Cysylltu â ni

Covid-19

'Nid ydym yn ceisio gwaharddiad llwyr' Šefčovič

cyhoeddwyd

on

Heddiw (24 Mawrth) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu adolygiad o'i fecanwaith allforio, tryloywder ac awdurdodi ar gyfer brechlynnau. Bydd y mecanwaith newydd yn ychwanegu asesiad o ddwyochredd a chymesuredd i'w fecanwaith presennol.

O ran dwyochredd, bydd y Comisiwn yn asesu a yw gwledydd cyrchfan yn methu ag allforio brechlynnau a deunyddiau crai eraill sy'n hanfodol i gynhyrchu brechlyn, naill ai trwy waharddiad allforio actula neu fesurau sy'n gyfwerth â gwaharddiad. 

Mae cynnwys deunyddiau yn y gadwyn gyflenwi yn golygu y byddai'r UD yn cwrdd â'r gofyniad hwn, gan fod yr UD wedi allforio sylwedd cyffuriau i'r UE. Mae'r asesiad yn debygol o gwmpasu'r DU nad oes ganddo waharddiad allforio, ond nad yw wedi allforio i'r UE, er iddo dderbyn bron i 11 miliwn o ddosau brechlyn o gyfleusterau yn yr UE.

Bydd y prawf cymesuredd yn edrych ar raddfa'r epidemig yn y wlad gyrchfan, lefel y brechu a mynediad at frechlynnau. Dywedodd uwch swyddog y byddai'r Comisiwn yn cymryd golwg gyffredinol ac na fyddai'n gosod trothwyon, fel canran y boblogaeth a oedd eisoes wedi'i brechu. 

Unwaith eto, mae'n debyg y byddai'r DU, sydd â chyfradd frechu lawer uwch na'r UE, wedi methu'r prawf cymesuredd hwn.

Dywedodd llefarydd ar ran y DU: “Rydyn ni i gyd yn brwydro yn erbyn yr un pandemig - mae brechlynnau yn weithrediad rhyngwladol; fe'u cynhyrchir mewn cydweithrediad gan wyddonwyr gwych ledled y byd. A byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid Ewropeaidd i gyflwyno'r brechlyn.

“Rydym yn parhau i fod yn hyderus yn ein cyflenwadau ac rydym ar y trywydd iawn i gynnig dosau cyntaf i bawb dros 50 oed erbyn Ebrill 15fed a phob oedolyn erbyn diwedd mis Gorffennaf. Mae ein cynllun i ailagor cymdeithas yn ofalus trwy ein map ffordd hefyd yn aros yr un fath. ”

Cadarnhaodd un o swyddogion y Comisiwn fod yr UE mewn cysylltiad cyson â'r DU. Disgrifiodd ochr y DU y sgyrsiau fel rhai dwys iawn a hynny efallai y bydd datblygiad arloesol heno.

DIWEDDARIAD 18:48:

Pan ofynnwyd iddo a fyddai'r Comisiwn yn rhwystro allforio brechlynnau Pfizer i'r DU os nad yw'r DU yn anfon brechlynnau i'r UE, dywedodd y Comisiwn y byddai penderfyniadau'n cael eu gwneud fesul achos - heb gadarnhau na gwadu y byddai hyn yn digwydd. fod yn ddull gweithredu.

Mae'r mecanwaith hefyd wedi'i ymestyn i 17 o wledydd cyfagos * eraill, oherwydd yr hyn a ddisgrifiodd un o uwch swyddogion y Comisiwn fel y risg o osgoi.

Ddoe (23 Mawrth), yn dilyn y Cyngor Materion Cyffredinol, dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič wrth newyddiadurwyr: “Rwy’n siŵr bod pob un ohonoch yn gwybod erbyn hyn bod AstraZeneca (AZ) yn parhau i dan-gyflawni,” ond ychwanegodd: “Rydyn ni peidio â cheisio gwaharddiad llwyr ar allforio brechlynnau, ond rydym yn disgwyl i weithgynhyrchwyr gyflawni eu rhwymedigaethau cytundebol. "

Tanlinellodd Šefčovič: “Mae Ewrop yn un o’r rhanbarthau mwyaf agored sy’n allforio brechlynnau COVID-19, ond gwelwn fod yna lawer o gyfyngiadau i’r brechlynnau sy’n dod i Ewrop. Felly, rydyn ni eisiau dwyochredd a chymesuredd. Mae'r mecanwaith awdurdodi allforio yn ein galluogi am y tro cyntaf i gael tryloywder llawn ynghylch yr hyn sydd i fod i gael ei allforio, ym mha symiau ac i ba wlad. " 

Mewn cyfnewidfa rhwng Cyfarwyddwr Cyffredinol DG Sante Sandra Gallina a phwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop, dywedodd Gallina, er bod Pfizer a Moderna wedi bod yn cyflawni, gyda glitches bach, mai AZ oedd y broblem. Dywedodd fod y Comisiwn wedi bod yn trafod atebion gyda’r aelod-wladwriaethau ac y byddent yn cymryd camau pellach, gan ddweud: “Byddwn yn defnyddio’r holl offer sydd ar gael inni i gael y dosau.” Tanlinellodd nad oedd unrhyw broblem gyda’r cwmnïau eraill yn allforio gan eu bod wedi cyflawni eu hymrwymiadau o dan y Cytundebau Prynu Uwch yr oeddent wedi’u cyrraedd gyda’r UE. 

Mewn ateb i gwestiwn gan Tomáš Zdechovsky ASE (EPP, CZ), a ddywedodd ei fod yn sâl o “driciau budr” AZ, dywedodd Gallina ei bod yn rhannu ei rwystredigaethau gyda’r cwmni. Roedd AZ wedi sefydlu cynllun cynhyrchu gyda'r UE ac roeddent o dan rwymedigaeth i gynhyrchu cyn rhoi awdurdodiad ac felly i fod wedi cael y dosau yn barod i'w cyflwyno'n gyflym: “Mae bellach yn cynhyrchu gydag un planhigyn o'r pum planhigyn a gafodd eu cynnwys yn y contract. , fel y planhigyn y mae'n rhaid iddynt gyflenwi'r farchnad Ewropeaidd ag ef ... Nid yw mewn sefyllfa dda iawn i amddiffyn ei hun. ”

* Roedd y rhestr o wledydd yn cynnwys: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia a Herzegovina, Georgia, Israel, Gwlad yr Iorddonen, Gwlad yr Iâ, Libanus, Libya, Liechtenstein, Montenegro, Norwy, Gogledd Macedonia, Serbia a'r Swistir.

Cefndir

Hyd yn hyn mae'r Comisiwn wedi llofnodi Cytundebau Prynu Ymlaen Llaw (APAs) gyda chwe chwmni (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac, a Moderna), gan sicrhau mynediad at hyd at 2.6 biliwn dos. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda dau gwmni ychwanegol. 

Mae'r APAs yn ariannu'r costau ymlaen llaw sy'n wynebu cynhyrchwyr brechlynnau ac fe'i hystyrir yn is-daliad ar y brechlynnau sy'n cael eu prynu gan aelod-wladwriaethau mewn gwirionedd. Mae'n lleihau'r risg i gwmni sy'n caniatáu buddsoddiad i'r cwmni gyn-gynhyrchu, hyd yn oed cyn i frechlyn gael caniatâd marchnata gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Y nod yw sicrhau cyflawniad cyson cyn gynted ag y rhoddwyd yr awdurdodiad.

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Strategaeth Therapiwteg COVID-19: Mae'r Comisiwn yn nodi pum ymgeisydd therapiwtig addawol

cyhoeddwyd

on

Mae Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19 wedi cyflawni ei chanlyniad cyntaf, gyda chyhoeddiad y portffolio cyntaf o bum therapiwteg a allai fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae pedwar o'r therapiwteg hyn yn wrthgyrff monoclonaidd sy'n cael eu hadolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Un arall yw gwrthimiwnydd, sydd ag awdurdodiad marchnata y gellid ei ymestyn i gynnwys triniaeth cleifion COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydym yn cymryd y cam cyntaf tuag at bortffolio eang o therapiwteg i drin COVID-19. Tra bod brechu yn mynd rhagddo ar gyflymder cynyddol, ni fydd y firws yn diflannu a bydd angen triniaethau diogel ac effeithiol ar gleifion i leihau baich COVID-19. Mae ein nod yn glir, ein nod yw nodi mwy o ymgeiswyr rhedwr blaen sy'n cael eu datblygu ac awdurdodi o leiaf dri therapiwteg newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Dyma Undeb Iechyd Ewrop ar waith. ”

Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y Strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. . Gwel y Datganiad i'r Wasg ac Cwestiynau ac Atebion am fanylion pellach.

Parhau Darllen

Covid-19

Llys Gwlad Belg yn canfod y dylai AstraZeneca fod wedi defnyddio cynhyrchiad y DU i fodloni contract yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) cyhoeddodd Llys Gwreiddiol Gyntaf Gwlad Belg ei barn ar yr achos a ddygwyd yn erbyn AstraZeneca (AZ) gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau dros fesurau dros dro. Canfu'r llys fod AZ wedi methu â chyflawni “ymdrechion rhesymol gorau” a amlinellwyd yn ei cytundeb prynu ymlaen llaw (APA) gyda'r UE, yn bwysig, canfu'r llys fod cyfleuster cynhyrchu Rhydychen wedi'i fonopoleiddio i gyflawni ymrwymiadau'r DU er gwaethaf cyfeiriadau penodol ato yn yr APA.

Fe wnaeth gweithredoedd AZ sbarduno'r Undeb Ewropeaidd i ddeddfu cyfyngiadau masnach wedi'u hamgylchynu'n ofalus iawn a dargedwyd at fynd i'r afael â'r broblem hon.

Bydd angen i AstraZeneca ddarparu 80.2 miliwn o ddosau erbyn diwedd mis Medi neu fynd i gost o € 10 am bob dos y mae'n methu â'i gyflawni. Mae hyn yn bell o gais y Comisiwn Ewropeaidd am 120 miliwn o ddosau brechlyn erbyn diwedd Mehefin 2021, a chyfanswm o 300 miliwn o ddosau erbyn diwedd Medi 2021. Mae ein darlleniad o'r dyfarniad yn awgrymu, gyda'r gydnabyddiaeth bod cynhyrchiad y DU dylid ei ddefnyddio i fodloni gofynion yr UE a chynhyrchu arall mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE sy'n dod ar-lein mae'n debyg bod y dosau hyn bellach o fewn cyrraedd.

Mae'r penderfyniad wedi cael ei groesawu gan AstraZeneca a'r Comisiwn Ewropeaidd, ond dyrannwyd costau ar sail 7: 3 gydag AZ yn cwmpasu 70%.

Yn ei ddatganiad i’r wasg dywedodd Cwnsler Cyffredinol AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Rydym yn falch gyda gorchymyn y Llys. Mae AstraZeneca wedi cydymffurfio’n llawn â’i gytundeb gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y dasg frys o gyflenwi brechlyn effeithiol. ”

Fodd bynnag, yn ei ddatganiad mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r beirniaid yn canfod bod AstraZeneca wedi torri ei rwymedigaethau cytundebol gyda'r UE yn ddifrifol ('faute lourde').

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau safbwynt y Comisiwn: ni chyflawnodd AstraZeneca yr ymrwymiadau a wnaeth yn y contract.” Dywed y Comisiwn hefyd fod “sail gyfreithiol gadarn” y Comisiwn - bod rhai wedi codi amheuaeth - wedi cael ei gyfiawnhau. 

Yn eu datganiad i’r wasg nododd AstraZeneca: “Canfu’r Llys nad oes gan y Comisiwn Ewropeaidd unrhyw ddieithrwch na hawl i flaenoriaeth dros yr holl bartïon contractio eraill.” Fodd bynnag, nid oedd hyn yn fater o bwys, galwodd y llys am gymesuredd pan fo contractau sy'n gwrthdaro.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd