Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Senegal a'r UE yn cytuno i adeiladu ffatri weithgynhyrchu i gynhyrchu brechlynnau COVID-19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Daeth cynhyrchu brechlynnau COVID-19 yn Affrica un cam yn agosach heddiw (15 Gorffennaf) ar ôl i Dîm Ewrop gytuno’n ffurfiol i gefnogi buddsoddiad ar raddfa fawr mewn cynhyrchu brechlyn gan yr Institut Pasteur yn Dakar, ochr yn ochr â mesurau cymorth eraill. Dylai'r ffatri weithgynhyrchu newydd leihau dibyniaeth Affrica o 99% ar fewnforion brechlyn a chryfhau gwytnwch pandemig yn y dyfodol ar y cyfandir.

Mae'r cytundeb yn rhan o becyn mawr o fuddsoddiad mewn cynhyrchu brechlyn a fferyllol yn Affrica a lansiwyd gan Team Europe ym mis Mai, sy'n dwyn ynghyd y Comisiwn Ewropeaidd, Aelod-wladwriaethau'r UE, a Banc Buddsoddi Ewrop, a sefydliadau ariannol eraill, yn unol â'r Strategaeth yr UE ag Affrica a strategaeth Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau Affrica (Affrica CDC) a'r Partneriaethau ar gyfer Gweithgynhyrchu Brechlyn Affrica (PAVM).

Mae Tîm Ewrop, ynghyd â phartneriaid rhyngwladol eraill, wedi ymrwymo i becyn sylweddol o gefnogaeth ar gyfer cynaliadwyedd tymor canolig i hir y prosiect. Mae hyn yn cynnwys: 

hysbyseb

Mae Gweinyddiaeth Ffederal yr Almaen ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (BMZ) yn cefnogi'r canolbwynt gweithgynhyrchu yn Senegal gyda grant o € 20 miliwn trwy KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), banc datblygu'r Almaen.

Mae Ffrainc, trwy'r Agence Française de Développement (AFD), eisoes wedi rhoi dau becyn cyllido cychwynnol gwerth cyfanswm o € 1.8 miliwn i brosiect MADIBA (Gweithgynhyrchu yn Affrica ar gyfer Imiwneiddio Clefydau ac Ymreolaeth Adeiladu) yn Sefydliad Pasteur yn Dakar ar gyfer astudiaethau dichonoldeb a buddsoddiadau cychwynnol. . Mae'r Grŵp AFD a'i is-gwmni sector preifat, Proparco, hefyd yn gweithio o fewn y grŵp o bartneriaid technegol ac ariannol i strwythuro'r prosiect er mwyn cyrraedd cymorth ariannol ar raddfa fwy.

Bydd Gwlad Belg yn cefnogi Senegal i strwythuro mentrau i gynhyrchu brechlynnau a fferyllol, fel canolbwynt pharma Pharmapolis. Mae Gwlad Belg hefyd yn croesawu’r ffaith bod cwmni biotechnoleg o Wlad Belg mewn llwyfannau bio-weithgynhyrchu newydd yn ffugio, gyda chefnogaeth Wallonia, partneriaeth gyda’r Institut Pasteur yn Dakar, fel partner allweddol ar gyfer meithrin gallu a throsglwyddo technoleg.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn trafod gyda'r awdurdodau Senegalese y posibilrwydd o ysgogi cymorth ariannol pellach erbyn diwedd 2021 o dan offeryn newydd NDICI / Ewrop Fyd-eang i gefnogi'r prosiect hwn. Mae hyn yn rhan o fenter Tîm Ewrop gwerth € 1 biliwn i hybu gweithgynhyrchu brechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica, a mynediad atynt, a gyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ym mis Mai 2021.

Mewn seremoni ym Mhalas yr Arlywydd yn Dakar, fe wnaeth Arlywydd Gweriniaeth Senegal, Ei Ragoriaeth Macky Sall, Comisiynydd Ewropeaidd y Farchnad Fewnol Thierry Llydaweg a chynrychiolwyr yr Almaen, Ffrainc, Gwlad Belg, Banc Buddsoddi Ewrop a sefydliadau cyllid datblygu eraill, gan gynnwys yr IFC, cadarnhaodd heddiw fanylion cefnogaeth Tîm Ewrop i gyflymu paratoi prosiectau, ehangu galluoedd gweithgynhyrchu a gwneud gwaith dichonoldeb technegol. Bydd y rhain yn hanfodol i ddatgloi buddsoddiad ar raddfa fawr yn y ffatri newydd. Bydd hwn yn cael ei adeiladu dros y 18 mis nesaf a bydd yn arfogi cyfandir Affrica â chyfleuster o'r radd flaenaf ar gyfer cynhyrchu brechlynnau awdurdodedig COVID-19.

Heddiw, mae Tîm Ewrop yn darparu € 6.75 miliwn mewn cymorth grant i alluogi astudiaethau dichonoldeb technegol a pharatoi prosiect ar gyfer y cyfleuster newydd yn yr Institut Pasteur yn Dakar. Mae'r swm hwn yn cynnwys € 4.75m gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop, € 200,000 o'r Almaen, a € 1.8m o Ffrainc. Bydd hyn hefyd yn galluogi diffinio a chytuno ar gyfanswm cost buddsoddi a strwythurau ariannol gyda Senegalese a phartneriaid rhyngwladol. Disgwylir i'r gwaith o adeiladu'r ffatri newydd ddechrau yn ddiweddarach eleni, gyda 25 miliwn o ddosau brechlyn yn cael eu cynhyrchu bob mis erbyn diwedd 2022.

Wrth gyhoeddi contractau heddiw, dywedodd Amadou Hott, Gweinidog yr Economi yn Senegal: “Er mwyn cryfhau’r frwydr yn erbyn pandemigau yn Affrica, mae Llywodraeth Senegal wedi ymrwymo i alluogi cynhyrchu brechlyn COVID-19 yn yr Institut Pasteur yn Dakar. Mae'r prosiect hwn yn rhan o weledigaeth Ei Ardderchowgrwydd Macky Sall, Llywydd Gweriniaeth Senegal, i osod y sylfeini ar gyfer sofraniaeth fferyllol a meddygol y wlad - a'r cyfandir. Fe'i cefnogir yn gryf gan fy nghydweithwyr sy'n gyfrifol am gyllid ac iechyd sy'n ei ystyried yn ffordd arall o fynd i'r afael â phandemig COVID-19 yn fwy effeithiol. Bydd cyllid cychwynnol ac arbenigedd gan Team Europe a phartneriaid eraill, megis yr Unol Daleithiau, Grŵp Banc y Byd, a rhoddwyr rhanbarthol, yn cyflymu adeiladu'r ffatri gynhyrchu newydd, yn cynyddu mynediad at frechlynnau fforddiadwy yn Affrica, ac yn galluogi cynhyrchu brechlyn i ymateb yn gyflym. i bandemigau newydd. ”

“Ar hyn o bryd mae Affrica yn mewnforio 99% o’i brechlynnau. Ond gyda chytundeb heddiw, mae Tîm Ewrop yn helpu Senegal i symud un cam pwysig yn nes at gynhyrchu ei frechlynnau ei hun ac amddiffyn Affrica rhag COVID-19 a chlefydau eraill. A daw mwy. Dyma ran gyntaf menter llawer ehangach Tîm Ewrop i gefnogi cynhyrchu meddyginiaethau a brechlynnau ledled Affrica, ”meddai Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen.

“Mae cynyddu cynhyrchiant lleol o frechlynnau COVID-19 yn hanfodol i fynd i’r afael â’r pandemig. Fel rhan o Dîm Ewrop, mae Banc Buddsoddi Ewrop yn croesawu cytundeb heddiw a fydd yn datgloi buddsoddiad ar raddfa fawr yn yr Institut Pasteur yn Dakar i gynhyrchu brechlynnau yn Senegal a gwella iechyd ledled Affrica. Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn edrych ymlaen at gydweithrediad technegol ac ariannol agosach fyth â Senegalese a phartneriaid rhyngwladol i gyflawni'r prosiect gweledigaethol hwn. Mae hon yn garreg filltir allweddol yn ymdrech fyd-eang yr EIB i fynd i’r afael â heriau iechyd ac economaidd COVID-19 ac adeiladu dyfodol gwell, ”meddai Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer.

“Mae Tîm Ewrop yn falch o gefnogi llywodraeth uchelgais weledigaethol Senegal i alluogi cynhyrchu brechlyn COVID-19 trwyddedig yn yr Institut Pasteur yn Dakar. Bydd y fenter nid yn unig yn cefnogi ymreolaeth Affrica wrth gynhyrchu brechlynnau achub bywyd, ond hefyd yn floc adeiladu pwysig yn ecosystem ddiwydiannol iechyd newydd Senegal, ”meddai Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton, gan arwain tasglu'r Comisiwn Ewropeaidd ar y raddfa ddiwydiannol. -upio cynhyrchu brechlyn.

“Mae Tîm Ewrop yn cael ei ddefnyddio i gefnogi partneriaid o Affrica trwy gydol argyfwng COVID-19, yn unol â'r blaenoriaethau yn ein Strategaeth Affrica. Mae hybu gweithgynhyrchu brechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn lleol yn un o wersi allweddol y pandemig. Heddiw, rydym yn tynnu ar ein pŵer tân ac arbenigedd ariannol cyfun i gyd-fynd â Senegal a Institut Pasteur o Dakar wrth gynhyrchu brechlynnau i ddod â'r pandemig i ben. Mae'n hanfodol cymryd agwedd integredig, 360 gradd trwy fuddsoddi ymhellach gyda'n partneriaid yn Affrica mewn meysydd fel yr amgylchedd galluogi, cryfhau rheoliadol, cymhellion i'r sector preifat, ymchwil a datblygu, addysg a hyfforddiant, a swyddi arloesol, ”meddai International Comisiynydd Partneriaethau Jutta Urpilainen.

“Fel rhan o Dîm Ewrop, mae Banc Buddsoddi Ewrop yn falch o gefnogi astudiaethau dichonoldeb technegol a pharatoi prosiectau ar gyfer ffatri gweithgynhyrchu brechlyn COVID-19 cyntaf Affrica yn yr Institut Pasteur yn Dakar. Dros y misoedd nesaf byddwn yn dwysáu cydweithrediad â Llywodraeth Senegal a phartneriaid cyllido, technegol a fferyllol rhyngwladol i ddatgloi cyllid ar raddfa fawr i ddod â chynhyrchu brechlyn Affrica yn realiti a lleihau dibyniaeth Affrica ar frechlynnau a fewnforir, ”meddai Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Ambroise. Fayolle.

“Mae COVID-19 yn fygythiad cynyddol yn Affrica. Felly mae angen ymgyrch brechlyn ar Affrica - gan ddefnyddio brechlynnau a gynhyrchir yn Affrica. Nawr, am y tro cyntaf, mae gan y cyfandir siawns realistig o sefydlu ei gyfleusterau gweithgynhyrchu ei hun. Mae Institut Pasteur o Senegal wedi datgelu strategaeth y gellir ei gweithredu ar gyfer lansio cynhyrchiad brechlyn COVID-19 trwyddedig yn Affrica. Bydd yr 20 miliwn ewro yr ydym yn ei ddarparu mewn cyllid hadau yn bwysig wrth helpu i gael y prosiect ar waith. Mae’r Almaen yn cefnogi’r nod y mae Senegal a’r gymuned ryngwladol yn ei rannu, sef i ni ddod allan o’r pandemig hwn yn gryfach, ”meddai Gerd Müller, Gweinidog Datblygu’r Almaen.

“Mae mynd i’r afael â gallu cynhyrchu brechlyn yn agwedd allweddol ar ein strategaeth i atal y pandemig, fel y mae Llywydd y Weriniaeth wedi nodi. Heddiw, trwy gefnogi cynhyrchu brechlyn yn Affrica gyda dull Ewropeaidd, rydym yn helpu i adeiladu gallu ein partneriaid i ddarparu brechlynnau i'w dinasyddion yn annibynnol. Felly rwy’n falch iawn o weld y prosiect planhigion brechlyn hwn yn cymryd siâp, prosiect sy’n ganlyniad cydweithredu rhwng Sefydliad Pasteur yn Dakar, Senegal a Thîm Ewrop, ”meddai Gweinidog Ewrop a Materion Tramor Ffrainc, Jean-Yves le Drian.

“Rydyn ni'n ymuno'n llawn â Thîm Ewrop. Mae cydraddoldeb brechlyn yn allweddol i'm polisi ac yn her fyd-eang fawr. Mae angen mynediad at gynhyrchion iechyd fforddiadwy, wedi'u sicrhau o ansawdd, yn Affrica. Mae ymdrechion Gwlad Belg yn mynd y tu hwnt i gynyddu galluoedd gweithgynhyrchu brechlyn. Byddant yn blaenoriaethu iechyd y cyhoedd, yn atgyfnerthu parodrwydd epidemig ac yn cryfhau systemau iechyd lleol. Byddwn yn cefnogi ein partneriaid yn Senegalese gyda strwythuro eu diwydiant fferyllol a lansio canolbwynt cynhyrchu pharma, ”meddai Meryame Kitir, Gweinidog Cydweithrediad Datblygu Gwlad Belg a Pholisi Dinasoedd Mawr.

Cefndir

Mae Tîm Ewrop wedi bod ar flaen y gad yn yr ymateb i COVID-19 yn Affrica, fel un o’r prif roddwyr i Gyfleuster COVAX, y fenter fyd-eang i sicrhau mynediad teg a chyfiawn i frechlynnau COVID-19 mewn gwledydd incwm isel a chanolig.

Institut Pasteur de Dakar partner allweddol ar gyfer cynhyrchu brechlyn yn Affrica

Mae'r Institut Pasteur yn Dakar eisoes yn cynhyrchu brechlynnau a gymeradwywyd gan Sefydliad Iechyd y Byd ac fe'i nodwyd gan Lywodraeth Senegal a Chanolfannau Rheoli a Diogelu Clefydau Affrica fel gwesteiwr posibl ar gyfer y ffatri cynhyrchu brechlyn newydd. Disgwylir i'r cyfleuster newydd gael ei adeiladu ar dir ger y cyfleusterau ymchwil presennol.

Yn dilyn y seremoni lofnodi yn y palas arlywyddol heddiw, ymwelodd dirprwyaeth â’r Institut Pasteur de Dakar i drafod cynlluniau ar gyfer cynhyrchu brechlyn gydag Amadou Sall, Gweinyddwr Cyffredinol yr Institut Pasteur de Dakar. Mae Banc Buddsoddi Ewrop a banc datblygu KfW yr Almaen eisoes yn cydweithredu â'r Institut Pasteur de Dakar i gynyddu cynhyrchiant citiau profi diagnostig cyflym i'w defnyddio gan weithwyr iechyd rheng flaen ledled Affrica.

Mae Ffrainc yn bartner hirsefydlog yn rhwydwaith Sefydliadau Pasteur ac yn arbennig Sefydliad Pasteur yn Dakar y mae'n ei gefnogi yn ei hymdrechion i gynyddu ei allu i gynhyrchu brechlyn. Mae AFD wedi bod yn cyd-ariannu prosiect Africamaril ar gyfer adeiladu gwaith cynhyrchu brechlyn twymyn melyn newydd yn nhref newydd Diamniadio ers dros bum mlynedd. Bydd y planhigyn hwn yn ategu cyfleusterau hanesyddol Sefydliad Pasteur yn Dakar sydd wedi bod yn cynhyrchu'r brechlynnau hyn er 1937. Yn meddu ar brofiad helaeth ac oherwydd y berthynas hirsefydlog hon, mae Ffrainc bellach yn cefnogi Sefydliad Dakte Pasteur yn y cam newydd hwn yn y ymladd yn erbyn COVID-19, y bydd ei brofiad yn angenrheidiol i ateb yr her bresennol o gynyddu galluoedd cynhyrchu lleol yn Affrica.

Lleihau dibyniaeth Affrica mewn mewnforion brechlyn

Ar hyn o bryd mae Affrica, cyfandir o 54 o wledydd a 1.2 biliwn o bobl, yn cynhyrchu dim ond 1% o'r brechlynnau y mae'n eu rhoi. Mae'r 99% sy'n weddill yn cael eu mewnforio.

Mae pandemig COVID-19 wedi datgelu gwendidau Affrica ymhellach wrth sicrhau mynediad fforddiadwy at gyffuriau, brechlynnau a thechnolegau iechyd hanfodol. Bydd rhoi hwb i gynhyrchu lleol yn arbed bywydau, yn hybu iechyd y cyhoedd a systemau iechyd, ac yn cryfhau economïau Affrica, gan gynnwys cefnogi swyddi lleol a gwella rhannu technolegau hanfodol.

Cefnogaeth Affricanaidd, Ewropeaidd a rhyngwladol ar gyfer cyfleuster newydd

Disgwylir i gam cyntaf y gwaith cynhyrchu brechlyn newydd gael ei ariannu gan Lywodraeth Senegal a phartneriaid rhyngwladol gan gynnwys y Comisiwn Ewropeaidd, trwy'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd, Agence Française de Développement, Gweinyddiaeth Ffederal yr Almaen ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (BMZ), y Gorfforaeth Cyllid Rhyngwladol (IFC) a Chorfforaeth Cyllid Datblygu'r UD (DFC). Mae partneriaid fferyllol a thechnegol blaenllaw eisoes yn gweithio gyda'r Institut Pasteur de Dakar i alluogi technoleg cynhyrchu brechlyn, pacio arbenigol a dosbarthu presennol yn y ffatri newydd. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ariannu dau brosiect i gefnogi'r Institut Pasteur de Dakar.

Cefnogaeth Tîm ehangach Ewrop ar gyfer gwytnwch iechyd yn Affrica

Fel Tîm Ewrop, mae'r Comisiwn Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop a phartneriaid cyllid datblygu Ewropeaidd yn mynd i'r afael ag angen Affrica i gynyddu gallu gweithgynhyrchu lleol i gynhyrchu brechlynnau er mwyn hybu diogelwch iechyd Affrica.

Trwy gynllun newydd y Diwydiant Iechyd Cynaliadwy ar gyfer Gwydnwch yn Affrica (SHIRA) mae'r EIB yn darparu cyllid a chymorth technegol i fynd i'r afael â rhwystrau i gynhyrchu rhanbarthol.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau: Menter Tîm Ewrop ar weithgynhyrchu a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica

Datganiad i'r wasg ar y Menter Tîm Ewrop gwerth € 1 biliwn i hybu gweithgynhyrchu a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica  

Datganiad i'r wasg ar y cynllun newydd y Diwydiant Iechyd Cynaliadwy ar gyfer Gwydnwch yn Affrica (SHIRA)

Datganiad i'r Wasg ar NDICI-Global Europe: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu terfynol cyllideb gweithredu allanol hirdymor newydd yr UE ar gyfer 2021-2027

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: 200fed robot diheintio'r UE wedi'i ddanfon i ysbyty Ewropeaidd, cadarnhawyd 100 arall

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Medi, cyflwynodd y Comisiwn y 200fed robot diheintio - i ysbyty Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí yn Barcelona. Mae'r robotiaid, a roddwyd gan y Comisiwn, yn helpu i lanweithio ystafelloedd cleifion COVID-19 ac maent yn rhan o weithred y Comisiwn i gyflenwi ysbytai ledled yr UE i'w helpu i ymdopi ag effeithiau'r pandemig coronafirws. Ymhellach i'r 200 robot cychwynnol hyn a gyhoeddwyd yn Tachwedd y llynedd, sicrhaodd y Comisiwn 100 y pryniant, gan ddod â chyfanswm y rhoddion i 300.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer Margrethe Vestager: “Mae cynorthwyo aelod-wladwriaethau i oresgyn heriau’r pandemig yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ac mae’r rhoddion hyn - math diriaethol iawn o gefnogaeth - yn enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni. Dyma undod Ewropeaidd ar waith ac rwy'n falch o weld y gall y Comisiwn fynd yr ail filltir wrth roi 100 o robotiaid diheintio ychwanegol i ysbytai mewn angen. ”

Mae dau ddeg pump o robotiaid diheintio eisoes wedi bod yn gweithio nos a dydd ledled Sbaen ers mis Chwefror i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafirws. Erbyn hyn, mae bron pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi derbyn o leiaf un robot diheintio, sy'n diheintio ystafell safonol i gleifion mewn llai na 15 munud, gan liniaru staff ysbytai a chynnig mwy o ddiogelwch iddynt hwy a'u cleifion rhag haint posibl. Gwneir y weithred hon yn bosibl trwy'r Offeryn Cymorth Brys ac mae'r dyfeisiau'n cael eu cyflenwi gan robotiaid UVD y cwmni o Ddenmarc, a enillodd dendr caffael brys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi contract fframwaith caffael ar y cyd gyda'r cwmni fferyllol Eli Lilly ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd i gleifion coronafirws. Mae hyn yn nodi'r datblygiad diweddaraf yn hyn portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn o dan Strategaeth Therapiwteg COVID-19 yr UE ym mis Mehefin 2021. Mae'r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 18 aelod-wladwriaeth wedi ymuno â'r cyd-gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae dros 73% o boblogaeth oedolion yr UE bellach wedi’u brechu’n llawn, a bydd y gyfradd hon yn dal i gynyddu. Ond ni all brechlynnau fod ein hunig ymateb i COVID-19. Mae pobl yn dal i gael eu heintio ac yn mynd yn sâl. Mae angen i ni barhau â'n gwaith i atal salwch gyda brechlynnau ac ar yr un pryd sicrhau y gallwn ei drin â therapiwteg. Gyda llofnod heddiw, rydym yn cloi ein trydydd caffaeliad ac yn cyflawni ein hymrwymiad o dan Strategaeth Therapiwteg yr UE i hwyluso mynediad at feddyginiaethau o'r radd flaenaf ar gyfer cleifion COVID-19. "

Er mai brechu yw'r ased cryfaf yn erbyn y firws a'i amrywiadau, mae therapiwteg yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb COVID-19. Maent yn helpu i achub bywydau, cyflymu amser adfer, lleihau hyd yr ysbyty ac yn y pen draw ysgafnhau baich systemau gofal iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynnyrch o Eli Lilly yn gyfuniad o ddau wrthgorff monoclonaidd (bamlanivimab ac etesevimab) ar gyfer trin cleifion coronafirws nad oes angen ocsigen arnynt ond sydd â risg uchel o COVID-19 difrifol. Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn asio i'r protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol.

O dan Gytundeb Caffael ar y Cyd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad hyd yn hyn bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol sydd â gwerth cronnus o dros € 12 biliwn. O dan y contract fframwaith caffael ar y cyd a ddaeth i ben gydag Eli Lilly, gall aelod-wladwriaethau brynu’r cynnyrch cyfuniad bamlanivimab ac etesevimab os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad marchnata amodol ar lefel yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop neu awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Cefndir

hysbyseb

Mae contract caffael ar y cyd heddiw yn dilyn y contract a lofnodwyd gyda Roche ar gyfer y cynnyrch REGN-COV2, cyfuniad o Casirivimab ac Imdevimab, ar 31 Mawrth 2021 a ffraethineb y contracth Glaxo Smith Kline ar 27 Gorffennaf 2021 ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR.

Nod Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19, a fabwysiadwyd ar 6 Mai 2021, yw adeiladu portffolio eang o therapiwteg COVID-19 gyda'r nod o sicrhau bod tri therapiwteg newydd ar gael erbyn Hydref 2021 ac o bosibl dau arall erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n cynnwys cylch bywyd llawn meddyginiaethau o ymchwil, datblygu, dewis ymgeiswyr addawol, cymeradwyaeth reoliadol gyflym, gweithgynhyrchu a defnyddio i'w defnyddio'n derfynol. Bydd hefyd yn cydlynu, yn cynyddu ac yn sicrhau bod yr UE yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau mynediad at therapiwteg trwy gaffaeliadau ar y cyd.

Mae'r Strategaeth yn rhan o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf, gan ddefnyddio dull cydgysylltiedig o'r UE i amddiffyn iechyd ein dinasyddion yn well, arfogi'r UE a'i Aelod-wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â pandemigau yn y dyfodol yn well, a gwella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. Gan ganolbwyntio ar drin cleifion â COVID-19, mae'r Strategaeth yn gweithio ochr yn ochr â Strategaeth Brechlynnau'r UE lwyddiannus, lle mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE i atal a lleihau trosglwyddiad achosion, yn ogystal â cyfraddau ysbyty a marwolaethau a achosir gan y clefyd.

Ar 29 Mehefin 2021, cyflawnodd y strategaeth ei chanlyniad cyntaf, gyda'r cyhoeddiad o bum therapiwteg ymgeisydd gallai hynny fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. .

Mae cydweithredu byd-eang ar therapiwteg yn hanfodol ac yn rhan allweddol o'n strategaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar therapiwteg COVID-19 a sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang. Mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio sut i gefnogi'r amgylchedd galluogi ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd, wrth gryfhau gallu ymchwil mewn gwledydd partner ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Therapiwteg yr UE

Ymateb coronafirws

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd