai Efrog Newydd a System Iechyd Prifysgol Rush Chicago yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl cyfrinachol am ddim.

Mae Canolfan Straen, Gwydnwch a Thwf Personol newydd Mount Sinai yn cynnig rhaglen cymorth cymheiriaid "Battle Buddies" wedi'i hysbrydoli gan filwrol i nyrsys. Mae caplan o raglen "Road Home" Rush ar gyfer cyn-filwyr yn rhedeg grŵp cymorth profedigaeth "twf ôl-drawmatig" ar gyfer nyrsys ICU.

Mae'r system VA yn darparu cwnsela iechyd meddwl tymor byr di-gost trwy ei raglen cymorth gweithwyr. Mae llawer o gyfleusterau VA lleol yn ategu'r rhai sydd â thimau cwnsela ysbrydol ac ymateb i ddigwyddiadau argyfwng, meddai llefarydd.

Mae tua 5,000 o feddygon yr Unol Daleithiau yn rhoi'r gorau iddi bob dwy flynedd oherwydd llosgi, meddai Dr. Christine Sinsky, is-lywydd AMA. Mae'r gost flynyddol tua $ 4.6 biliwn - gan gynnwys refeniw a gollir o swyddi gwag a threuliau recriwtio, meddai.

Arweiniodd canlyniadau arolwg ysbytai ym mis Mawrth yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol i rybuddio "mae prinder staff wedi effeithio ar ofal cleifion, a bod blinder a thrawma wedi cael effaith andwyol ar iechyd meddwl staff."

Gwirfoddolodd llawfeddyg trawma Dr. Kari Jerge i weithio mewn ward Phoenix COVID-19 yn ystod ymchwydd y gaeaf diwethaf. Gwrthododd lawer mwy o dâl i ddychwelyd i'r ICU ar ôl ymchwydd amrywiad Delta.

Mae Jerge yn annog eraill i flaenoriaethu "hunan-gadwraeth," ond mae'n poeni am golli arbenigedd. "Mae gwerth anfeidrol mewn nyrs sydd wedi bod yn gweithio yn yr ICU ers 20 mlynedd ac sydd â theimlad perfedd pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le gyda chlaf," meddai.

Mae Nyrs Pascaline Muhindura, 40, sy'n gofalu am gleifion COVID-19 yn Kansas City, Missouri, wedi eirioli dros ddiogelwch gweithwyr iechyd ers colli cydweithiwr i'r afiechyd yn gynnar yn y pandemig.

"Mae'n parhau i waethygu a gwaeth. Rydyn ni'n mynd yn ôl i'r lle hwnnw - fe ddeffrodd yr emosiynau hynny eto," meddai Muhindura, a ychwanegodd nad yw llawer o gyflogwyr yn cynnig yswiriant digonol ar gyfer therapi.

Mae ICU yn meithrin y math o gyfeillgarwch a ffurfiwyd mewn brwydr. Cafodd grŵp o nyrsys Southern California COVID-19 tatŵs cyfatebol. Mae gweithwyr iechyd yn cydymdeimlo dros grio eu ffordd adref ar ôl sifftiau anodd, cefnogi ei gilydd ar gyfryngau cymdeithasol, a gwthio cydweithwyr i ofyn am help.

"Nid oes unrhyw beth o'i le â theimlo fel hyn," meddai Prott, nyrs VA. "Mae'n rhaid i chi ddelio ag ef serch hynny."

Parhau Darllen

coronafirws

Gweinidog y DU: Dim penderfyniad eto ar frechlynnau COVID-19 ar gyfer plant iach

cyhoeddwyd

on

By

Mae myfyrwyr yn mynychu gwers yn Ysgol Uwchradd Weaverham, wrth i'r cloi clefyd coronafirws (COVID-19) ddechrau lleddfu, yn Swydd Gaer, Prydain, Mawrth 9, 2021. REUTERS / Jason Cairnduff

Dywedodd Gweinidog Brechlynnau Prydain, Nadhim Zahawi, ddydd Sul (5 Medi) nad oedd penderfyniad wedi'i wneud eto ynghylch a ddylid brechu plant iach rhwng 12 a 15 oed yn erbyn COVID-19, yn dilyn adroddiadau y gallai cyflwyno fesul cam ddechrau yn y dyfodol dyddiau, yn ysgrifennu Alistair Smout.

Gwrthododd Cydbwyllgor Prydain ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) ddydd Gwener (3 Medi) argymell brechiadau i blant yn y grŵp hwnnw, gan gymryd dull rhagofalus oherwydd risg brin o lid y galon, ond roedd ychwanegu'r mater yn gytbwys iawn. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r llywodraeth yn ymgynghori â chynghorwyr meddygol i ofyn am gyngor ar ystyriaethau ehangach, megis yr effaith ar ysgolion, ac efallai y byddant yn dal i roi sêl bendith i frechu'r grŵp oedran yn eang.

Nododd rhai papurau newydd hyder ymhlith gweinidogion y byddai'r prif swyddogion meddygol yn ôl-ergydion yn gyflym ar gyfer pobl iach 12 i 15 oed, ond dywedodd Zahawi na fyddai'r llywodraeth yn rhagfarnu'r penderfyniad.

"Ni fydd unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud nes i ni glywed yn ôl gan y prif swyddogion meddygol," meddai Zahawi wrth y BBC.

hysbyseb

Mae plant yn cael eu brechu'n eang eisoes yn yr Unol Daleithiau, Israel a llawer o wledydd Ewropeaidd.

Mae swyddogion Prydain wedi pwysleisio bod pobl ifanc 12 i 15 oed sy'n agored i COVID-19 eisoes yn gymwys i gael eu brechu, yn ogystal â phawb dros 16 oed.

Mae pedair gwlad y Deyrnas Unedig, sydd wedi cofnodi 133,000 o farwolaethau COVID, yn rheoli eu polisi iechyd eu hunain, er bod pob un wedi dilyn cyngor JCVI ar gyflwyno brechlyn hyd yn hyn.

Cadarnhaodd Zahawi y byddai angen prawf brechu yn Lloegr ar gyfer rhai digwyddiadau mawr o ddiwedd y mis hwn ar ôl i bob oedolyn gael cynnig dwy ergyd. Darllen mwy.

Dywedodd hefyd fod y llywodraeth yn dal i gwblhau cynlluniau ar gyfer rhaglen atgyfnerthu brechlyn yn dilyn cyngor dros dro gan y JCVI y gallai fod angen un ar gyfer y bregus a'r henoed. Darllen mwy.

"Mae'n debygol iawn y byddwn ni'n dechrau rhoi hwb i'r grwpiau hynny, gan fy mod i'n gobeithio y bydd y cyfamser yn dod yn gyngor terfynol, erbyn canol y mis hwn," meddai.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Awstria gwerth € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Awstria eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol hyd at € 400,000 y buddiolwr.

Bydd y mesur yn agored i fentrau meicro, bach a chanolig eu perchnogaeth gyhoeddus sy'n weithredol yn rhanbarth Salzburg ac sy'n gweithredu pwll nofio thermol neu dan do gyda sawna a / neu ardal lles. Bydd cefnogaeth y cyhoedd yn talu am ran o'r costau sefydlog yr aeth y cwmnïau hyn iddynt yn ystod cyfnodau y bu iddynt darfu ar fusnes oherwydd y cyfyngiadau sydd ar waith. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Awstria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8m y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64490 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd