Cysylltu gyda ni

Covid-19

Mae llywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn codi amheuon ynghylch Sputnik V.

avatar

cyhoeddwyd

on

Brechlyn Sputnik V.

Ar 17 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd ei “Deorydd HERA” i fynd i’r afael â bygythiad amrywiadau coronafirws newydd. Bydd HERA yn gweithio gydag ymchwilwyr, cwmnïau biotechnoleg, gweithgynhyrchwyr ac awdurdodau cyhoeddus i ganfod amrywiadau newydd, darparu cymhellion i ddatblygu brechlynnau newydd ac wedi'u haddasu, cyflymu'r broses gymeradwyo ar gyfer y brechlynnau hyn, a sicrhau cynyddu galluoedd gweithgynhyrchu. 

Pan ofynnwyd iddo am statws Sputnik V, cododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen dri mater: awdurdodi, dilysu safle cynhyrchu, a chwestiwn ynghylch sut y gallai Rwsia “yn ddamcaniaethol” gynnig miliynau a miliynau o ddosau, “er nad oedd yn symud ymlaen yn ddigonol wrth frechu’r pobl eu hunain. Mae hwn hefyd yn gwestiwn y credaf y dylid ei ateb. ”

Awdurdodi

Cadarnhaodd Von der Leyen nad oedd datblygwyr brechlyn Sputnik V wedi gwneud cais am awdurdodiad amodol ar y farchnad gydag Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA), er gwaethaf adroddiadau i’r gwrthwyneb, ond ychwanegodd y gallai hynny newid. 

Bydd yn rhaid i sputnik fel pob ymgeisydd brechlyn ddilyn proses graffu lawn yr UE. Mae'r LCA eisoes wedi cyhoeddi a eglurhad (10 Chwefror) oherwydd adroddiadau camarweiniol yn y wasg yn honni bod Sputnik V wedi gwneud cais am adolygiad treigl, neu awdurdodiad marchnad ar gyfer eu brechlyn, nid yw wedi gwneud hynny.

Heddiw, anfonodd yr EMA drydariad yn ei gwneud yn glir, unwaith eto, nad oedd y brechlyn Sputnik o dan “adolygiad treigl” na’r broses “awdurdodiad marchnad” ddiweddarach. 

Yn lle, mae'r LCA wedi cadarnhau bod y datblygwyr wedi derbyn cyngor gwyddonol ar y canllawiau rheoliadol a gwyddonol diweddaraf ar gyfer datblygu eu brechlyn, y cwmnïau hynny sydd wedi derbyn cyngor yw rhestru ar wefan EMA. 

Serch hynny, ddoe, honnodd Sputnik V unwaith eto mewn ymateb Twitter i von der Leyen: “Cyflwynodd Sputnik V gais am adolygiad treigl, cais am awdurdodiad marchnad yw’r cam nesaf.” 

Yn ôl Statista, cwmni sy’n arbenigo mewn data marchnad, cytunwyd ar dros 200 miliwn dos i’w allforio i 20 gwlad, ac mae cynlluniau mawr ar gyfer cynhyrchu y tu allan i Rwsia yng Nghorea, India, Brasil, Saudi Arabia, Twrci a China, yn ôl gwefan Sputnik. Ym mis Chwefror 2021, mae'r brechiad gyda Sputnik V wedi dechrau neu'n dechrau yn y gwledydd a ganlyn: Bolifia, Algeria, Kazakhstan, Turkmenistan, Palestina, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Paraguay, Hwngari, Armenia, Gweriniaeth Serbaidd Bosnia, Venezuela ac Iran. 

Y parch uchel Lancet Cyhoeddodd cyfnodolyn meddygol a adolygwyd gan gymheiriaid yn ddiweddar erthygl gan honni bod Sputnik V yn ddiogel ac yn effeithiol, yn seiliedig ar ganlyniadau dros dro o dreial cam 3. Mae gan y datblygwyr Canolfan Ymchwil Genedlaethol Gamaleya ar gyfer Epidemioleg a Microbioleg hanes llwyddiannus ac mae eu dull dau fector - gan ddefnyddio dau fath o firysau cludo wedi cael eu defnyddio'n llwyddiannus yn y gorffennol i frechu yn erbyn Ebola. 

Mae'r brechlyn y tu allan i gytundebau prynu datblygedig yr UE a gall unrhyw aelod-wladwriaeth o'r UE ei brynu. Mae Hwngari eisoes wedi cael 40,000 dos, o orchymyn o dros 2 filiwn i'w ddosbarthu dros y tri mis nesaf. Mae gwledydd eraill yr UE hefyd yn ystyried cymeradwyo ar gyfer defnydd brys, rhywbeth y mae ganddyn nhw hawl i'w wneud o dan y rheolau cyfredol, fel y dangoswyd eisoes yn y DU y llynedd. Fodd bynnag, nid yw'r UE wedi bod yn barod i gymryd y risgiau a'r atebolrwydd ychwanegol am y dull hwn a bydd ond yn defnyddio'r brechlyn pan fydd wedi derbyn awdurdodiad amodol gan y EMA. 

Archwilio'r safle

Dywedodd Von der Leyen fod gwersi wedi'u dysgu am yr angen i archwilio'r broses a'r cynhyrchiad ar y safle ers dechrau'r pandemig, gan gyfeirio at yr anawsterau a gafodd BioNTech / Pfizer ac AstraZeneca. Gan nad oes Sputnik V yn cael ei gynhyrchu yn yr UE ar hyn o bryd, byddai hyn yn golygu y byddai angen i'r UE gael cytundeb i gyrchu a gwirio cynhyrchu safleoedd yn Rwsia. Gallai hyn fod yn anodd o ystyried bod cysylltiadau diplomyddol wedi eu gwanhau yn dilyn ymweliad diweddar Uwch Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, â Moscow.  

Covid-19

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig Tocyn Gwyrdd Digidol

avatar

cyhoeddwyd

on

christian wiegand, llefarydd comisiwn ewropeaidd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno cynnig deddfwriaethol ar gyfer Tocyn Gwyrdd Digidol ar 17 Mawrth. Bydd y dystysgrif yn cynnwys prawf bod person wedi cael ei frechu, canlyniadau profion ar gyfer y rhai na allent gael brechlyn eto a gallai hefyd ystyried adferiad o COVID-19. Nod y Tocyn Gwyrdd Digidol yw galluogi pobl i symud yn ddiogel ledled yr Undeb Ewropeaidd, neu ymhellach i ffwrdd. 

Wrth ofyn am y cynnig, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, Christian Wiegand, pe bai’r tocynnau’n mynd i fod yn eu lle erbyn yr haf, byddai angen i aelod-wladwriaethau symud yn gyflym wrth baratoi a chyflwyno. Dywedodd fod gwledydd eisoes wedi cytuno ar ofynion data sylfaenol. Byddai'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymryd rôl gydlynu gan sicrhau safonau diogelwch uchel a helpu i gysylltu gwahanol wasanaethau iechyd gwladol. 

Nod yr UE yw hwyluso symudiad rhydd diogel - ar wahân i frechu, bydd yr UE yn edrych ar gategorïau eraill o wybodaeth i osgoi gwahaniaethu.

Trydarodd Gweinidog Tramor Gwlad Belg a chyn-brif weinidog Sophie Wilmès: “Mae’r syniad o system Ewropeaidd safonol sy’n caniatáu i bob unigolyn gasglu darnau o wybodaeth am frechu rhywun, profion COVID, ac ati ar un ddogfen ddigidol (tystysgrif) yn un dda . ”

Fodd bynnag, ychwanegodd fod y syniad o "basio" yn ddryslyd mewn perthynas â'r amcan y dylai'r dystysgrif hon ei dilyn.

Mewn neges drydar arall, ysgrifennodd Wilmès: “Ar gyfer Gwlad Belg, nid oes unrhyw gwestiwn o gysylltu brechu â rhyddid symud o amgylch Ewrop. Mae parch at yr egwyddor o beidio â gwahaniaethu yn fwy sylfaenol nag erioed gan nad yw'r brechu yn orfodol ac nid yw mynediad i'r brechlyn wedi'i gyffredinoli eto. "

Parhau Darllen

coronafirws

Sassoli ar y pandemig: 'Ni ellir dychwelyd i sut roedd pethau o'r blaen'

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Galwodd David Sassoli ar arweinwyr yr UE i barhau â’r dull cyffredin o ymdrin â brechlynnau COVID-19 mewn araith i’r Cyngor Ewropeaidd.

“Diolch i’n dull gweithredu ar y cyd nad yw gwledydd Ewropeaidd wedi cael eu gosod yn erbyn ei gilydd ac nad yw’r gwledydd cyfoethog wedi prynu’r rhan fwyaf o’r brechlynnau,” meddai Llywydd Senedd Ewrop. “Rwy’n gwrthwynebu’n gryf gytundebau dwyochrog. Fe'ch anogaf i sefyll yn gadarn; peidiwch ag ildio i demtasiwn cenedlaetholdeb brechlyn. Mae dull cyffredin hefyd yn caniatáu inni fonitro, ymchwilio a dod i lawr yn galed ar unrhyw sgamiau sy'n targedu aelod-wladwriaethau. "

“Rhaid i gwmnïau fferyllol anrhydeddu eu rhwymedigaethau cytundebol, ond dylem hefyd fynd ymlaen i glirio’r ffordd ar gyfer yr holl drefniadau trwyddedu ymarferol a fydd yn ein galluogi i hwyluso’r ymgyrch brechu cyhoeddus ar raddfa fawr. Mae angen i ni fynd i'r afael â phrinder a chyflenwi tagfeydd yn gyflym er mwyn cynyddu'r cynhyrchiad. Bydd ein hadferiad economaidd yn gryfach po fwyaf eang y caiff brechlynnau eu cyflwyno, ”meddai.

Dim ond os oes ymddiriedaeth y cyhoedd y gall ymgyrchoedd brechu lwyddo, meddai'r llywydd, gan ychwanegu: "Rhaid i'n hymateb i'r argyfwng gynnwys mwy o ddemocratiaeth."

Pwysleisiodd Sassoli hefyd yr angen i'r UE chwarae rhan fwy yn iechyd y cyhoedd. “Mae’r pandemig wedi dangos i ni mai dim ond ar lefel Ewropeaidd y gellir gwneud penderfyniadau pwysig yn ymwneud â diogelwch, iechyd, cyflenwadau o offer meddygol a brechlynnau, ymchwil a gweithgynhyrchu, trefniadau sy’n rheoleiddio symudiad pobl ac agor a chau ein ffiniau.

Wrth annerch penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth ar ddechrau’r uwchgynhadledd ar 25 Chwefror, ychwanegodd yr Arlywydd: “Y wers y mae’r pandemig wedi’i dysgu inni yw na ellir dychwelyd i sut yr oedd pethau o’r blaen. Byddai'n gamgymeriad, yn wastraff ynni, a byddai'n ein gadael yn brin o offer i fynd i'r afael â heriau yn y dyfodol. Ein tasg nawr yw datblygu polisi iechyd Ewropeaidd, trwy ddyrannu cymwyseddau sydd wedi'u diffinio'n glir i sefydliadau'r UE. ”

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

coronafirws

Cyflenwad brechlyn Pfizer COVID-19 i'r UE 30% yn is na'r cynlluniau, dywed ffynonellau

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Nid yw Pfizer wedi dosbarthu tua 10 miliwn dos brechlyn COVID-19 i’r Undeb Ewropeaidd eto a oedd i fod i ddod ym mis Rhagfyr, meddai swyddogion yr UE, gan ei adael tua thraean yn brin o’r cyflenwadau yr oedd wedi eu disgwyl erbyn hyn gan gwmni’r UD, yn ysgrifennu Francesco Guarascio @fraguarascio.

Mae'r oedi yn ergyd arall i'r UE, sydd hefyd wedi cael ei daro gan oedi wrth ddosbarthu gan y gwneuthurwr cyffuriau Eingl-Sweden AstraZeneca a'r cwmni o'r Unol Daleithiau Moderna, ac roedd hefyd wedi wynebu oedi cynharach ar y brechlyn Pfizer.

Mae hefyd yn codi cwestiynau ynghylch rhesymeg cynllun rheoli allforio brechlyn yr UE a sefydlwyd ddiwedd mis Ionawr i sicrhau danfoniadau amserol ond nad yw wedi cael ei actifadu eto, er gwaethaf y diffygion yn y cyflenwad.

Erbyn canol yr wythnos ddiwethaf, roedd Pfizer wedi danfon i’r UE 23 miliwn dos o’r brechlyn COVID-19 a ddatblygodd gyda’r cwmni Almaeneg BioNTech, meddai swyddog o’r UE sy’n ymwneud yn uniongyrchol â thrafodaethau â chwmni’r UD.

Roedd hynny tua 10 miliwn dos yn llai nag yr oedd Pfizer wedi addo ei gyflenwi erbyn canol mis Chwefror, meddai ail swyddog sydd hefyd yn rhan o’r trafodaethau.

Gwrthododd Pfizer wneud sylw, gan ddweud bod amserlenni ei ddanfoniadau yn gyfrinachol. Ni ymatebodd y Comisiwn Ewropeaidd gweithredol i gais am sylw ar ddiffygion cyflenwi.

Mae swyddogion yr UE wedi dweud bod Pfizer wedi ymrwymo i ddarparu 3.5 miliwn dos yr wythnos o ddechrau mis Ionawr, am gyfanswm o 21 miliwn o ergydion erbyn canol mis Chwefror.

Ganol mis Ionawr, bu cyfyngder dros dro mewn cyflenwadau y dywed swyddogion yr UE eu datrys i raddau helaeth y mis diwethaf. Ond mae llawer o ddosau a oedd i fod i gyrraedd ym mis Rhagfyr yn dal ar goll, meddai dau swyddog yr UE.

Cymeradwywyd y brechlyn Pfizer / BioNTech i'w ddefnyddio yn yr UE ar 21 Rhagfyr. Y diwrnod canlynol, dywedodd BioNTech y byddai'r cwmnïau'n anfon 12.5 miliwn dos i'r UE erbyn diwedd y mis.

Dim ond tua 2 filiwn o'r dosau hynny sy'n ddyledus ym mis Rhagfyr sydd wedi'u dosbarthu, yn ôl cyfrifiadau Reuters.

Byddai'r diffyg yn cyfateb i tua 30% o gyfanswm y cyflenwadau a addawyd am y cyfnod rhwng mis Rhagfyr a chanol mis Chwefror.

Dywedodd un swyddog o’r UE fod y cwmni wedi ymrwymo i ddosbarthu’r dosau coll erbyn diwedd mis Mawrth.

Mae gan yr UE ddau gontract gyda Pfizer ar gyfer cyflenwi 600 miliwn o ddosau brechlyn.

LLIFOEDD MASNACH

Er bod cyflenwadau’r UE ei hun wedi methu â chyrraedd, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo pob cais i allforio brechlynnau COVID-19 - yn bennaf gan Pfizer / BioNTech - ers iddo sefydlu ei fecanwaith i fonitro llifoedd.

Yn y cyfnod rhwng Ionawr 30 a Chwefror 16, rhoddodd yr UE y golau gwyrdd i 57 cais am allforio brechlyn i 24 gwlad, gan gynnwys Prydain a’r Emiradau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig), meddai llefarydd ar ran y Comisiwn ddydd Mercher.

Cyn sefydlu'r cynllun monitro, roedd y bloc eisoes wedi allforio miliynau o frechlynnau i Israel, Prydain a Chanada ymhlith eraill, Pfizer's yn bennaf, yn ôl data tollau a nodwyd mewn dogfen UE a welwyd gan Reuters.

Mae Israel wedi chwistrellu dos cyntaf y brechlyn i fwy na 75% o’i phoblogaeth, dengys ffigurau o Our World in Data o Brifysgol Rhydychen. Mae'r ffigur ar gyfer yr Emiradau Arabaidd Unedig oddeutu 50% ac ar gyfer Prydain mae'n uwch na 20%.

Ar gyfartaledd mae gwledydd yr UE wedi brechu tua 5% yn unig o'u poblogaethau, yn ôl Ein Byd mewn Data.

Mae gwledydd sydd â nifer uchel o frechiadau eisoes yn brechu pobl nad ydyn nhw ymhlith y rhai mwyaf bregus, tra nad yw'r rhai mwyaf anghenus mewn mannau eraill wedi cael ergyd eto.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi gosod y targed o frechu 20% o boblogaeth gwledydd tlawd erbyn diwedd y flwyddyn.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd