Cysylltu â ni

coronafirws

Sut mae'r amrywiad Delta yn defnyddio rhagdybiaethau am y coronafirws

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llanc yn derbyn brechiad yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu symudol, wrth i Israel barhau i ymladd yn erbyn lledaeniad yr amrywiad Delta, yn Tel Aviv, Israel Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Ammar Awad / File Photo
Mae staff yr ysbyty yn gwneud pelydr-X o ysgyfaint claf sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19) yn Hospital del Mar, lle mae ward ychwanegol wedi'i hagor i ddelio â chynnydd mewn cleifion coronafirws yn Barcelona, ​​Sbaen Gorffennaf 15, 2021. REUTERS / Nacho Doce / Llun Ffeil

Yr amrywiad Delta yw'r fersiwn gyflymaf, fwyaf ffit a mwyaf arswydus o'r coronafirws sy'n achosi COVID-19 y mae'r byd wedi dod ar ei draws, ac mae'n rhagdybiaethau sy'n aros am y clefyd hyd yn oed wrth i genhedloedd lacio cyfyngiadau ac agor eu heconomïau, yn ôl firolegwyr ac epidemiolegwyr, ysgrifennu Julie Steenhuysen, Alistair Smout a Ari Rabinovitch.

Mae amddiffyniad brechlyn yn parhau i fod yn gryf iawn yn erbyn heintiau difrifol ac ysbytai a achosir gan unrhyw fersiwn o'r coronafirws, a'r rhai sydd fwyaf mewn perygl yw'r rhai sydd heb eu brechu o hyd, yn ôl cyfweliadau â 10 o arbenigwyr blaenllaw COVID-19.

Y prif bryder am yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, yw nad yw'n gwneud pobl yn sâl, ond ei fod yn lledaenu'n llawer haws o berson i berson, gan gynyddu heintiau ac ysbytai ymhlith y rhai sydd heb eu brechu.

hysbyseb

Mae tystiolaeth hefyd yn cynyddu ei fod yn gallu heintio pobl sydd wedi'u brechu'n llawn ar gyfradd uwch na fersiynau blaenorol, a chodwyd pryderon y gallent hyd yn oed ledaenu'r firws, meddai'r arbenigwyr hyn.

"Y risg fwyaf i'r byd ar hyn o bryd yn syml yw Delta," meddai'r microbiolegydd Sharon Peacock, sy'n rhedeg ymdrechion Prydain i roi genomau amrywiadau coronafirws mewn trefn, gan ei alw'n "amrywiad mwyaf ffit a chyflymaf eto."

Mae firysau yn esblygu'n gyson trwy dreiglo, gydag amrywiadau newydd yn codi. Weithiau mae'r rhain yn fwy peryglus na'r gwreiddiol.

hysbyseb

Hyd nes y bydd mwy o ddata ar drosglwyddo amrywiadau Delta, dywed arbenigwyr afiechyd y gallai fod angen masgiau, pellhau cymdeithasol a mesurau eraill a neilltuwyd mewn gwledydd sydd ag ymgyrchoedd brechu eang eto.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Lloegr ddydd Gwener, allan o gyfanswm o 3,692 o bobl yn yr ysbyty ym Mhrydain gyda’r amrywiad Delta, roedd 58.3% heb eu brechu a 22.8% wedi’u brechu’n llawn.

Yn Singapore, lle Delta yw'r amrywiad mwyaf cyffredin, adroddodd swyddogion y llywodraeth ddydd Gwener (23 Gorffennaf) bod tri chwarter ei achosion coronafirws wedi digwydd ymhlith unigolion wedi'u brechu, er nad oedd yr un ohonynt yn ddifrifol wael.

Mae swyddogion iechyd Israel wedi dweud bod 60% o achosion COVID cyfredol yn yr ysbyty mewn pobl sydd wedi'u brechu. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n 60 oed neu'n hŷn ac yn aml mae ganddyn nhw broblemau iechyd sylfaenol.

Yn yr Unol Daleithiau, sydd wedi profi mwy o achosion a marwolaethau COVID-19 nag unrhyw wlad arall, mae'r amrywiad Delta yn cynrychioli tua 83% o heintiau newydd. Hyd yn hyn, mae pobl sydd heb eu brechu yn cynrychioli bron i 97% o achosion difrifol.

"Mae'r rhith bob amser bod bwled hud a fydd yn datrys ein holl broblemau. Mae'r coronafirws yn dysgu gwers inni," meddai Nadav Davidovitch, cyfarwyddwr ysgol iechyd cyhoeddus Prifysgol Ben Gurion yn Israel.

Mae'r Pfizer Inc. (PFE.N)Ymddangosodd brechlyn BioNTech, un o'r rhai mwyaf effeithiol yn erbyn COVID-19 hyd yma, dim ond 41% yn effeithiol wrth atal heintiau symptomatig yn Israel dros y mis diwethaf wrth i'r amrywiad Delta ledu, yn ôl data llywodraeth Israel. Dywedodd arbenigwyr Israel fod angen mwy o ddadansoddiad ar y wybodaeth hon cyn y gellir dod i gasgliadau.

"Mae'r amddiffyniad i'r unigolyn yn gryf iawn; mae'r amddiffyniad rhag heintio eraill yn sylweddol is," meddai Davidovitch.

Canfu astudiaeth yn Tsieina fod pobl sydd wedi’u heintio â’r amrywiad Delta yn cario 1,000 gwaith yn fwy o firws yn eu trwynau o gymharu â’r straen Wuhan hynafol a nodwyd gyntaf yn y ddinas Tsieineaidd honno yn 2019.

"Efallai y byddwch chi mewn gwirionedd yn ysgarthu mwy o firws a dyna pam ei fod yn fwy trosglwyddadwy. Mae hynny'n dal i gael ei ymchwilio," meddai Peacock.

Nododd y firolegydd Shane Crotty o Sefydliad Imiwnoleg La Jolla yn San Diego fod Delta 50% yn fwy heintus na'r amrywiad Alpha a ganfuwyd gyntaf yn y DU.

"Mae'n fwy na phob firws arall oherwydd ei fod yn lledaenu cymaint yn fwy effeithlon," ychwanegodd Crotty.

Nododd yr arbenigwr genomeg Eric Topol, cyfarwyddwr Sefydliad Cyfieithu Ymchwil Scripps yn La Jolla, California, fod gan heintiau Delta gyfnod deori byrrach a swm llawer uwch o ronynnau firaol.

"Dyna pam mae'r brechlynnau'n mynd i gael eu herio. Mae'n rhaid i'r bobl sy'n cael eu brechu fod yn arbennig o ofalus. Mae hwn yn un anodd," meddai Topol.

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r amrywiad Delta wedi cyrraedd bod cymaint o Americanwyr - wedi'u brechu a pheidio - wedi rhoi'r gorau i wisgo masgiau dan do.

"Mae'n whammy dwbl," meddai Topol. "Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw llacio cyfyngiadau pan rydych chi'n wynebu'r fersiwn fwyaf arswydus o'r firws eto."

Efallai bod datblygu brechlynnau hynod effeithiol wedi arwain llawer o bobl i gredu nad oedd COVID-19 wedi rhoi fawr o fygythiad iddynt ar ôl eu brechu.

"Pan ddatblygwyd y brechlynnau gyntaf, nid oedd neb yn meddwl eu bod yn mynd i atal haint," meddai Carlos del Rio, athro meddygaeth ac epidemioleg clefyd heintus ym Mhrifysgol Emory yn Atlanta. Y nod bob amser oedd atal afiechyd a marwolaeth ddifrifol, ychwanegodd del Rio.

Roedd y brechlynnau mor effeithiol, fodd bynnag, fel bod arwyddion bod y brechlynnau hefyd yn atal trosglwyddo yn erbyn amrywiadau coronafirws blaenorol.

"Fe gawson ni ein difetha," meddai del Rio.

Dywedodd Dr. Monica Gandhi, meddyg clefydau heintus ym Mhrifysgol California, San Francisco, "Mae pobl mor siomedig ar hyn o bryd nad ydyn nhw 100% yn cael eu hamddiffyn rhag datblygiadau ysgafn" - yn cael eu heintio er eu bod wedi cael eu brechu.

Ond, ychwanegodd Gandhi, mae'r ffaith bod bron pob Americanwr sydd yn yr ysbyty â COVID-19 ar hyn o bryd heb eu brechu "yn effeithiolrwydd eithaf syfrdanol".

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: 200fed robot diheintio'r UE wedi'i ddanfon i ysbyty Ewropeaidd, cadarnhawyd 100 arall

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Medi, cyflwynodd y Comisiwn y 200fed robot diheintio - i ysbyty Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí yn Barcelona. Mae'r robotiaid, a roddwyd gan y Comisiwn, yn helpu i lanweithio ystafelloedd cleifion COVID-19 ac maent yn rhan o weithred y Comisiwn i gyflenwi ysbytai ledled yr UE i'w helpu i ymdopi ag effeithiau'r pandemig coronafirws. Ymhellach i'r 200 robot cychwynnol hyn a gyhoeddwyd yn Tachwedd y llynedd, sicrhaodd y Comisiwn 100 y pryniant, gan ddod â chyfanswm y rhoddion i 300.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer Margrethe Vestager: “Mae cynorthwyo aelod-wladwriaethau i oresgyn heriau’r pandemig yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ac mae’r rhoddion hyn - math diriaethol iawn o gefnogaeth - yn enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni. Dyma undod Ewropeaidd ar waith ac rwy'n falch o weld y gall y Comisiwn fynd yr ail filltir wrth roi 100 o robotiaid diheintio ychwanegol i ysbytai mewn angen. ”

Mae dau ddeg pump o robotiaid diheintio eisoes wedi bod yn gweithio nos a dydd ledled Sbaen ers mis Chwefror i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafirws. Erbyn hyn, mae bron pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi derbyn o leiaf un robot diheintio, sy'n diheintio ystafell safonol i gleifion mewn llai na 15 munud, gan liniaru staff ysbytai a chynnig mwy o ddiogelwch iddynt hwy a'u cleifion rhag haint posibl. Gwneir y weithred hon yn bosibl trwy'r Offeryn Cymorth Brys ac mae'r dyfeisiau'n cael eu cyflenwi gan robotiaid UVD y cwmni o Ddenmarc, a enillodd dendr caffael brys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi contract fframwaith caffael ar y cyd gyda'r cwmni fferyllol Eli Lilly ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd i gleifion coronafirws. Mae hyn yn nodi'r datblygiad diweddaraf yn hyn portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn o dan Strategaeth Therapiwteg COVID-19 yr UE ym mis Mehefin 2021. Mae'r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 18 aelod-wladwriaeth wedi ymuno â'r cyd-gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae dros 73% o boblogaeth oedolion yr UE bellach wedi’u brechu’n llawn, a bydd y gyfradd hon yn dal i gynyddu. Ond ni all brechlynnau fod ein hunig ymateb i COVID-19. Mae pobl yn dal i gael eu heintio ac yn mynd yn sâl. Mae angen i ni barhau â'n gwaith i atal salwch gyda brechlynnau ac ar yr un pryd sicrhau y gallwn ei drin â therapiwteg. Gyda llofnod heddiw, rydym yn cloi ein trydydd caffaeliad ac yn cyflawni ein hymrwymiad o dan Strategaeth Therapiwteg yr UE i hwyluso mynediad at feddyginiaethau o'r radd flaenaf ar gyfer cleifion COVID-19. "

Er mai brechu yw'r ased cryfaf yn erbyn y firws a'i amrywiadau, mae therapiwteg yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb COVID-19. Maent yn helpu i achub bywydau, cyflymu amser adfer, lleihau hyd yr ysbyty ac yn y pen draw ysgafnhau baich systemau gofal iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynnyrch o Eli Lilly yn gyfuniad o ddau wrthgorff monoclonaidd (bamlanivimab ac etesevimab) ar gyfer trin cleifion coronafirws nad oes angen ocsigen arnynt ond sydd â risg uchel o COVID-19 difrifol. Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn asio i'r protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol.

O dan Gytundeb Caffael ar y Cyd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad hyd yn hyn bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol sydd â gwerth cronnus o dros € 12 biliwn. O dan y contract fframwaith caffael ar y cyd a ddaeth i ben gydag Eli Lilly, gall aelod-wladwriaethau brynu’r cynnyrch cyfuniad bamlanivimab ac etesevimab os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad marchnata amodol ar lefel yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop neu awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Cefndir

hysbyseb

Mae contract caffael ar y cyd heddiw yn dilyn y contract a lofnodwyd gyda Roche ar gyfer y cynnyrch REGN-COV2, cyfuniad o Casirivimab ac Imdevimab, ar 31 Mawrth 2021 a ffraethineb y contracth Glaxo Smith Kline ar 27 Gorffennaf 2021 ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR.

Nod Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19, a fabwysiadwyd ar 6 Mai 2021, yw adeiladu portffolio eang o therapiwteg COVID-19 gyda'r nod o sicrhau bod tri therapiwteg newydd ar gael erbyn Hydref 2021 ac o bosibl dau arall erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n cynnwys cylch bywyd llawn meddyginiaethau o ymchwil, datblygu, dewis ymgeiswyr addawol, cymeradwyaeth reoliadol gyflym, gweithgynhyrchu a defnyddio i'w defnyddio'n derfynol. Bydd hefyd yn cydlynu, yn cynyddu ac yn sicrhau bod yr UE yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau mynediad at therapiwteg trwy gaffaeliadau ar y cyd.

Mae'r Strategaeth yn rhan o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf, gan ddefnyddio dull cydgysylltiedig o'r UE i amddiffyn iechyd ein dinasyddion yn well, arfogi'r UE a'i Aelod-wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â pandemigau yn y dyfodol yn well, a gwella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. Gan ganolbwyntio ar drin cleifion â COVID-19, mae'r Strategaeth yn gweithio ochr yn ochr â Strategaeth Brechlynnau'r UE lwyddiannus, lle mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE i atal a lleihau trosglwyddiad achosion, yn ogystal â cyfraddau ysbyty a marwolaethau a achosir gan y clefyd.

Ar 29 Mehefin 2021, cyflawnodd y strategaeth ei chanlyniad cyntaf, gyda'r cyhoeddiad o bum therapiwteg ymgeisydd gallai hynny fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. .

Mae cydweithredu byd-eang ar therapiwteg yn hanfodol ac yn rhan allweddol o'n strategaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar therapiwteg COVID-19 a sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang. Mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio sut i gefnogi'r amgylchedd galluogi ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd, wrth gryfhau gallu ymchwil mewn gwledydd partner ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Therapiwteg yr UE

Ymateb coronafirws

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd