Cysylltu â ni

Covid-19

Mae llywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn codi amheuon ynghylch Sputnik V.

cyhoeddwyd

on

Brechlyn Sputnik V.

Ar 17 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd ei “Deorydd HERA” i fynd i’r afael â bygythiad amrywiadau coronafirws newydd. Bydd HERA yn gweithio gydag ymchwilwyr, cwmnïau biotechnoleg, gweithgynhyrchwyr ac awdurdodau cyhoeddus i ganfod amrywiadau newydd, darparu cymhellion i ddatblygu brechlynnau newydd ac wedi'u haddasu, cyflymu'r broses gymeradwyo ar gyfer y brechlynnau hyn, a sicrhau cynyddu galluoedd gweithgynhyrchu. 

Pan ofynnwyd iddo am statws Sputnik V, cododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen dri mater: awdurdodi, dilysu safle cynhyrchu, a chwestiwn ynghylch sut y gallai Rwsia “yn ddamcaniaethol” gynnig miliynau a miliynau o ddosau, “er nad oedd yn symud ymlaen yn ddigonol wrth frechu’r pobl eu hunain. Mae hwn hefyd yn gwestiwn y credaf y dylid ei ateb. ”

Awdurdodi

hysbyseb

Cadarnhaodd Von der Leyen nad oedd datblygwyr brechlyn Sputnik V wedi gwneud cais am awdurdodiad amodol ar y farchnad gydag Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA), er gwaethaf adroddiadau i’r gwrthwyneb, ond ychwanegodd y gallai hynny newid. 

Bydd yn rhaid i sputnik fel pob ymgeisydd brechlyn ddilyn proses graffu lawn yr UE. Mae'r LCA eisoes wedi cyhoeddi a eglurhad (10 Chwefror) oherwydd adroddiadau camarweiniol yn y wasg yn honni bod Sputnik V wedi gwneud cais am adolygiad treigl, neu awdurdodiad marchnad ar gyfer eu brechlyn, nid yw wedi gwneud hynny.

Heddiw, anfonodd yr EMA drydariad yn ei gwneud yn glir, unwaith eto, nad oedd y brechlyn Sputnik o dan “adolygiad treigl” na’r broses “awdurdodiad marchnad” ddiweddarach. 

hysbyseb

Yn lle, mae'r LCA wedi cadarnhau bod y datblygwyr wedi derbyn cyngor gwyddonol ar y canllawiau rheoliadol a gwyddonol diweddaraf ar gyfer datblygu eu brechlyn, y cwmnïau hynny sydd wedi derbyn cyngor yw rhestru ar wefan EMA. 

Serch hynny, ddoe, honnodd Sputnik V unwaith eto mewn ymateb Twitter i von der Leyen: “Cyflwynodd Sputnik V gais am adolygiad treigl, cais am awdurdodiad marchnad yw’r cam nesaf.” 

Yn ôl Statista, cwmni sy’n arbenigo mewn data marchnad, cytunwyd ar dros 200 miliwn dos i’w allforio i 20 gwlad, ac mae cynlluniau mawr ar gyfer cynhyrchu y tu allan i Rwsia yng Nghorea, India, Brasil, Saudi Arabia, Twrci a China, yn ôl gwefan Sputnik. Ym mis Chwefror 2021, mae'r brechiad gyda Sputnik V wedi dechrau neu'n dechrau yn y gwledydd a ganlyn: Bolifia, Algeria, Kazakhstan, Turkmenistan, Palestina, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Paraguay, Hwngari, Armenia, Gweriniaeth Serbaidd Bosnia, Venezuela ac Iran. 

Y parch uchel Lancet Cyhoeddodd cyfnodolyn meddygol a adolygwyd gan gymheiriaid yn ddiweddar erthygl gan honni bod Sputnik V yn ddiogel ac yn effeithiol, yn seiliedig ar ganlyniadau dros dro o dreial cam 3. Mae gan y datblygwyr Canolfan Ymchwil Genedlaethol Gamaleya ar gyfer Epidemioleg a Microbioleg hanes llwyddiannus ac mae eu dull dau fector - gan ddefnyddio dau fath o firysau cludo wedi cael eu defnyddio'n llwyddiannus yn y gorffennol i frechu yn erbyn Ebola. 

Mae'r brechlyn y tu allan i gytundebau prynu datblygedig yr UE a gall unrhyw aelod-wladwriaeth o'r UE ei brynu. Mae Hwngari eisoes wedi cael 40,000 dos, o orchymyn o dros 2 filiwn i'w ddosbarthu dros y tri mis nesaf. Mae gwledydd eraill yr UE hefyd yn ystyried cymeradwyo ar gyfer defnydd brys, rhywbeth y mae ganddyn nhw hawl i'w wneud o dan y rheolau cyfredol, fel y dangoswyd eisoes yn y DU y llynedd. Fodd bynnag, nid yw'r UE wedi bod yn barod i gymryd y risgiau a'r atebolrwydd ychwanegol am y dull hwn a bydd ond yn defnyddio'r brechlyn pan fydd wedi derbyn awdurdodiad amodol gan y EMA. 

Archwilio'r safle

Dywedodd Von der Leyen fod gwersi wedi'u dysgu am yr angen i archwilio'r broses a'r cynhyrchiad ar y safle ers dechrau'r pandemig, gan gyfeirio at yr anawsterau a gafodd BioNTech / Pfizer ac AstraZeneca. Gan nad oes Sputnik V yn cael ei gynhyrchu yn yr UE ar hyn o bryd, byddai hyn yn golygu y byddai angen i'r UE gael cytundeb i gyrchu a gwirio cynhyrchu safleoedd yn Rwsia. Gallai hyn fod yn anodd o ystyried bod cysylltiadau diplomyddol wedi eu gwanhau yn dilyn ymweliad diweddar Uwch Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, â Moscow.  

Covid-19

Mae'r UE yn brechu 70% o'i boblogaeth oedolion

cyhoeddwyd

on

Heddiw (31 Awst) mae'r UE wedi cyrraedd targed o 70% o'r boblogaeth oedolion wedi'u brechu'n llawn. Mae mwy na 256 miliwn o oedolion yn yr UE bellach wedi derbyn cwrs brechlyn llawn. 

Cyhoeddodd y Comisiwn eisoes ei fod wedi cyrraedd ei darged i ddarparu digon o frechlynnau i frechu'r gyfran hon o'r boblogaeth ddiwedd mis Gorffennaf; mae'r cyhoeddiad heddiw yn cadarnhau bod y brechlynnau hyn wedi'u rhoi. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae brechu llawn 70% o oedolion yn yr UE sydd eisoes ym mis Awst yn gyflawniad gwych. Mae strategaeth yr UE o symud ymlaen gyda’i gilydd yn talu ar ei ganfed ac yn rhoi Ewrop ar flaen y gad yn y frwydr fyd-eang yn erbyn COVID-19. ”

O ystyried mynychder yr amrywiad Delta mwy ffyrnig, mae von der Leyen yn annog gwledydd yr UE a'i bartneriaid i barhau i frechu ar gyflymder. 

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides: “Rwy’n falch iawn ein bod ni heddiw wedi cyrraedd ein nod i frechu 70% o oedolion yr UE cyn diwedd yr haf. Mae hwn yn gyflawniad ar y cyd gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau sy'n dangos yr hyn sy'n bosibl pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd gyda chydsafiad ac mewn cydgysylltu. Bydd ein hymdrechion i gynyddu brechiadau ymhellach ledled yr UE yn parhau heb eu lleihau. Byddwn yn parhau i gefnogi’n benodol y taleithiau hynny sy’n parhau i wynebu heriau. ”

Mae'r darlun ar draws yr UE yn amrywio'n fawr; mae'r newyddion da yn cuddio gwahaniaethau sylweddol rhwng aelodau'r UE, gyda chyfraddau brechu isel iawn yn Rwmania (26%) a Bwlgaria (17%). Mae Iwerddon, sydd â chyfradd uchel iawn o frechu, wedi gallu prynu brechlynnau o Rwmania, er gwaethaf ei chyfradd isel o frechu. 

Mae'r Cyngor yn dileu 5 gwlad ac un rhestr cyfyngiadau teithio endid / awdurdod tiriogaethol 

hysbyseb

Mae'r Cyngor wedi diweddaru'r rhestr o wledydd, rhanbarthau gweinyddol arbennig ac endidau eraill ac awdurdodau tiriogaethol y dylid codi cyfyngiadau teithio ar eu cyfer. Yn benodol, tynnwyd Israel, Kosovo, Libanus, Montenegro, Gweriniaeth Gogledd Macedonia ac Unol Daleithiau America oddi ar y rhestr.

Mae teithio nad yw'n hanfodol i'r UE o wledydd neu endidau yn destun cyfyngiad teithio dros dro. Gall aelod-wladwriaethau godi'r cyfyngiad dros dro ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE ar gyfer teithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Sicrhau teithio awyr llyfn wrth wirio Tystysgrifau COVID Digidol yr UE: Canllawiau newydd ar gyfer aelod-wladwriaethau

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansio Tystysgrif COVID Digidol yr UE ar 1 Gorffennaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau i aelod-wladwriaethau'r UE ar y ffyrdd gorau i'w gwirio cyn teithio, gan sicrhau'r profiad llyfnaf posibl i deithwyr awyr a staff fel ei gilydd. Mae Tystysgrif COVID Digidol an-orfodol yr UE yn darparu naill ai prawf brechu, yn dangos a oes gan berson ganlyniad prawf SARS-COV-2 negyddol, neu wedi gwella o COVID-19. Felly, mae Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn hanfodol i gefnogi ailagor teithio diogel.

Gan y bydd nifer y teithwyr yn codi dros yr haf, bydd angen gwirio nifer cynyddol o Dystysgrifau. Mae'r sector cwmnïau hedfan yn arbennig o bryderus am hyn oherwydd, ym mis Gorffennaf er enghraifft, mae disgwyl i draffig awyr gyrraedd mwy na 60% o lefelau 2019, a bydd yn codi wedi hynny. Ar hyn o bryd, mae sut a pha mor aml y mae Tystysgrifau teithiwr yn cael eu gwirio, yn dibynnu ar bwyntiau gadael, cludo a chyrraedd y deiliad.

Byddai dull wedi'i gydlynu'n well yn helpu i osgoi tagfeydd mewn meysydd awyr a straen diangen i deithwyr a staff. Dywedodd y Comisiynydd TrafnidiaethAdina Vălean: “Mae medi buddion llawn Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn gofyn am gysoni’r protocol gwirio. Mae cydweithredu ar gyfer system 'un stop' i wirio'r tystysgrifau yn creu profiad teithio di-dor i'r teithwyr ledled yr Undeb. "

hysbyseb

Er mwyn osgoi dyblygu, hy gwiriadau gan fwy nag un actor (gweithredwyr cwmnïau hedfan, awdurdodau cyhoeddus ac ati), mae'r Comisiwn yn argymell proses ddilysu 'un stop' cyn gadael, sy'n cynnwys cydgysylltu rhwng awdurdodau, meysydd awyr a chwmnïau hedfan. At hynny, dylai aelod-wladwriaethau'r UE sicrhau bod y dilysiad yn cael ei wneud mor gynnar â phosibl ac yn ddelfrydol cyn i'r teithiwr gyrraedd y maes awyr sy'n gadael. Dylai hyn sicrhau teithio llyfnach a llai o faich i bawb sy'n gysylltiedig.

hysbyseb
Parhau Darllen

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

hysbyseb

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd