Cysylltu â ni

coronafirws

Teithiwch yn ddiogel gyda Thystysgrif Covid Digidol yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Darganfyddwch sut mae Tystysgrif Covid Digidol newydd yr UE yn caniatáu ichi deithio'n ddiogel ac yn hawdd yn Ewrop yn ystod y pandemig.

Sut mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn gweithio?

Mae'r dystysgrif yn ei gwneud hi'n haws i chi deithio'n ddiogel trwy'r UE trwy ddangos eich bod wedi cael eich brechu, wedi cael canlyniad prawf negyddol neu wedi gwella o COVID-19 yn ystod y chwe mis diwethaf.

hysbyseb

Fe'i cyhoeddir gan awdurdodau cenedlaethol.

Mae'r wybodaeth hon ar ffurf cod QR, a all fod yn electronig (ar eich ffôn clyfar neu dabled, er enghraifft) neu ei argraffu a'i sganio wrth deithio.

Mae'r dystysgrif yn rhad ac am ddim.

hysbyseb

Daeth y system i rym ar 1 Gorffennaf, bydd ar waith am 12 mis ac mae'n cynnwys pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â rhai gwledydd y tu allan i'r UE.

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf ar y gwledydd sy'n cymryd rhan ym menter Tystysgrif Covid Digidol yr UE.

A allaf ei ddefnyddio i deithio?

Na, bydd angen eich pasbort neu fath arall o adnabod arnoch o hyd.

Nid oes yn rhaid i chi gael y dystysgrif i deithio - yna mae gofynion cenedlaethol yn aros yn eu lle - ond dylai ei chael hi'n haws teithio. Er enghraifft, gallai olygu nad oes raid i chi gwarantîn.

Fodd bynnag, os bydd amgylchiadau eithriadol yn codi yng ngwlad yr UE, megis ymddangosiad sydyn a lledaeniad amrywiad newydd, efallai y bydd yn rhaid rhoi cyfyngiadau newydd ar waith.

Beth sydd wedi'i gynnwys o dan Dystysgrif Covid Digidol yr UE?

Mae tair fersiwn o'r dystysgrif:

  • Tystysgrif frechu
  • Tystysgrif prawf: yn nodi canlyniad, math a dyddiad deiliad prawf NAAT neu brawf antigen cyflym
  • Tystysgrif adfer: yn cadarnhau bod y deiliad wedi gwella o haint SARS-CoV-2 yn dilyn prawf NAAT positif

Ni chydnabyddir profion gwrthgyrff, er y gallai hyn newid.

Ymhlith y profion a gydnabyddir o dan y dystysgrif mae profion Prawf Ymhelaethu Asid Niwclëig (NAAT), megis profion RT-PCR a phrofion antigen cyflym.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio o leiaf € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i brynu'r profion Covid sydd eu hangen ar gyfer y dystysgrif prawf.

Cymeradwyodd ASEau Dystysgrif Covid Digidol yr UE yn ystod y sesiwn lawn a gynhaliwyd yn Strasbwrg ym Mehefin 2021.

Teithiwr benywaidd ifanc yn gwisgo mwgwd amddiffynnol yn mynd i mewn i awyren ac yn barod i dynnu oddi arni: bydd Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio
Mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio yn Ewrop © AdobeStock / ToneFotografia  
Mwy am fesurau'r UE i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws
Dysgwch fwy 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd