Cysylltu â ni

Covid-19

Dywed y Comisiwn Ewropeaidd ei fod yn cefnogi trosglwyddo technoleg ar gyfer brechlynnau i wledydd sy'n datblygu

cyhoeddwyd

on

Mewn ymateb i gwestiwn am gynnig a arweiniwyd gan Dde Affrica ac India i hepgor hawliau eiddo deallusol ar gyfer cynhyrchu brechlyn mewn gwledydd sy'n datblygu, dywedodd llefarydd masnach y Comisiwn Ewropeaidd, Miriam Garcia Ferrer, wrth newyddiadurwyr mai barn gyfredol yr Undeb Ewropeaidd oedd mai'r broblem mynediad i ni fyddai brechlynnau'n cael eu datrys trwy ildio hawliau patent. 

Dywedodd Garcia Ferrer fod y broblem wirioneddol yn gorwedd mewn capasiti gweithgynhyrchu annigonol i gynhyrchu'r meintiau gofynnol. Croesawodd y Comisiwn Ewropeaidd ddatganiad Cyfarwyddwr Cyffredinol WTO Ngozi Okonjo-Iweala sydd wedi dweud y dylid cael trydydd ffordd i ehangu mynediad at frechlynnau trwy hwyluso trosglwyddo technoleg o fewn y rheolau amlochrog, er mwyn annog ymchwil ac arloesi ac ar yr un pryd caniatáu cytundebau trwyddedu a helpodd i gynyddu galluoedd gweithgynhyrchu. 

Dywedodd Garcia Ferrer: “Rydym yn edrych ymlaen at weithio o dan ei harweiniad i hyrwyddo’r cydweithrediad hwn rhwng cwmnïau i wella’r gallu i drosglwyddo technoleg a gweithgynhyrchu. Felly dim ond i grynhoi, mae'r cydweithredu hwn yn digwydd eisoes ar hyn o bryd. Os bydd problemau wrth rannu technoleg yn wirfoddol, rydym yn hapus i'w thrafod o fewn fframwaith Sefydliad Masnach y Byd. ” Cydnabu y gallai hyn gynnwys trwyddedau gorfodol patentau yn y pen draw heb gydsyniad y perchennog.

Mewn digwyddiad diweddar (9 Mawrth), a gynhaliwyd gan felin drafod y DU Chatham House, galwodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol Ngozi Okonjo-Iweala ar weithgynhyrchwyr brechlyn COVID-19 i wneud mwy i gynyddu cynhyrchiant mewn gwledydd sy'n datblygu i frwydro yn erbyn y prinder cyflenwad brechlyn. Dywedodd y byddai cydweithredu ar fasnach, a gweithredu yn Sefydliad Masnach y Byd, yn helpu i gyflymu graddfa'r brechlyn.

Dywedodd Okonjo-Iweala wrth Uwchgynhadledd Cadwyn Gyflenwi a Gweithgynhyrchu Brechlyn Byd-eang C19: “Mae er budd pawb i gydweithredu wrth ddelio â’r broblem hon o’r tiroedd comin byd-eang.” 

Gwelodd Okonjo-Iweala achos gobaith yn y danfoniadau brechlyn cyntaf gan gyfleuster COVAX, y mecanwaith byd-eang ar gyfer caffael a dosbarthu brechlynnau COVID-19 yn deg. Serch hynny, arhosodd cyfeintiau cynhyrchu a dosbarthu yn rhy isel: “Rhaid i ni gynyddu a graddio cynhyrchiad brechlyn COVID-19, yn enwedig mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg a gwledydd sy'n datblygu.” 

Trwy ddod â mwy o gynhyrchu ar-lein ledled y byd, byddai gweithgynhyrchwyr brechlyn yn anfon signal eu bod yn gweithredu, ac “y gall pobl a llywodraethau mewn gwledydd incwm isel a chanolig ddisgwyl cael mynediad at frechlynnau fforddiadwy o fewn amserlen resymol”.

Sylwodd Okonjo-Iweala fod cwmnïau yn India a mannau eraill eisoes yn cynhyrchu brechlynnau COVID-19 o dan drwydded.

Dywedodd cyfarwyddwr cyffredinol y WTO hefyd: “Mae prinder deunyddiau crai, prinder personél cymwys a phrofiadol, a phroblemau cadwyn gyflenwi, yn gysylltiedig â chyfyngiadau a gwaharddiadau allforio, yn ogystal â biwrocratiaeth ormodol. Mae mandad y WTO ar hwyluso masnach, cyfyngiadau masnach meintiol, a monitro polisi masnach yn berthnasol i'r heriau olaf hyn yn benodol. ”

Serch hynny, nododd Okonjo-Iweala fod rheolau'r WTO yn caniatáu i gyfyngiadau neu waharddiadau allforio gael eu “cymhwyso dros dro i atal neu leddfu prinder critigol” cynhyrchion hanfodol. Wedi dweud hynny, rhaid hysbysu cyfyngiadau o'r fath i'r holl aelodau. Dylai cyfyngiadau fod yn dryloyw, yn gymesur â'r broblem dan sylw, a dylai'r aelodau ddarparu llinellau amser ar gyfer pryd y cânt eu diddymu'n raddol. "

O ran y cynnig i hepgor rheolau eiddo deallusol safonol WTO ar gyfer brechlynnau, therapiwteg a diagnosteg cysylltiedig â COVID, rhoddodd y cyfarwyddwr cyffredinol y cynnig yn ei gyd-destun hanesyddol: “Mae llawer o gefnogwyr y cynnig yn wledydd sy’n datblygu a’r gwledydd lleiaf datblygedig, wedi’u marcio’n ddwfn gan y cof. cyffuriau HIV / AIDS anfforddiadwy. Bu farw llawer, llawer o bobl na ddylent fod. Yn fwy diweddar, maent yn cofio cael eu gadael yng nghefn y ciw ar gyfer brechlynnau H1N1 wrth i wledydd cyfoethocach brynu cyflenwadau a oedd ar gael, na chawsant eu defnyddio yn y diwedd. ” 

Cynnig De Affrica / Indiaidd

Yn ddiweddar bu aelodau WTO yn trafod y cynnig a gyflwynwyd gan Dde Affrica ac India yn galw am hepgoriad o rai o ddarpariaethau Cytundeb TRIPS (Agweddau Cysylltiedig â Masnach ar Hawliau Eiddo Deallusol) mewn perthynas ag “atal, cyfyngu neu drin” COVID-19. Ers ei gyflwyno, mae'r cynnig wedi derbyn cefnogaeth bellach gan Kenya, Eswatini, Mozambique, Pacistan, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, yr Aifft a Grŵp Affrica o fewn Sefydliad Masnach y Byd. 

Mae'r gwrthwynebwyr yn dadlau y byddai ildio rhai rhwymedigaethau o dan y cytundeb yn hwyluso mynediad at gynhyrchion meddygol fforddiadwy a chynyddu gweithgynhyrchu a chyflenwi cynhyrchion meddygol hanfodol, nes bod brechu eang ar waith a bod mwyafrif poblogaeth y byd yn imiwn. 

Fodd bynnag, mae diffyg consensws a dargyfeiriad ar ba rôl y mae eiddo deallusol yn ei chwarae wrth gyflawni'r nod o ddarparu mynediad amserol a diogel i frechlynnau diogel, effeithlon a fforddiadwy i bawb. Mae cefnogwyr yn dadlau bod y galluoedd gweithgynhyrchu brechlyn presennol yn y byd sy'n datblygu yn parhau i fod heb eu defnyddio oherwydd rhwystrau IP. Gofynnodd dirprwyaethau eraill am enghreifftiau pendant o ble y byddai IP yn peri rhwystr na ellid mynd i'r afael ag hyblygrwydd TRIPS presennol.

Dywedodd cadeirydd ymadawol Cyngor TRIPS, y Llysgennad Xolelwa Mlumbi-Peter o Dde Affrica, fod angen gweithredu ar frys i helpu i gynyddu cynhyrchiant a dosbarthiad brechlyn COVID-19. Galwodd ar aelodau i symud gerau a symud tuag at drafodaeth sy'n canolbwyntio ar atebion.

Mae cyfarfod rheolaidd nesaf Cyngor TRIPS wedi'i drefnu ar gyfer 8-9 Mehefin, ond cytunodd yr aelodau i ystyried cyfarfodydd ychwanegol ym mis Ebrill er mwyn asesu cynnydd posibl ar y drafodaeth hepgor IP.

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Strategaeth Therapiwteg COVID-19: Mae'r Comisiwn yn nodi pum ymgeisydd therapiwtig addawol

cyhoeddwyd

on

Mae Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19 wedi cyflawni ei chanlyniad cyntaf, gyda chyhoeddiad y portffolio cyntaf o bum therapiwteg a allai fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae pedwar o'r therapiwteg hyn yn wrthgyrff monoclonaidd sy'n cael eu hadolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Un arall yw gwrthimiwnydd, sydd ag awdurdodiad marchnata y gellid ei ymestyn i gynnwys triniaeth cleifion COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydym yn cymryd y cam cyntaf tuag at bortffolio eang o therapiwteg i drin COVID-19. Tra bod brechu yn mynd rhagddo ar gyflymder cynyddol, ni fydd y firws yn diflannu a bydd angen triniaethau diogel ac effeithiol ar gleifion i leihau baich COVID-19. Mae ein nod yn glir, ein nod yw nodi mwy o ymgeiswyr rhedwr blaen sy'n cael eu datblygu ac awdurdodi o leiaf dri therapiwteg newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Dyma Undeb Iechyd Ewrop ar waith. ”

Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y Strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. . Gwel y Datganiad i'r Wasg ac Cwestiynau ac Atebion am fanylion pellach.

Parhau Darllen

Covid-19

Llys Gwlad Belg yn canfod y dylai AstraZeneca fod wedi defnyddio cynhyrchiad y DU i fodloni contract yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) cyhoeddodd Llys Gwreiddiol Gyntaf Gwlad Belg ei barn ar yr achos a ddygwyd yn erbyn AstraZeneca (AZ) gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau dros fesurau dros dro. Canfu'r llys fod AZ wedi methu â chyflawni “ymdrechion rhesymol gorau” a amlinellwyd yn ei cytundeb prynu ymlaen llaw (APA) gyda'r UE, yn bwysig, canfu'r llys fod cyfleuster cynhyrchu Rhydychen wedi'i fonopoleiddio i gyflawni ymrwymiadau'r DU er gwaethaf cyfeiriadau penodol ato yn yr APA.

Fe wnaeth gweithredoedd AZ sbarduno'r Undeb Ewropeaidd i ddeddfu cyfyngiadau masnach wedi'u hamgylchynu'n ofalus iawn a dargedwyd at fynd i'r afael â'r broblem hon.

Bydd angen i AstraZeneca ddarparu 80.2 miliwn o ddosau erbyn diwedd mis Medi neu fynd i gost o € 10 am bob dos y mae'n methu â'i gyflawni. Mae hyn yn bell o gais y Comisiwn Ewropeaidd am 120 miliwn o ddosau brechlyn erbyn diwedd Mehefin 2021, a chyfanswm o 300 miliwn o ddosau erbyn diwedd Medi 2021. Mae ein darlleniad o'r dyfarniad yn awgrymu, gyda'r gydnabyddiaeth bod cynhyrchiad y DU dylid ei ddefnyddio i fodloni gofynion yr UE a chynhyrchu arall mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE sy'n dod ar-lein mae'n debyg bod y dosau hyn bellach o fewn cyrraedd.

Mae'r penderfyniad wedi cael ei groesawu gan AstraZeneca a'r Comisiwn Ewropeaidd, ond dyrannwyd costau ar sail 7: 3 gydag AZ yn cwmpasu 70%.

Yn ei ddatganiad i’r wasg dywedodd Cwnsler Cyffredinol AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Rydym yn falch gyda gorchymyn y Llys. Mae AstraZeneca wedi cydymffurfio’n llawn â’i gytundeb gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y dasg frys o gyflenwi brechlyn effeithiol. ”

Fodd bynnag, yn ei ddatganiad mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r beirniaid yn canfod bod AstraZeneca wedi torri ei rwymedigaethau cytundebol gyda'r UE yn ddifrifol ('faute lourde').

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau safbwynt y Comisiwn: ni chyflawnodd AstraZeneca yr ymrwymiadau a wnaeth yn y contract.” Dywed y Comisiwn hefyd fod “sail gyfreithiol gadarn” y Comisiwn - bod rhai wedi codi amheuaeth - wedi cael ei gyfiawnhau. 

Yn eu datganiad i’r wasg nododd AstraZeneca: “Canfu’r Llys nad oes gan y Comisiwn Ewropeaidd unrhyw ddieithrwch na hawl i flaenoriaeth dros yr holl bartïon contractio eraill.” Fodd bynnag, nid oedd hyn yn fater o bwys, galwodd y llys am gymesuredd pan fo contractau sy'n gwrthdaro.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd