Cysylltu â ni

Covid-19

Ni anfonwyd unrhyw frechlynnau i'r UE, ond mae'r DU yn gwadu gwaharddiad allforio

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi allforio 35 miliwn o frechlynnau, mae 9 miliwn wedi'u hanfon i'r DU. Nid yw'r DU, sy'n gwadu cael gwaharddiad ar allforio, wedi allforio dim i'r UE. 

Mewn cylchlythyr, honnodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, fod y Deyrnas Unedig wedi gosod “gwaharddiad llwyr” ar allforio brechlynnau neu gydrannau brechlyn. Gwrthwynebwyd yr honiad yn gyflym gan ysgrifennydd tramor y DU, Dominic Raab, a ddisgrifiodd y farn hon fel un “hollol ffug” a mynnu cyfarfod â llysgennad yr UE. 

Roedd y llysgennad ym Mrwsel, felly cyfarfu ei ddirprwy, Nicole Mannion, ag is-ysgrifennydd parhaol y Swyddfa Dramor, Syr Philip Barton. Dywedodd llefarydd ar ran y DU eu bod wedi trafod “honiadau anghywir mewn cyfathrebiadau diweddar gan yr UE”.

Mewn neges drydar, roedd yn ymddangos bod Michel yn cydnabod yn rhannol fod “gwaharddiad llwyr” yn ddisgrifiad anghywir, gan ysgrifennu bod gwahanol ffyrdd o orfodi gwaharddiadau neu gyfyngiadau ar frechlynnau. Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai ymateb y DU i’w sylwadau yn arwain at fwy o dryloywder a mwy o allforion o’r DU i’r UE a thrydydd gwledydd eraill. 

Mae ffynhonnell o’r UE wedi datgelu, er bod yr UE wedi allforio 35 miliwn o frechlynnau, yr anfonwyd 9 miliwn ohonynt i’r DU, nid yw’r DU wedi allforio unrhyw frechlynnau i’r UE. Yng nghwestiynau’r prif weinidogion, dywedodd Boris Johnson y gallai’r DU fod yn falch o’i hymateb rhyngwladol ac roedd yn dymuno cywiro’r awgrym bod y DU wedi rhwystro allforion brechlyn: “gadewch imi fod yn glir, nid ydym wedi rhwystro allforio un COVID-19 cydrannau brechlyn neu frechlyn. ”

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth y DU: “Mae symud brechlynnau a’u cydrannau i mewn ac allan o’r DU yn cael ei yrru gan rwymedigaethau cytundebol sydd gan gyflenwyr brechlyn i’w cwsmeriaid. 

“Gwneir y penderfyniadau hyn gan y gwneuthurwyr ac nid yw llywodraeth y DU yn cyfyngu ar symud y nwyddau hanfodol hyn yn rhydd.”

Gofynasom i lefarydd y Comisiwn Ewropeaidd, Eric Mamer, a oedd absenoldeb allforion brechlyn y DU i UE gyfystyr â gwaharddiad llwyr. Atebodd: “Nid ein lle ni yw gwneud sylwadau ar yr hyn sy'n gyfystyr â gwaharddiad. Yr hyn rydyn ni'n ei wybod yn sicr yw ein bod ni'n chwaraewr mawr o ran cyflenwi dosau o frechlynnau i'n partneriaid ledled y byd ac rydyn ni'n sicr eisiau i hyn barhau. 

“Wrth gwrs, rydyn ni’n gobeithio y bydd y cadwyni cyflenwi byd-eang sy’n helpu i gynhyrchu brechlynnau yn aros ar agor fel y gall pawb elwa o’r brechlyn cyn gynted â phosib.” Ychwanegodd ei fod yn disgwyl y byddai pob cwmni yr oedd yr UE wedi cwblhau cytundebau prynu ymlaen llaw ag ef yn parchu eu hymrwymiadau. 

Mae Ewrop mewn lle da i arwain yn y marathon sy'n cael ei gyflwyno trwy frechlyn

Yn ei gylchlythyr, cydnabu Charles Michel y bu beirniadaeth gref gan awdurdodau cenedlaethol a’r UE dros oedi wrth gynhyrchu a defnyddio brechlynnau. Ysgrifennodd nad oedd yr UE ar ei hôl hi mewn sbrint, ond “mewn sefyllfa dda i arwain y cae mewn marathon”. Tanlinellodd sut yr oedd dull yr UE yn un o undod, gan warantu cyflenwad teg i holl wledydd yr UE, trwy fuddsoddi ar y cyd mewn basged o wahanol frechlynnau. Mae'r UE hefyd yn meddwl ymlaen ac yn buddsoddi mewn brechlynnau i ddelio ag unrhyw amrywiadau yn y dyfodol. 

Amlygodd Michel rôl arweiniol yr UE wrth ariannu ymchwil, yn enwedig ymchwil i RNA negesydd ac fel cyfrannwr mawr at ymdrechion byd-eang, gyda € 2.7 biliwn wedi'i ymrwymo gan yr UE ac aelod-wladwriaethau i gronfa COVAX, ar gyfer brechlynnau hygyrch a fforddiadwy - mae hynny'n cyfateb i 25 % o gyfanswm ei gyllid. Mae hefyd wedi archebu 2 biliwn dos o frechlyn y tu allan i'r UE. Mae'n debyg mai Ewrop fydd y prif gynhyrchydd brechlynnau erbyn diwedd y flwyddyn. 

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Strategaeth Therapiwteg COVID-19: Mae'r Comisiwn yn nodi pum ymgeisydd therapiwtig addawol

cyhoeddwyd

on

Mae Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19 wedi cyflawni ei chanlyniad cyntaf, gyda chyhoeddiad y portffolio cyntaf o bum therapiwteg a allai fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae pedwar o'r therapiwteg hyn yn wrthgyrff monoclonaidd sy'n cael eu hadolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Un arall yw gwrthimiwnydd, sydd ag awdurdodiad marchnata y gellid ei ymestyn i gynnwys triniaeth cleifion COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydym yn cymryd y cam cyntaf tuag at bortffolio eang o therapiwteg i drin COVID-19. Tra bod brechu yn mynd rhagddo ar gyflymder cynyddol, ni fydd y firws yn diflannu a bydd angen triniaethau diogel ac effeithiol ar gleifion i leihau baich COVID-19. Mae ein nod yn glir, ein nod yw nodi mwy o ymgeiswyr rhedwr blaen sy'n cael eu datblygu ac awdurdodi o leiaf dri therapiwteg newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Dyma Undeb Iechyd Ewrop ar waith. ”

Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y Strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. . Gwel y Datganiad i'r Wasg ac Cwestiynau ac Atebion am fanylion pellach.

Parhau Darllen

Covid-19

Llys Gwlad Belg yn canfod y dylai AstraZeneca fod wedi defnyddio cynhyrchiad y DU i fodloni contract yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) cyhoeddodd Llys Gwreiddiol Gyntaf Gwlad Belg ei barn ar yr achos a ddygwyd yn erbyn AstraZeneca (AZ) gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau dros fesurau dros dro. Canfu'r llys fod AZ wedi methu â chyflawni “ymdrechion rhesymol gorau” a amlinellwyd yn ei cytundeb prynu ymlaen llaw (APA) gyda'r UE, yn bwysig, canfu'r llys fod cyfleuster cynhyrchu Rhydychen wedi'i fonopoleiddio i gyflawni ymrwymiadau'r DU er gwaethaf cyfeiriadau penodol ato yn yr APA.

Fe wnaeth gweithredoedd AZ sbarduno'r Undeb Ewropeaidd i ddeddfu cyfyngiadau masnach wedi'u hamgylchynu'n ofalus iawn a dargedwyd at fynd i'r afael â'r broblem hon.

Bydd angen i AstraZeneca ddarparu 80.2 miliwn o ddosau erbyn diwedd mis Medi neu fynd i gost o € 10 am bob dos y mae'n methu â'i gyflawni. Mae hyn yn bell o gais y Comisiwn Ewropeaidd am 120 miliwn o ddosau brechlyn erbyn diwedd Mehefin 2021, a chyfanswm o 300 miliwn o ddosau erbyn diwedd Medi 2021. Mae ein darlleniad o'r dyfarniad yn awgrymu, gyda'r gydnabyddiaeth bod cynhyrchiad y DU dylid ei ddefnyddio i fodloni gofynion yr UE a chynhyrchu arall mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE sy'n dod ar-lein mae'n debyg bod y dosau hyn bellach o fewn cyrraedd.

Mae'r penderfyniad wedi cael ei groesawu gan AstraZeneca a'r Comisiwn Ewropeaidd, ond dyrannwyd costau ar sail 7: 3 gydag AZ yn cwmpasu 70%.

Yn ei ddatganiad i’r wasg dywedodd Cwnsler Cyffredinol AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Rydym yn falch gyda gorchymyn y Llys. Mae AstraZeneca wedi cydymffurfio’n llawn â’i gytundeb gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y dasg frys o gyflenwi brechlyn effeithiol. ”

Fodd bynnag, yn ei ddatganiad mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r beirniaid yn canfod bod AstraZeneca wedi torri ei rwymedigaethau cytundebol gyda'r UE yn ddifrifol ('faute lourde').

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau safbwynt y Comisiwn: ni chyflawnodd AstraZeneca yr ymrwymiadau a wnaeth yn y contract.” Dywed y Comisiwn hefyd fod “sail gyfreithiol gadarn” y Comisiwn - bod rhai wedi codi amheuaeth - wedi cael ei gyfiawnhau. 

Yn eu datganiad i’r wasg nododd AstraZeneca: “Canfu’r Llys nad oes gan y Comisiwn Ewropeaidd unrhyw ddieithrwch na hawl i flaenoriaeth dros yr holl bartïon contractio eraill.” Fodd bynnag, nid oedd hyn yn fater o bwys, galwodd y llys am gymesuredd pan fo contractau sy'n gwrthdaro.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd