Cysylltu â ni

Covid-19

'Ewrop yw'r rhanbarth sy'n allforio'r nifer fwyaf o frechlynnau ledled y byd' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Ddoe (26 Mawrth) roedd cyfarfod y brechlyn yn dominyddu cyfarfod Cyngor Ewropeaidd ddoe (XNUMX Mawrth). Wrth i lawer o wledydd fynd i mewn i drydydd cloi yn rhannol oherwydd yr amrywiad newydd, mae rhwystredigaeth wedi cynyddu ar lefel isel brechu Ewrop o'i gymharu â'r DU a'r UD, nad ydynt wedi allforio brechlynnau. 

Dywedodd Von der Leyen y gall yr Undeb Ewropeaidd fod yn falch o fod yn gartref i gynhyrchwyr brechlyn sydd nid yn unig yn danfon i ddinasyddion Ewropeaidd ond yn allforio ledled y byd: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn gefnogwr brwd i gydweithrediad byd-eang am byth. Mae ein hanes yn siarad drosto'i hun. [...] Mae cyfanswm yr allforion o'r Undeb Ewropeaidd wedi codi i 77 miliwn dos sy'n dangos mai Ewrop yw'r rhanbarth sy'n allforio'r nifer fwyaf o frechlynnau ledled y byd. A byddwn yn parhau i allforio hefyd trwy COVAX ac i amddiffyn gweithwyr dyngarol ac iechyd ledled y byd. Y gwir yw, rydym yn gwahodd eraill i gyd-fynd â'n didwylledd. ” O'r 77 miliwn dos, allforiwyd 20 miliwn dos i'r DU.

Diweddarodd Von der Leyen arweinwyr ar ddosbarthu brechlynnau yn ystod chwarter cyntaf ac ail y flwyddyn. AstraZeneca yw'r unig gwmni nad yw wedi cyflawni ei ymrwymiadau cytundebol i'r UE ac - er bod y manylion yn parhau i fod yn afloyw - maent hefyd wedi methu â chynyddu cynhyrchiant yn eu cyfleusterau cynhyrchu yn yr UE.

Er gwaethaf ei fod yn allforiwr mawr, mae'r UE wedi derbyn llawer o feirniadaeth am yr hyn y cytunwyd arno yn ddiweddar ac mecanwaith wedi'i ddiweddaru byddai hynny'n caniatáu iddo wahardd allforio, o dan rai amgylchiadau, i rai gwledydd. Er bod yr UE yn amharod i wywo'r pŵer hwn, hyd yn hyn dim ond wedi rhwystro un llwyth o'r Eidal i Awstralia. 

Yn dilyn y Cyngor ddoe, dywedodd Arlywydd Ffrainc, Macron, fod yr UE wedi rhoi’r gorau i fod yn naïf ac y dylai’r UE rwystro pob allforiad cyn belled nad oedd ymrwymiadau a wnaed mewn cytundebau prynu uwch yn cael eu parchu. Dywedodd hefyd fod angen i'r UE adennill yr awydd am risg ac y dylai fuddsoddi yn y dyfodol. Dywedodd Prif Weinidog yr Iseldiroedd, a ailetholwyd yn ddiweddar, Marc Rutte, sydd yn gyffredinol o blaid yr economi agored, hefyd y byddai’n “dderbyniol”, ond ei fod yn gobeithio na fyddai’n cael ei ddefnyddio.

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Strategaeth Therapiwteg COVID-19: Mae'r Comisiwn yn nodi pum ymgeisydd therapiwtig addawol

cyhoeddwyd

on

Mae Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19 wedi cyflawni ei chanlyniad cyntaf, gyda chyhoeddiad y portffolio cyntaf o bum therapiwteg a allai fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae pedwar o'r therapiwteg hyn yn wrthgyrff monoclonaidd sy'n cael eu hadolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Un arall yw gwrthimiwnydd, sydd ag awdurdodiad marchnata y gellid ei ymestyn i gynnwys triniaeth cleifion COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydym yn cymryd y cam cyntaf tuag at bortffolio eang o therapiwteg i drin COVID-19. Tra bod brechu yn mynd rhagddo ar gyflymder cynyddol, ni fydd y firws yn diflannu a bydd angen triniaethau diogel ac effeithiol ar gleifion i leihau baich COVID-19. Mae ein nod yn glir, ein nod yw nodi mwy o ymgeiswyr rhedwr blaen sy'n cael eu datblygu ac awdurdodi o leiaf dri therapiwteg newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Dyma Undeb Iechyd Ewrop ar waith. ”

Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y Strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. . Gwel y Datganiad i'r Wasg ac Cwestiynau ac Atebion am fanylion pellach.

Parhau Darllen

Covid-19

Llys Gwlad Belg yn canfod y dylai AstraZeneca fod wedi defnyddio cynhyrchiad y DU i fodloni contract yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) cyhoeddodd Llys Gwreiddiol Gyntaf Gwlad Belg ei barn ar yr achos a ddygwyd yn erbyn AstraZeneca (AZ) gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau dros fesurau dros dro. Canfu'r llys fod AZ wedi methu â chyflawni “ymdrechion rhesymol gorau” a amlinellwyd yn ei cytundeb prynu ymlaen llaw (APA) gyda'r UE, yn bwysig, canfu'r llys fod cyfleuster cynhyrchu Rhydychen wedi'i fonopoleiddio i gyflawni ymrwymiadau'r DU er gwaethaf cyfeiriadau penodol ato yn yr APA.

Fe wnaeth gweithredoedd AZ sbarduno'r Undeb Ewropeaidd i ddeddfu cyfyngiadau masnach wedi'u hamgylchynu'n ofalus iawn a dargedwyd at fynd i'r afael â'r broblem hon.

Bydd angen i AstraZeneca ddarparu 80.2 miliwn o ddosau erbyn diwedd mis Medi neu fynd i gost o € 10 am bob dos y mae'n methu â'i gyflawni. Mae hyn yn bell o gais y Comisiwn Ewropeaidd am 120 miliwn o ddosau brechlyn erbyn diwedd Mehefin 2021, a chyfanswm o 300 miliwn o ddosau erbyn diwedd Medi 2021. Mae ein darlleniad o'r dyfarniad yn awgrymu, gyda'r gydnabyddiaeth bod cynhyrchiad y DU dylid ei ddefnyddio i fodloni gofynion yr UE a chynhyrchu arall mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE sy'n dod ar-lein mae'n debyg bod y dosau hyn bellach o fewn cyrraedd.

Mae'r penderfyniad wedi cael ei groesawu gan AstraZeneca a'r Comisiwn Ewropeaidd, ond dyrannwyd costau ar sail 7: 3 gydag AZ yn cwmpasu 70%.

Yn ei ddatganiad i’r wasg dywedodd Cwnsler Cyffredinol AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Rydym yn falch gyda gorchymyn y Llys. Mae AstraZeneca wedi cydymffurfio’n llawn â’i gytundeb gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y dasg frys o gyflenwi brechlyn effeithiol. ”

Fodd bynnag, yn ei ddatganiad mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r beirniaid yn canfod bod AstraZeneca wedi torri ei rwymedigaethau cytundebol gyda'r UE yn ddifrifol ('faute lourde').

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau safbwynt y Comisiwn: ni chyflawnodd AstraZeneca yr ymrwymiadau a wnaeth yn y contract.” Dywed y Comisiwn hefyd fod “sail gyfreithiol gadarn” y Comisiwn - bod rhai wedi codi amheuaeth - wedi cael ei gyfiawnhau. 

Yn eu datganiad i’r wasg nododd AstraZeneca: “Canfu’r Llys nad oes gan y Comisiwn Ewropeaidd unrhyw ddieithrwch na hawl i flaenoriaeth dros yr holl bartïon contractio eraill.” Fodd bynnag, nid oedd hyn yn fater o bwys, galwodd y llys am gymesuredd pan fo contractau sy'n gwrthdaro.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd