Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Mae gwrthdaro yn torri allan ym Mrwsel mewn protestiadau dros gyfyngiadau coronafirws

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fe wnaeth yr heddlu a phrotestwyr wrthdaro yn strydoedd Brwsel ddydd Sul (21 Tachwedd) mewn gwrthdystiadau dros gyfyngiadau COVID-19 a orfodwyd gan y llywodraeth, gyda’r heddlu’n tanio canon dŵr a rhwygo nwy at arddangoswyr yn taflu creigiau a bomiau mwg, meddai tystion, ysgrifennu Christian Levaux, Johnny Cotton a Sabine Siebold, Reuters.

Cymerodd tua 35,000 o bobl ran mewn gwrthdystiadau, meddai’r heddlu, a ddechreuodd yn heddychlon cyn i drais ddechrau.

Fe wnaeth protestwyr oedd yn gwisgo hwdiau duon daflu cerrig at yr heddlu wrth iddyn nhw symud ymlaen gyda chanon dŵr yn y brif gyffordd o flaen pencadlys Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd, meddai newyddiadurwyr Reuters.

Gan wynebu hyd at linellau'r heddlu, daliodd y protestwyr ddwylo a chanu "rhyddid". Roedd un protestiwr yn cario placard yn darllen "pan ddaw gormes yn gyfraith, daw gwrthryfel yn ddyletswydd".

hysbyseb
Mae heddluoedd yn gwarchod wrth i bobl brotestio yn erbyn mesurau clefyd coronafirws (COVID-19) ger y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel, Gwlad Belg Tachwedd 21, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth protestwyr hefyd daflu bomiau mwg a thân gwyllt, adroddodd y papur newydd Le Soir. Tawelodd y sefyllfa yn ddiweddarach, meddai’r heddlu.

Tynhaodd Gwlad Belg ei chyfyngiadau coronafirws ddydd Mercher (17 Tachwedd), gan orfodi defnydd ehangach o fasgiau a gorfodi gwaith gartref, wrth i achosion godi ym mhedwaredd don COVID-19 y wlad. Darllen mwy.

Adroddwyd bod 1,581,500 o heintiau a 26,568 o farwolaethau cysylltiedig â coronafirws yn y wlad o 11.7 miliwn o bobl ers i'r pandemig ddechrau. Mae heintiau yn cynyddu eto, gyda 13,826 o achosion newydd yn cael eu riportio bob dydd ar gyfartaledd.

hysbyseb

Mae trais hefyd wedi torri allan mewn protestiadau gwrth-gyfyngu yng nghymydog Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, yn ystod y dyddiau diwethaf. Ddydd Gwener, fe wnaeth heddlu yn Rotterdam agor tân ar dorf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Gwlad Belg

'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King'

cyhoeddwyd

on

Arddangosfa gelf i blant yw 'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King' sy'n dathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg.

Rhoddodd yr arddangosfa gelf lwyddiannus i ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg yn La Louvière, man geni Swrrealaeth yng Ngwlad Belg a ddaeth i ben ar 50 Hydref, gyfle i bron i 24 o fyfyrwyr ysgolion cynradd a chanol lleol mewn dim ond wythnos i darlunio eu gweledigaeth o gyfeillgarwch rhwng China a Gwlad Belg.

Ar 17 Hydref, yn ystod y seremoni agoriadol, mynychodd Françoise Ghiot, Laurent Wimlot, henaduriaid La Louvière, a’u gwesteion o China a Gwlad Belg y digwyddiad. Fe wnaeth y Cynghorydd Yang Qing, gwraig Llysgennad Tsieineaidd i Wlad Belg, recordio fideo hefyd ar gyfer urddo'r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Yang Qing yn ei haraith ei bod yn edmygu’r arddangosfa a gynhaliwyd yn La Louvière. Gan ddefnyddio persbectif artistig pur a diniwed, creadigrwydd a dychymyg rhyfeddol, mae'r plant wedi diffinio elfennau diwylliannol y ddwy wlad yn dda. Wrth ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg â llygaid plant, teimladau diffuant, mae'r llysgenhadon cyfeillgarwch hynny yn y dyfodol wedi mynegi eu gweledigaethau o ddyfodol cydweithredol gwell rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Dywedodd Ghiot yn ei haraith ei bod yn hapus iawn ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg i weld paentiadau plant o China. Agorodd yr arddangosfa gelf ffenestri to o gyfnewid artistig i blant lleol.

Curadurwyd yr arddangosfa gelf i blant hon ar y cyd gan ddinas La Louvière, Oriel Nardone, a Fitaminau Melyn. Trwy'r LPGA (Arddangosfa Gelf Ryngwladol Fyd-eang Little Painter), yn cwmpasu 40 o ddinasoedd a 500 o sefydliadau hyfforddi addysg esthetig yn Tsieina, casglwyd 5000 o waith plant a dewiswyd 200 o'r diwedd i ganolbwyntio ar Wlad Belg. Gyda chymorth diniwed brwsys, dychymyg a dealltwriaeth plant, roedd celf a diwylliant yn gyfrwng delfrydol i ddeall gwahaniaethau a chryfhau'r bond rhwng China a Gwlad Belg.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae'r Comisiwn yn cynnal arolygiadau dirybudd yn y sector iechyd anifeiliaid yng Ngwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal archwiliadau dirybudd ar safle cwmni fferyllol sy'n weithredol ym maes iechyd anifeiliaid yng Ngwlad Belg.

Mae gan y Comisiwn bryderon y gallai'r cwmni a arolygwyd fod wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE sy'n gwahardd cam-drin safle dominyddol. Roedd swyddogion y Comisiwn yng nghwmni eu cymheiriaid o awdurdod cystadlu Gwlad Belg.

Mae arolygiadau dirybudd yn gam ymchwilio rhagarweiniol i arferion gwrth-gystadleuol a amheuir. Nid yw'r ffaith bod y Comisiwn yn cynnal arolygiadau o'r fath yn golygu bod y cwmnïau'n eu cael yn euog o ymddygiad gwrth-gystadleuol nac yn rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad ei hun.

Mae'r Comisiwn yn parchu hawliau amddiffyn yn llawn yn ei achos gwrthglymblaid, yn enwedig hawl cwmnïau i gael eu clywed.

hysbyseb

Cynhelir yr arolygiadau yn unol â'r holl brotocolau iechyd a diogelwch coronafirws i sicrhau diogelwch y rhai sy'n cymryd rhan.

Nid oes dyddiad cau cyfreithiol i gwblhau ymholiadau i ymddygiad gwrth-gystadleuol. Mae eu hyd yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys cymhlethdod pob achos, i ba raddau y mae'r cwmnïau dan sylw yn cydweithredu â'r Comisiwn ac arfer yr hawliau amddiffyn.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Gwlad Belg € 45 miliwn i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Gwlad Belg gwerth € 45 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithredol yn rhanbarth Brwsel-Cyfalaf yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Gwlad Belg eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Cymeradwywyd cefnogaeth y cyhoedd o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, sy'n mynd o dan yr enw 'la prime Relance', bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Buddiolwyr cymwys yw cwmnïau o bob maint sy'n weithredol yn y sectorau canlynol: clybiau nos, bwytai a chaffis ('ReCa') a rhai o'u cyflenwyr, digwyddiadau, diwylliant, twristiaeth, chwaraeon a chludiant teithwyr. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid bod cwmnïau wedi eu cofrestru yn y Banc Canolog ar gyfer Mentrau ('la Banque-Carrefour des Enterprises') erbyn 31 Rhagfyr 2020. Canfu'r Comisiwn fod cynllun Gwlad Belg yn unol â'r amodau a nodir yn y Dros Dro Fframwaith. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64775 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd